Hotărârea nr. 114/2020

114/31.03.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr. 4, jud. Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr. top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro
Hotararea Consiliului Local 114/31.03.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr. 4, jud. Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr. top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-6198/10.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6198/10.03.2020, Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul favorabil emis de Serviciul Juridic în data de 12.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-6158/10.03.2020;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. SC2020-005465/02.03.2020, primita de la proprietarul ABRAHAMSOHN AARON FRIDERIC, prin imputernicit av. Vanciu Camil, proprietar al imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr. 4, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 429408 , nr. top 5747, constand in teren intravilan in suprafata de 351 mp din care suprafata construita 258 mp si suprafata curte 93 mp, certificate de ing. Albulescu Constantin, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a acestora, la pretul de vanzare de 200.000 euro;
Avand in vedere adresa cu nr. 456/14.02.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Fabric I , Cod TM-II-s-B-06096, poz 61, Lista monumentelor Istorice-2015 ;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Biroul Locuinte, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr. 4, jud. Timis , înscris în C.F. nr. 429408 , nr. top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Monumente si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- d-lui. ABRAHAMSOHN AARON FRIDERIC, prin imputernicit av. Vanciu Camil;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-.....................................

și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020-005465/02.03.2020, primita de la proprietarul ABRAHAMSOHN AARON FRIDERIC, prin imputernicit av. Vanciu Camil , proprietar a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747, constand in teren intravilan in suprafata de 351 mp din care suprafata construita 258 mp si suprafata curte 93 mp , certificate de ing. Albulescu Constantin, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a acestora , la pretul de vanzare de 200.000 euro .

Avand in vedere adresa cu nr 456/14.02.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Fabric I, Cod TM-II-s-B-06096, poz 61, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul C.F. nr 429408 la A.Partea I. Descrierea imobilului sub A1 nr top 5747 figureaza teren intravilan cu suprafata de 351 mp, sub A1.1 nr top 5747 figureaza casa situata in Timisoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis, iar conform releveului depus de catre petent si certificat de ing. Albulescu Constantin suprafata construita este de 258 mp iar suprafata curte de 93 mp, total suprafata fiind de 351 mp.

La solicitarea noastra, Direcția de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest - Comp SAD, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

In conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020-005465/02.03.2020, primita de la proprietarul ABRAHAMSOHN AARON FRIDERIC, prin imputernicit av. Vanciu Camil , proprietar a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr 4, jud Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr top 5747, constand in teren intravilan in suprafata de 351 mp din care suprafata construita 258 mp si suprafata curte 93 mp , certificate de ing. Albulescu Constantin, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a acestora , la pretul de vanzare de 200.000 euro .

Avand in vedere adresa cu nr 456/14.02.2020 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Fabric I, Cod TM-II-s-B-06096, poz 61, Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest- Comp SAD, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE