Hotărârea nr. 102/2020

102/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş
Hotararea Consiliului Local 102/31.03.2020
Privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3822/17.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3822/17.02.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Locuinţe, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-3822/17.02.2020;
Având în vedere dispozitivul Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş;
Având în vedere cererea nr. CT2019-4600/12.07.2019, formulată de numita Ioana Ecaterina;
Având în vedere Raportul de Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile, conform căruia preţul de vânzare pentru apartamentul nr.2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, este de 21.488 lei;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c), alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2), art. nr. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de dispozitivul Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş, conform căreia, instituţia noastră este obligată să vândă reclamantei Ioana Ecaterina imobilul constând în apartamentul nr. 2, situat în Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, et. parter, compus din 1 cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, debara, la preţul avut în vedere prin Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de expertiză şi se aprobă vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş, la preţul de 21.488 lei, stabilit conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 3: Se mandatează dl. Robu Nicolae - Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Domnei Ioana Ecaterina;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

NR. SC2020-3822/17.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea vânzării apartamentului nr.2, situat în imobilului din Timișoara, str. I.Preyer nr.24, etaj parter, conform Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș

Prin cerererea înregistrată cu nr. CT2019-4600/12.07.2019, numita Ioana Ecaterina, a solicitat cumpărarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timișoara, str. I.Preyer nr.24, etaj parter, invocând hotărârea Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș.

Prin dispozitivul Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș, instanța admite apelul formulat de apelanta Ioana Ecaterina, în contradictoriu cu intimații Statul Român prin Municipiul Timișoara, prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Municipiul Timișoara, prin Primar și Primarul Municipiului Timișoara, și obligă pârâții să-i vândă reclamantei imobilul constând în apartamentul nr. 2 , situat în imobilul din Timișoara, str. I.Preyer nr.24, parter, înscris în C.F.nr. 400440-C1-U3 Timișoara, compus din 1 cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, debara, prețul de vânzare fiind echivalent cu prețul stabilit pe baza normelor prevăzute în Decretul nr.93/1977, așa cum a fost modificat prin art.III pct.1 și 2, respectiv, în tabelul nr.1 din anexa nr.4 la Decretul nr. 256/1984, raportat la data de 16.04.2015.

Conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile, prețul de vânzare pentru apartamentul nr.2, situat în imobilul din Timișoara str. I.Preyer nr. 24, etaj parter, stabilit pe baza normelor prevăzute în Decretul nr.93/1977, așa cum a fost modificat prin art.III pct.1 și 2, respectiv, în tabelul nr.1 din anexa nr.4 la Decretul nr. 256/1984, raportat la data de 16.04.2015, este de 21.488 lei.

Precizăm faptul că, pentru apartamentul situat la adresa de mai sus, chiria este achitată la zi.

Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș și să se aprobe vânzarea apartamentului nr.2, situat în imobilul din Timișoara str. I.Preyer nr. 24, etaj parter, înscris în C.F.nr. 400440-C1-U3 Timișoara.

DIRECTOR,                   ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                     Simona Bălan

ÎNTOCMIT, Georgeta Daniela Holhorea

FO 53-01 vers.1

2    04 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

NR.SC2020-3822/17.02.2020

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea vânzării apartamentului nr.2, situat în imobilului din Timișoara, str. I.Preyer nr.24, etaj parter, conform Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș

Secțiunea a 2 a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

l.Descrierea situației actuale

Conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș, instanța admite apelul formulat de apelanta Ioana Ecaterina, în contradictoriu cu intimații Statul Român prin Municipiul Timișoara, prin Primar, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Municipiul Timișoara, prin Primar și Primarul Municipiului Timișoara, și obligă pârâții să-i vândă reclamantei imobilul constând în apartamentul nr. 2 , situat în imobilul din Timișoara, str. I.Preyer nr.24, parter, înscris în C.F.nr. 400440-C1-U3 Timișoara, compus din 1 cameră, bucătărie, cămară alimente, baie, debara, prețul de vânzare fiind echivalent cu prețul stabilit pe baza normelor prevăzute în Decretul nr.93/1977, așa cum a fost modificat prin art.III pct.1 și 2, respectiv, în tabelul nr.1 din anexa nr.4 la Decretul nr. 256/1984, raportat la data de 16.04.2015.

2.Schimbări preconizate - Nu e cazul

  • 3. Alte informații - Nu e cazul

  • 4. Concluzii

În concluzie având în vedere Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec.Goron Vasile, prețul de vânzare pentru apartamentul nr. 2, situat în Timișoara str. I.Preyer nr.24, etaj parter, stabilit în conformitate cu dispozitivul sentinței judecătorești, este de 21.488 lei.

Urmare celor de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local prin care să se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș și să se aprobe vânzarea locuinței la prețul de 21.488 lei.

PRIMAR,                             VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                       IMRE FARKAS

DIRECTOR, MIHAI BONCEA

Cod F053-03,ver.1

2’21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii