Hotărârea nr. 103/2020

103/31.03.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Regele Carol I nr. 36
Hotararea Consiliului Local 103/31.03.2020
Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Regele Carol I nr. 36


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3516 din 13.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3516 din 13.02.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-3516 din 20.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-3516 din 13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2019-5427 din 26.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Societatea Maridava S.R.L.;
Având în vedere Adresa nr. SC2019-5769 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Societatea Happy Dent S.R.L.;
Având în vedere Adresa cu nr. SJ2020-28649 din 23.01.2020, a Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr.15743 din 28.12.2017, pronunţată de Judecătoria Timişoara şi Decizia Civilă nr. 323/A din 12.03.2019, a Tribunalului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinţei Civile nr.15743 din 28.12.2017, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 323/A din 12.03.2019, a Tribunalului Timiş.
Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului situat în Timişoara B-dul Regele Carol I nr. 36, înscris în C.F. nr. 402002-Timişoara (conversie a C.F. nr. 8688), nr. topo.16981, către Societatea Maridava S.R.L., suprafaţa de 116 m.p., la preţul de 11.368 Euro, respectiv către Societatea Happy Dent S.R.L., suprafaţa de 118 m.p., la preţul de 11.564 euro şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului care constituie Anexă, la prezenta hotărâre. Plata se va face în monedă naţională, la cursul oficial al monedei euro de la data plăţii.

Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Societatea Maridava S.R.L., respectiv de către Societatea Happy Dent S.R.L.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, Seviciul Juridic şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Societăţii Maridava S.R.L.;
- Societăţii Happy Dent S.R.L.;
- OCPI Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-3516 din 13.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind vânzarea terenulului, aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36

Prin adresa nr.CT2019-5427 din 26.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Societatea Maridava S.R.L., prin administrator Moga Mircea, solicită, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, conform prevederilor Sentinței civile nr.15743 din 28.12.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia civilă nr.323/A din 12.03.2019 a Tribunalului Timiș, pentru cota 116/835 m.p. teren, aferent construcțiilor situate în B-dul Regele Carol I nr.36, dobândite inițial în baza Legii nr.112/1995;

Prin adresa nr.CT2019-5769 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Societatea Happy Dent S.R.L., prin împuternicit Cozan Maria, solicită, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, conform prevederilor Sentinței civile nr.15743 din 28.12.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia civilă nr.323/A din 12.03.2019 a Tribunalului Timiș, pentru cota 118/835 m.p. teren, aferent construcțiilor situate în B-dul Regele Carol I nr.36, dobândite inițial în baza Legii nr.112/1995;

Prin H.C.L. nr.360 din 18.06.2013, s-a aprobat trecerea terenului, în cotă de 234/835 de m.p., din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Timișoara;

Prin adresa cu nr.SJ2020-28649 din 23.01.2020, Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara, ne solicită punerea în executare a sentinței menționate mai sus ;

Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 - a cadastrului și publicității imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 - privind Codul administrativ, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului menționat mai sus, conform prevederilor hotărârilor judecătorești.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR, Farkas Imre

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2020-3516 din 13.02.2020

RAPORT de SPECIALITATE,

privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-3516 din 13.02. 2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre, privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite, inițial, în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36;

Având în vedere adresa nr.CT2019-5427 din 26.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Societatea Maridava S.R.L., prin administrator Moga Mircea, prin care solicită, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, conform prevederilor Sentinței civile nr.15743 din 28.12.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia civilă nr.323/A din 12.03.2019 a Tribunalului Timiș, pentru terenul în suprafața de 116 m.p.,(din cota de 234/835), aferent construcțiilor situate în B-dul Regele Carol I nr.36, înscris în C.F. nr.402002-Timișoara(conversie a C.F. nr.8688), nr. topo.16981, la prețul de 11.368 Euro, echivalent în lei, la cursul oficial din data plății ;

Având în vedere adresa nr.CT2019-5769 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Societatea Happy Dent S.R.L., prin împuternicit Cozan Maria, prin care solicită, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, conform prevederilor Sentinței civile nr.15743 din 28.12.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia civilă nr.323/A din 12.03.2019 a Tribunalului Timiș, pentru terenul în suprafața de 118 m.p.,(din cota de 234/835), aferent construcțiilor situate în B-dul Regele Carol I nr.36, înscris în C.F. nr.402002-Timișoara(conversie a C.F. nr.8688), nr. topo.16981, la prețul de 11.564 Euro, echivalent în lei, la cursul oficial din data plății ;

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-28649 din 23.01.2019, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara, prin care ne solicită punerea în executare a hotărârilor judecătorești, menționate mai sus ;

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor aferente construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare - model, care constituie Anexă, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind vânzarea terenului situat în Timișoara B-dul Regele Carol I nr.36, înscris în C.F. nr.402002-Timișoara(conversie a C.F. nr.8688), nr. topo.16981, către Societatea Maridava S.R.L., suprafața de 116 m.p., la prețul de 11.368 Euro, respectiv către Societatea Happy Dent S.R.L., suprafața de 118 m.p., la prețul de 11.564 euro.

