Hotărârea nr. 115/2020

115/31.03.2020 privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, modificată şi completată, precum şi stabilirea cotei-părţi ce revine municipiului Timişoara din închirierea unor bunuri
Hotararea Consiliului Local 115/31.03.2020
privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, modificată şi completată, precum şi stabilirea cotei-părţi ce revine municipiului Timişoara din închirierea unor bunuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 5616/04.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 5616/04.03.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 5616/04.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresele cu nr. 2678/05.02.2020 şi nr. 2677/05.02.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-317/06.02.2020 şi RE2020-318/06.02.2020, ale Societăţii de Transport Public Timişoara SA, privind completarea unor tarife, aprobate prin Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/2018 şi stabilirea cotei-parţi ce revine Municipiului Timişoara din veniturile realizate prin închirierea unor spaţii, aflate în administrarea STPT;
Având în vedere Hotărârile Consiliul de Administraţie al STPT cu nr. 8/31.01.2020 şi Hotărârea nr. 7/31.01.2020;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, nr. 373/06.07.2018, nr. 466/13.09.2018, nr. 705/20.12.2018, nr. 89/12.03.2019 şi nr. 324/14.06.2019;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (7) lit. m) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: (1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe mijloacelor de transport (inclusiv bicicletelor) aflate în administrarea SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , în cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, şi va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi mentenanţa mijloacelor de transport (inclusiv bicicletelor) care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA 2 LA HCL NR........../

39. Tarif pentru închiriere spații în interiorul mijloacelor de transport

Tarif propus/lună

Tarif de închiriere spații îninteriorul mijloacelor de transport în comun în vederea montării de monitoare     destinate

prezentării de spoturi publicitare, imagini și informații de interes public

120 lei/luna/monitor

Tariful nu conține TVA.

40. Tarif închiriere spațiu publicitar pe bicicletă

Tarif propus/zi

Tarif de închiriere spațiu publicitar pe bicicletă

10 lei

Tariful nu conține TVA.

41. Tarif închiriere spațiu publicitar pe trotinetă

Tarif propus/zi

Tarif de închiriere spațiu publicitar pe trotinetă

10 lei

Tariful nu conține TVA.

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

ȘEF SERVICIU T. , ADRIAN COLOJOARĂ


CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2019-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea tarifelor prevăzute Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, modificată și completată, precum și stabilirea cotei-părți ce revine municipiului Timișoara din închirierea unor bunuri

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-                  a

Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, modificată și completată, precum și stabilirea cotei-părți ce revine municipiului Timișoara din închirierea unor bunuri. Facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 151/03.04.2018 tarifele la transportul prin curse regulate în trafic local au fost actualizate, modificate și completate. De asemenea, prin această hotărâre au fost actualizate, modificate și completate, și tarifele pentru alte activități prestate de către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA. HCLMT nr. 151/03.04.2018 a fost modificată și completată prin HCLMT nr. 373/06.07.2018, HCLMT nr. 466/13.09.2018, HCLMT nr. 705/20.12.2018, HCLMT nr. 89/12.03.2019 și HCLMT nr. 324/14.06.2019.

Prin adresele cu nr. 2678/05.02.2020 și 2677/05.02.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2019-317/06.02.2020 și RE2020-318/06.02.2020, Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită introducerea unor tarife noi la cele aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/2018, respectiv punctul 39, 40 și 41, după cum urmează:

Punctul 39. Tarif de închiriere spații în interiorul mijloacelor de transport în comun în vederea montării de monitoare (fără a afecta structura mijlocului de transport) destinate prezentării de spoturi publicitare, imagini și informații de interes public

Punctul 40. Tarif de închiriere spațiu publicitar pe bicicletă

Punctul 41. Tarif de închiriere spațiu publicitar pe trotinetă.

Aceste v introduceri de noi tarife au fost aprobate de Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 7/31.01.2020 și Hotărârea nr. 8/31.01.2020.

Prin aceleași adrese, cu nr. 2678/05.02.2020 și 2677/05.02.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2019-317/06.02.2020 și RE2020-318/06.02.2020, Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită aprobarea cotei - părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închiriere.

STPT solicita, prin adresa cu numărul de mai sus, stabilirea cotei părți în cuantum de 50% pentru fiecare parte justificat de faptul că aceasta are nevoie de venituri pentru întreținerea bunurilor date în administrare, astfel:

,,(1) Se stabilește cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timișoara din gestionarea serviciului de publicitate pe mijloacele de transport în comun aflate în administrarea societății, în cuantum de 50 %.

(2) Cota - parte ce revine Societatii de Transport Public Timișoara, în cuantum de 50 %, va fi utilizată pentru întreținerea, reparația și mentenanța mijloacelor de transport în comun care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.”

Potrivit art. 868 alin. (2) din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, închirierea bunurilor proprietate publică se poate realiza de către titularul dreptului de proprietate sau de către administratorul acestora, cu aprobarea Consiliului Local, în condițiile legii.

Luând în considerare art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia “sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, iar “administratorul are dreptul să încaseze din chirie o cotă - părte între 20 - 50 %, stabilită prin hotărâre de aprobare a consiliului local".

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. va vira cota-parte ce revine Municipiului Timișoara, stabilită de către Consiliul Local, în momentul încasării plății. Cota - parte ce revine SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A., va fi utilizată pentru întreținerea, reparația și mentenanța mijloacelor de transport în comun care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Această completare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

  • - stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

  • - asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să țină seama, printre altele, de următoarele reguli:

  • - modificarea tarifelor sau a subvențiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor județene sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, precum și hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață conform Legii nr. 448/2006;

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018 conform Anexei, precum și stabilirea cotei-parți ce revine Municipiului Timișoara din veniturile realizate prin închiriere, aflate în administrarea STPT.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-      /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea tarifelor prevăzute Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, modificată și completată, precum și stabilirea cotei-părți ce revine municipiului Timișoara din închirierea unor bunuri

  • 1. Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori/alte activități prestate de către Societatea de Transport Public Timișoara SA au fost actualizate, modificate și completate prin HCLMT nr. 151/03.04.2018, modificată și completată.

  • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită completarea tarifelor aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, cu tarife pentru alte activități conexe, respectiv cele prevăzute la punctul 39 (Tariful de închiriere spații în interiorul mijloacelor de transport în vederea montării de monitoare destinate prezentării de spoturi publicitare, imagini și informații de interes public (fără a afecta structura mijlocului de transport)), punctul 40 (Tarif pentru închiriere spațiu publicitar pe bicicletă) și punctul 41 (Tarif pentru închiriere spațiu publicitar pe trotinetă).

Această completare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

Prin aceleași adrese, cu nr. 2678/05.02.2020 și 2677/05.02.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2019-317/06.02.2020 și RE2020-318/06.02.2020, Societatea de Transport Public Timișoara SA, solicită aprobarea cotei - părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închiriere.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018 conform Anexei, precum și stabilirea cotei-parți ce revine Municipiului Timișoara din veniturile realizate prin închiriere.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CULIȚĂ CHIȘ