Hotărârea nr. 104/2020

104/31.03.2020 privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ
Hotararea Consiliului Local 104/31.03.2020
privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-6218 din 10.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6218 din 10.03.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-6218 din 10.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. Sc2020-6218 din 10.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 81/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.CT2020-1092 din 04.03.2020, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin Oficiul Regional pentru Locuinţe Vest-Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 08.01.2018 - privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţă de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuinţe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. şi case tip LC - 36 buc. şi aprobarea modelului contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.78 din 23.02.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 24.04.2018 - privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului inscris in C.F. nr.412177-Giroc;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată - a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte şi se aprobă documentaţia de dezmembrare întocmită de S.C. START-TOPO S.R.L., pentru imobilul-teren înscris în C.F. nr. 412177-Giroc şi înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Timiş, sub nr. 36605 din 02.03.2020.
Art. 2: Se aprobă înscrierea imobilelor-teren dezmembrate, în noile cărţi funciare, conform Referatului de admitere emis în urma cererii înregistrată sub nr. 36605 din 18.02.2020, la O.C.P.I.-Timiş, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Oficiul Regional pentru Locuinţe Vest-Timişoara;
- OCPI Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Ofkiul de Cadastru și Publicitate imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

36605

Ziua

18

Luna

02

Anul

2020


REFERAT DE ADMITERE (Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei S.C. DACODRIN S.R.L., Domiciliul__

Referitor la cererea Înregistrată sub numărul 36605 din data 18-02-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, DAT Glroc avand numărul cadastral 412177 a fost dezmembrat In imobilele:

 • 1) 416076 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 1723 mp;

 • 2) 416077 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 3765 mp;

 • 3) 416078 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351

 • 4) 416079 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351

 • 5) 416080 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351

 • 6) 416081 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351

 • 7) 416082 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351

 • 8) 416083 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 350

 • 9) 416084 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 352

 • 10) 416085 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 350 mp;

 • 11) 416086 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 12) 416087 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 356 mp;

 • 13) 416088 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 356 mp;

 • 14) 416089 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 350 mp;

 • 15) 416090 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 16) 416091 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 355 mp;

17} 416092 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 361 mp;

 • 18) 416093 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 368 mp;

 • 19) 416094 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 376 mp;

 • 20) 416095 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 362 mp;

 • 21) 416096 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 362 mp;

22} 416097 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 23) 416098 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 24) 416099 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 362 mp;

 • 25) 416100 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 26) 416101 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 27) 416102 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 362 mp;

 • 28) 416103 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 29) 416104 situat In Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 30) 416105 situat in Loc. Chisoda, Jud, Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 362 mp;

 • 31) 416106 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 32) 416107 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 364 mp;

 • 33) 416108 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 358 mp;

 • 34) 416109 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 355 mp;

 • 35) 416110 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 355 mp;

 • 36) 416111 situat in Loc. Chisoda, jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 358 mp;

 • 37) 416112 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 38) 416113 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 39) 416114 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 40) 416115 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 41) 416116 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 42) 416117 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

 • 43) 416118 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș, UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  • 44) 416119 situat in Loc, Chisoda, Jud. Timiș,

  • 45) 416120 situat in Loc, Chisoda, Jud. Timiș,

  • 46) 416121 situat in Loc, Chisoda, Jud. Timiș,

  • 47) 416122 situat in Loc. Chisoda, Jud, Timiș,

  • 48) 416123 situat in Loc, Chisoda, Jud. Timiș,

  • 49) 416124 situat in Loc. Chisoda, Jud, Timiș,

  • 50) 416125 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș,

  • 51) 416126 situat in Loc, Chisoda, Jud, Timiș,

  • 52) 416127 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș,

  • 53) 416128 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș,

  • 54) 416129 situat in Loc. Chisoda, Jud, Timiș,

  • 55) 416130 situat in Loc. Chisoda, Jud. Timiș,

  • 56) 416131 situat in Loc. Chisoda, Jud, Timiș,


  UAT Giroc a vând suprafața măsurată 358 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 355 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 355 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 358 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 351 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 690 mp;

  UAT Giroc avand suprafața măsurată 8932 mp;


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din plănui cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data; 02-03-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Litri T

iviîMîa K^Trr.iMi.Â

I I., A i f V frj

IWU


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 412177 / UAT Giroc

Nr. cere re

36605

Ziua

18

Luna

02

Anul

2020


ijcipiu: Giroc

TEREN intravilan

Adresa: Loc, Chisoda, Jud. Timiș

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

412177

33629Date referitoare ia teren

Crt

Categoria de folosință

Intra viîan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Observații / Referințe

1

pășune

DA

33.629

TOTAL;

33.629

Date referitoare la construcți

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale rieînscrlse in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

|Data cerere

Termen eliberare

[Obiect cerere

1

36605

[18.02.2020

27.02.2020

| Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 36605 înregistrată la data de 18.02.2020, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr

Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

416076

1723

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

2

416077

3765

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

3

416078

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

4

416079

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

5

416080

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

6

416081

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

7

416082

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

8

416083

350

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

9

416084

352

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

10

416085

350

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

11

416086

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

12

416087

356

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

13

416088

356

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

14

416089

350

Loc, Chisoda, Jud. Timiș

15

416090

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

16

416091

355

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

17

416092

361

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

18

416093

368

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

19

416094

376

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

20

416095

362

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

21

416096

362

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

22

416097

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

23

416098

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

24

416099

362

Loc. Chisoda, jud. Timiș

25

416100

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

26

416101

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

27

416102

362

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

28

416103

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

29

416104

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

30

416105

362

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

31

416106

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

32

416107

364

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

33

416108

358

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

34

416109

355

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

35

416110

355

Loc, Chisoda, Jud. Timiș

36

416111

358

Loc. Chisoda, Jud, Timiș

37

416112

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

38

416113

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

39

416114

351

Loc. Chisoda, Jud, Timiș

40

416115

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

41

416116

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

42

416117

351

Loc. Chisoda, Jud, Timiș

43

416118

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

44

416119

358

Loc, Chisoda, Jud. Timiș

45

416120

355

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

46

416121

355

Loc, Chisoda, Jud. Timiș

47

416122

358

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

48

416123

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

49

416124

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

50

416125

351

Loc, Chisoda, Jud. Timiș

51

416126

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

52

416127

351

Loc, Chisoda, Jud, Timiș

53

416128

351

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

54

416129

351

Loc. Chisoda, Jud, Timiș

55

416130

690

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

56

416131

8932

Loc. Chisoda, Jud. Timiș

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din plănui cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 02-03-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (rn)

1

2

74.234

2

3

47.737

3

4

11.61

4

5

307.522

5

6

1.334

6

7

37.577

7

8

127.264

8

1

263.429


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2020-6218 din 10.03.2020

RAPORT de SPECIALITATE,

privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-         din

.03. 2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre, privind dezmembrarea terenulului înscris în C.F. nr.412177-Giroc;

Având în vedere adresa nr.81/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.CT2020-1092 din 04.03.2020, de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin Oficiul Regional pentru Locuințe Vest-Timișoara, prin care solicită, aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ-construire locuințe individuale;

Având în vedere Hotărârea nr.4 din 08.01.2018, modificată prin Hotărârea nr.78 din 23.02.2018, prin care Consiliul Local Timișoara, a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 33.629 m.p., având nr. cadastral 412177;

Având în vedere Hotărârea nr.174 din 24.04.2018, a Consiliului Local Timișoara, prin care s-a aprobat trecerea trecerea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, la cererea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.106 din 12.02.2020, emis de către Primăria Comunei Giroc, în vederea dezmembrării imobilului-teren având nr. cadastral 412177;

Având în vedere documentația de dezmembrare întocmită de S.C. START-TOPO S.R.L., înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, sub nr.36605 din 02.03.2020.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilui-teren având nr. cadastral 412177, înscris în C.F. nr.412177-Giroc.

DIRECTOR,                                  CONSILIER,

Mihai Boncea                                            Ilie Dumbravă

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-6218 din 10.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ

Prin adresa nr. 81/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.CT2020-1092 din 04.03.2020, de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin Oficiul Regional pentru Locuințe Vest-Timișoara, solicită, aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ-construire locuințe individuale.

Prin Hotărârea nr.4 din 08.01.2018, modificată prin Hotărârea nr.78 din 23.02.2018, Consiliul Local Timișoara, a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 33.629 m.p., având nr. Cadastral 412177.

Prin Hotărârea nr.174 din 24.04.2018, Consiliul Local Timișoara, a aprobat trecerea trecerea imobilului-teren menționat, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, la cererea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În vederea dezmembrării imobilului-teren având nr. cadastral 412177, Primăria Comunei Giroc, a emis Certificatul de Urbanism nr. 106 din 12.02.2020.

S.C. START-TOPO S.R.L., a întocmit documentația de dezmembrare, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, sub nr.36605 din 02.03.2020.

Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 - a cadastrului și publicității imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 - privind Codul administrativ, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea, de către Consiliul Local Timișoara, a documentației tehnice de dezmembrare a imobilui-teren având nr. cadastral 412177, înscris în C.F. nr.412177-Giroc.

PRIMAR,                               VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                       Imre Farkas

DIRECTOR, Mihai Boncea

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-6218 din 10.03.2020

 

 

 

 

 

                         REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

         privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ

 

 

Prin adresa nr. 81/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.CT2020-1092 din 04.03.2020, de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin Oficiul Regional pentru Locuințe Vest-Timișoara, solicită, aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ-construire locuințe individuale.

Prin Hotărârea nr.4 din 08.01.2018, modificată prin Hotărârea nr.78 din 23.02.2018, Consiliul Local Timișoara, a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 33.629 m.p., având nr. Cadastral 412177.

Prin Hotărârea nr.174 din 24.04.2018, Consiliul Local Timișoara, a aprobat trecerea trecerea imobilului-teren menționat, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, la cererea Agenției Naționale pentru Locuințe.

În vederea dezmembrării imobilului-teren având nr. cadastral 412177, Primăria Comunei Giroc, a emis Certificatul de Urbanism nr.106 din 12.02.2020.

S.C. START-TOPO S.R.L., a întocmit documentația de dezmembrare, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, sub nr.36605 din 02.03.2020. 

Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 -  a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 -  privind Codul administrativ, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea, de către Consiliul Local Timișoara, a documentației tehnice de dezmembrare a imobilui-teren având nr. cadastral 412177, înscris în C.F. nr.412177-Giroc.

 

                   PRIMAR,                                                                                    VICEPRIMAR,

                Nicolae Robu                                                                                    Imre Farkas

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           DIRECTOR,

                                                                                                                          Mihai Boncea

 

                                                                                                                                           Cod FO53-01, ver.1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA  

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST                                                             

Nr. SC2020-6218 din 10.03.2020

  

 

 

 

 

 

                                                RAPORT de SPECIALITATE,

         privind  dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-            din   .03. 2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre, privind dezmembrarea terenulului înscris în C.F. nr.412177-Giroc;

Având în vedere adresa nr.81/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.CT2020-1092 din 04.03.2020, de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin Oficiul Regional pentru Locuințe Vest-Timișoara, prin care solicită, aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ-construire locuințe individuale;

Având în vedere Hotărârea nr.4 din 08.01.2018, modificată prin Hotărârea nr.78 din 23.02.2018, prin care Consiliul Local Timișoara, a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 33.629 m.p., având nr. cadastral 412177;

Având în vedere Hotărârea nr.174 din 24.04.2018, a Consiliului Local Timișoara, prin care s-a aprobat trecerea trecerea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, la cererea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.106 din 12.02.2020, emis de către Primăria Comunei Giroc, în vederea dezmembrării imobilului-teren având nr. cadastral 412177;

Având în vedere documentația de dezmembrare întocmită de S.C. START-TOPO S.R.L., înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, sub nr.36605 din 02.03.2020.    

 Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilui-teren având nr. cadastral 412177, înscris în C.F. nr.412177-Giroc.

 

 DIRECTOR,                                                                                      CONSILIER,                 Mihai Boncea                                                                                      Ilie Dumbravă

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Cod FO 53-01, Ver.1