Hotărârea nr. 112/2020

112/31.03.2020 Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019
Hotararea Consiliului Local 112/31.03.2020
Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CERC2020 - 194/03.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CERC2020- 140/20.02.2020 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional De Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Avand in vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 -007128/18.03.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CERC2020/20.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), art. 129 alin. (7), lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Metodologia de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC - clădire construită prin proiectul "Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive "-CERC, cod SMIS 39375 prin modificarea art. 7: Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii şi art. 8: Condiţii de menţinere a spaţiilor din Metodologie, după cum urmează:
Art. 7 Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii
ˇ Tarif lunar închiriere loc: 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflaţiei, conform Institutului Naţional de Statistică.
ˇ Preţurile de închiriere a sălilor de seminar, conferinţe a spaţiului de expoziţii pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele:
ˇ Tariful de închiriere a sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior - 207,6 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior - 103,8 lei/zi;
Art. 8 Condiţii de menţinere a spaţiilor
ˇ să menţină numarul de locuri de muncă şi să mai angajeze minim două persoane, în termen de 6 luni de la închiriere.


Art. 2: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, prezentate în Anexa "Tarife", care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional De Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CERC2020 - 194/03.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • •  Descrierea situației actuale

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, cât și modul de Tarifare a servicilor prestate au fost aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019.

 • •  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Modificarea vizează o majorare a tarifelor percepute asupra spațiilor închiriate , datorită ratei anuale a inflației din anul 2019, care determină o indexare a acestor tarife percepute de către Serviciului Public de Administrare CERC și, totodat,ă o modificare a criteriilor de menținere a acestor spații închiriate prin modificarea termenului de angajare a minim 2 persoane în cadrul acestor firme în termen de 6 luni, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare și închiderea proiectului de către ADR Vest.

Acest deziderat se realizează prin modificarea Medologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, respectiv "Tarifele "aprobate în baza HCL nr. 247/23.04.2020.

Metodologia de închiriere a spațiilor în clădirea CERC, respectiv Tarifele percepute pentru serviciile prestate

Principalele motive ce au stat la baza acestor modificări sunt determinate de creșterea ratei inflației în anul 2019, conform Institutului Național de Statistică, astfel ca lista de prețuri percepute să fie majorate cu 3,8%.

Modificarea adusă Condiților de menținere a spațiilor închiriate prin reducerea termenului de angajare a minim 2 persoane de către firmele găzduite de la 1 an la 6 luni este motivată de nevoia de a atinge indicatorul "Locuri de muncă nou create în firmele găzduite ", cât mai repede pentru a putea respecta totodată și termenul de monotorizare prevăzut în contractul de finanțare nr. 3349/22.08.2012.

Alte informații

Modificările aduse nu influențează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în condiții de legalitate.

Concluzii

Propun aprobarea modificărilor aduse Metodologie de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, cât și a noilor Tarife percepute pentru serviciilor prestate de către Serviciul Public de Administrare, conform HCL nr. 347/23.04.2020.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR, RAMONA GROSARIU


România

Județul Timiș

Municipiu Timișoara

Serviciul Public de Administrare a CERC

CERC


CENTRUL REGIONAL DE COMPETENȚE Șl DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE


tarife

ale serviciilor prestate și de închiriere a spațiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -CERC, cod SMIS 39375

 • 1. Închirierea de spații pentru desfășurarea activității

 • •  Tarif lunar pentru închiriere loc pentru constituire sediu social/punct de lucru - 100,04

 • •  lei/lună;

 • •  Tarif de închiriere a sălilor de conferițe ( pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;

 • •  Tarif de închiriere a sălilor de seminar ( pentru 25 persoane) - 207,6 lei/zi;

 • •  Tarif de închiriere a spațiului de expoziție din foaier - 103,8 lei/zi

 • 2. Academia de training

 • •  Tarif pentru sesiuni periodice - 198,25 lei/oră

 • •  Tarif pentru sesiuni speciale cerute de firme - 988,17 lei/zi

 • 3. Prototipare și serie mică

 • •  Tarif utilizare echipamente cu comandă numerică - 99,64 lei/oră

 • •  Tarif utilizare echipamente testare și măsurare - 49,82 lei/oră

 • 4. Marketing și promovare

 • •  Tarif organizare târguri și expoziții - 2471,47 lei/eveniment/zi

 • •  Tarif organizare conferințe și seminarii - 198,25 lei/eveniment/zi

CERC2020 - 140/20.02.2020

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificările aduse Metodologiei de închiriere și Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare CERC, structură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființată prin HCL nr. 188/10.05.2016, anexa 1, 2, 3.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune proprie ștampilă și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea și gestionarea proprietății nerezidențiale a Municipiului Timișoara - Centrul Regional de Dezvoltare și Competență a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico-edilitare aferente.

Principalele surse de finanțare ale Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive sunt:

 • •  sursa proprie, bugetul local

 • •  asistența financiara nerambursabilă - Programul Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 -Sprijinirea Dezvolrii durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Conducerea și organizarea activiții Serviciului Public de Administrare CERC se asigură de către un Director, în prezent numit prin Dispoziția 973/26.08.2019, care are în subordine următoarele departamente:

 • •  Departamentul adminsitrativ - IT

 • •  Departamentul Academia de Training

 • •  Departamentul de marketing

 • •  Departamentul Prototipare și Serie Mică

În conformitate cu art. 7) „Închirierea de spații pentru desfășurarea de activități” din Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, tariful lunar de închiriere a fost stabilit la prețul de 96,38 lei pentru 4,2 mp ( 20,24 EURO la cursul de 4,7607) începând cu anul 2019. Totodată, în baza art.8) Condiții de menținere a spațiilor din cuprinsul aceleaiși Metodologii de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, firmele trebuie să respecte o serie de criterii pentru menținerea în vigoare a contractelor încheiate pentru aceste spații, respectiv să mențină numărul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane, în termen de 1 an de la data semnării contractului de închiriere.

Având în vedere nivelul Euro a suferit modificări în cursul anului 2019, conform datelor Institutului Național de Statistică, propunem indexarea tarifelor propuse în Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 și Tarifelor serviciilor prestate aprobate în anul 2019, conform HCL nr. 247/23.04.2019 cu rata anuală a inflației, respectiv 3,8%, după cum urmează: 96, 38 lei/lună pentru 4,2 mp închiriat, conform "Metodologie"

3,8% rata inflației pentru anul 2019

^ 96,38 x 3,8% = 100,04 lei/lună pentru 4,2 mp, respectiv aproximativ 23,82 lei/lună la 1mp închiriat.

În conformitate cu condițiile de menținere a spațiilor cuprinse în Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, propunem reducerea termenului în care firmele își vor angaja minim două persoane noi în cadrul firmei de la 1 an la 6 luni. Acest termen este necesar să fie redus la 6 luni datorită perioadei de monotorizare și închidere a proiectului "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 și totodată, datorită necesității atingerii cât mai repede a indicatorului asumat "Locuri de muncă nou create în firmele găzduite".

Modificările propuse prin prezentul raport se întemeiază pe principiul bunei gestionări a activității Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, având în vedere nivelul ratei inflației pentru anul 2019 care a generat o creștere cu 3,8%, conform Institutului Național de Statistică, aspect care justifică și impune luarea măsurii majorării tarifelor de închiriere în mod corespunzător. Pe același considerent și având în vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare și închiderea proiectului de către ADR Vest este și propunerea privind modificarea Pagina 2 din 3

condiției privind termenul de angajare a minim 2 persoane în cadrul firmelor zduite în structura de sprijin CERC, prin reducere de la 1 an la 6 luni, conform Art.8) Condițiile de meinere a spațiilor din Metodologia aproba, conform HCL nr. 247/23.04.2020.

Menționez faptul că modificările propuse urmează a intra în vigoare după aprobarea Hotărârii de Consiliu Local.

Fata de cele prezentate mai sus, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor din cadrul Metodologiei și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019.

director

Adina Ramona Grosariu

metodologia

de închiriere a spațiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -CERC, cod SMIS 39375

Art. 1) Prezentare generală

a) Misiune, viziune și obiective asociate "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC:

Viziune:

Regiunea Vest - motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii țări.

Misiune:

Încurajarea investiițiilor în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de creștere Timișoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest.

CERC își propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului de creștere Timișoara, și anume caracterul inovativ, printr-o contribuție substanțială în domeniul cercetării fundamentale și aplicative, perfect adaptată tendințelor de evoluție ale Uniunii Europene.

Creșterea rezonanței internaționale a Polului este cu atât mai importantă cu cât

Timișoara se află într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradițională a fost și față de care orașul și zona sa de influență trebuie să își consolideze funcția de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat.

Obiective:

Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obținerea statutului de reper național și în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării și transferului de know-how pentru sectorul automotive.

Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea și menținerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilității sale financiare.

Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competențe și dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanță pentru furnizorii din sector și laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate.

Obiectivele specifice

Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive;

Cresterea numarului și a competențelor furnizorilor locali și regionali din domeniul construcții de mașini/automotive;

Valorificarea și adaptarea potențialului de training și formare al univerșitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor;

Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector;

Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclușiv multinationale;

Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri.

b) Serviciile oferite firmelor găzduite:

 • A. Închirierea de spații pentru desfășurarea activității

 • B. Asigurarea accesului la utilități:

Energie electrică

Internet + telefonie

\o:'i si cnn- - sub forma grupurilor sanitare comune; Climatizare

 • C. Servicii de secretariat:

 • a) Organizare acces săli de ședință;

 • b) Recepție și direcționare clienți.

