Hotărârea nr. 111/2020

111/31.03.2020 privind înfiinţarea Portului Timişoara şi Administraţiei Portului Timişoara - "Canal Bega"
Hotararea Consiliului Local 111/31.03.2020
privind înfiinţarea Portului Timişoara şi Administraţiei Portului Timişoara - "Canal Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - 4062/18.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4062/18.02.2020 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4062/18.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României;
Având în vedere ANEXA nr. 5 din LEGEA nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Reţele de transport;
Având în vedere prevederile art. 5, art. 8, art. 12, art. 22, art. 23, alin. (2), art.24, art.26^1, art. 27-28, art. 41, art.43-45, art. 47, art. 50, art.52-53, art. 60 şi art. 62 din Ordonanţa nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, asigurarea funcţionalităţii porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1, asigurarea desfăşurării activităţilor auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 din acelaşi act normativ, se fac de către administraţiile portuare şi îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înfiinţarea Portului Timişoara delimitat pe Canalul Bega de Uzina Hidroelectrica Timişoara (amonte) până la limita unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Timişoara (aval), constituit din infrastructura şi suprastructura portuare, conform Anexelor - parte integrantă din prezentul raport:
Anexa 1.1. - Acvatoriu şi Terenuri portuare; Anexa 1.2. - Reprezentarea grafică;
Anexa 2.1. - Construcţii hidrotehnice şi supraterane; Anexa 2.2. - Reprezentarea grafică;
Anexa 3.1. - Drumuri şi căi de acces; Anexa 3.2. - Reprezentarea grafică;
Anexa 4.1. - Instalaţii / Echipamente / Bunuri; Anexa 4.2. - Reprezentarea grafică.


Art. 2: Portul va fi înscris în lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, cu aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, după avizarea regulamentului portuar aferent de către direcţia de profil.


Art. 3: Se aprobă înfiinţarea Administraţiei Portului Timişoara - "Canal Bega", compartiment funcţional distinct în cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara, în condiţiile legii, denumit în continuare Administraţie, având ca obiect de activitate asigurarea administrării Portului Timişoara.
3.1.Compartimentul funcţional înfiinţat are rol de administraţie portuară a Portului Timişoara.
3.2.Administraţia portuară are sediul în b-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timişoara, Jud. Timiş.
3.3.În calitatea sa de administraţie portuară, potrivit legislaţiei în vigoare, compartimentul funcţional are ca atribuţii principale:
3.3.1.Punerea infrastructurii portuare la dispoziţia tuturor utilizatorilor;
3.3.2.Activităţile de întreţinere, reparare, modernizare/dezvoltare a caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii portuare şi ale oricăror reţele de utilităţi existente pe teritoriul portului;
3.3.3.Asigurarea către operatorii economici a furnizării şi distribuţiei de utilităţi portuare, precum şi asigurarea serviciilor de siguranţă/securitate în Portul Timişoara;
3.3.4.Accesul pentru operaţiuni de încărcare/descărcare de mărfuri/containere, controlul volumului de marfă, controlulul mărfurilor periculoase, centralizarea datelor economice şi statistice pe acest palier;
3.3.5.Controlul intrării/ieşirii navelor din Port, remorcajul şi pilotajul navelor, după caz;
3.3.6.Controlul în Port a muncii specifice operaţiunilor de încărcare/descărcare, manipulare, transport, depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare a mărfurilor;
3.3.7.Îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.4.În vederea realizării obiectului de activitate, Administraţia are obligaţia să întocmească regulamentul portuar, pe baza regulamentului cadru elaborat de direcţia de resort din ministerul transporturilor şi aprobat prin ordin al ministrului.
3.5.Resursele financiare necesare funcţionării Administraţiei se constituie din resurse bugetare şi venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.6.Prin delegare de competenţă, în condiţiile legii, Administraţia poate duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, potrivit art.26^1 alin. (1) din Ordonanţa nr. 22/1999.
3.7.Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. 3.6., Administraţia îndeplineşte funcţia de autoritate portuară, conform art.26^1 alin. (2) din Ordonanţa nr. 22/1999.
3.8.Administraţia poate desfăşura şi alte activităţi în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare a acesteia, după caz, conform art. 28 din Ordonanţa nr. 22/1999.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.147/10.05.2016 privind înfiinţarea administraţiei portuare a Portului Timişoara.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II VEST;
- Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1.1. la H.C.L./- Acvatoriu și Terenuri portuare.

 • A. Acvatoriul Canalului Bega, respectiv suprafețele de apă cuprinse între Uzina Hidroelectrica Timișoara până la limita unității administrativ-teritoriale a Municipiului Timișoara, aferente terenurilor de sub albia minoră, ce aparțin:

 • •  Primăriei Municipiului Timișoara conform CF nr. 418336, nr. topo 5629,

 • •  Municipiului Timișoara conform CF nr. 416892, nr. top. 9509 și

 • •  Primăriei Municipiului Timișoara conform CF nr. 404872, nr. top. 17296/2.

 • B. Terenurile riverane canalului, înscrise în Tabel.

  Tabel

  POZ

  NR. TOP.

  NR. CF.

  PROPRIETAR/formă de proprietate

  1

  4278

  414072

  Primăria Municipiului Timișoara

  2

  4281

  418741

  Primăria Municipiului Timișoara

  3

  4429

  404796

  Primăria Municipiului Timișoara

  4

  4326

  418742

  Primăria Municipiului Timișoara

  5

  5264

  416818

  Primăria Municipiului Timișoara

  6

  5265/2

  Primăria Municipiului Timișoara

  7

  5265/1

  404877

  Primăria Municipiului Timișoara

  8

  5267

  417894

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  9

  5270

  410668

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  10

  5307

  Primăria Municipiului Timișoara

  11

  5309/1/1/1

  425887

  Primăria Municipiului Timișoara

  12

  4798

  432320

  Primăria Municipiului Timișoara

  13

  5544

  404818

  Primăria Municipiului Timișoara

  14

  5536

  400057

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  15

  5545

  431659

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  16

  5627

  400887

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  17

  5628

  404822

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  18

  675/1

  404885

  Primăria Municipiului Timișoara

  19

  8040

  446411

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  20

  446912

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  21

  8099

  446913

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  22

  6367/1

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  23

  6120

  404830

  Primăria Municipiului Timișoara

  24

  6119

  404826

  Primăria Municipiului Timișoara

  25

  6082

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  26

  447676

  Primăria Municipiului Timișoara

  27

  448618

  Primăria Municipiului Timișoara

  28

  5826

  410552

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  29

  5823

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  30

  5811

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  31

  5810

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  32

  5801

  421187

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  33

  5798

  435024

  Primăria Municipiului Timișoara

  34

  5799

  404825

  Primăria Municipiului Timișoara

  35

  5795

  429135

  Municipiul Timișoara domeniu public

  36

  5793

  400765

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  37

  5756

  420387

  Primăria Municipiului Timișoara

  38

  5630/1

  429082

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  39

  5666/1

  416820

  Primăria Municipiului Timișoara

  40

  5679

  444611

  Primăria Municipiului Timișoara

  41

  5690

  406387

  Municipiul Timișoara domeniu public

  42

  5692

  443437

  Primăria Municipiului Timișoara

  43

  5693

  422345

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  44

  5698

  413659

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  45

  5699

  409663

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  46

  5705

  404798

  Primăria Municipiului Timișoara

  47

  5710

  444624

  Primăria Municipiului Timișoara

  48

  5707

  405064

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  49

  141

  404791

  Primăria Municipiului Timișoara

  50

  100

  437179

  Municipiul Timișoara domeniu public

  51

  437180

  Municipiul Timișoara domeniu public

  52

  99/1

  446111

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  53

  98

  Primăria Municipiului Timișoara

  54

  31/1

  404787

  Primăria Municipiului Timișoara

  55

  29/2

  404890

  Primăria Municipiului Timișoara

  56

  29/3

  404893

  Primăria Municipiului Timișoara

  57

  28

  404785

  Primăria Municipiului Timișoara

  58

  4

  404778

  Primăria Municipiului Timișoara

  59

  3

  404777

  Primăria Municipiului Timișoara

  60

  1193

  403144

  Primăria Municipiului Timișoara

  61

  1194/1

  413834

  Primăria Municipiului Timișoara

  62

  1195

  404794

  Primăria Municipiului Timișoara

  63

  17309

  415150

  Primăria Municipiului Timișoara

  64

  5744

  413828

  Primăria Municipiului Timișoara

  65

  6897/1/1/1/1

  404381

  Primăria Municipiului Timișoara

  66

  6905

  404832

  Primăria Municipiului Timișoara

  67

  6904/2

  404831

  Primăria Municipiului Timișoara

  68

  6913/1

  404753

  Primăria Municipiului Timișoara

  69

  6906

  404746

  Primăria Municipiului Timișoara

  70

  6907

  404748

  Primăria Municipiului Timișoara

  71

  6908

  404750

  Primăria Municipiului Timișoara

  72

  6909

  404939

  Primăria Municipiului Timișoara

  73

  6910

  404940

  Primăria Municipiului Timișoara

  74

  6911

  404941

  Primăria Municipiului Timișoara

  75

  6912

  404942

  Primăria Municipiului Timișoara

  76

  9506

  404943

  Primăria Municipiului Timișoara

  77

  9507/1/1

  416747

  Primăria Municipiului Timișoara

  78

  9507/2/1

  404664

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  79

  9507/2/2.

  418663

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  80

  5629

  418336

  Primăria Municipiului Timișoara

  81

  9508

  404833

  Primăria Municipiului Timișoara

  82

  9511/1

  404949

  Primăria Municipiului Timișoara

  83

  9512

  426769

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  84

  426770

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  85

  9513/1

  404944

  Primăria Municipiului Timișoara

  86

  9514

  409366

  Primăria Municipiului Timișoara

  87

  9510/1/1/1

  447648

  Primăria Municipiului Timișoara

  88

  9515

  404945

  Primăria Municipiului Timișoara

  89

  9922

  404839

  Primăria Municipiului Timișoara

  90

  9509

  416892

  Municipiul Timișoara domeniu public

  91

  12078/1

  404932

  Primăria Municipiului Timișoara

  92

  12078/2, 12078/3

  406127

  Primăria Municipiului Timișoara

  93

  16951

  404855

  Primăria Municipiului Timișoara

  94

  17290

  404858

  Primăria Municipiului Timișoara

  95

  17292

  432971

  Primăria Municipiului Timișoara

  96

  432972

  Primăria Municipiului Timișoara

  97

  16952/1/1

  404929

  Municipiul Timișoara domeniu public

  98

  17311

  443536

  Primăria Municipiului Timișoara

  99

  17327

  421424

  Primăria Municipiului Timișoara

  100

  17332/1

  432925

  Primăria Municipiului Timișoara

  101

  17297/2/1

  404934

  Primăria Municipiului Timișoara

  102

  17356

  401808

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  103

  17412

  421574

  Primăria Municipiului Timișoara

  104

  17453

  415700

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  105

  17455

  412339

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  106

  17498/1

  415876

  Primăria Municipiului Timișoara

  107

  17529

  416446

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  108

  17528/2

  426619

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  109

  17530/1/1

  420810

  Municipiul Timișoara domeniu public

  110

  17530/1/2

  401948

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  111

  17584

  447432

  Primăria Municipiului Timișoara

  112

  17615,17616

  436532

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  113

  17711

  446579

  Primăria Municipiului Timișoara

  114

  17293

  409218

  Primăria Municipiului Timișoara

  115

  17294/1

  404439

  Primăria Municipiului Timișoara

  116

  17294/2,17295

  426748

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  117

  17175

  402435

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  118

  17163

  445343

  Primăria Municipiului Timișoara

  119

  17127

  406159

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  120

  17126

  404967

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  121

  17125

  407032

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  122

  17112

  415873

  Primăria Municipiului Timișoara

  123

  17056,17057

  421817

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  124

  17054/1

  436576

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  125

  17296/2

  404872

  Primăria Municipiului Timișoara

  126

  17053/1, 17053/2

  406845

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  127

  17040

  402372

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  128

  16949

  415590

  Primăria Municipiului Timișoara

  129

  16930

  411693

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  130

  16928

  413089

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  131

  16926

  410817

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  132

  16801/1

  413760

  Primăria Municipiului Timișoara

  133

  16801/2

  413762

  Primăria Municipiului Timișoara

  134

  16801/3

  413765

  Primăria Municipiului Timișoara

  135

  16630,16631

  401081

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  136

  16625

  Primăria Municipiului Timișoara

  137

  16414

  432344

  Primăria Municipiului Timișoara

  138

  16387/1

  436404

  Municipiul Timișoara_domeniu public

  139

  16375

  426716

  Primăria Municipiului Timișoara

  140

  16339/1, 16339/2

  433413

  Primăria Municipiului Timișoara

  141

  16338

  404850

  Primăria Municipiului Timișoara

  142

  16337

  404846

  Primăria Municipiului Timișoara

  143

  16300,16301

  429148

  Municipiul Timișoara_domeniul privat

  144

  16285

  440711

  Primăria Municipiului Timișoara

  145

  16286

  404843

  Primăria Municipiului Timișoara

  146

  17742

  404868

  Primăria Municipiului Timișoara

  147

  17743

  404935

  Primăria Municipiului Timișoara

  148

  17744

  404946

  Primăria Municipiului Timișoara

  149

  17744/1

  439469

  Primăria Municipiului Timișoara

  150

  438707

  Municipiul Timișoara_domeniu public

Anexa 2.1. la H.C.L./- Construcții hidrotehnice și supraterane.

 • A. Platforme pentru puncte fixe de acostare

 • 1. Punct fix de acostare 1 Nord, amplasat pe Canalul Bega la km 117+900, malul Nord (Stația 1, Mihai Viteazu), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5110;

 • 2. Punct fix de acostare 2 Nord, amplasat pe Canalul Bega la km 117+100, malul Nord (Stația 2, Dacia), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5111;

 • 3. Punct fix de acostare 3 Nord, amplasat pe Canalul Bega la km 116+650, malul Nord (Stația 3, Corneliu Coposu), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5112;

 • 4. Punct fix de acostare 4 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 115+650, malul Sud (Stația

 • 4, Vasile Pârvan), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5159;

 • 5. Punct fix de acostare 5 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 114+630, malul Sud (Stația

 • 5, Catedrala Mitropolitană), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5160;

 • 6. Punct fix de acostare 6 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 114+230, malul Sud (Stația

 • 6, Sfânta Maria), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5161;

 • 7. Punct fix de acostare 7 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 113+300, malul Sud (Stația

 • 7, Ștefan cel Mare), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5197;

 • 8. Punct fix de acostare 8 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 112+250, malul Sud (Stația

 • 8, Constantin Brâncoveanu), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5198;

 • 9. Punct fix de acostare 9 Sud, amplasat pe Canalul Bega la km 111+700, malul Sud (Stația

 • 9, Ardealul), ce deservește construcția plutitoare (ponton) identificată sub nr. 5199.

 • B. Rampe pentru intervenții de urgență

 • 1. Rampă amonte pentru intervenții de urgență

Zona din avalul podului Andrei Șaguna (fostul pod Mihai Viteazu), malul Sud;

 • 2. Rampă aval pentru intervenții de urgență - Doc de acostare ambarcațiuni ușoare Zona din avalul podului Iuliu Maniu (fostul pod Muncii), malul Sud.

 • C.Stații vaporetto

 • 1. Stația 1, Mihai Viteazu;

 • 2. Stația 2, Dacia;

 • 3. Stația 3, Corneliu Coposu;

 • 4. Stația 4, Vasile Pârvan;

 • 5. Stația 5, Catedrala Mitropolitană;

 • 6. Stația 6, Sfânta Maria;

 • 7. Stația 7, Ștefan cel Mare;

 • 8. Stația 8, Constantin Brâncoveanu

 • 9. Stația 9, Ardealul.

Anexa 3.1. la H.C.L./- Drumuri și căi de acces.

 • A. Carosabil

 • 1. Drum racord cu acces la rampa pentru intervenții de urgență situată în avalul podului Andrei Șaguna (fostul pod Mihai Viteazu), malul Sud;

 • 2. Drum racord cu acces la rampa pentru intervenții de urgență și docul situate în zona podului Iuliu Maniu (fostul pod Muncii), malul Sud.

 • B. Alei și piste de bicicliști

 • 1.  Alei și piste de bicicliști tip I Zona A, I și II, malul Nord;

 • 2.  Alei și piste de bicicliști tip II Zona B, III și IV, malul Nord;

 • 3.  Alei și piste de bicicliști tip III Zona B, IV malul Nord, Zona B, IV malul Sud;

 • 4.  Alei și piste de bicicliști tip IV Zona B, IV, malul Nord, Zona A, I, malul Sud,

Zona A, II, malul Sud, Zona B, IV, malul Sud;

 • 5.  Alei și piste de bicicliști tip V Zona C, V, malul Nord;

 • 6.  Alei și piste de bicicliști tip VI Zona C, V, malul Nord;

 • 7.  Alei și piste de bicicliști tip VII Zona C, VI, malul Nord, Zona C, VII, malul Nord, Zona D, VIII, mal Nord, Zona E, IX, malul Nord,

Zona B, III, malul Sud, Zona C, VI, malul Sud, Zona C, VII, malul Sud;

 • 8.  Alei și piste de bicicliști tip VIII Zona C, VI, malul Nord;

 • 9.  Alei și piste de bicicliști tip IX Zona C, VII, malul Nord;

 • 10. Alei și piste de bicicliști tip XIII Zona B, III, malul Sud;

 • 11. Alei și piste de bicicliști tip XIV Zona B, IV, malul Sud;

 • 12. Alei și piste de bicicliști tip XV Zona B, IV și zona C, V, malul Sud;

 • 13. Alei și piste de bicicliști tip XVI Zona C, V, malul Sud;

 • 14. Alei și piste de bicicliști tip XVII Zona E, X, malul Sud.

Anexa 4.1. la H.C.L./- Instalații/ Echipamente/ Bunuri.

 • A. Iluminat Public

 • B. Rețele electrice: - aerian și subteran

 • C. Rețele apă

 • D. Rețele canal

 • E. Puncte stingere incendiu și posturi de prim-ajutor

- Amplasate la fiecare statie vaporetto

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

SC2020-

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind înființarea Portului Timișoara și Administrației Portului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-      /      .2020 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind înființarea Portului Timișoara și Administrația Portului Timișoara, facem următoarele precizări:

Politicile europene actuale referitoare la transportul de mărfuri și persoane converg tendinței de a transfera volumul transporturilor de pe căile rutiere pe căile ferate ori navigabile, ca soluții alternative sustenabile, nepoluante sau cu emisii reduse, realizându-se economii de costuri, reducerea poluării și creșterea siguranței transportului.

Observație: Pentru a-și îndeplini obiectivele, Comisia Europeană a adoptat în anul 2006 programul NAIADESZ / Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe (Acțiune și Dezvoltare privind Navigația și Căile Navigabile în Europa) și NAIADESZ II (Transport pe Căi Navigabile Interioare de Calitate) în anul 2016, menite să intensifice utilizarea navigației de interior. Comunicarea NAIADESZ II vizează crearea condițiilor pentru ca transportul de navigație interioară să devină un mod de transport de calitate.

Mai mult, transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare prezintă avantaje evidente, întrucât convoaiele de barje împinse pot transporta o cantitate mai mare de mărfuri per unitate de distanță (t/km) decât oricare alt mod de transport terestru, cu o contribuție majoră la reducerea traficului rutier.

Strategiile de implementare a transporturilor pe cursurile de apă interioare sunt susținute și aliniate proiecțiilor de finanțare comunitară ori sectoriale, în acord cu obiectivele și cadrul general de investiții programate. Finanțarea este disponibilă prin Fondurile structurale și de investiții europene pentru statele membre ale Uniunii Europene (ESI); IPA pentru țările candidate; Instrumentul european de vecinătate (IEV) pentru țările din afara UE.; Programul Transnațional Dunărea (PTD) 2014-2020.

Observație: Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD - 2010). Aproximativ 274 mil. Euro au fost alocate din partea FEDER, IEV și IPA pentru prioritățile SUERD.

În cadrul priorității Proiecte pre-identificate pe rețeaua TEN-T Centrală, având cea mai mare alocare bugetară (500 mil. Euro Anvelopa generală și 610 mil. Euro din Fondul de coeziune), fiind eligibile la finanțare următoarele acțiuni pentru căi navigabile și porturi interioare: modernizarea căilor navigabile pentru îmbunătățirea infrastructurii de cale navigabilă; construirea/modernizarea ecluzelor; interconectarea dintre căile navigabile interioare și alte moduri de transport; îmbunătățirea accesului și conexiunilor porturilor la rețelele feroviare și rutiere; infrastructura de bază în porturile interioare; terminale/platforme pentru zone de depozitare și stivuire; asigurarea sau îmbunătățirea accesului rutier/feroviar și a conexiunii cu alte porturi; implementarea de instalații și tehnologii noi privind furnizarea și utilizarea combustibililor alternative sau a energiei (alimentare LNG și electricitate) etc.

Canalul Bega reprezintă, din acest punct de vedere, oportunitatea municipiului Timișoara de punere în valoare a cursului de cale navigabilă în plan local, regional, transfrontalier și european, deopotrivă, fiind una dintre puținele căi navigabile amenajate artificial pe teritoriul României. Canalul parcurge întregul oraș pe direcția SV-NE, constituind de-a lungul timpului o coloană vertebrală în jurul căreia s-a dezvoltat așezarea urbană.

Canalul Bega face parte din sistemul Rhin-Main-Dunăre (coridorul de transport pan european nr. VlI-Constanța-Canalul Dunăre Marea Neagră-Dunăre-Main-Rhin-Portul Rotterdam), făcând posibilă legătura între Marea Nordului și Marea Neagră. Canalul Bega navigabil este cuprins între km 118+360 (limita din amonte a municipiului Timișoara) și km 45+000 (ecluza din dreptul localității Klekk pe teritoriul Serbiei). De aici până la km 0 (materializat prin confluența cu Râul Tisa) se naviga pe vechea albie a râului Bega care a fost regularizată și amenajată. Lungimea canalului pe teritoriul românesc este de cca. 44,5 km și de 74 km pe teritoriul sârbesc. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, Canalul Bega are o lungime de 10,60 km în profil transversal, lățimea canalului la oglinda apei fiind de 30-45 m, iar la nivelul fundului de 15-20 m.

Canalul Bega este primul canal navigabil construit în România. Construit inițial pentru asanarea terenurilor inundabile, a fost amenajat ulterior pentru navigație, existând în acest sens organizate servicii portuare, în cadrul Portului Timișoara. Atestarea documentară a portului datează de la 1860. Sediul portului era în cartierul losefin, pe malul stâng al canalului, pe tronsonul aflat între Podul Muncii și Pasarela Gelu. Lungimea de mal unde puteau acosta șlepurile era de 450 de metri. Pe malul drept, pe la mijlocul acestui tronson, era situat Turnul de apă din losefin. Din 1958 transportul de mărfuri a încetat, iar din 1967 au fost retrase și navele de pasageri. Statutul juridic de cale navigabilă interioară a fost stabilit prin HG nr. 665/2008. De asemenea, Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Rețele de transport, prevede înființarea unui port pe Canalul Bega.

La ora actuală, pe teritoriul românesc, canalul este navigat de mici ambarcațiuni și vaporetto pentru transport public pe raza Municipiului Timișoara, în rest, este parțial colmatat și nu poate fi utilizat pentru traficul comercial, până la finalizarea lucrărilor de dragare și ecologizare.

În anul 2014 Administrația Bazinală de Apă Banat a început realizarea investiției „Refacere consolidări Canal Bega în Municipiul Timișoara “. Obiectivul de investiții a fost finanțat prin programul POS MEDIU - Axa prioritară 5. Investiția a fost finalizată.

Pentru valorificarea potențialului cadrului natural, atât din punct de vedere turistic (amenajare peisagistică, zone pentru agrement), cât și din punct de vedere economic (deschiderea navigației pe Bega, transport public) municipalitatea Timișoara a dezvoltat proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”. Proiectul s-a derulat prin POR, Axa prioritară 1 și a avut ca obiective: reabilitarea căilor de comunicație pietonale, realizarea pistelor și stațiilor de biciclete, amenajarea peisagistică a malurilor, mobilarea urbană. Totodată s-au construit rampe de acces și stații pentru îmbarcarea/debarcarea de persoane ce utilizează transportul public efectuat pe calea navigabilă. Proiectul a fost finalizat și a condus la dezvoltarea transportului public pe raza unității administrativ-teritoriale cu un nou serviciu de transport public naval, efectuat cu 7 vaporetto, precum și la creșterea mobilității persoanelor prin amplasarea a 9 stații de îmbarcare/debarcare călători pe întreg tronsonul de navigație.

Având în vedere trendul ascendent de dezvoltare socio-economică a zonei, contextul geo-politic favorabil, mobilitatea intermodală, interesul pentru o cale navigabilă facilă și creșterea eficienței transporturilor de persoane și mărfuri la coridorul pan european de transport nr. VII, devine pertinentă și fezabilă ideea reluării navigației pe întreg canalul Bega.

Observație: Transportul pe căile navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic, dat fiindcă o navă de navigație interioară, utilizând același consum de energie, poate transporta o tonă de marfă pe o distanță de aproape patru ori mai mare decât un camion (cca. 370 km, în comparație cu 300 km pe cale ferată și cu 100 km pe cale rutieră). De asemenea, costurile de transport sunt competitive, iar costul unitar scade pe distanțe lungi.

Această creștere preconizată/prefigurată a navigației pe cursuri de apă de interior impune configurarea infrastructurii portuare și a managementului portuar prin administrația portuară, ce presupun înființarea Portului Timișoara și a Administrației Portului Timișoara.

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timișoara dispune de elemente de infrastructură și suprastructură portuare constituite prin: acvatoriu, terenuri portuare, construcții hidrotehnice destinate acostării navelor ori alte tipuri de construcții hidrotehnice, drumuri de acces, echipamente aflate în perimetrul portuar destinate furnizării de utilități, precum și alte instalații/echipamente/bunuri care prin natura sau destinația lor deservesc oricăreia dintre activitățile de transport naval prevăzute la art.19 din ORDONANȚA nr. 22/1999, și care aparțin domeniului public sau privat al municipalității. În susținerea unui pol de dezvoltare regional și, potrivit proiecțiilor pe termen lung asumate prin document programatic, în deplină concordanță cu politica și cu programele de dezvoltare elaborate de municipalitate și/sau ministerul de resort, se va trece în viitor la dezvoltarea Portului Timișoara prin proiecte și investiții noi, lucrări de modificare și modernizare, atragerea de finanțări guvernamentale sau din fondurile structurale comunitare.

Observație: VISION 2030 - Timișoara Metropolă Europeană, document unic valabil pentru dezvoltarea viitoare a orașului, ce vizează realizarea unui concept unitar, modern, de mare utilitate pentru dezvoltarea orașului pe termen lung, adoptat prin HCL nr.484/18.12.2007.

Pentru înființarea Portului Timișoara pe Canalul Bega se vor utiliza infrastructura și suprastructura portuare constituite conform Anexelor 1.1. - 4.1., respectiv Anexelor 1.2 - 4.2., delimitat de Uzina Hidroelectrica Timișoara - în amonte, până la limita unității administrativ-teritoriale a Municipiului Timișoara - în aval, prin terenurile de sub albia minoră ce aparțin unității administrativ-teritoriale a Municipiului Timișoara, în domeniul public sau privat, conform CF nr. 418336, nr. topo 5629, Municipiului Timișoara conform CF nr. 416892, nr. top. 9509 și Primăriei Municipiului Timișoara conform CF nr. 404872, nr. top. 17296/2 și terenurile riverane canalului, aflate în proprietatea UAT Municipiul Timișoara.

Administrația portuară va gestiona, în principal:

 • >  Punerea infrastructurii portuare la dispoziția tuturor utilizatorilor;

 • > Activitățile de întreținere, reparare, modernizare/dezvoltare a caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii portuare și ale oricăror rețele de utilități existente pe teritoriul portului;

 • > Asigurarea către operatorii economici a furnizării și distribuției de utilități portuare, precum și asigurarea serviciilor de siguranță/securitate în Portul Timișoara;

 • > Accesul pentru operațiuni de încărcare/descărcare de mărfuri/containere, controlul volumului de marfă, controlulul mărfurilor periculoase, centralizarea datelor economice și statistice pe acest palier;

 • >  Controlul intrării/ieșirii navelor din Port, remorcajul și pilotajul navelor, după caz;

 • >  Controlul în Port a muncii specifice operațiunilor de încărcare/descărcare, manipulare, transport, depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor;

 • >  Îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

În conformitate cu art. 5 din Ordonanța nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, asigurarea funcționalității porturilor și a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranță prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 și asigurarea desfășurării activităților auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se fac de către administrațiile portuare și/sau de căi navigabile interioare, denumite în continuare administrații. Administrațiile îndeplinesc funcția de autorități portuare și/sau de căi navigabile interioare, în condițiile legii. Potrivit art. 22 administrațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) pot fi instituții publice, regii autonome, companii naționale sau societăți comerciale, iar art. 23 alin. (2) prevede că porturile unde terenurile portuare aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, administrațiile portuare se înființează prin hotărâri ale consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale respective. Administrațiile portuare au obligația să întocmească Regulamente portuare. La elaborarea regulamentelor portuare administrațiile se vor consulta cu instituțiile aparținând organelor administrației publice centrale, cu operatorii economici și cu organizațiile sindicale reprezentative care își desfășoară activitatea în respectivul port. Regulamentele portuare vor fi avizate din punctul de vedere al siguranței navigației de Autoritatea Navală Română.

H.C.L. nr. 147/10.05.2016 privind înființarea administrației portuare a Portului Timișoara este lipsită de efecte juridice și ineficace, întrucât H.C.L. se raportează la prevederile Ordonanței nr. 22/1999, respectiv la art. 23, alin. (4), care au fost ulterior modificate pe fond de Legea nr. 235/2017, iar modificările aduse fac trimitere la o altă prevedere legislativă, respectiv la art. 23, alin. 2. Mai mult, limita teritorială a UAT Timișoara nu este podul Modoș - așa cum este consemnat în H.C.L. nr. 147/10.05.2016 și nu sunt indicate elementele de infrastructură configurate în propunerea de port.

Având în vedere cele mai sus menționate, propunem:

 • 1. Înființarea Portului Timișoara delimitat pe Canalul Bega de Uzina Hidroelectrica Timișoara (amonte) până la limita unității administrativ-teritoriale a Municipiului Timișoara (aval), constituit din infrastructura și suprastructura portuare, conform anexelor - parte integrantă din prezentul raport:

Anexa 1.1. - Acvatoriu și Terenuri portuare; Anexa 1.2. - Reprezentarea grafică;

Anexa 2.1. - Construcții hidrotehnice și supraterane; Anexa 2.2. - Reprezentarea grafică;

Anexa 3.1. - Drumuri și căi de acces; Anexa 3.2. - Reprezentarea grafică;

Anexa 4.1. - Instalații /Echipamente / Bunuri; Anexa 2.2. - Reprezentarea grafică.

 • 2.  Portul va fi înscris în lista cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, cu aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, după avizarea regulamentului portuar aferent de către direcția de profil.

 • 3. Înființarea Administrației Portului Timișoara - “Canal Bega”, compartiment funcțional distinct în cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara, în condițiile legii, denumit în continuare Administrație, având ca obiect de activitate asigurarea administrării Portului Timișoara.

  • 3.1. Compartimentul funcțional înființat are rol de administrație portuară a Portului Timișoara.

  • 3.2. Administrația portuară are sediul în b-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Jud. Timiș.

  • 3.3. În calitatea sa de administrație portuară, potrivit legislației în vigoare, compartimentul funcțional are ca atribuții principale:

   • 3.3.1.  Punerea infrastructurii portuare la dispoziția tuturor utilizatorilor;

   • 3.3.2.  Activitățile de întreținere, reparare, modernizare/dezvoltare a caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii portuare și ale oricăror rețele de utilități existente pe teritoriul portului;

   • 3.3.3.  Asigurarea către operatorii economici a furnizării și distribuției de utilități portuare, precum și asigurarea serviciilor de siguranță/securitate în Portul Timișoara;

   • 3.3.4.  Accesul pentru operațiuni de încărcare/descărcare de mărfuri/containere, controlul volumului de marfă, controlulul mărfurilor periculoase, centralizarea datelor economice și statistice pe acest palier;

   • 3.3.5.  Controlul intrării/ieșirii navelor din Port, remorcajul și pilotajul navelor, după caz;

   • 3.3.6.  Controlul în Port a muncii specifice operațiunilor de încărcare/descărcare, manipulare, transport, depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare a mărfurilor;

   • 3.3.7.  Îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

  • 3.4. În vederea realizării obiectului de activitate, Administrația are obligația să întocmească regulamentul portuar, pe baza regulamentului cadru elaborat de direcția de resort din ministerul transporturilor și aprobat prin ordin al ministrului.

  • 3.5. Resursele financiare necesare funcționării Administrației se constituie din resurse bugetare și venituri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  • 3.6. Prin delegare de competență, în condițiile legii, Administrația poate duce la îndeplinire și unele obligații ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, potrivit art.26A1 alin. (1) din Ordonanța nr. 22/1999.

  • 3.7. Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. 3.6., Administrația îndeplinește funcția de autoritate portuară, conform art.26A1 alin. (2) din Ordonanța nr. 22/1999.

  • 3.8. Administrația poate desfășura și alte activități în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare și funcționare a acesteia, după caz, conform art. 28 din Ordonanța nr. 22/1999.

 • 4. Revocarea H.C.L. nr.147/10.05.2016 privind înființarea administrației portuare a Portului Timișoara.

  DIRECTOR GENERAL, CULIȚĂ CHIȘ


  ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU G.M.P.E.,

NASTASIA POP

P. ȘEF BIROU M.I.P.E., LIDIA VÎLCEANU

CONSILIER, A UGUSTIN BĂRBOS

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT DE APOBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind înființarea Portului Timișoara și Administrației Portului Timișoara

 • l.  Descrierea situației actuale

Canalul Bega reprezintă oportunitatea municipiului Timișoara de punere în valoare a cursului de cale navigabilă în plan local, regional, transfrontalier și european, deopotrivă, fiind una dintre puținele căi navigabile amenajate artificial pe teritoriul României. Canalul parcurge întregul oraș pe direcția SV-NE, constituind de-a lungul timpului o coloană vertebrală în jurul căreia s-a dezvoltat așezarea urbană.

Canalul Bega face parte din sistemul Rhin-Main-Dunăre (coridorul de transport pan european nr. VlI-Constanța-Canalul Dunăre Marea Neagră-Dunăre-Main-Rhin-Portul Rotterdam), făcând posibilă legătura între Marea Nordului și Marea Neagră. Canalul Bega navigabil este cuprins între km 118+360 (limita din amonte a municipiului Timișoara) și km 45+000 (ecluza din dreptul localității Klekk pe teritoriul Serbiei). De aici până la km 0 (materializat prin confluența cu Râul Tisa) se naviga pe vechea albie a râului Bega care a fost regularizată și amenajată. Lungimea canalului pe teritoriul românesc este de cca. 44,5 km și de 74 km pe teritoriul sârbesc. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, Canalul Bega are o lungime de 10,60 km în profil transversal, lățimea canalului la oglinda apei fiind de 30-45

m, iar la nivelul fundului de 15-20 m.

Canalul Bega este primul canal navigabil construit în România. Construit inițial pentru asanarea terenurilor inundabile, a fost amenajat ulterior pentru navigație, existând în acest sens organizate servicii portuare, în cadrul Portului Timișoara. Atestarea documentară a portului datează de la 1860. Sediul portului era în cartierul losefin, pe malul stâng al canalului, pe tronsonul aflat între Podul Muncii și Pasarela Gelu. Lungimea de mal unde puteau acosta șlepurile era de 450 de metri. Pe malul drept, pe la mijlocul acestui tronson, era situat Turnul de apă din losefin. Din 1958 transportul de mărfuri a încetat, iar din 1967 au fost retrase și navele de pasageri. Statutul juridic de cale navigabilă interioară a fost stabilit prin HG nr. 665/2008. De asemenea, Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Rețele de transport, prevede înființarea unui port pe Canalul Bega.

La ora actuală, pe teritoriul românesc, canalul este navigat de mici ambarcațiuni și vaporetto pentru transport public pe raza Municipiului Timișoara, în rest, este parțial colmatat și nu poate fi utilizat pentru traficul comercial, până la finalizarea lucrărilor de dragare și ecologizare.

În anul 2014 Administrația Bazinală de Apă Banat a început realizarea investiției „Refacere consolidări Canal Bega în Municipiul Timișoara". Obiectivul de investiții a fost finanțat prin programul POS MEDIU - Axa prioritară 5. Investiția a fost finalizată.

Pentru valorificarea potențialului cadrului natural, atât din punct de vedere turistic (amenajare peisagistică, zone pentru agrement), cât și din punct de vedere economic (deschiderea navigației pe Bega, transport public) municipalitatea Timișoara a dezvoltat proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega”. Proiectul s-a derulat prin POR, Axa prioritară 1 și a avut ca obiective: reabilitarea căilor de comunicație pietonale, realizarea pistelor și stațiilor de biciclete, amenajarea peisagistică a malurilor, mobilarea urbană. Totodată s-au construit rampe de acces și stații pentru îmbarcarea/debarcarea de persoane ce utilizează transportul public efectuat pe calea navigabilă. Proiectul a fost finalizat și a condus la dezvoltarea transportului public pe raza unității administrativ-teritoriale cu un nou serviciu de transport public naval, efectuat cu 7 vaporetto, precum și la creșterea mobilității persoanelor prin amplasarea a 9 stații de îmbarcare/debarcare călători pe întreg tronsonul de navigație.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Politicile europene actuale referitoare la transportul de mărfuri și persoane converg tendinței de a transfera volumul transporturilor de pe căile rutiere pe căile ferate ori navigabile, ca soluții alternative sustenabile, nepoluante sau cu emisii reduse, realizându-se economii de costuri, reducerea poluării și creșterea siguranței transportului.

Mai mult, transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare prezintă avantaje evidente, întrucât convoaiele de barje împinse pot transporta o cantitate mai mare de mărfuri per unitate de distanță (t/km) decât oricare alt mod de transport terestru, cu o contribuție majoră la reducerea traficului rutier.

Strategiile de implementare a transporturilor pe cursurile de apă interioare sunt susținute și aliniate proiecțiilor de finanțare comunitară ori sectoriale, în acord cu obiectivele și cadrul general de investiții programate. Finanțarea este disponibilă prin Fondurile structurale și de investiții europene pentru statele membre ale Uniunii Europene (ESI); IPA pentru țările candidate; Instrumentul european de vecinătate (IEV) pentru țările din afara UE.; Programul Transnațional Dunărea (PTD) 2014-2020.

Având în vedere trendul ascendent de dezvoltare socio-economică a zonei, contextul geo-politic favorabil, mobilitatea intermodală, interesul pentru o cale navigabilă facilă și creșterea eficienței transporturilor de persoane și mărfuri la coridorul pan european de transport nr. VII, devine pertinentă și fezabilă ideea reluării navigației pe întreg canalul Bega. Această creștere preconizată/prefigurată a navigației pe cursurile de ape interioare determină necesitatea configurării infrastructurii portuare și a managementului portuar, respectiv a administrației portuare în condițiile legii, ce impune înființarea Portului Timișoara și a Administrației Portului Timișoara.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4.  Concluzii:

Consider necesar și oportun aprobarea înființării Portului Timișoara și Administrației Portului Timișoara - “Canal Bega”.

Primar,


Director General D.G.D.P.P.R.U.

NICOLAE ROBU

CULIȚĂ CHIȘ


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.