Hotărârea nr. 116/2020

116/31.03.2020 privind aprobarea menţinerii valabilităţii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016
Hotararea Consiliului Local 116/31.03.2020
privind aprobarea menţinerii valabilităţii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-5007/26.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-5007/26.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-5007/26.02.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-5007/27.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 1328/24.02.2020 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/21.02.2017;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii nr. SC2016-12904/26.05.2016;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile Legii nr. nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), şi alin. (7) lit. m) şi n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea valabilităţii tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", ce fac obiectul Contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, aşa cum au fost ele actualizate prin actul adiţional nr. 3/04.07.2019.

Art. 2: În acest sens, urmează a se incheia un act aditional la Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, conform modelului ce se regăseşte în Anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creştere Timisoara;
- Societăţii Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ACT ADIȚIONAL NR. 5/.........................

la Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”

In conformitate cu HOTARAREA nr.

a Consiliului Local al Municipiului


Timișoara - de comun acord - partile:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, numit in continuare delegatar,

 • 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu sediul in Timișoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm@sdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general și ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat,

convin la modificarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se prelungește valabilitatea tarifelor actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019, prin care s-au modificat prevederile art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi....................., in 4 (patru) exemplare, cate 2

(doua) pentru fiecare parte contractanta.

DELEGATAR

MUNICIPIUL TIMISOARA


PRIMAR

NICOLAE ROBU


DELEGAT

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA

DIRECTOR GENERAL

VALENTIN MARTÂNOV

P. DIRECTIA ECONOMICA SLAVIȚA DUBLEȘ

DIRECTOR ECONOMIC

MARCELA FERICEL

DIRECTIA D.G.D.P.P.R.U.

AVOCAT

FLORIN BAIAS


DIRECTOR - CULITA CHIS

ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC CRISTINA BOZAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

Nr.

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr.

162/10.05.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020-                     a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara” către SC Drumuri Municipale Timișoara SA. Prin aceeași hotărâre s-a aprobat și Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă..

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice. (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Cod FO53-01,Ver.1

Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului județean sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, și „instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) și c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare, ținând evidența acestora; întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Tariful mediu pe oră (prețul manoperei) pentru contractul de lucrări „Activitatea de semnalizare a circulatiei rutiere, intretinere, functionare si dirijare a circulatiei rutiere pe raza municipiului Timisoara" a fost actualizat tinand seama de H.G. nr. 846/29.11 .2017, astfel incepand cu 01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim brut pe tara garantat in plată ca fiind 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie pe luna, in anul 2018, reprezentând 11,40 lei/ora. Prin HCL Timisoara nr. 10 din 30.01.2018 sa actualizat tariful mediu pe ora la valoarea de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Asta inseamnă o creștere de 57,89% a salariului minim brut pe țară pentru domeniul construcțiilor față de cea mai recentă actualizare, respectiv de la valoarea de 1.900 lei la 3.000 lei (tarif orar de la 11,40 lei/ora la 17,928 lei/ora).

Având în vedere această creștere determinată de prevederile legislative, precum și prevederile art. 6 aliniatul (2), din contractul de lucrări nr. SC2016-12904/26.05.2016, s-a impuns actualizarea conform modificărilor legislative a tarifului mediu pe oră și punerea in aplicare odată cu intrarea in vigoare a acestora. Astfel a fost aprobată HCLMT nr. 350/2019.

Potrivit art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani,

Cod FO53-01,Ver.1 fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prevederile de mai sus se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, respectiv: (i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F -Construcții.

Menționăm faptul că în obiectul de activitate al SC Drumuri Municipale Timișoara SA se regăsește activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 așa cum rezultă din Actul Constitutiv nr. 710/31.01.2018 și Certificatul constatator nr. 5861/23.01.2019.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare. Prin adresa cu nr. 1328/24.02.2020, SC Drumuri Municipale Timișoara SA solicită actualizarea tarifelor aferente contractului mai sus menționat, justificat de modificările legislative.

Legea bugetului de stat pe anul 2020- Legea nr. 5/2020, art. 57, care prevede că:

„In anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 2206 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie, lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:

 • a)    12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

 • b)    17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

 • c)    2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

 • d)    22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

 • e)    47%, care se face venit la bugetul de stat într- un cont distinct.”

Astfel, pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

Ca atare, Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, solicită prelungirea valabilității tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 162/10.05.2016.

Având în vedere cele mai sus menționate, se impune aprobarea prelungirii valabilității tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019       . In acest sens, urmează a se incheia un act aditional la Contractul privind

delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E, NASTASIA POP


Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Activitatea de semnalizare rutieră este delegată către SC Drumuri Municipale Timișoara SA prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare.

Tariful mediu pe oră (prețul manoperei) pentru Contractul de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 a fost actualizat tinand seama de H.G. nr. 846/29.11 .2017, astfel incepand cu 01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim brut pe tara garantat in plată ca fiind 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie pe luna, in anul 2018. Prin HCL Timisoara nr. 10 din 30.01.2018 s-a actualizat tariful mediu pe ora la valoarea de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere cele de mai sus, se impune menținerea în vigoare a tarifelor așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019.

Prin menținerea în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, se păstrează alinierea salariilor conform prevederilor legale în vigoare.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Urmare celor de mai sus, consider necesară și oportună aprobarea menținerii în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