Hotărârea nr. 105/2020

105/31.03.2020 Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timişoara, în suprafaţă de 13946 mp., situat în Timişoara Piaţa Badea Carţan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafaţa de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafaţa de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafaţa de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafaţa de 31 mp
Hotararea Consiliului Local 105/31.03.2020
Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timişoara, în suprafaţă de 13946 mp., situat în Timişoara Piaţa Badea Carţan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafaţa de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafaţa de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafaţa de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafaţa de 31 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020- 000905/25.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 000905/25.02.2020 al Direcţiei Clădri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000905/10.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000905/25.02.2020;
Având în vedere adresa nr. 422/21.02.2020 a SC PIEŢE SA , înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.CT2020-000905/21.02.2020 prin care ne solicită reglementarea juridică a terenului înscris în CF nr. 431659, Piaţa Badea Carţan,Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2),litera c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timişoara, în suprafaţă de 13946 mp., situat în Timişoara Piaţa Badea Carţan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafaţa de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafaţa de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafaţa de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafaţa de 31 mp, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală nr. 2621/2019, întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-000905/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral

nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020-000905/25.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp, situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi.

Precizăm că între Municipiul Timișoara și SC PIEȚE SA există contractul de concesiune înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 7/03.05.1999, pe o perioadă de 15 ani și prelungit pe o perioadă de încă 7 ani și 6 luni, privind imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp, situat în Timișoara Piața Badea Carțan.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului, astfel încât terenul LOT 1( nr cad nou 447985, în suprafață de 5.347 mp) și LOT 3 (nr. cad nou 447987, în suprafață de 3.165 mp) vor fi înscrise în cărți funciare separate cu destinația de teren intravilan pentru drum, parcaje și accese - Piața Badea Carțan, LOT-ul 2 (nr. cad nou 447986, în suprafață de 5.403 mp) va fi înscris în cartea funciară separat cu destinația teren intravilan pentru piața agroalimentară și LOT-ul 4 (nr. cad. Nou 447988, în suprafață de 31 mp), va fi înscris în cartea funciară separat cu destinația teren intravilan pentru postul trafo, precum și pentru reglementarea situației juridice a terenului.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. UR2019-008769/30.05.2019 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1575/03.05.2019 în scopul operațiunii de dezlipire imobil înscris în CF nr.431659 Timișoara - alocare numere cadastrale.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 96298/08.05.2019.

Conform adreseia Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-000905/27.02.2020 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr.SC 2020-905/27.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

In urma acestei operațiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezlipire.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii de dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp, documentație întocmită de SC BLACK LIGHT SRL și avizată la OCPI Timișoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 96298/08.05.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 000905/25.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp

Descrierea situației actuale :

Parcela cu nr.cadastral 431659 înscrisă în cartea funciară nr.431659 este situată în Timișoara, pe amplasamentul Pieței Badea Carțan, în suprafață de 13.946 mp, delimitată la nord de Bulevardul Simion Bărnuțiu și la sud de Splaiul Peneș Curcanul, este proprietatea Municipiului Timișoara.

Imobilul proprietatea Municipiului Timișoara se va reglementa prin operațiunea de dezlipire, astfel încât piața agroalimentară, străzile cu locurile de parcare și postul trafo să fie înscrise în cărți funciare diferite. Conform documentației întocmită de SC BLACK LIGHT SRL se propune dezlipirea parcelei înscrisă în CF nr. 431659 în patru loturi : Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații cu propunerea de dezlipire.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului, astfel încât terenul LOT 1( nr cad nou 447985, în suprafață de 5.347 mp) și LOT 3 (nr. cad nou 447987, în suprafață de 3.165 mp) vor fi înscrise în cărți funciare separate cu destinația de teren intravilan pentru drum, parcaje și accese - Piața Badea Carțan, LOT-ul 2 (nr. cad nou 447986, în suprafață de 5.403 mp) va fi înscris în cartea funciară separat cu destinația teren intravilan pentru piața agroalimentară și LOT-ul 4 (nr. cad. Nou 447988, în suprafață de 31 mp), va fi înscris în cartea funciară saparat cu destinația teren intravilan pentru postul trafo.

Alte informatii:

"Documentația tehnică pentru dezlipire întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Referatului de Admitere nr. 96298/08.05.2019.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

-

ANO? Jvi.hȘTl N AȚHiXAi. 3» Y r.,» d a <11 n- >.) Ti. irnțT?. r-ir.iif i


Borool de Cadastru și PufoDkitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

roo*.

95253

4iuâ

Ui*

Luna

05

Anul

2019


REFEIRÂT DE ÂD M DTE RE (Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 96298 din data 08-05-2019, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Timișoara, Piața BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand numărul cadastral 431659 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 447985 situat in Loc. Timișoara, Piața suprafața măsurată 5347 mp;

  • 2) 447986 situat in

suprafața măsurată

  • 3) 447987 situat in

suprafața măsurată

  • 4) 447988 situat in

suprafața măsurată


Loc. Timișoara, Piața 5403 mp;

Loc. Timișoara, Piața 3165 mp;

Loc. Timișoara, Piața 31 mp;


BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand

BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand


BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand

BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 28-05-2019.


Situația prezentată poate face obiectul unor modificări u publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi

, in condițiile Legii cadastrului și a impletările ulterioare.ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-000905/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral

nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020-000905/25.02.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp, situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi.

Precizăm că între Municipiul Timișoara și SC PIEȚE SA există contractul de concesiune înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 7/03.05.1999, pe o perioadă de 15 ani și prelungit pe o perioadă de încă 7 ani și 6 luni, privind imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp, situat în Timișoara Piața Badea Carțan.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului, astfel încât terenul LOT 1( nr cad nou 447985, în suprafață de 5.347 mp) și LOT 3 (nr. cad nou 447987, în suprafață de 3.165 mp) vor fi înscrise în cărți funciare separate cu destinația de teren intravilan pentru drum, parcaje și accese - Piața Badea Carțan, LOT-ul 2 (nr. cad nou 447986, în suprafață de 5.403 mp) va fi înscris în cartea funciară separat cu destinația teren intravilan pentru piața agroalimentară și LOT-ul 4 (nr. cad. Nou 447988, în suprafață de 31 mp), va fi înscris în cartea funciară separat cu destinația teren intravilan pentru postul trafo, precum și pentru reglementarea situației juridice a terenului.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. UR2019-008769/30.05.2019 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1575/03.05.2019 în scopul operațiunii de dezlipire imobil înscris în CF nr.431659 Timișoara - alocare numere cadastrale.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 96298/08.05.2019.

Conform adreseia Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-000905/27.02.2020 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr.SC 2020-905/27.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp.

In urma acestei operațiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezlipire.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii de dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timișoara, în suprafață de 13946 mp., situat în Timișoara Piața Badea Carțan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafața de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafața de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafața de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafața de 31 mp, documentație întocmită de SC BLACK LIGHT SRL și avizată la OCPI Timișoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 96298/08.05.2019 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ȘEF BIROU, CĂLIN N.PÎRVA


ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

-

ANO? 4Î.I-..SȚB V AȚfDXAJ. 3» Y r.,» d a <11 n- >.) Ti. irnțT?. r-ir.iif i


BorooB de Cadastru și Publicitate Dm©Moara Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089


roo*.

95253

4iuâ

Ui*

Luna

05

Anul

2019


REFEIRÂT DE ADMITERE (Dezmembrare imobil)


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Constantin Diaconovici Loga, Nr. 1, Jud. Timiș


Referitor la cererea înregistrată sub numărul 96298 din data 08-05-2019, vă informăm:


Imobilul situat in Loc. Timișoara, Piața BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand numărul cadastral 431659 a fost dezmembrat in imobilele:


  • 1) 447985 situat in Loc. Timișoara, Piața suprafața măsurată 5347 mp;

  • 2) 447986 situat in Loc. Timișoara, Piața suprafața măsurată 5403 mp;

  • 3) 447987 situat in Loc. Timișoara, Piața suprafața măsurată 3165 mp;

  • 4) 447988 situat in Loc. Timișoara, Piața suprafața măsurată 31 mp;


BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand

BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand


BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand

BADEA CARTAN, Jud. Timiș, UAT Timișoara avand


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 28-05-2019.Situația prezentată poate face obiectul unor modificări u publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi


, in condițiile Legii cadastrului și a impletările ulterioare.


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.