Hotărârea nr. 10/2020

10/14.01.2020 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 10/14.01.2020
Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2019- 26019 /10.12.2019 - privind aprobarea Proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2019 - 26019 /10.12.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 26019/10.12.2019;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-005626/05.09.2019, S.C. GELLICA S.R.L., prin administrator - Angheluş Dorel;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019;
Avand in vedere Raportul de expertiza nr.SC2019-029656/20.11.2019 efectuat de SC " FIDOX" SRL.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea terotoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L., pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 49, SAD 7, format din 7 încaperi, înscris în CF nr. 407431-C1 Timişoara, Nr.top 16947, Nr. CF vechi 116314, Nr. CF individual 407431-C1-U7, pe o perioada de 3 ani începând cu data 15.11.2019 până la data de 14.11.2022.

Art.2: Se aproba reactualizarea chiriei spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, care va fi de 5,50 euro/mp/luna in conformitate cu Raportul de evaluare nr.SC2019-029656/20.11.2019 efectuat de SC " FIDOX" SRL. Art.3: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2019- 26019 /10.12 .2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu

S.C. GELLICA S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005626/05.09.2019, S.C. GELLICA S.R.L., prin administrator

  • - Angheluș Dorel, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, format din 7 încăperi.

Menționăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului.

Imobilul situat în Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, înscris în CF nr. 407431-C1 Timișoara, Nr.top 16947, Nr. CF vechi 116314, Nr. CF individual 407431-C1-U7, se află în proprietatea Statului Român.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 26019 /14.10 .2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L..

Raportat la faptul că S.C. GELLICA S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în ședința din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019 până la data de 14.11.2022.

Tariful de închiriere al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, este de 5,50 euro/mp/luna in conformitate cu Raportul de evaluare nr.SC2019-029656/20.11.2019 efectuat de SC “ FIDOX” SRL.

Situația spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, a fost verificată prin adresele :

  • - CT2019- 5626/02.10.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2019- 5626/03.10.2019 Servicul Juric;

  • - CT2019- 6128/30.09.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

Pentru a putea răspunde cerințelor solicitate de către S.C. GELLICA S.R.L. și având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

MIHAI BONCEA

CONSILIER, DANIELA BOGYIS

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2019- 26019 /10.12 .2019

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu

S.C. GELLICA S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005626/05.09.2019, S.C. GELLICA S.R.L., prin administrator - Angheluș Dorel, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, format din 7 încăperi.

Imobilul situat în Timișoara, str. str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, înscris în CF nr. 407431-C1 Timișoara, Nr.top 16947, Nr. CF vechi 116314, Nr. CF individual 407431-C1-U7, se află în proprietatea Statului Român.

Raportat la faptul că S.C. GELLICA S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în ședința din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019 până la data de 14.11.2022.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L., pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019 până la data de 14.11.2022, dupa reactualizarea tarifului de inchiriere prin efectuarea unui raport de evaluare.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2019- 26019  /10.12 .2019

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu

S.C. GELLICA S.R.L.

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005626/05.09.2019, S.C. GELLICA S.R.L., prin administrator – Angheluş Dorel, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, format din 7 încăperi.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului.

Imobilul situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, înscris în CF nr. 407431-C1 Timişoara, Nr.top 16947, Nr. CF vechi 116314, Nr. CF individual 407431-C1-U7, se află în proprietatea Statului Român.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 26019  /14.10 .2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L..

            Raportat la faptul că S.C. GELLICA S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere  nr. 1572/15.11.2013, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019  până la data de 14.11.2022.

Tariful de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, este de 5,50 euro/mp/luna in conformitate cu Raportul de evaluare nr.SC2019-029656/20.11.2019 efectuat de SC “ FIDOX” SRL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, a fost verificată prin adresele :

- CT2019- 5626/02.10.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT2019- 5626/03.10.2019 Servicul Juric;

- CT2019- 6128/30.09.2019  Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

            Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către S.C. GELLICA S.R.L. şi având  în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L., îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .      

 

  

            DIRECTOR

      MIHAI BONCEA

                                                                                                           

                                                                                                               CONSILIER,

                                                                                                          DANIELA BOGYIS         

 

                                                                                                                                                           

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2019- 26019  /10.12 .2019

 

 

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu

S.C. GELLICA S.R.L.

 

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005626/05.09.2019, S.C. GELLICA S.R.L., prin administrator – Angheluş Dorel, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, format din 7 încăperi.

Imobilul situat în Timişoara, str. str. Iuliu Maniu, nr.49, SAD 7, înscris în CF nr. 407431-C1 Timişoara, Nr.top 16947, Nr. CF vechi 116314, Nr. CF individual 407431-C1-U7, se află în proprietatea Statului Român.

Raportat la faptul că S.C. GELLICA S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere  nr. 1572/15.11.2013, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019  până la data de 14.11.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L., pe o perioada de 3 ani începând cu data de 15.11.2019  până la data de 14.11.2022, dupa reactualizarea tarifului de inchiriere prin efectuarea unui raport de evaluare.

        

           

            PRIMAR,                                                                                               

      NICOLAE ROBU                                                                              

 

                                                                                                                              VICEPRIMAR,

                                                                                                                              FARKAS  IMRE