Hotărârea nr. 106/2020

106/31.03.2020 Privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr. 1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiş
Hotararea Consiliului Local 106/31.03.2020
Privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr. 1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de apobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 4399/20.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2020-4399/20.02.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-4399/20.02.2020;
Având în vedere cererea nr. CT2020-000345/27.01.2020 a Ligii Apărării Drepturilor Omului - Filiala Timiş, prin reprezentantul acesteia Dl. Ivan Constantin;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.549/24.10.2018, prin care comisia a hotărât prelungirea contractului de comodat nr.1/16.10.2015, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Timiş, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 30.04.2020 până la data de 30.04.2023;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), alin. (6), litera a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), alin. (3), litera g )din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 30.04.2020 până la data de 30.04.2023, a Contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015, încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - FILIALA TIMIŞ (LADO), pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 18, înregistrat în evidenţa patrimonială a Municipiului Timişoara cu numărul de inventar 93 şi valoarea de inventar 163136 lei, identificat cu CF 403392-C1-U7 , nr. top 231/VI, în proprietatea Statului Român în folosinţa Sfatului Popular al Oraşului Timişoara situat la etaj, identificat ca ap. 6, format din 3 încăperi în suprafaţă totală de 69,02 mp.

Art. 2: Se aprobă încheierea Actului adiţional la Contractul de comodat nr. 1/16.10.2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale, Baze Sportive;
- Compartimentului Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului Filiala Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

SC2020 - 4399/20.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015, încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala

Timiș

Prin cererea înregistrată cu nr. CT 2020-000345/27.01.2020, LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - FILIALA TIMIȘ reprezentată de către Dl. Ivan Constantin, solicită prelungirea contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, format din 3 încăperi în suprafață totală de 69,02 mp. ). Contractul de comodat expiră la data de 29.04.2020 .

Menționăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului .

Imobilul situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, CF individual 403392-C1-U7, Nr. Top individual 231/VI, este în proprietatea Statului Român , în folosința ,, Sfatului Popular al Orașului Timișoara,, , fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 93 și valoarea de inventar 163136 lei.

În ședința din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000345/27.01.2020, comisia a hotărât prelungirea contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiș, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.04.2020 până la data de 30.04.2023.

Comisia a apreciat faptul că Liga Apărării Drepturilor Omului - Filiala Timiș (LADO) a derulat și derulează proiecte de educație civică de mare impact, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, cu licee din Timișoara , desfășurând o activitate susținută privind monitorizarea respectării drepturilor omului de către institușiile statului, în parteneriat cu instituția Avocatului Poporului , cu Centrul de Resurse Juridice și asociații/ ONG-uri care militează pentru respectarea și apărarea drepturilor omului .

Situația spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, a fost verificată prin adresele :

  • - CT2019-000345/10.02.2020 a Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2019- 345/11.02.2020 a Serviciului Juric;

  • - CT2019- 345/11.02.2020 a Biroul Clădiri Terenuri I EST;

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 , litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere aspectele prezentate și prevederile legale enunțate , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului - Filiala Timiș (LADO), îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

Ec.FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER

VIORICA IONICEANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2020 - 4399/20.02.2020

REFERAT DE APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe 3 ani a contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiș

Prin cererea înregistrată cu nr. CT 2020-000345/27.01.2020, LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiș, prin reprezentant Ivan Constantin, solicită prelungirea contractului de împrumut de folosință-comodat nr.1/16.10.2015, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, format din 3 încăperi în suprafață totală de 69,02 mp. Acest contract expiră la data de 29.04.2020.

Imobilul situat în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, CF individual 403392-C1-U7, Nr. Top individual 231/VI, este în proprietatea Statului Român ,în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara , fiind înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 93 și valoarea de inventar 163136 lei

În ședința din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de folosință-comodat nr.1/16.10.2015, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 30.04.2020 până la data de 30.04.2023 , încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiș .

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 ,litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere aspectele prezentate și prevederile legale enunțate , apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de folosință-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiș (LADO, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE I EST

SC2020 - 4399/20.02.2020 

 

                                                                                         

 

      REFERAT DE APROBARE a

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe 3 ani a contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timiş

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT 2020-000345/27.01.2020, LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timiş,  prin reprezentant  Ivan Constantin, solicită prelungirea contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, format din 3 încăperi în suprafaţă totală de 69,02 mp. Acest contract expiră la data de 29.04.2020.

Imobilul situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6,  CF individual 403392-C1-U7, Nr. Top individual 231/VI, este în proprietatea Statului Român ,în folosinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara , fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 93   și valoarea de inventar 163136 lei

În şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului  de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 30.04.2020  până la data de 30.04.2023 , încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timiş .

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

            În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 ,litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având  în vedere aspectele prezentate  și prevederile legale enunțate , apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timiş (LADO, îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

 

 

 

 

              PRIMAR                                                                                     VICEPRIMAR

        NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

                                                                                                                     DIRECTOR

                                                                                                             Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ       

                                                                                          

                         

 

 

                                                                                                                        Cod FO53-03,Ver.3

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE I EST

SC2020 - 4399/20.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de împrumut de  folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015, încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiş

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT 2020-000345/27.01.2020,  LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – FILIALA TIMIŞ reprezentată de către Dl. Ivan Constantin, solicită prelungirea contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6, format din 3 încăperi în suprafaţă totală de 69,02 mp. ). Contractul de comodat expiră la data de 29.04.2020 .

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului .

Imobilul situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6,  CF individual 403392-C1-U7, Nr. Top individual 231/VI, este în proprietatea Statului Român , în folosinţa ,, Sfatului Popular al Orașului Timișoara,, , fiind  înregistrat în evidența patrimonială a Municipiului Timișoara cu numărul de inventar 93   și valoarea de inventar 163136 lei .

În şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, analizîndu-se solicitarea cu numărul CT 2020-000345/27.01.2020,  comisia a hotărât prelungirea contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timiş, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.04.2020  până la data de 30.04.2023.

Comisia a apreciat faptul că Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiş (LADO) a derulat și derulează proiecte de educație civică de mare impact, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, cu licee din Timișoara , desfășurând o activitate susținută privind monitorizarea respectării drepturilor omului de către institușiile statului, în parteneriat cu instituția Avocatului Poporului  , cu Centrul de Resurse Juridice și asociații/ ONG-uri  care militează pentru respectarea și apărarea drepturilor omului .

            Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, situat la etaj, ap.6,  a fost verificată prin adresele :

- CT2019-000345/10.02.2020 a Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT2019- 345/11.02.2020 a Serviciului Juric;

- CT2019- 345/11.02.2020 a  Biroul Clădiri Terenuri I EST;

În conformitate cu prevederile art.129.alin.2, aln.6, litera a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

            În temeiul art.139, aln. 1, aln.3 litera g ) și alin.2 , litera c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Având  în vedere aspectele prezentate  și prevederile legale enunțate , apreciem faptul că Proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiş (LADO), îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii și apobării în ședința de plen a  Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

           

 

 

       DIRECTOR                                                                          CONSILIER

            Ec.FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                         VIORICA IONICEANU