Hotărârea nr. 109/2020

109/31.03.2020 Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara
Hotararea Consiliului Local 109/31.03.2020
Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-4439/20.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4439/20.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-4439/20.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 - privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest si a Liceului de Arte Plastice Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ;
În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. a) şi art. 108 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.

Art. 2: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013;

Art. 3: Spaţiile constând în etajul I si II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr. 8 şi spaţiile din Caminul cu P+4E, situat in Timisoara, Bv. Regele Carol I nr. 11 constând în etajul I în întregime, sala în suprafaţă de 39,84 mp. şi sala de 42,62 mp, situate la etajul II şi sala în suprafaţă de 39,84 mp şi sala de 42, 62 mp, situate la etajul III, înscrise în CF nr. 425407 Timişoara, se reintegrează în baza materială a Liceului Tehnologic de Vest Timişoara,

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Tehnologic Colegiul Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020-4439/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-4439/20.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Conform art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011,"Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

Imobilele - Clădire scoală, Cămin și Sală de sport situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timișoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timișoara, și se află în proprietatea Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Potrivit art. 108 lit a) b) c) d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale hotărăsc, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local, să fie:

  • a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate;

  • b) concesionate;

  • c) închiriate;

  • d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică;

  • e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.”

Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local în exercitarea atribuților ce îi revin asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată mutarea activității Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat în Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundației Caritatea prin retrocedare, în spațiile constând în etajul I și II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 și etajul I în întregime, 2 săli la etajul II și două săli la etajul III din Căminul cu P+4E, situat in Timișoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

Precizăm că art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 cu privire mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în Timișoara, Bv. General Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11, în imobilul situat în Timișoara Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la termrnele de mutare a celor două unități de învățămnt, au fost revocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

Astfel, începând cu anul școlar 2013-2014 în imobilele, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au funcționat atât Liceul Tehnologic de Vest Timișoara cât și Liceul de Arte Plastice.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite spații (Clădirea școală, Clădire laboratoare, Sală de sport și Cantină), aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Școlar Energetic), situate în Timișoara str. Lorena nr. 35,în vederea desfășurării activității de învățământ, iar spațiile situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

Ținând cont de situația faptică și prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


Cod.FO 53-01,Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele -Clădire școală, Cămin și Sală de sport, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timișoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată mutarea activității Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat in Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundației Caritatea prin retrocedare, în spațiile constând în etajul I și II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 și etajul I în întregime, 2 săli la etajul II și două săli la etajul III din Căminul cu P+4E, situat in Timișoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

Precizăm că art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 cu privire mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în Timișoara, Bv. General Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11, în imobilul situat în Timișoara Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la termrnele de mutare a celor două unități de învățămnt, au fost revocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

Astfel începând cu anul școlar 2013-2014 în imobilele, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au funcționat atât Liceul Tehnologic de Vest Timișoara cât și Liceul de Arte Plastice.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite spații (Clădirea școală, Clădire laboratoare, Sală de sport și Cantină) aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Școlar Energetic), situate în Timișoara str. Lorena nr. 35, în vederea desfășurării activității de învățământ astfel, spațiile situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

Având în vedere situația de drept și de fapt a spațiilor situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 se impune revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara și reintegrarea acestor spații în baza materială a Liceul Tehnologic de Vest Timișoara.

  • 2. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 417/30.07.2013 modificată prin HCL nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

PRIMAR,                               VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                      Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI, SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

2     0 4 Timișoara 2021