Hotărârea nr. 108/2020

108/31.03.2020 Privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia, bl. B7 către Tâlvan Andreea Zenuţa
Hotararea Consiliului Local 108/31.03.2020
Privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia, bl. B7 către Tâlvan Andreea Zenuţa


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-6893/16.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6893/16.03.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-6893/16.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 420 din 08 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152 /1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) şi art 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia, bl. B7 către Tâlvan Andreea Zenuţa, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 116/2009 la poziţia 472.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Locuinţe II Vest;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Numitei Tâlvan Andreea Zenuţa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-6893/16.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7, prin care se propune atribuirea apartamentului disponibil în vederea încheierii contractului de închiriere;

Facem următoarele precizări:

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 471 de persoane înscrise pe lista de priorități.

Ap.15 din Miloia bl.B7 a devenit liber din punct de vedere juridic prin sentință judecătorească și ap.22 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) a devenit liber prin predarea de către fostul chiriaș.

Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015 au fost invitați la data de 25.02.2020 persoanele înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009 la poziția 472 și 475 respectiv doamna Tătar Andreea Zenuța și domul Macovei Vasile.

Precizăm că persoanele înscrise la pozițiile 467 și 469 au depășit vârsta de 38 de ani. Persoanele înscrise la poz. 468 și 470 au fost invitate și nu s-au prezentat ca urmare a invitației, iar persoana înscrisă la poziția 471 deține proprietate personală și astfel nu mai îndeplinește criteriile restrictive impuse de lege, respectiv criteriile cadru prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr.588/19.12.2006.

Domnul Macovei Vasile nu s-a prezentat ca urmare a invitației.

Doamna Tătar Andreea Zenuța s-a prezentat ca urmare a invitației și a prezentat documente cu privire la actuala situație familială, respectiv în prezent este căsătorită și si-a schimbat numele în Tâlvan și are un copil minor. Totodată, a reconfirmat criteriile restrictive impuse de lege și a acceptat ap.15 din str. Miloia bl.B7, depunând o cerere scrisă în acest sens. Precizăm că susnumita a dobândit prin moștenire cotă de 1/4 prin moștenire, din imobilul situat în Timișoara, P-ța Bihor nr.7, care are o suprafață de 106,97 mp și astfel se încadrează în prevederile legale deoarece cota parte ce-i revine nu depășește suprafața utilă de 37 mp, suprafață utilă minimă/persoană, prevăzută în Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare -a întocmit la data de 25.02.2020 un proces-verbal anexat la acest raport.

Având în vedere prevederile legale și acceptul expimat în scris de către doamna Tîlvan Andreea Zenuța înregistrat cu nr. CT2020-961/25.02.2020, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea ap.15 din str. Miloia bl.B7 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea


ȘEF BIROU, Simona Bălan

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-6893/16.03.2020


REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7

Având în vedere faptul că s-a disponibilizat apartamentul 15 din str. Miloia bl.B7, în vederea întocmirii contractului de închiriere pentru următoarea persoană înscrisă pe lista de priorități pentru anul 2009, listă care a fost aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009, este necesară aprobarea repartizării acestuia.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea


Cod FO 53 - 03 ver.3


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-6893/16.03.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7

 

 

 

 

Având în vedere faptul că s-a disponibilizat apartamentul 15 din str. Miloia bl.B7, în vederea întocmirii contractului de închiriere pentru următoarea persoană înscrisă pe lista de priorități pentru anul 2009, listă care a fost aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009, este necesară aprobarea repartizării acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea

 

                       

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-6893/16.03.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia bl.B7, prin care se propune atribuirea apartamentului disponibil în vederea încheierii contractului de închiriere;

Facem următoarele precizări:

            Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluţionate cererile primelor 471 de persoane înscrise pe lista de priorităţi.

Ap.15 din Miloia bl.B7 a devenit liber din punct de vedere juridic prin sentință judecătorească și ap.22 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) a devenit liber prin predarea de către fostul chiriaș.

Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015 au fost invitați la data de 25.02.2020 persoanele înscrise pe lista de priorităţi A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009 la poziția 472 și 475 respectiv doamna Tătar Andreea Zenuța și domul Macovei Vasile.

Precizăm că persoanele înscrise la pozițiile 467 și 469 au depășit vârsta de 38 de ani. Persoanele înscrise la poz. 468 și 470 au fost invitate și nu s-au prezentat ca urmare a invitației, iar persoana înscrisă la poziția 471 deține proprietate personală și astfel nu mai îndeplinește criteriile restrictive impuse de lege, respectiv criteriile cadru prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr.588/19.12.2006.

Domnul Macovei Vasile nu s-a prezentat ca urmare a invitației.

Doamna Tătar Andreea Zenuța s-a prezentat ca urmare a invitației și a prezentat documente cu privire la actuala situație familială, respectiv în prezent este căsătorită și si-a schimbat numele în Tâlvan și are un copil minor. Totodată, a reconfirmat criteriile restrictive impuse de lege și a acceptat ap.15 din str. Miloia bl.B7, depunând o cerere scrisă în acest sens. Precizăm că susnumita a dobândit prin moștenire cotă de 1/4 prin moștenire, din imobilul situat în Timișoara, P-ța Bihor nr.7, care are o suprafață de 106,97 mp și astfel se încadrează în prevederile legale deoarece cota parte ce-i revine nu depășește suprafața utilă de 37 mp, suprafață utilă minimă/persoană, prevăzută în Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare -a întocmit la data de 25.02.2020 un proces-verbal anexat la acest raport.

 

 

 

Având în vedere prevederile legale şi acceptul expimat în scris de către doamna Tîlvan Andreea Zenuța înregistrat cu nr. CT2020-961/25.02.2020, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea ap.15 din str. Miloia bl.B7 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan