Hotărârea nr. 101/2020

101/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş
Hotararea Consiliului Local 101/31.03.2020
Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3821/17.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3821/17.02.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Locuinţe, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-3821/17.02.2020;
Având în vedere dispozitivul Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş;
Având în vedere cererea nr. CT2016-5684/10.10.2016, formulată de numitul Baciş Marcel-Marius;
Având în vedere Raportul de Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile, conform căruia preţul de vânzare pentru apartamentul nr.1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Gen.Ion Dragalina nr. 16, corp A, este de 64.893 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,6655 lei, din data de 20.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c), alin. (6), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2), art. nr. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de dispozitivul Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş, conform căreia, instituţia noastră este obligată să vândă reclamantului Baciş Marcel - Marius imobilul constând în apartamentul nr. 1, situat în Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina, nr. 16, corp A, la preţul avut în vedere prin Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de expertiză şi se aprobă vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş, la preţul de 64.893 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,6655 lei, din data de 20.03.2018, stabilit conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 3: Se mandatează dl.Robu Nicolae - Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Domnului Baciş Marcel - Marius;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

NR. SC2020-3819/17.02.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE                                                     

                                                                     Secţiunea 1

                                                      Titlul proiectului de hotărâre

 

   privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.6, situat în imobilului din Timișoara, str.Dacilor nr. 8, conform Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş

 

 

                                                            Proiect de hotărâre

                                                                    Secţiunea a 2 a

                                                Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.Descrierea situaţiei actuale

            Conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş, instanţa admite acţiunea  formulată de reclamantul Ciup Ion, în contradictoriu cu pârâţii Primăria Municipiului Timișoara şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, şi obligă pârâţii să vândă reclamantului CIUP ION apartamentul nr. 6, situat în imobilul din Timişoara, str. Dacilor nr. 8, înscris în C.F.nr. 400419-C1-U13(nr.C.F.vechi 123089) Timişoara, nr.cadastral 400419-C1-U13, calculul valorii apartamentului urmând să fie efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale aflate în vigoare la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii 112/1995.

            2.Schimbări preconizate – Nu e cazul

            3.Alte informaţii – Nu e cazul

            4.Concluzii

În concluzie, având în vedere Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec.Goron Vasile, prețul de vânzare pentru apartamentul nr. 6, situat în imobilul din Timișoara str. Dacilor nr.8, stabilit în conformitate cu dispozitivul sentinţei judecătoreşti,  este de 60765 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,7603 lei, din data de 28.03.2019.  

            Urmare celor de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local prin care să se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş.

 

 

            PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                 NICOLAE ROBU                                                            IMRE FARKAS

 

                                                                 DIRECTOR,

                                                            MIHAI BONCEA

                                                                                                    

                                                                                                                             Cod F053-03,ver.1                                                                                                                               

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

NR. SC2020-3819/17.02.2020

________________________________________________________________________________                                                          

 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE

 

  privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.6, situat în imobilului din Timișoara, str.Dacilor nr.8, conform Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş

 

            Prin cerererea înregistrată cu nr. CT2019-6939/30.10.2019, numitul CIUP ION cu domiciliul procedural ales la Cabinet ind.de avocat Gherban Aurelian Claudiu, a solicitat îndeplinirea obligaţiilor privind demararea procedurilor în vederea întocmirii actelor de vânzare-cumpărare a apartamentului            nr.6, situat în imobilului din Timișoara, str. Dacilor nr.8, înscris în C.F.nr. 400419-C1-U13(nr.C.F.vechi nr.123089) nr.cadastral 400419-C1-U13, conform Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş .    

Prin dispozitivul Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş, instanța admite acţiunea formulată de reclamantul Ciup Ion, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Timişoara, şi Primăria Municipiului Timişoara şi obligă pârâţii să vândă reclamantului Ciup Ion apartamentul nr.6, situat în imobilul din Timişoara, str. Dacilor nr.8, înscris în C.F.nr. 400419-C1-U13(nr.C.F.vechi nr.123089) nr.cadastral 400419-C1-U13, calculul valorii apartamentului urmând a fi efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii 112/1995.

Conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile, prețul de vânzare pentru apartamentul nr.6, situat în imobilul din Timișoara, str.Dacilor nr. 8, stabilit stabilit în conformitate cu dispozitivul sentinţei judecătoreşti,  este de 60.765 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,7603 lei, din data de 28.03.2019.

            Precizăm faptul că, pentru apartamentul situat la adresa de mai sus, chiria este achitată la zi.

Având în vedere cele expuse mai sus,

 

                                                            Propunem:

 

            Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se ia act de dispozitivul Sentinței Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş și să se aprobe vânzarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din Timişoara, str. Dacilor nr.8, înscris în C.F.nr. 400419-C1-U13(nr.C.F.vechi nr.123089) nr.cadastral 400419-C1-U13.                             

 

                              DIRECTOR,                                           ȘEF BIROU,   

                             Mihai Boncea                                          Simona Bălan

                                                                                                           

                         

                                                                                                ÎNTOCMIT,

                                                                                     Georgeta Daniela Holhorea

 

                                                                                                                             FO 53-01 vers.1