Hotărârea nr. 101/2020

101/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş
Hotararea Consiliului Local 101/31.03.2020
Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-3821/17.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3821/17.02.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Biroul Locuinţe, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-3821/17.02.2020;
Având în vedere dispozitivul Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş;
Având în vedere cererea nr. CT2016-5684/10.10.2016, formulată de numitul Baciş Marcel-Marius;
Având în vedere Raportul de Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile, conform căruia preţul de vânzare pentru apartamentul nr.1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Gen.Ion Dragalina nr. 16, corp A, este de 64.893 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,6655 lei, din data de 20.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c), alin. (6), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2), art. nr. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de dispozitivul Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş, conform căreia, instituţia noastră este obligată să vândă reclamantului Baciş Marcel - Marius imobilul constând în apartamentul nr. 1, situat în Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina, nr. 16, corp A, la preţul avut în vedere prin Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de expertiză şi se aprobă vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş, la preţul de 64.893 lei, calculat la cursul BNR de 1euro = 4,6655 lei, din data de 20.03.2018, stabilit conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert tehnic judiciar ec. Goron Vasile.

Art. 3: Se mandatează dl.Robu Nicolae - Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Domnului Baciş Marcel - Marius;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI