Hotărârea nr. 116/2020

116/31.03.2020 privind aprobarea menţinerii valabilităţii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016
Hotararea Consiliului Local 116/31.03.2020
privind aprobarea menţinerii valabilităţii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-5007/26.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-5007/26.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-5007/26.02.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-5007/27.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 1328/24.02.2020 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/21.02.2017;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii nr. SC2016-12904/26.05.2016;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile Legii nr. nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), şi alin. (7) lit. m) şi n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea valabilităţii tarifelor aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", ce fac obiectul Contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, aşa cum au fost ele actualizate prin actul adiţional nr. 3/04.07.2019.

Art. 2: În acest sens, urmează a se incheia un act aditional la Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, conform modelului ce se regăseşte în Anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creştere Timisoara;
- Societăţii Drumuri Municipale Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ACT ADIȚIONAL NR. 5/.........................

la Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”

In conformitate cu HOTARAREA nr.

a Consiliului Local al Municipiului


Timișoara - de comun acord - partile:

 • 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, numit in continuare delegatar,

 • 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., cu sediul in Timișoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm@sdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general și ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat,

convin la modificarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se prelungește valabilitatea tarifelor actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019, prin care s-au modificat prevederile art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi....................., in 4 (patru) exemplare, cate 2

(doua) pentru fiecare parte contractanta.

DELEGATAR

MUNICIPIUL TIMISOARA


PRIMAR

NICOLAE ROBU


DELEGAT

Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA

DIRECTOR GENERAL

VALENTIN MARTÂNOV

P. DIRECTIA ECONOMICA SLAVIȚA DUBLEȘ

DIRECTOR ECONOMIC

MARCELA FERICEL

DIRECTIA D.G.D.P.P.R.U.

AVOCAT

FLORIN BAIAS


DIRECTOR - CULITA CHIS

ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC CRISTINA BOZAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

Nr.

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr.

162/10.05.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020-                     a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara” către SC Drumuri Municipale Timișoara SA. Prin aceeași hotărâre s-a aprobat și Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă..

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice. (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006).

Cod FO53-01,Ver.1

Serviciul pentru administrarea domeniului public și privat este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului județean sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București.

Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, și „instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) și c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor în vigoare, ținând evidența acestora; întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Tariful mediu pe oră (prețul manoperei) pentru contractul de lucrări „Activitatea de semnalizare a circulatiei rutiere, intretinere, functionare si dirijare a circulatiei rutiere pe raza municipiului Timisoara" a fost actualizat tinand seama de H.G. nr. 846/29.11 .2017, astfel incepand cu 01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim brut pe tara garantat in plată ca fiind 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie pe luna, in anul 2018, reprezentând 11,40 lei/ora. Prin HCL Timisoara nr. 10 din 30.01.2018 sa actualizat tariful mediu pe ora la valoarea de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Asta inseamnă o creștere de 57,89% a salariului minim brut pe țară pentru domeniul construcțiilor față de cea mai recentă actualizare, respectiv de la valoarea de 1.900 lei la 3.000 lei (tarif orar de la 11,40 lei/ora la 17,928 lei/ora).

Având în vedere această creștere determinată de prevederile legislative, precum și prevederile art. 6 aliniatul (2), din contractul de lucrări nr. SC2016-12904/26.05.2016, s-a impuns actualizarea conform modificărilor legislative a tarifului mediu pe oră și punerea in aplicare odată cu intrarea in vigoare a acestora. Astfel a fost aprobată HCLMT nr. 350/2019.

Potrivit art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani,

Cod FO53-01,Ver.1 fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prevederile de mai sus se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, respectiv: (i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F -Construcții.

Menționăm faptul că în obiectul de activitate al SC Drumuri Municipale Timișoara SA se regăsește activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 așa cum rezultă din Actul Constitutiv nr. 710/31.01.2018 și Certificatul constatator nr. 5861/23.01.2019.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare. Prin adresa cu nr. 1328/24.02.2020, SC Drumuri Municipale Timișoara SA solicită actualizarea tarifelor aferente contractului mai sus menționat, justificat de modificările legislative.

Legea bugetului de stat pe anul 2020- Legea nr. 5/2020, art. 57, care prevede că:

„In anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 2206 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie, lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:

 • a)    12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

 • b)    17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

 • c)    2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

 • d)    22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

 • e)    47%, care se face venit la bugetul de stat într- un cont distinct.”

Astfel, pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

Ca atare, Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, solicită prelungirea valabilității tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 162/10.05.2016.

Având în vedere cele mai sus menționate, se impune aprobarea prelungirii valabilității tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019       . In acest sens, urmează a se incheia un act aditional la Contractul privind

delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU T, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF BIROU G.M.P.E, NASTASIA POP


Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Activitatea de semnalizare rutieră este delegată către SC Drumuri Municipale Timișoara SA prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislației în vigoare.

Tariful mediu pe oră (prețul manoperei) pentru Contractul de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 a fost actualizat tinand seama de H.G. nr. 846/29.11 .2017, astfel incepand cu 01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim brut pe tara garantat in plată ca fiind 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie pe luna, in anul 2018. Prin HCL Timisoara nr. 10 din 30.01.2018 s-a actualizat tariful mediu pe ora la valoarea de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora.

Pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere cele de mai sus, se impune menținerea în vigoare a tarifelor așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019.

Prin menținerea în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, se păstrează alinierea salariilor conform prevederilor legale în vigoare.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Urmare celor de mai sus, consider necesară și oportună aprobarea menținerii în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ

ACT ADITIONAL NR. 5/.........................

la Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 privind  delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

 

 

         In conformitate cu  HOTARAREA nr. ............................ a Consiliului Local al Municipiului Timisoara - de comun acord - partile:

         1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar, numit in continuare delegatar,

         2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm@sdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului  J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general şi ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat,

 

convin la modificarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

 

Art.1. Se prelungește valabilitatea tarifelor actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019, prin care s-au modificat prevederile art. 6 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016,  raman neschimbate.

        Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ....................., in 4  (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.

 

               DELEGATAR                                                                                    DELEGAT

   MUNICIPIUL TIMISOARA                             Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA

 

                    PRIMAR                                                                      DIRECTOR  GENERAL      

           NICOLAE ROBU                                                             VALENTIN MARTÂNOV          

        

 

 

        P. DIRECTIA ECONOMICA                                                  DIRECTOR ECONOMIC                                

              SLAVIŢA DUBLEŞ                                                                  MARCELA  FERICEL                      

           

           

 

       DIRECTIA D.G.D.P.P.R.U.                                                                   AVOCAT         

     DIRECTOR - CULITA CHIS                                                             FLORIN BAIAS                                                

         

            ŞEF SERVICIU T.,

       ADRIAN COLOJOARĂ

 

 

 

        PT. ŞEF SERVICIU JURIDIC,

              CRISTINA BOZAN

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-            /

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

 

 

1.       Descrierea situatiei actuale

Activitatea de semnalizare rutieră este delegată către SC Drumuri Municipale Timişoara SA prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislaţiei în vigoare.

            Tariful mediu  pe oră (prețul  manoperei)  pentru  Contractul  de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016  a fost actualizat tinand  seama de H.G. nr.  846/29.11 .2017, astfel  incepand  cu  01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim  brut  pe tara garantat  in plată  ca fiind  1.900 lei  lunar  pentru  un program  complet de lucru de  166,666 ore, in medie pe luna,  in anul 2018. Prin HCL  Timisoara nr.  10 din 30.01.2018 s-a actualizat  tariful mediu pe  ora la valoarea  de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019 - 31  decembrie  2019,  pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în  bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru  un program  normal  de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928  lei/ora.

Pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

2.       Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere cele de mai sus, se impune menținerea în vigoare a tarifelor așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019.

Prin menținerea în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, se păstrează alinierea salariilor conform prevederilor legale în vigoare.

 

3.      Alte informatii - Nu este cazul.

4.      Concluzii

     Urmare celor de mai sus, consider necesară și oportună aprobarea menținerii în continuare a tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016.

 

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

Nr.

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020-                         a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea menținerii valabilității tarifelor actualizate aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Facem următoarele precizări:

            Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” către SC Drumuri Municipale Timişoara SA. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat şi Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea şi completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă..

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a <LLNK 12002    71130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.                                                                                                        

            Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Tariful mediu  pe oră (prețul  manoperei)  pentru  contractul  de lucrări  „Activitatea de semnalizare a circulatiei   rutiere,   intretinere,   functionare   si   dirijare    circulatiei   rutiere   pe   raza  municipiului Timisoara" a fost actualizat tinand  seama de H.G. nr.  846/29.11 .2017, astfel  incepand  cu  01.01.2018 când s-a stabilit salariul de bază minim  brut  pe tara garantat  in plată  ca fiind  1.900 lei  lunar  pentru  un program  complet de lucru de  166,666 ore, in medie pe luna,  in anul 2018, reprezentând  11,40 lei/ora. Prin HCL  Timisoara nr.  10 din 30.01.2018 s-a actualizat  tariful mediu pe  ora la valoarea  de 22,80 lei/ora.

Conform O.U.G. nr. 114/ 2018 în perioada 1 ianuarie 2019- 31  decembrie  2019,  pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileste în  bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru  un program  normal  de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928  lei/ora.

Asta inseamnă o creștere de 57,89% a salariului minim brut pe țară pentru domeniul construcțiilor față de cea mai recentă actualizare, respectiv  de  la  valoarea  de  1.900  lei  la  3.000 lei (tarif orar de la  11,40 lei/ora  la  17,928  lei/ora).

Având  în vedere această creștere determinată de prevederile legislative, precum  și prevederile  art. 6 aliniatul (2), din  contractul  de  lucrări  nr.  SC2016-12904/26.05.2016,  s-a  impuns  actualizarea conform modificărilor legislative a tarifului mediu pe oră și punerea in aplicare odată cu intrarea in vigoare  a acestora. Astfel a fost aprobată HCLMT nr. 350/2019.

Potrivit art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Prevederile de mai sus se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv: (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F – Construcţii.

Menţionăm faptul că în obiectul de activitate al SC Drumuri Municipale Timişoara SA se regăseşte activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 aşa cum rezultă din Actul Constitutiv nr. 710/31.01.2018 şi Certificatul constatator nr. 5861/23.01.2019.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 6, alin. 2), tarifele se vor actualiza periodic, conform legislaţiei în vigoare. Prin adresa cu nr. 1328/24.02.2020, SC Drumuri Municipale Timişoara SA solicită actualizarea tarifelor aferente contractului mai sus menţionat, justificat de modificările legislative.

Legea bugetului de stat pe anul 2020- Legea nr. 5/2020, art. 57, care prevede că:

          „În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 2206 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie, lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:

a)       12%,  care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

b)       17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

c)        2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

d)       22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

e)        47%, care se face venit la bugetul de stat într- un cont distinct.”

             Astfel, pentru anul 2020, începând cu data publicării Legii nr. 5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020, cota contribuției obligatorii pentru muncă se păstrează la 0,27% (2,25 % x 12 %= 0,27%).

  Ca atare, Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA, solicită prelungirea valabilităţii tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 162/10.05.2016.

Având în vedere cele mai sus menţionate, se impune aprobarea prelungirii valabilităţii tarifelor aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, așa cum au fost ele actualizate prin actul adițional nr. 3/04.07.2019 - ca urmare a adoptării HCLMT nr. 350/27.06.2019          . În acest sens, urmează a se incheia un act aditional la Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr.  162/10.05.2016.

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU T,

CULIŢĂ CHIŞ

 

ADRIAN COLOJOARĂ

 

ŞEF BIROU T.S.C.,

ŞEF BIROU G.M.P.E,

CRISTINA GAVRA

NASTASIA POP