Hotărârea nr. 113/2020

113/31.03.2020 privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1598/2017 şi nr. 1600/2017 a spaţiilor SAD.2 şi SAD.3, situate în imobilul din Timişoara, str. Dacilor , nr. 8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 113/31.03.2020
privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1598/2017 şi nr. 1600/2017 a spaţiilor SAD.2 şi SAD.3, situate în imobilul din Timişoara, str. Dacilor , nr. 8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de apobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020-5053/27.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de de specialitate SC 2020-5053/27.02.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2020-5053/27.02.2020;
Având în vedere cererea înregistrată cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020, SC FLD PROFESSIONAL SRL, reprezentată de administratorul acesteia Dl. David Florin -Cosmin, prin care se solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 1598/02.05.2017, având ca obiect spaţiul identificat drept SAD.2 şi prelungirea Contractului de închiriere nr. 1600/02.05.2017 având ca obiect spaţiul identificat drept SAD.3, ambele spaţii fiind situate în imobilul din Timişoara, str. Dacilor, nr. 8;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018, prin care comisia analizând cererea CT 2020-000431/29.01.2020 a SC FLD PROFESSIONAL SRL a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1598/02.05.2017, având ca obiect spaţiul identificat drept SAD.2 şi prelungirea Contractului de închiriere nr. 1600/02.05.2017, având ca obiect spaţiul identificat drept SAD.3, ambele spaţii fiind situate în imobilul din Timişoara, str. Dacilor, nr. 8;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 1598/02.05.2017, încheiat cu SC FLD PROFESSIONAL SRL, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.05.2020, până la data 02.05.2023, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie SAD.2, cu suprafaţa de 44,14 m.p, obiect al Contractului de închiriere nr. 1598/02.05.2017, situat în Timişoara, str. Dacilor , nr. 8, identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la parter în corpul A compus din 3 încăperi cu 1,24% pc gen. şi 8,37% pc corp A şi 176,54/3972 m.p. teren fiind înregistrat în evidenţa patrimonială a Municipiului Timişoara cu numărul de inventar 1339 şi valoarea de inventar 75.876 lei .

Art. 2: Se aprobă prelungirea prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 1600/02.05.2017, încheiat cu SC FLD PROFESSIONAL SRL, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 02.05.2020, până la data 02.05.2023 , având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie SAD.3, cu suprafaţa de 86,71 m.p , obiect al Contractului de închiriere nr. 1600/02.05.2017, situat la parterul imobilului în Timişoara, str. Dacilor, nr. 8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la parter în corpul A, compus din 4 încăperi cu 2,44% pc gen. şi 16,44% pc corp A şi 97,01/3972 m.p. teren, fiind înregistrat în evidenţa patrimonială a Municipiului Timişoara cu numărul de inventar 1339 şi valoarea de inventar 222.915 lei.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC FLD PROFESSIONAL SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2020 - 5053/27.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3 , situate în imobilul din

Timișoara,str. Dacilor ,nr.8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL

Prin cererea înregistrată cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020, SC FLD PROFESSIONAL SRL , reprezentată de administratorul acesteia Dl . David Florin -Cosmin , solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017, având ca obiect spațiul identificat drept SAD.2 și prelungirea contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 având ca obiect spațiul identificat drept SAD.3 , ambele spații fiind situate în imobilul situat în Timișoara ,str. Dacilor ,nr.8 .

Contractele de închiriere nr.1598/02.05.2017 și nr.1600/02.05.2017 , expiră la data de 01.05.2020 , chiriașul FLD PROFESSIONAL SRL depunând cererea de prelungire în termenul legal stabilit și având achitate la zi obligațiile bugetare .

Spațiul cu altă destinație SAD.2, cu suprafața de 44,14 m.p constituie obiectul contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017 și este situat în Timișoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara , la parter în corpul A, compus din 3 încăperi cu 1,24% pc gen. și 8,37% pc corp A și 176,54/3972 m.p teren , fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339 și valoarea de inventar 75.876 lei.

Spațiul cu altă destinație SAD.3, cu suprafața de 86,71 m.p constituie obiectul contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 și este situat la parterul imobilului în Timișoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara în corpul A, compus din 4 încăperi cu 2,44% pc gen. și 16,44% pc corp A și 97,01/3972 m.p teren, fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339 și valoarea de inventar 222.915 lei

În ședința din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020 a SC FLD PROFESSIONAL SRL, comisia a hotărât prelungirea contractelor de închiriere numerele 1598/02.05.2017 și 1600/02.05.2017 încheiat cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , pe o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 02.05.2020 până la data 02.05.2023.

Situația spațiilor cu altă destinație SAD.2 și SAD.3 situate în Timișoara, str. Dacilor nr.8 a fost verificată prin adresele :

  • - CT2020-431/11.02.20200 a Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2020-431/11.02.2020 a Serviciului Juric;

  • - CT2018-000431/10.02.2020- 345/11.02.2020 a Biroul Clădiri Terenuri I Est;

În conformitate cu art.129 alin.(1) și (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate precum și prevederile legale enunțate , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3 situate în imobilul din Timișoara Dacilor ,nr.8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

Ec.FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER

VIORICA IONICEANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

SC2020 - 5053/27.02.2020

REFERAT DE APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3, situate în imobilul din Timișoara,str. Dacilor ,

nr.8, încheiate cu sC FLD PROFESSIONAL SRL

Prin cererea înregistrată cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020, SC FLD PROFESSIONAL SRL , reprezentată de administratorul acesteia Dl . David Florin -Cosmin , solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017, având ca obiect spațiul identificat drept SAD.2 și prelungirea contractului de închiriere nr.1600/02.05.20172017 având ca obiect spațiul identificat drept SAD.3 , ambele spații fiind situate în imobilul situat în Timișoara ,str. Dacilor ,nr.8 .

Contractele de închiriere nr.1598/02.05.2017 și nr.1600/02.05.2017 , expiră la data de 01.05.2020 chiriașul FLD PROFESSIONAL SRL depunând cererea de prelungire în termenul legal stabilit și având achitate la zi obligațiile bugetare .

Spațiul cu altă destinație SAD.2, cu suprafața de 44,14 m.p constituie obiectul contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017 și este situat în Timișoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara , la parter în corpul A compus din 3 încăperi cu 1,24% pc gen. și 8,37% pc corp A și 176,54/3972 m.p teren , fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339 și valoarea de inventar 75.876 lei .

Spațiul cu altă destinație SAD.3, cu suprafața de 86,71 m.p constituie obiectul contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 și este situat la parterul imobilului în Timișoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara , situat la parter în corpul A compus din 4 încăperi cu 2,44% pc gen. și 16,44% pc corp A și 97,01/3972 m.p teren , fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339 și valoarea de inventar 222.915 lei

În ședința din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020 a SC FLD PROFESSIONAL SRL, comisia a hotărât prelungirea contractelor de închiriere numerele 1598/02.05.2017 și 1600/02.05.2017, încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , pe o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 02.05.2020 până la data 02.05.2023.

În conformitate cu art.129 alin.(1) și (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menționate , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și sAd.3, situate în imobilul din Timișoara Dacilor ,nr.8 , încheiate cu Sc FLD PROFESSIONAL SRL , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR                                   VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                 FARKAS IMRE

DIRECTOR

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE I EST

SC2020 – 5053/27.02.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere  nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3 , situate în imobilul din Timișoara,str. Dacilor ,nr.8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL

 

Prin cererea înregistrată cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020, SC FLD PROFESSIONAL SRL , reprezentată de administratorul acesteia Dl . David Florin –Cosmin  , solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017, având ca obiect spațiul identificat drept SAD.2 și prelungirea contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 având ca obiect spațiul identificat drept SAD.3 , ambele spații fiind situate în imobilul situat în Timișoara ,str. Dacilor ,nr.8  .

Contractele de închiriere nr.1598/02.05.2017 și nr.1600/02.05.2017 , expiră la data de 01.05.2020 , chiriașul FLD PROFESSIONAL SRL depunând cererea de prelungire în termenul legal stabilit și având achitate la zi obligațiile bugetare .

Spațiul cu altă destinație SAD.2, cu suprafața de 44,14 m.p constituie  obiectul contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017 și  este situat în Timişoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local  al Municipiului Timișoara  ,  la parter în corpul A, compus din 3 încăperi cu 1,24% pc gen. și 8,37% pc corp A și 176,54/3972 m.p teren , fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339   și valoarea de inventar 75.876 lei .

Spațiul cu altă destinație SAD.3, cu suprafața de 86,71 m.p constituie  obiectul contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 și este situat la parterul imobilului în Timişoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local  al Municipiului Timișoara  în corpul A, compus din 4 încăperi cu 2,44% pc gen. și 16,44% pc corp A și 97,01/3972 m.p teren, fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339   și valoarea de inventar 222.915 lei

În şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020 a  SC FLD PROFESSIONAL SRL,  comisia a hotărât prelungirea contractelor de închiriere numerele 1598/02.05.2017 și 1600/02.05.2017  încheiat cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , pe o perioadă de 3 ani, respectiv de la  data de 02.05.2020  până la data 02.05.2023.

            Situaţia spaţiilor  cu altă destinaţie SAD.2 și SAD.3 situate în Timişoara, str. Dacilor nr.8 a fost verificată prin adresele :

- CT2020-431/11.02.20200 a Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT2020-431/11.02.2020 a Serviciului Juric;

- CT2018-000431/10.02.2020- 345/11.02.2020 a  Biroul Clădiri Terenuri I Est;  

 

 

 

În conformitate cu  art.129 alin.(1) și  (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

            În temeiul  art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019,privind Codul administrativ;  

Având  în vedere cele menționate  precum și  prevederile legale enunțate , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere  nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3 situate în imobilul din Timișoara Dacilor ,nr.8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a  Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

           

 

       DIRECTOR                                                                          CONSILIER

            Ec.FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                     VIORICA IONICEANU

                                                                                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE I EST

SC2020 – 5053/27.02.2020

 

REFERAT DE APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere  nr.1598/2017 și         

nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3,  situate în imobilul din Timișoara,str. Dacilor ,  

                   nr.8,  încheiate cu SC FLD  PROFESSIONAL SRL

 

 

Prin cererea înregistrată cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020, SC FLD PROFESSIONAL SRL , reprezentată de administratorul acesteia Dl . David Florin –Cosmin  , solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017, având ca obiect spațiul identificat drept SAD.2 și prelungirea contractului de închiriere nr.1600/02.05.20172017 având ca obiect spațiul identificat drept SAD.3 , ambele spații fiind situate în imobilul situat în Timișoara ,str. Dacilor ,nr.8  .

Contractele de închiriere nr.1598/02.05.2017 și nr.1600/02.05.2017 , expiră la data de 01.05.2020 chiriașul FLD PROFESSIONAL SRL depunând cererea de prelungire în termenul legal stabilit și având achitate la zi obligațiile bugetare .

Spațiul cu altă destinație SAD.2, cu suprafața de 44,14 m.p constituie  obiectul contractului de închiriere nr.1598/02.05.2017 și  este situat în Timişoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local  al Municipiului Timișoara  ,  la parter în corpul A compus din 3 încăperi cu 1,24% pc gen. și 8,37% pc corp A și 176,54/3972 m.p teren , fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339   și valoarea de inventar 75.876 lei .

Spațiul cu altă destinație SAD.3, cu suprafața de 86,71 m.p constituie  obiectul contractului de închiriere nr.1600/02.05.2017 și este situat la parterul imobilului în Timişoara, str. Dacilor , nr.8, fiind identificat cu CF individual 400419-C1-U10, în proprietatea Statului Român prin Consiliul Local  al Municipiului Timișoara  , situat  la parter în corpul A compus din 4 încăperi cu 2,44% pc gen. și 16,44% pc corp A și 97,01/3972 m.p teren  , fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 1339   și valoarea de inventar 222.915 lei

În şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000431/29.01.2020 a  SC FLD PROFESSIONAL SRL,  comisia a hotărât prelungirea contractelor de închiriere numerele 1598/02.05.2017 și 1600/02.05.2017,  încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , pe o perioadă de 3 ani, respectiv de la  data de 02.05.2020  până la data 02.05.2023.

            În conformitate cu  art.129 alin.(1) și  (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

            În temeiul  art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019,privind Codul administrativ;  

Având  în vedere cele menționate  , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere  nr.1598/2017 și nr.1600/2017 a spațiilor SAD.2 și SAD.3, situate în imobilul din Timișoara Dacilor ,nr.8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL , îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a  Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

 

              PRIMAR                                                                                                VICEPRIMAR

        NICOLAE ROBU                                                                                        FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

                                                                                                                                 DIRECTOR

                                                                                                                        Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ       

                                                                                         

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.3