Hotărârea nr. 109/2020

109/31.03.2020 Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara
Hotararea Consiliului Local 109/31.03.2020
Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-4439/20.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4439/20.02.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-4439/20.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 - privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest si a Liceului de Arte Plastice Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018 privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ;
În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. a) şi art. 108 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ.
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.

Art. 2: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013;

Art. 3: Spaţiile constând în etajul I si II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr. 8 şi spaţiile din Caminul cu P+4E, situat in Timisoara, Bv. Regele Carol I nr. 11 constând în etajul I în întregime, sala în suprafaţă de 39,84 mp. şi sala de 42,62 mp, situate la etajul II şi sala în suprafaţă de 39,84 mp şi sala de 42, 62 mp, situate la etajul III, înscrise în CF nr. 425407 Timişoara, se reintegrează în baza materială a Liceului Tehnologic de Vest Timişoara,

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Tehnologic Colegiul Tehnic de Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020-4439/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-4439/20.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Conform art.112 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011,"Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale".

Imobilele - Clădire scoală, Cămin și Sală de sport situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timișoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timișoara, și se află în proprietatea Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Potrivit art. 108 lit a) b) c) d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale hotărăsc, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local, să fie:

  • a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate;

  • b) concesionate;

  • c) închiriate;

  • d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică;

  • e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.”

Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local în exercitarea atribuților ce îi revin asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată mutarea activității Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat în Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundației Caritatea prin retrocedare, în spațiile constând în etajul I și II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 și etajul I în întregime, 2 săli la etajul II și două săli la etajul III din Căminul cu P+4E, situat in Timișoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

Precizăm că art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 cu privire mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în Timișoara, Bv. General Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11, în imobilul situat în Timișoara Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la termrnele de mutare a celor două unități de învățămnt, au fost revocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

Astfel, începând cu anul școlar 2013-2014 în imobilele, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au funcționat atât Liceul Tehnologic de Vest Timișoara cât și Liceul de Arte Plastice.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite spații (Clădirea școală, Clădire laboratoare, Sală de sport și Cantină), aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Școlar Energetic), situate în Timișoara str. Lorena nr. 35,în vederea desfășurării activității de învățământ, iar spațiile situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

Ținând cont de situația faptică și prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


Cod.FO 53-01,Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilele -Clădire școală, Cămin și Sală de sport, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timișoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată mutarea activității Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat in Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundației Caritatea prin retrocedare, în spațiile constând în etajul I și II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 și etajul I în întregime, 2 săli la etajul II și două săli la etajul III din Căminul cu P+4E, situat in Timișoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

Precizăm că art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 cu privire mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în Timișoara, Bv. General Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11, în imobilul situat în Timișoara Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la termrnele de mutare a celor două unități de învățămnt, au fost revocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

Astfel începând cu anul școlar 2013-2014 în imobilele, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au funcționat atât Liceul Tehnologic de Vest Timișoara cât și Liceul de Arte Plastice.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite spații (Clădirea școală, Clădire laboratoare, Sală de sport și Cantină) aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Școlar Energetic), situate în Timișoara str. Lorena nr. 35, în vederea desfășurării activității de învățământ astfel, spațiile situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

Având în vedere situația de drept și de fapt a spațiilor situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 se impune revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 și nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara și reintegrarea acestor spații în baza materială a Liceul Tehnologic de Vest Timișoara.

  • 2. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 417/30.07.2013 modificată prin HCL nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

PRIMAR,                               VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                      Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI, SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

2     0 4 Timișoara 2021

ROMÂNIA                                                                           

JUDETUL TIMIŞ                                                                 

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR                                                           

NR. SC2020-4439/20.02.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI  DE  HOTARARE

 

Pentru  abrogarea Hotărârilor  Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi  nr. 492/24.09.2013 privind  mutarea activităţii  de învăţământ a  Colegiului Tehnic de Vest   şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara

 

    1.Descrierea situaţiei actuale

     Imobilele –Clădire şcoală, Cămin şi Sală de sport,  situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timişoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timişoara.

    Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 417/30.07.2013,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată  mutarea  activităţii Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat in Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundaţiei Caritatea prin retrocedare,  în spaţiile  constând  în   etajul I şi II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 şi etajul I în întregime, 2 săli la etajul II  şi două săli la etajul III  din  Căminul cu P+4E, situat in Timişoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

     Precizăm că  art. 1 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 417/30.07.2013 cu  privire  mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în   Timişoara,  Bv. General Dragalina  nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11,  în  imobilul  situat  în Timişoara  Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la  termrnele de mutare  a celor două unităţi de învăţămnt, au fost  revocate  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

   Astfel începând cu anul şcolar 2013-2014 în imobilele, situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au  funcţionat  atât Liceul Tehnologic de Vest Timişoara  cât   şi Liceul de Arte Plastice.

     Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite  spaţii (Clădirea şcoală, Clădire laboratoare, Sală de sport  şi Cantină) aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Şcolar Energetic), situate în Timişoara str. Lorena nr. 35, în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ astfel, spaţiile situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

   Având în vedere situaţia de drept şi de fapt a spaţiilor situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 se impune revocarea Hotărârilor  Consiliului Local nr. 417/30.07.2013  şi   nr. 492/24.09.2013 privind  mutarea activităţii  de învăţământ a  Colegiului Tehnic de Vest  şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara şi reintegrarea acestor spaţii în baza materială a Liceul Tehnologic de Vest Timişoara.

    2. Concluzii

   Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 417/30.07.2013 modificată prin  HCL nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.

 

                   PRIMAR,                                                                             VICEPRIMAR,

                Nicolae Robu                                                                             Dan Diaconu

 

 

 

ŞEF SERVICIU ŞCOLI, SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

                       Cod.FO 53-01,Ver.1     

ROMÂNIA                                                                           

JUDETUL TIMIŞ                                                                 

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL ŞCOLI  SPITALE BAZE SPORTIVE

NR.SC2020-4439/20.02.2020

 

 

            RAPORT DE SPECIALITATE

 

Pentru  abrogarea Hotărârilor  Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi  nr. 492/24.09.2013 privind  mutarea activităţii  de învăţământ a  Colegiului Tehnic de Vest   şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara

 

     Având în vedere Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-4439/20.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara pentru abrogarea Hotărârilor  Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind  mutarea activităţii  de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest   şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.

    Facem următoarele precizări:

    Conform art.112 alin.2 din <LLNK 11995    84 11 211   0 32>Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,"Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale".

     Imobilele – Clădire scoală, Cămin şi Sală de sport  situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 fac parte din baza materială a Colegiului Tehnic de Vest Timişoara actualmente Liceul Tehnologic de Vest Timişoara, şi se află în proprietatea Municipiului Timişoara.

     În conformitate  cu  prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

    Potrivit art.  108 lit a) b) c) d) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile locale hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local,  să fie:

a)date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate;

b)concesionate;

c)închiriate;

d)date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;

e)valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”

    Conform  art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local  în exercitarea  atribuţilor  ce îi revin asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia.

   Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 417/30.07.2013,  modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013 a fost aprobată  mutarea  activităţii Liceului de Arte Plastice din imobilul, situat în Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, aflat în proprietatea Fundaţiei Caritatea prin retrocedare,  în spaţiile constând în   etajul I şi II din cladirea Scoala cu D+P+2E, situată în Bv. Gen. Dragalina nr.8 şi etajul I în întregime, 2 săli la etajul II  şi două săli la etajul III  din  Căminul cu P+4E, situat in Timişoara Bv. Regele Carol I nr. 11.

     Precizăm că  art. 1 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 417/30.07.2013 cu  privire  mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în   Timişoara,  Bv. General Dragalina  nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11,  în  imobilul  situat  în Timişoara  Bv Liviu Rebreanu nr. 35, respectiv cu privire la  termrnele de mutare  a celor două unităţi de învăţămnt, au fost  revocate  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 492/24.09.2013.

    Astfel, începând cu anul şcolar 2013-2014 în imobilele, situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11 au funcţionat atât Liceul Tehnologic de Vest Timişoara  cât   şi Liceul de Arte Plastice.

     Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 27/30.01.2018, Liceului de Arte Plastice i-au fost atribuite spaţii (Clădirea şcoală, Clădire laboratoare, Sală de sport  şi Cantină), aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” (fostul Grup Şcolar Energetic), situate în Timişoara str. Lorena nr. 35,în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, iar spaţiile situate în  Timişoara,  Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.1, au rămas disponibile.

   Ţinând cont  de  situaţia faptică şi  prevederile  legale expuse în prezentul raport, apreciem  că  proiectul de  hotărâre pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a  Colegiului Tehnic de Vest   şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

               ŞEF SERVICIU,                                                                           CONSILIER,

                Anca Lăudatu                                                                              Ioana Ciucur                                                              

 

 

 

 

 

  Cod.FO 53-01,Ver.1