Anexă la HCL nr._________________

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÂRARE nr.__________________________________

În conformitate cu prevederile Codului Civil și a Sentinței Civile nr............................................

rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.....................................și în baza HCLMT nr............ se încheie

prezentul contract.

  • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Timișoara, ca reprezentant al proprietarului Statul Român, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod de identificare fiscală nr. 14756536, prin Primar, în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

Societatea............................................, cu sediul în Municipiul Timișoara,

str............................... nr....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr....................... din

................, CUI................, reprezentată prin........................, administrator/împuternicit, nr. tel..................., e-mail :.........................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte.

  • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subscrisul vânzător, în calitate de proprietar al suprafeței de.........m.p. teren, vinde către cei doi

cumpărători menționați mai sus, suprafața de ........m.p. teren intravilan, respectiv cota de .............

părți teren .................., situat în Timișoara, str.............................., nr..... jud. Timiș, cu nr. top/ nr.

cadastral, în suprafață totală de..........mp înscris în C.F. nr..................Timișoara

(C.F. vechi nr............... Timișoara) și consimte ca dreptul de proprietate asupra cotei parte de

........./........mp teren mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătorilor.

Noi, cumpărătorii declarăm că suntem proprietarii unei construcții reprezentând casă de locuit cu anexă dobândită conform prevederilor Legii nr.112/1995, situată în Timișoara, str. .................................... nr........jud. Timiș, iar terenul ce face obiectul prezentului act, în fapt este teren aferent excedentar (curte) terenului de sub construcțiile dobândite în temeiul L.112/1995 aparținând imobilului situat în Timișoara str........, înscris în CF nr....., nr.top., fiind situat la aceeași adresă.

  • III. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul terenului aferent excedentar terenului de sub construcțiile dobândite în temeiul L.112/1995 aparținând imobilului situate în Timișoara str........, înscris în CF nr....., nr.top. este de.............lei și a

fost stabilit prin Sentința Civilă nr..........din dosarul cu nr.......și rămasă definitivă prin Decizia nr.......din

dosarul nr.........., pe baza expertizei tehnico-judiciare, sumă pe care vânzătorul recunoaște că a primit-o în

întregime de la cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar noi cumpărătorii declarăm că am achitat-o în mod real, conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria...........nr................

din data de...................

Subsemnații cumpărători înțelegem să cumpărăm de la sus numitul vânzător imobilul arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărători în întregime prețul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act.

De asemenea, noi părțile, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului Fiscal și ale Legii pentru Prevenirea și Combaterea Evaziunii Fiscale nr.241/2005 cu modificări ulterioare, precum și ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

  • IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul prezentului contract se transmite cumpărătorilor la momentul înscrierii în cartea funciară a acestora.

Cumpărătorii se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară și costurile notariale.

  • V. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Subscrisul vânzător declară că nu există nici o piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului Timișoara, se află în circuitul civil, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini și nici interdicții, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă și legală de la data dobândirii, potrivit încheierii de carte funciară nr.

Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru informare la cererea nr. .................din data de..........................., eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș.

Subscrisul vânzător garantez pe cumpărători contra evicțiunii și a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil. A fost îndeplinită de către cumpărători obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Subsemnații cumpărători precizăm că suntem căsătoriți, sub regimul comunității legale și în consecință imobilul dobândit în condițiile prezentului contract va fi stăpânit de noi ca bun comun în devălmășie și consimțim la înscrierea ca atare în cartea funciară.

Subsemnații cumpărători declarăm că am luat la cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător și nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată.

Subsemnații cumpărători cumpărăm în condițiile stabilite prin acest contract imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoștință că acesta este liber de sarcini și că este în proprietatea vânzătorului de mai sus și am cunoștință de situația de drept și de fapt a imobilului.

Subsemnatele părți declarăm că nici unul dintre noi nu se află în vreuna din situațiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra, prevăzute în art.1654 și 1655 din Noul Cod Civil.

Noi, părțile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar-fiscale competente.

Noi, părțile prezentului contract, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândește sau înstrăinează un imobil are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 30(treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării.

V. CHELTUIELI

Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărători, în sarcina căruia se află și cheltuielile de înscriere în cartea funciară.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art.54 din Legea nr.7/1996.

Subsemnatele părți declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal și am înțeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001.

Prezentul contract este încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte 2(două) pentru fiecare parte.

CUMPĂRĂTORI,


VÂNZĂTOR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin PRIMAR

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST,

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

ÎNTOCMIT,

AVIZAT C.F.P.