 • D. Organizarea de cursuri de formare profesională

 • E. Servicii de prototipare și realizarea de serie mică

 • a. Prototipare - folosirea facilităților și echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licențiat cad și mașinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri).

 • b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare).

 • F. Servicii de testare și măsurare însoțite de cerficare de produs

 • a. Testare;

 • b. Măsurare;

 • c. Certificare produs

Serviciile de certificare nu vor fi prestate în mod direct de Municipiul Timișoara ci vor fi externalizate până la acreditarea laboratorului.

 • G. Marketing și promovare

a. Moderarea și extinderea rețelei de cluster în industria auto a

Regiunii Vest b. Organizarea de evenimente

 • c. Acces la expoziții și conferințe organizate în cadrul infrastructurii de afaceri, dar și în exterior.

Art. 2) Criterii de eligibilitate

Solicitare scrisă adresată directorului CERC.

 • •  Sediul social sau punctul delucru al chiriașului va fi locat în structură.

 • •  Obligativitatea de a menține numărul de angajați cu care intră în infrastructură și de a mai angaja minim două persoane.

 • •  Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților automotive, definite la Art. 3) Activități eligibile.

 •  Să facă parte din categoria IMM.

Art. 3) Activități eligibile

Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri sunt firme care activează în domeniul automotive.

Coduri CAEN Rev 2

 • •  Secțiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunilor 22, 23, 26-29

 • •  Secțiunea J - Informații și comunicații, Diviziunile 62, 63.

 • •  Secțiunea M - Activități profesionale, științifice și tehnice, Diviziunile 71, 72,74.

Art. 4) Acte necesare

 • •  Cerere tip (Anexa 1);

 • •  Angaj ament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 2);

 • •  Copie după cartea de identitate a administratorului/împuternicit;

 • •  Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;

 • •  Certificat constatator în termen de valabilitate;

 • •  Acte doveditoare privind numărul de angajați;

 • •  Ultimul bilanț contabil, dacă există.

Art. 5) Evaluarea dosarelor

Dosarele depuse se analizează și se evaluează continuu de către echipa de management a CERC, formată din Director, Responsabil Administrativ și Responsabil Marketing. Termenul pentru transmiterea răspunsului în urma procesului de evaluare este de maxim 30 de zile, iar rezoluția se comunică în scris.

În cazul în care va exista un număr insuficient de birouri raportat la numărul cererilor depuse, vor avea prioritate:

 • •  IMM înființate cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de intrare în structura de afaceri;

 • •  firmele care își asumă că vor angaja numărul cel mai mare de persoane.

Art. 6) Avantajele firmelor din cadrul CERC

Gratuitate la:

 • •  conferințele, evenimentele, expozițiile organizate de către CERC; accesarea echipamentelor de birotică aflate în sala E2 accesul la sala de ședințe

 • •  acces la spațiile închiriate în afara orelor de lucru (pe baza unei programări)

Alte avantaje:

 • •  50% reducere la cursurile de perfecționare organizate de către CERC

 • •  50 % reducere la închirierea sălilor de seminar, expoziții și conferințe.

 • •  50% reducere din tariful perceput pentru serviciile oferite de CERC

Art. 7) Închirierea de spații pentru desfășurarea activității 7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, tip open-space, din imobilul situat în Timișoara, strada Paul Morand 15, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7

Tarif lunar închiriere loc: 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflației, conform Institutului Național de Statistică.

Firmele aflate în cadrul CERC nu pot da în folosința gratuit, sau subînchiria spațiile primite.

Prețurile de închiriere a sălilor de seminar, conferințe a spațiului de expoziții pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele:

 • •  Tariful de închiriere al sălii de conferință (pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;

 • •  Tariful de închiriere al sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior -207,6 lei/zi;

 • •  Tariful de închiriere al spațiului de expoziție din foaier pentru exterior - 103,8 lei/zi;

Art. 8) Condiții de menținere a spațiilor

Pentru a menține birourile primite în chirie în incinta CERC firmele trebuie să:

 • •  respecte regulamentul de ordine interioară

 • •  să mențină numarul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane, în termen de 6 luni de la închiriere.

 • •  prezinte bianual un raport de activitate și bilanțul contabil;

Aceste condiții vor fi incluse în contractul de închiriere.

România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Serviciul Public de Administrare a CERC

CERC k â


CtNIKUL KttilUNAL Ut CUMrEltNIt

Șl DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVERomânia

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Serviciul Public de Administrare a CERC