Hotărârea nr. 1/2020

1/14.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara
Hotararea Consiliului Local 1/14.01.2020
privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-000301/09.01.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020.
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 09.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a Societăţii de Transport Public Timisoara S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Contractul de prestări servicii nr.104/29.07.2019 încheiat între Municipiul Timişoara şi Ordinul Arhitecţilor din România şi Pachetului de concurs cu nr. SC2019-032059/10.12.2019, aferent activităţilor Etapei I privind estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare şi propunerile pentru premiul II şi III;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", astfel:
- premiul I - Valoarea contractului de proiectare - 2.502.706,95 lei fără TVA;
- premiul II - 50.000 lei;
- premiul III - 35.000 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

S.U.I.P.I.C.

SC2020-000302/09.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, Timișoara, prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor în urma estimării realizate de către echipa de consultanță .

Facem următoarele precizari:

Programul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 are în vedere atingerea unor obiective identitare, care presupun dezvoltarea unor valori recunoscute în ADN-ul european: deschidere, participare, responsabilitate, inovație și conectare. Aceste valori nu sunt necunoscute timișorenilor, dar nivelul lor nu este, încă, cel dorit.

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente care să genereze inspirație pentru modul în care comunitatea și audiența vor naviga viitorul.

Strategia culturala a orașului Timisoara și Programul TM2021 (bidbook-ul) sunt documentele care fac referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului fiind principalul obiectiv asumat în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timisoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de transport public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

Datorită complexității programului, a mizei ridicate ținând cont de contextul social și cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale orașului cu un concept sustenabil, inovator și integrator. Așadar, s-a ales concursul de soluții pentru proiectul de arhitectură care este o unealtă potrivită în livrarea acestui tip de obiectiv major de infrastructură culturală.

Organizarea unui concurs de soluții pentru Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity, răspunde nevoii unui proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil dar va fi și principala moștenire după anul 2021.Tratarea soluției se va face în ansamblu, de la amenajarea spațiului interior pentru Muzeu, la reabilitarea și amenajarea clădirilor existente de vis-a-vis și a spațiului exterior cu acces public, integrând asftel clădirile în țesutul urban.

În vara anului 2019, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură prin Cultură a inițiat achiziția serviciilor de consultanță în vederea organizării concursului de arhitectură. După aproape 3 luni, procedura se finalizează printr-un contract cu Ordinul Arhitecților din România, în valoare de 102.200 lei, fără TVA, cu o durată de 240 de zile.

Pachetul de concurs a fost predat de către Ordinului Arhitecților din România la sfârșitul anului 2019 spre a fi analizat și pentru a trece la etapa următoare, cea a lansării concursului. Pachetul conține toate informațiile necesare lansării concursului:

 • 1. Tema concursului

 • 2.  Regulamentul concursului

 • 3. Documentație de urbanism și avize

 • 4.  Expertize tehnice

 • 5. Documentație suport

 • 6.  Documentar fotografic

 • 7. Documentație suplimentară

Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs și reprezintă o activitate obligatorie a Etapei I din contractul de consultanță. Acestea au fost propuse la capitolul 2. Regulamentul concursului -subcapitolul 2.6 Estimare costuri și sunt anexate acestui Raport.

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

 • •   Premiul I = Valoarea contractului de proiectare

 • •   Premiul II = 50.000 lei

 • •   Premiul III = 35.000 lei

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 € iar la cursul BNR din 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare -premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește o ierarhie potrivit căreia se declară un câștigător al concursului și se acordă premiile. Câștigătorul concursului va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

Având în vedere că:

 • •   în Strategia culturală a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024, aprobată prin HCL 535/31.10.2014 se face referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment;

 • •  în HCL 395/22.09.2015 se aprobă candidatura Municipiului Timișoara și a angajamentului de susținere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timișoara este declarat oraș câștigător

 • •   în anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, iar la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală” a în Dosarul final de candidatură, „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment” este principalul obiectiv asumat având un cost estimat la 12 milioane de euro;

 • •   prin HCL 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a Societății de Transport Public Timisoara S.A. asupra unor bunuri imobile din Timișoara, str. Take Ionescu, nr. 56 și nr. 83, Municipiul Timișoara își exprimă intenția de a face accesibile spații noi pentru a interveni în realizarea obiectivelor culturale;

 • •   prin contractul de prestări servicii 104/29.07.2019 încheiat între Municipiul Timișoara și Ordinul Arhitecților din România în care prestatorul predă ca parte a Pachetului de concurs cu nr. SC2019-032059/10.12.2019, aferent activităților Etapei I, estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare și propunerile pentru premiul II și III.

Propunem aprobarea valoarea premiilor concursului de soluții de arhitectură după cum sunt prezentate mai sus și prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU S.U.I.P.I.C.,

CONSILIER S.U.I.P.I.C.

ANDREEA PĂTROI


SANDA GREBLĂ

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2020-000301/09.01.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin HCL 395 din 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului.

Pe partea de infrastructură culturală și de turism, municipalitatea și-a asumat realizarea unor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse în Manualul de licitație -candidatură Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenții de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente, un proiect complex, care va răspunde unui set mare de nevoi ale orașului, sustenabil, inovator și integrator.

Programul TM2021 (bidbook-ul) și Strategia culturala a orașului Timisoar (HCL 535/31.10.2014) a sunt documente care fac referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timișoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv major de infrastructură culturală, s-a decis ca atribuirea proiectului de arhitectură să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare . În urma deliberării juriului concursului, se stabilește ierarhia finală a concurenților și se va declara un număr maxim de 3 câștigători iar concurentului clasat pe locul I va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun un proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil.

Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs predate de către Ordinul Arhitecților din România în Etapa I din contractul de consultanță.

Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

Premiul I = Valoarea contractului de proiectare

Premiul II = 50.000 lei

Premiul III = 35.000 lei

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 € stabilit la cursul BNR 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare -premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA.

Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III.

Astfel, urmează elaborarea documentelor concursului și lansarea acestuia la începutul anului curent, astfel încât în primăvară să avem un câștigător care, în cel mai scurt timp posibil, va livra un proiect inovator și complex, pe măsura intențiilor conceptului MX.

3. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

Sanda Greblă

COD FO53-03, Ver.1

T: + 40 (0) 21 317 26 34

F: + 40 (0) 21 317 26 35

E: office@oar.archi

ESTIMAREA ONORARIILOR PENTRU

PROIECTAREA GENERALĂ ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ

Valoarea onorariilor pentru proiectarea generală a fost calculată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoare de investiție estimată (vezi anexa 1). Bugetul de investiție a fost estimat în baza suprafețelor rezultate din documentațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Timișoara și Conceptul MX2021 pus la dispoziție de Asociația Timișoara Capital Culturală coroborate cu bugetele de realizare a unor obiective similare din spațiul UE.

Valoarea onorariilor include expertizele tehnice sau studiile de specialitate necesare.

Au rezultat următoare le valori:

Valoare de investiție estimată

Procent onorarii minim pe grade de atractivitate (mare, redusă și conform Tarifator MLPAT N11/1994)

Onorarii estimate proiectare generală

9.527.588,53 €

Procent de calcul conform Tarifator MPLAT N11/1994 (cap. 6.14, grupa de lucrări IV, conform tabel anexă 6.14.A)

5,5% pentru proiectare generală fără expertize tehnice de rezistență, studii de specialitate și relevee.

Valoare proiectare 524.017,37 €

Fără expertize tehnice sau studii de specialitate.

Pentru toate valorile se adaugă TVA.

Defalcarea pe faze de proiectare o va face ofertantul la depunerea ofertei financiare, se recomandă consultarea Tarifatorului MPLAT N11/1994, cap. 6.11.

ANEXA 1str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, 010312 București, Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34

F: + 40 (0) 21 317 26 35

E: office@oar.archi

Corp clădire

Descriere                           SCD in mp X  Valoare de investiție

EUR        în EUR

Subzona 2

Take lonescu 56-58, teren cu suprafața de 13.072 mp

Corp clădire 2

Structura de zidărie, șarpantă din   2889x1980   5.719.087,06 €

ferme metalice, atelier, 1 nivel

Corp clădire 3

Clădire administrative, structură    314x1250    392.500,00 €

de zidărie, ferme metalice, 1 nivel

Corp clădire 4

Clădire administrative, ferme       648x1250    810.000,00 €

metalice, structură de zidărie, 3

niveluri, 1 nivel

Corp clădire 5

Structură de zidărie, coș fum zidărie,     570x1980      1.128.376,47 €

central termică, 1 nivel

Incinte

Suprafețe libere de construcții      8752x96      843.825,00 €

Subzona1

Take lonescu 83, teren cu suprafața de 6.748 mp

Incinte

Suprafețe libere de construcții            4000x135      540.000,00 €

Cafenea si zona acces

87.500,00 €

Total investiție                                                              9.527.588,53 €

Valorile de mai sus cuprind lucrările aferente lucrărilor de construcții și instalații, fără mobilier și dotări.

În funcție de soluția propusă costurile pot varia semnificativ. Valorile de mai sus reprezintă o estimare realizată pe baza unor valori rezultate din investiții similare pe teritoriul UE (Anexa 2).

Premiul I = Valoarea contractului de proiectare

Premiul II = 50.000 lei

Premiul III = 35.000 lei

ANEXA 2

str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, 010312 București, Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34

F: + 40 (0) 21 317 26 35

E: office@oar.archi


Prezentul tabel sintetizează exemple de investiții similare, realizate între 2000 și 2019 în UE.

Denumire obiectiv

SCD în mp.

Cost construcție

cost €/mp

Centrul cultural Search, Amsterdam NL

15.000

22 mil.

1.467

Halele de tramvaie, Stuttgart DE

14.000

30. mil.

2.143

Fabrica de cărămidă Zehdenick-Mildenberg DE

4.000

5,6 mi.

1.400

Centrul cultural Alveole 14, Saint-Nazaire F

5.250

5,9 mil.

1.124

Centru învățământ, Uzinele Schwartzkopf Halle 14, Wildau DE

4.250

16. mil.

3.765

Indicator de cost rezultat ca medie:

1.980

ROMANIA              Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 302/09.01.2020

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

AVIZ

privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotarare cu nr. SC2020 -301/09.01.2020 a Primarului Municipiul Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

în conformitate cu prevederile

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.14, art.l9, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l, art.23 alin.l și 2, art.40

O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020 -302/09.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, avand in vedere faptul ca aceasta categorie de cheltuiala este cuprinsa in Lista provizorie de investiții pe anul 2020 ca urmare a aprobării referatului compartimentului de specialitate, Serviciului U.I.P.I.C. si va fi cuprinsa in bugetul local inital pe anul 2020.

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

09.01.2020

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020


AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

Constatând din examinarea expunerii de motive și a raportului de specialitate privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

Potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Conform prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”Co«sz7zw/ local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local respectiv cooperarea inter instituțională pe plan intern și extern”',

în baza art. 129 alin. 2 lit. b), c) din O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în condițiile respectării Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ținând cont de Avizul Direcției Economice în sensul acestei legi;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-000302/09.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”;

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice sau financiare și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu privește indicatorii tehnico-economici respective cuantumul premiilor stabilite, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

S.U.I.P.I.C.

 

SC2020-000302/09.01.2020                                                                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, Timișoara, prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor în urma estimării realizate de către echipa de consultanță .

Facem următoarele precizari:

Programul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 are în vedere atingerea unor obiective identitare, care presupun dezvoltarea unor valori recunoscute în ADN-ul european: deschidere, participare, responsabilitate, inovație și conectare. Aceste valori nu sunt necunoscute timișorenilor, dar nivelul lor nu este, încă, cel dorit.

 

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente care să genereze inspirație pentru modul în care comunitatea și audiența vor naviga viitorul.

Strategia culturala a orașului Timisoara și Programul TM2021 (bidbook-ul) sunt documentele care fac referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului fiind principalul obiectiv asumat în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timisoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de transport public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

Datorită complexității programului, a mizei ridicate ținând cont de contextul social și cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale orașului cu un concept sustenabil, inovator și integrator. Așadar, s-a ales concursul de soluții pentru proiectul de arhitectură care este o unealtă potrivită în livrarea acestui tip de obiectiv major de infrastructură culturală.

 

Organizarea unui concurs de soluții pentru Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity, răspunde nevoii unui proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil dar va fi și principala moștenire după anul 2021.Tratarea soluției se va face în ansamblu, de la amenajarea spațiului interior pentru Muzeu, la reabilitarea și amenajarea clădirilor existente de vis-a-vis și a spațiului exterior cu acces public, integrând asftel clădirile în țesutul urban.

 

În vara anului 2019, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură prin Cultură a inițiat achiziția serviciilor de consultanță în vederea organizării concursului de arhitectură. După aproape 3 luni, procedura se finalizează printr-un contract cu Ordinul Arhitecților din România, în valoare de 102.200 lei, fără TVA, cu o durată de 240 de zile.

Pachetul de concurs a fost predat de către Ordinului Arhitecților din România la sfârșitul anului 2019 spre a fi analizat și pentru a trece la etapa următoare, cea a lansării concursului. Pachetul conține toate informațiile necesare lansării concursului:

1.     Tema concursului

2.     Regulamentul concursului

3.     Documentație de urbanism și avize

4.     Expertize tehnice

5.     Documentație suport

6.     Documentar fotografic

7.     Documentație suplimentară

 

Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs și reprezintă o activitate obligatorie a Etapei I din contractul de consultanță. Acestea au fost propuse la capitolul 2. Regulamentul concursului -  subcapitolul 2.6 Estimare costuri și sunt anexate acestui Raport.

Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

·         Premiul I = Valoarea contractului de proiectare

·         Premiul II = 50.000 lei

·         Premiul III = 35.000 lei

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 € iar la cursul BNR din 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare - premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA.

 

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește o ierarhie potrivit căreia se declară un câștigător al concursului și se acordă premiile. Câștigătorul concursului va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

 

Având în vedere că:

·         în Strategia culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, aprobată prin HCL 535/31.10.2014 se face referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment;

·         în HCL 395/22.09.2015 se aprobă candidatura Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător

·         în anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, iar la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală” a în Dosarul final de candidatură, „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment” este principalul obiectiv asumat având un cost estimat la 12 milioane de euro;

·         prin HCL 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a Societăţii de Transport Public Timisoara S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, Municipiul Timișoara își exprimă intenția de a face accesibile spații noi pentru a interveni în realizarea obiectivelor culturale;

·         prin contractul de prestări servicii 104/29.07.2019 încheiat între Municipiul Timișoara și Ordinul Arhitecților din România în care prestatorul predă ca parte a Pachetului de concurs cu nr. SC2019-032059/10.12.2019, aferent activităților Etapei I, estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare și propunerile pentru premiul II și III.

Propunem aprobarea valoarea premiilor concursului de soluții de arhitectură după cum sunt prezentate mai sus și prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

Şef Serviciu S.U.I.P.I.C.,                                                           Consilier S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ                                                                           ANDREEA PĂTROI

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                           

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                          

PRIMAR

SC2020-000301/09.01.2020

 

 

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL 395 din 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi  angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

 

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului.

 

Pe partea de infrastructură culturală şi de turism, municipalitatea şi-a asumat realizarea unor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse în Manualul de licitaţie –candidatură  Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenţii de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraş - Capitală Europeană a  Culturii 2021.

 

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente, un proiect complex, care va răspunde unui set mare de nevoi ale orașului, sustenabil, inovator și integrator.

Programul TM2021 (bidbook-ul) și Strategia culturala a orașului Timisoar (HCL 535/31.10.2014) a sunt documente care fac referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timişoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

 

Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv major de infrastructură culturală, s-a decis ca atribuirea proiectului de arhitectură să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016.

 

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește ierarhia finală a concurenților și se va declara un număr maxim de 3 câștigători iar concurentului clasat pe locul I va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

 

 

 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar şi oportun un proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil.

 

Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs predate de către Ordinul Arhitecților din România în Etapa I din contractul de consultanță.

 

Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

Premiul I = Valoarea contractului de proiectare

Premiul II = 50.000 lei

Premiul III = 35.000 lei

 

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 €  stabilit la cursul BNR 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare - premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA.

 

Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timişoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III.

 

Astfel, urmează elaborarea documentelor concursului şi lansarea acestuia la începutul anului curent, astfel încât în primăvară să avem un câștigător care, în cel mai scurt timp posibil, va livra un proiect inovator și complex, pe măsura intențiilor conceptului MX.

 

 3. Concluzii       

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                VICEPRIMAR,                                 

NICOLAE ROBU                                                                   DAN DIACONU

 

 

 

 

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

Sanda Greblă

 

 

 

 

               COD FO53-03, Ver.1