Proces verbal din 30.01.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 30.01.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 30.01.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Dl.viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 24;

Au absentat: Dan Idolu, Lucian Taropa.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 97 din 25.01.2018

Anexă La Dispoziția nr. 97 Din data de: 25.01.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local din data de 08.01.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. PARK PLAZA S.R.L.

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. a unor bunuri mobile.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.9 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 560/20.12.2017 privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

 • 6. Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului ” Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere,

5                               ~                  5                ~

funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara” , activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/31.03.2017 aferente activităților de

5

reparații și întreținerea străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității.

 • 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic ”Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Timișoara”.

 • 11.Proiect de hotărâre privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”SF. Francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP.

 • 12.Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

-V                        5                                                                   5                                          5

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul ”SUMPs-UP”.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Podul Eroilor”.

5

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective și funcțiuni complementare” str. Armoniei nr. 20,20A, Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective în regim P+2E+Subpantă și funcțiuni conexe”, str. Grigore T. Popa(fosta strada Campina) nr.37-39, Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective și servicii”, strada Marginii nr.4, Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara.

9

 • 22. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2018.

 • 23. Adresa nr. SC2017 - 032039/20.12.2017 a Asociației Peisagiștilor din România privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 459/21.11.2017- privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Timișoara - parcuri și scuaruri la 19 obiective respectiv: Parcul Muzeului, Parc Alpinet, Parc Botanic, Parc Campus Universitar, Parc Central(Scudier), Parc Centru Civic(Cetate), Parcul Copiilor, Parc Ilsa, Parcul Rozelor, Parcul Stadion, Parcul Tineretului, Parcul Universității, Parcul Vasile Pârvan, Scuar Bastion, Scuar Bihor, Scuar Doina, Scuarul Operei, Scuarul Piața Crucii, Piața Plevnei.

 • 24. Adresa nr. SC2017-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, str. Armoniei nr.23, înscris în CF407205, cu nr. Topografic 2100-2101 în suprafață de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform HCL nr. 266/20.12.2016 modificată prin HCL nr. 314/2017.

 • 25. Adresa nr. SC2018-001385/22.01.2018 a domnului Serdean Lucian Mugur privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 26. Adresa nr. SC2018-001384/22.01.2018 a domnului Serdean Lucian Mugur privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/04.07.2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 27. Adresa nr.SC2018 - 001291/19.01.2018 a Asociației de proprietari, B-dul Republicii, nr.8 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.521/20.12.2017 - privind aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018 pentru imobilul situat în Timișoara, B-dul Republicii nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 28. Adresa nr. SC2018-001376/22.01.2018 a Asociației de Proprietari din Piața Victoriei nr.1A Timișoara, privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 538 /20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, str. Piața Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 29. Adresa nr.565/15.01.2018 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara referitoare la Raportul anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale, conform Legii nr.34/1998, în anul 2017.

 • 30. Adresa nr. SC2018 - 001395/22.01.2018 a Asociațiilor de proprietari Bd. Republicii nr. 1,2,4,8 și 10 privind schimbarea denumirii Bd. Republicii în Regele Mihai I.

31.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul

Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 30.01.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre privind alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic Energetic ”Regele Ferdinand I”, din imobilul situat în Timișoara str.

Lorena nr.35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfășurării activității “                                                                                                                                           5                                            5

de învățământ.

5

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr.33.

DL. DIACONU: Avem o ordine de zi cu 31 de puncte si, de asemenea, pe Anexa la ordinea de zi, lista suplimentară, 5 puncte.

Supun la vot ordinea de zi suplimentară.

Deschid sesiunea de vot:

-23 de voturi pentru.

Supun la vot întreaga ordine de zi:

Deschid sesiunea de vot:

-22 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

I.Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local din data de 08.01.2018.

-22 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Juravle Michael și Juravle Cosmina-Valentina.

21 de voturi pentru.

DL. DIACONU: Vom discuta despre al șaselea punct de pe ordinea de zi suplimentară.

DL.PRIMAR: Îmi manifest supărarea încă o dată pentru ceea ce face acest aparat de specialitate și o spun aici, voi trece la reduceri de salarii, vă rog să aprobați mandatarea în acest sens, pentru că nu se poate lucra cu unii oameni. Avem în discuție un schimb cu Universitatea Politehnica, universitate de stat, o instituție a statului român. Pentru un teren din spatele corpului „R”, lângă Pasajul Jiul. Nu știu de câtă vreme nu reușim să ajungem cu un proiect de hotărâre aici. Acum s-a făcut, dar ați văzut, în timp ce eu discutam, atunci mi-a fost adus proiectul, care prevede numai dezmembrarea. Eu vorbesc cu șeful Serviciului Juridic înainte și îmi spune că este în regulă, se face și realizarea schimbului. Atunci când este vorba de tot felul de jefuitori, nu s-au văzut atâtea scrupule. Când este vorba de a face un schimb cu instituția statului, unde nu este vorba de niciun interes personal al nimănui, nimeni nu poate fi suspectat de asa ceva, dar aici se caută tot felul de motive să se frâneze lucrurile. Trăim într-o țară cu o legislație execrabilă, în care un angajat te sfidează cu atitudinea lui, pentru că se știe protejat. Știe că aproape toate procesele au fost câștigate în instanță de angajați. Nu fac eforturi nici de informare sau documentare, resping documentele cetățenilor și ale reprezentanților unor persoane juridice, investitori, și când este vorba de proiecte ale Primăriei. Nici măcar nu comunică de la o direcție la alta, să vadă despre ce este vorba. În ultimul moment, emit un aviz negativ, blocînd lucrurile. Vă rog să acceptați sa nu mai amânăm, trecem încă într-o lună, cu o problemă de nimic. Am stat aproape doi ani ca să dăm pentru o universitate de stat câte un metru pătrat sa-și pună un totem.Astăzi a venit la mine Rectorul de la Agronomie, tot cu aceeași problemă. Vor și ei să își pună un totem de promovare. Sunt tot învârtiți, dintr-un loc în altul, pentru un fleac, care ar trebui să fie rezolvat imediat. Dar ei spun că nu sunt consultanți. Un răspuns sec: se respinge. Sunt extrem de supărat și pârghia eficientă este cea salarială. Celelalte nu funcționează. Legea salarizării în administrația publică locală, pe care nu știu de ce unii o critică, este foarte bună. E cu adevărat autonomie locală și atunci trebuie să facem uz de ea. Cu reduceri de câteva mii de lei pe lună la salar și atunci se vor trezi. Acum au și salarii foarte bune. Sper să vină lume mai de calitate. Au devenit interesante posturile în administrația publică locală.

Titulatura este: “Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top 9505/3/1/1 inscris in CF 416855 Timisoara(CF vechi 2) si cu nr. top 9505/1 inscris in CF 416853 Timisoara si schimbul de terenuri intre imobilele nou create in urma dezlipirii in suprafata de 334mp si de 163mp proprietatea Primariei Municipiului Timisoara si terenul in suprafata de 595 mp proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara cu nr. cadastral 444583. Vă rog sa-l acceptați pe ordinea de zi.

DL.DIACONU: Supun la vot introducerea proiectului ( de mai sus) pe ordinea de zi suplimentară.

Deschid sesiunea de vot:

 • 23 de voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. PARK PLAZA S.R.L.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

 • 24 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. a unor bunuri mobile.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

24 de voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5.Proiect de hotărâre privind modificarea art.9 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 560/20.12.2017 privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

DNA ȚUNDREA: Doresc să fac o observație legată de acest proiect, care are în vedere modificarea art.9 din Convenția de justificare a avansurilor care va avea următorul conținut: „neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricărora din obligațiile asumate de către oricare dintre părți dă dreptul părții prejudiciate să solicite acoperirea integrală a prejudiciului cauzat pentru neîndeplinirea prezentei convenții de către partea în culpă”. Nouă ni se pare că asumarea de către Primărie a obligațiilor de acoperire a prejudiciului este excesivă și aș dori să ni se explice care a fost motivația pentru care s-a considerat necesară o astfel de completare.

DL.PRIMAR: Explicați, d-le Șerpe, noi am discutat pe acest subiect.

DL.ȘERPE: Juriștii Primăriei au discutat mai multe cu E.ON. Era acolo un articol care spunea ceva de genul: neîndeplinirea integrală a condițiilor contractului Convenției de plată nu poate duce la întreruperea contractului. Lucru contestat de către E.ON. Ei susțineau faptul că, dacă dintr-o factură de gaz se plătește doar o mică parte, un milion din ea, atunci Primăria și-a îndeplinit obligația de plată. Din cauza aceasta s-a formulat articolul, nu știu exact. Am pus în legătură juriștii Primăriei cu juriștii societății E.ON și au convenit la o formă finală a articolului.

DNA ȚUNDREA: Din punct de vedere juridic acestea sunt obligații care sunt stipulate în Codul Civil. Dar există o chestiune legată de acoperirea prejudiciului și nu este corect ca, în măsura în care neplata nu este imputabilă Primăriei, aceasta să fie obligată la astfel de acoperire integrală. Cuvântul „integrală” credem că nu este avantajos pentru Primărie.

DL.ȘERPE: Nu sunt jurist, dar îndeplinirea contractului se referă la plata integrală a unei facturi de gaz, a unui produs achiziționat de la E.ON de către Colterm, iar prin Convenția de plată este preluată datoria de către Primărie în baza subvenției pe care ar trebui să o primim noi de la Primărie. Asta prevede convenția inițială de plată.

DL.PRIMAR: Formularea generală, așa cum a-ți citit-o, este una care ne îmgrijorează, am avut o discuție pe seama ei. În momentul în care în practică ea se referă la facturi concrete, atunci avem obligația să plătim facturile la valoarea lor fundamentată.

DNA ȚUNDREA: Dar există și penalități stipulate pentru întârziere și atunci, în mod normal, sancțiunea neplății la termen este această plată a penalităților. A extinde răspunderea contractuală dincolo de plata penalităților, e o chestiune care nu avantajează Primăria.

DL.PRIMAR: Nu ne avantajează, dar noi suntem într-o situație foarte critică, mergem ca pe sârmă, să nu avem întreruptă furnizarea gazului, ceea ce ar însemna întreruperea furnizării agentului termic. Pentru că datoriile Colterm sunt mari, E.ON mereu ne avertizează să plătim, încă în avans, un consum estimat, am avut câteva ultimatumuri în acest sens, noi plătim în ritmul în care putem, am avut discuții personale cu șefii E.ON până la președine, Director General și am găsit înțelegere, dar, sub angajamentul acesta, că depunem toate eforturile, că plătim atata cât putem plăti. Asta înseamnă sute de mii pe zi. Astăzi am plătit 570 de mii lei, în altă zi am plătit 100 sau 200 de mii lei, în funcție de cum au fost încasările. Sume mari nu ne intră acum, de ordinul milioanelor, ci al sutelor de mii, așteptăm data de 9 sau 10 februarie să vedem cât încasăm din cotele defalcate pe venit si din acea compensare care a fost mereu promisă, chiar și legiferată. Eu nu sunt liniștit, am spus și în conferințele de presă, că s-a angajat, inclusiv prin prevederi legale, că se va compensa acea diminuare a venitului de la bugetul local din cota parte din impozitul pe venit recoltat, pentru că avem de mulți ani prevederi legale că educația beneficiază de 6% din PIB. Și n-a beneficiat niciodată. Intr-un târziu s-a ajuns la prorogarea acelei prevederi, ca macar să nu se încalce legea din punct de vedere formal, altminteri ani de zile s-a încălcat legea cu nonșalanță, nu s-a alocat 6 % din PIB, deși legea cerea așa ceva. Dacă în 9 sau 10 primim venituri la nivelul celor din 2016, în funcție de încasările din 2016, încă nu sunt oficializate datele financiar contabile la nivel național pe 2017, atunci vom fi mulțumiți și ne vom descurca. Prin absurd, dacă nu vom avea compensate acele scăderi, vom avea foarte mari dificultăți. Drept urmare, capacitatea noastră de negociere, în contextul dat, este foarte limitată, nu suntem în postura să punem noi prea mult piciorul în prag. Încercăm să ne protejăm la maxim, să nu ajungem la consecințe negative, dar încercăm și să păstrăm continuitatea în furnizarea de gaz și să ne achităm de obligațiile facturate, restul sunt vorbe. Este vorba despre niște obligații de plată pe bază de facturi foarte concrete.

perioada ca asta, cand se vine cu solutii de genul asta, de centura de siguranta, COLTERMUL sa vina nonsalant sa cumpere masini si tot Primarul sa fie intrebat “sunteti de acord ca au cumparat ei masinile?”, adica trebuiau sa spuna ei, sa iasa in fata cu chestia asta sa explice, adica pe de-o parte vi si ceri cecuri in alb de la Primarie si pe de alta parte ,tu iti cumperi niste masini ca, sigur, trebuie sa mergi in delegatie si nu sunt scumpe, sunt niste masini mai ieftine asa, dar daca facem un calcul e cam cat a platit o data Primaria sa faca un efort intr-o zi cand are si alte prioritati ca sa faca plati, deci nu cred ca a fost potrivit momentul asta, adica..si in general mesajul asta cred ca e cam pentru toti. Situatia asta financiara prin care se trece acum, o administratie locala impreuna cu unitatile din subordine, ar trebui sa fie foarte atente la genul asta de cheltuieli, deci e bine sa ne abtinem de la achizitii care nu au direct legatura cu caldura care intra in caloriferul oamenilor. Il resprect pe domnul Serpe si nu asta este problema, dar e bine sa nu mai apara situatii de genul asta, pentru ca atunci e o situatie nepotrivita; deci unii vin cu cecul in alb si altii il completeaza pentru altceva.

DL. DIACONU: Da, domnul Serpe, va rog sa dati explicatii asupra acestui punct, cred ca e unul de interes pentru toti cei din Consiliul Local, partea de masini!

DL. SERPE: Da! In contractul de leasing si e un contract de leasing financiar cu autoturismele se achizitioneaza 3 autoturisme berline, gen Renault Megane cred, sunt 10 autoturisme Dacii Logan sau Dacii Dokker pentru transport materiale, dintre care doua din ele le luam pentru dispecerat, pentru echipele de interventie rapida si doua autoutilitare camionete. Parcul auto al Colterm nu a mai fost reinnoit, nu a mai fost cumparata o masina dinainte de 2010 in Colterm, doar anul trecut am scos 3 autoturisme din functionare, le-am casat, costand mult mai mult reparatia lor decat masinile noi. Rata lunara de leasing e in jur de 20000 lei pentru achizitia tuturor autoturismelor din contract, deci am cumparat autoturisme nu pentru ca am fi avut nevoie de masini de limuzine de lux, ci sunt masini necesare functionarii unitatii.

DL. DIACONU: Daca nu mai sunt alte discutii va supun la vot proiectul de hotarare. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 18 voturi pentru

- 4 abtineri

E cineva care nu a putut vota? Oricum a trecut proiectul, dar daca sunt probleme tehnice va rog sa comunicati.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 21 de voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara” , activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 21 de voturi pentru

- 2 abtinere

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/31.03.2017 aferente activităților de reparații și întreținerea străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

DNA. POPOVICI: Domnule Presedinte, am niste intrebari de pus celor de la SDM. In motivarea proiectului de hotarare privind majorarea acestor tarife se dau ca motive transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat; pentru domniile lor aceasta constituie o crestere a cheltuielilor salariale, ceea ce nu este corect, iar al doilea motiv pentru cresterea tarifelor este cresterea salariului minim la 1900 de lei pe luna. Intrebarea mea adresata celor de la SDM: cresterea aceasta a salariului minim reprezinta cat la suta in total cheltuieli? Nu se specifica nicaieri, dar solicita o crestere a tarifelor. In materialele pe care noi le-am primit la comisie nu am avut ca sa putem compara tarifele vechi cu tarifele noi. Nu este scris nicaieri in expunerea de motive procentul cu care cresc aceste tarife. Ni se cere sa aprobam o crestere de tarife bazata pe niste motive ..mai ciudate sa le spun, care nu constituie, defapt, motivatie reala a cresterii acestor preturi.

Am vazut ca in sala sunt prezenti si cei de la SDM, daca ne pot lamuri?! Referatul dupa cum constatati este extrem, extrem de succint. Sau de la Directia Tehnica cineva ne poate lamuri?

DL. MARTINOV: Da, din pacate materialul care l-am pregatit noi nu a ajuns si la comisii in totalitate si referatul care l-am vazut si eu nu contine toate datele la care am facut referire cand am facut aceasta solicitare.

Contractul de reparatii care il avem cu Primaria a fost incheiat anul trecut, iar tarifele care s-au aprobat la momentul respectiv erau cele din licitatia care a avut loc in 2013. In 2013 salariul minim pe economie era de 750 de lei lunar, s-a facut aceasta oferta pentru ca au fost tarife licitate si pentru a fi o treaba foarte clara in stabilirea tarifelor respective. Din 2013 salariul minim pe economie a crescut de la 750 de lei cum era la vremea respectiva, la 1900 cu taxe cu tot la ora asta; deci cererea noastra nu este doar de introducere a taxelor in salariu, deci catre contribuabil, ci si actualizarea de la 750 de lei la 1900 cu taxe cu tot; deci fara taxe daca vorbim cererea noastra este o crestere de la 8 lei cat am avut manopera in 2013, la 13 lei si 17, deci este vorba de 5 lei in 5 ani, cate un leu pe an, asta a fost tot.

Din pacate aceste date nu au ajuns la comisie si s-a ajuns in situatia asta.

DNA. POPOVICI: O alta intrebare, domnule Director: din 2013 pana in 2018 salariul minim pe economie cred ca s-a mai modificat de 4 ori si de ce nu ati facut aceste modificari pana acum?

DL. MARTINOV: Pentru ca a fost o conventie cu Primaria ca nu mai schimbam aceste preturi. Din momentul in care am avut acest contract nu am cerut o manopera mai mare, ca sa avem un temei legal sa marim aceasta manopera si la prima editie, adica acum, am cerut treaba asta.

DNA. POPOVICI: Multumesc!

DL. BORDEASU: 8 + 8 x 153,33% ca sa va iasa, altfel nu va iese.

DL. MARTINOV: Nu, este 8+ 153% !

DL. BORDEASU: Nu e bine! Nu e matematic.

DL. MARTINOV: Cum sa nu fie? Deci daca impartiti..

DL. BORDEASU: Faceti adunarea si va da ..

DL. MARTINOV: Daca impartiti 1900 la 750 va da 2,..

DL. BORDEASU: Domnule Director, e matematica de a 5-a; vine 8 .. aveti 153,33% crestere fata de 8 lei. Asta inseamna ca vine 8 x 153,33%..

DL. MARTINOV: Nu, gresiti! Cresterea nu este fata de 8, este ..

DL. BORDEASU: Sa va dea 20 de lei, nu va da, domnul Director, lasati-o..faceti-o acolo asa cum ..

DL. MARTINOV: Facem, este facuta foarte clar pe calcule, deci cresterea ..

DL. PRIMAR: Hei, echipa tehnica, trebuie sa mearga 3 aparte de -o data! Deci ideea e ca nu scrie 153% sau cat e, din cat, nu scrie din cat, asta vrea sa spuna domnul profesor, daca e din 8 trebuie ori 8, da' nu scrie din cat. Da' nu scrie, domnul Director, scrie plus 153%. 153% din ce? Trebuie spus!

DL. MARTINOV: Deci 153%, nu mai stiu cum era, 153% este cresterea de la 1900, de la 750 la 1900, deci asta este referinta, iar noi raportam la manopera de 8 lei care a fost si am adaugat aceasta crestere.

DL. SANDU: Domnule Director, din cate calculez eu de la 700 la 1900 este o crestere de 253, doar cresterea este de 153, ceea ce a fost initial. Dorim sa .. da, absolut normal in conditiile in care cresterile de salarii minime au mers in ritmul in care au mers si intotdeauna s-a sustinut din partea PNL ca acestea nu sunt sustinute si nu sunt sustenabile de economia reala, ne miram acum si culmea este ca tocmai colegii din PSD se mira de consecintele pe care cresterile acestea de salarii minime le au asupra economiei. Asta este, dragi colegi, urmarea acestor cresteri pe care Guvernul dumneavoastra le-a facut fara sa tina cont de ceea ce este real in piata.

DL. IONESCU: Domnul Sandu, de la un calcul matematic am ajuns la politic. Cred ca era doar o, o simpla chestie de fond, dar eu v-as aduce aminte ca Guvernul PDL a taiat 25%, daca va mai aduceti aminte de el. Multumesc!

DL. SANDU: Daca traim intr-o economie de piata, salariile reflecta cererea si oferta.

DL. DIACONU: Exista doar o singura hiba pe care cred ca, sper ca, din greseala ati ..

DL. BORDEASU: Si eu zic ca e din greseala, e o simpla relatie matematica , sa revenim la..

DL. DIACONU: Hiba este urmatoarea: dumneavoastra luati ca baza un 750 brut la care se adauga..domnul Martinov.. calculam un pic?

DL. PRIMAR: Domnul Director, vedeti ca trebuie sa raspundeti aici la niste intrebari foarte legitime!

DL. DIACONU: Ati calculat de la un 750 brut, la care aveati de adaugat contributiile angajatorului si il comparati cu un 1900 care cuprinde contributiile angajatorului. Avem o diferenta de vreo 40%, care nu e..

DL. MARTINOV: In deviz, daca va uitati, inainte toate acele taxe care mergeau catre stat sunt puse la sfarsit peste aceasta manopera. Acum cu acel 20,27 acele taxe au disparut, pentru ca si asta trebuie, deci inchiderea de deviz nu mai este aceeasi, deci acei 35% care sunt, sunt pusi in salariu. Inainte erau 22....nu stiu cat erau toate taxele adunate puse la sfarsitul devizului, deci manopera a crescut, dar inchiderea de deviz s-a schimbat. La sfarsit nu mai e nimic, decat ala, 2,25%. Daca scadem din cei 20,27%, 35% cat sunt taxele, sunt 13 lei si 17, daca vrem sa comparam mere cu mere, deci 8 lei comparam cu 13 lei si 17 bani, atat este cresterea, restul sunt taxe, care initial erau intr-o parte, acum sunt pe total cuprins.

DL. ORZA: Am si eu o parere legat de asta, discutasem cu domnul Director inainte de sedinta, recunosc ca nu am discutat efectiv de procedura. Eu cred ca , in mod normal, ar fi trebuit tarifele astea sa treaca prin comisia de negociere, adica acolo se discutau lucrurile astea si sa se dea o varianta cu care se ajungea in plen, ca asa fiecare..domnul Director vrea niste cifre, unii zic ca le-a gresit, altii ca deriva din doctrina, altii.., adica cred eu ca, totusi, trebuiau ca procedura comisia de negociere cu terti. Am mai facut chestia asta de nenumarate ori in anii trecuti, tarifele se stabileau in comisia de negociere cu terti, nu in comisiile Consiliului Local.

DL. DIACONU: V-as contrazice un pic! Exista comisii de stabilire a tarifelor, dar altele decat comisia de negociere cu tertii, e si cazul contractului de intretinere semnat cu COLTERM, unde exisata o comisie de specialisti, inclusiv profesori universitari care se uita pe devize, le calculeaza..nu stiu cum e aici, probabil ca o fi asemanator..

DL. MARTINOV: Sunt trecute in contract, aceste lucruri sunt prevazute in contract.

DL. ORZA: S-au mai facut negocieri cu ADP-ul “n”, in comisia de negociere cu tertii pe tarife si cu ADP-ul si cu SDM-ul, s-au mai facut chestii de astea.

DL. DIACONU: Da, preturile sunt preluate dintr-o licitatie anterioara, insa contractul este un contract de delegare, nu este un contract printr-o forma de achizitie publica, e un contract aprobat de catre Consiliul Local prin care toate reparatiile, intretinerea strazilor sunt acordate SDM-ului. Da! Mai sunt..? Bun! Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 15 voturi pentru

- 9 abtineri

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 22 pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic ”Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Timișoara”.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea a 86 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”SF. Francisc”, furnizorilor privați de servicii sociale Fundația Umanitară Chosen România, Fundația Timișoara 89 și Societatea pentru Copii și Părinți SCOP.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum și Modalitatea de soluționare a situațiilor identificate.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul ”SUMPs-UP”.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2018.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Podul Eroilor”.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

9                                                                         9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective și funcțiuni complementare” str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara.

9

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective în regim P+2E+Subpantă și funcțiuni conexe”, str. Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective și servicii”, strada Marginii nr.4, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din municipiul Timișoara, pentru anul 2018.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul. -Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1:

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 2:

Proiect de hotărâre privind alocarea unor spații aferente Colegiului Tehnic Energetic ”Regele Ferdinand I”, din imobilul situat în Timișoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfășurării activității de învățământ.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 24 voturi pentru

PUNCTUL 3:

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr.33.

PUNCTUL 4:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

1 vot împotrivă

PUNCTUL 5:

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a ”Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 6:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top 9505/3/1/1 inscris in CF 416855 Timisoara(CF vechi 2) si cu nr. top 9505/1 inscris in CF 416853 Timisoara si schimbul de terenuri intre imobilele nou create in urma dezlipirii in suprafata de 334mp si de 163mp proprietatea Primariei Municipiului Timisoara si terenul in suprafata de 595mp proprietatea Universitatii Politehnica Timisoara cu nr. cadastral 444583.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

DNA. ȚUNDREA: Rugămintea noastră era, să aveți în vedere solicitarea făcută în legătură cu prelungirea contractului de închiriere asupra imobilului de pe str. Titulescu la care am depus cerere de prelungire și să se ia în discuție domnule primar această chestiune, în regim de urgență.

Dl. PRIMAR: Am luat la cunoștință că s-a înregistrat azi cererea PSD de prelungire a contractului de închiriere a sediului unde funcționează PSD și desigur că la următoarea ședință veți avea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în acest sens. Am vorbit cu dna Secretar și mi-a confirmat că nu e nicio problemă de legalitate pentru că dacă solicitarea de prelungire a apărut a fost înregistrată și azi ea se înregistrează și acum în Procesul-Verbal al ședinței de azi, înainte de exprirarea contractului, contractul poate fi prelungit. Deci data viitoare va fi un proiect în acest sens.

PUNCTUL 23 al Ordinei de zi

Adresa nr. SC2017 - 032039/20.12.2017 a Asociației Peisagiștilor din România privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 459/21.11.2017- privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Timișoara - parcuri și scuaruri la 19 obiective respectiv: Parcul Muzeului, Parc Alpinet, Parc Botanic, Parc Campus Universitar, Parc Central(Scudier), Parc Centru Civic (Cetate), Parcul Copiilor, Parc Ilsa, Parcul Rozelor, Parcul Stadion, Parcul Tineretului, Parcul Universității, Parcul Vasile Pârvan, Scuar Bastion, Scuar Bihor, Scuar Doina, Scuarul Operei, Scuarul Piața Crucii, Piața Plevnei.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii. Da înseamnă menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru. Se menține hotărârea.

PUNCTUL 24 al Ordinei de zi:

proprietar TEPELIGA (SAMARGI) LILIANA, conform HCL nr.

266/20.12.2016 modificată prin HCL nr. 314/2017.

Dl. PRIMAR: Trebuie purtată o discuție. Se pare că s-a strecurat undeva o eroare materială, lucrurile se vor clarifica. Direcția Fiscală a confirmat am înțeles că doamna plătește impozitul local pe acel teren pe de altă parte când a fost înștiințată că are de plătit taxă majorată, spune că nu are nicio legătură cu terenul respectiv. Trebuie să clarificăm, să vedem unde s-a produs o eroare. Nu o lămurim acum pe loc e în atenția noastră și vom clarifica lucrurile. Eu cred că trebuie păstrată până se clarifică, dacă se constată că a fost o eroare atunci devine nul imediat. Nu putem să anulăm acum așa, ar fi nepotrivit deoarece nu avem informații certe. Anulăm după. Să lăsăm pe ședința următoare așa e cel mai bine. Să clarificăm, că ni s-a sesizat chiar înainte de ședință.

Dl. DIACONU: O discutăm săptămâna viitoare. Cu un raport mai clar asupra terenului respectiv.

PUNCTUL 25 al Ordinei de zi:

Adresa nr. SC2018-001385/22.01.2018 a domnului Serdean Lucian Mugur privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. PRIMAR: Ați reținut desigur cu toții de-a lungul timpului că există câteva nume care apar mereu ca semnatare pentru o grămadă de plângeri de solicitări pe Legea 544, sunt de ordinul zecilor poate au depășit 100. La personajul în cauză sunt 176. Deci vă dați seama că pentru a răspunde la 176 am mai merge în contencios se cheltuie bani publici, se muncește. Niște oameni în loc să lucreze în interesul comunității, lucrează pentru astfel de personaje. Asta e democrația originală din România. Își închipuie cineva că o astfel de persoană ar putea să facă ceea ce face în Germania sau în Franța sau în SUA? Nu cred. La noi trebuie să iei în considerare.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii. Da, înseamnă menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru.

2 Abțineri

Se menține hotărârea.

PUNCTUL 26 al Ordinei de zi:

Adresa nr. SC2018-001384/22.01.2018 a domnului Serdean Lucian Mugur privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/04.07.2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii. Da, înseamnă menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru.

2 Abțineri

PUNCTUL 27 al Ordinei de zi:

Adresa nr.SC2018 - 001291/19.01.2018 a Asociației de proprietari, B-dul Republicii, nr.8 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.521/20.12.2017 - privind aprobarea majorării cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018 pentru imobilul situat în Timișoara, B-dul Republicii nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii. Da, înseamnă menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru.

2 Abțineri

PUNCTUL 28 al Ordinei de zi:

Adresa nr. SC2018-001376/22.01.2018 a Asociației de Proprietari din Piața Victoriei nr.1A Timișoara, privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 538 /20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, str. Piața Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii. Da, înseamnă menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru.

2 Abțineri

PUNCTUL 29 al Ordinei de zi:

Adresa nr.565/15.01.2018 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara referitoare la Raportul anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor

9                               9                                                               9                                                                    9                 9                         9

care acordă servicii sociale, conform Legii nr.34/1998, în anul 2017.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 001395/22.01.2018 a Asociațiilor de proprietari Bd. Republicii nr. 1,2,4,8 și 10 privind schimbarea denumirii Bd. Republicii în Regele Mihai I

DL. DIACONU: O luăm la cunoștință. Încă nu este hotărâre.

9           9

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor locali

DL. BORDEAȘU: Aș avea o interpelare. La ședința care a avut loc la 9                    5                                     _T                             9            5

Colegiul Național C.D. Loga ni s-a comunicat că dânșii au parcurs toate etapele de achiziționare a unui număr de calculatoare pentru dotarea unei săli și a rămas într-o situație destul de necuvenită pentru că a trecut o lună de zile și nu s-au achitat aceste calculatoare către furnizor, sumă care este undeva între 10-14 mii lei și pe care ar fi trebuit să o primească de la Primărie. Termenul era până astăzi. Discutând azi cu dl. director am înțeles că l-a mai amânat 2 zile.

5

Z\

Întrebarea mea este: aveți posibilitatea să virați această sumă către Colegiul C.D. Loga ca să achiziționeze caluclatoarele, să nu le piardă?

DL. PRIMAR: Dl. director se pare că nu înțelege, deși i-am explicat clar,

cât de critică este situația noastră financiară cu obligațiile pe care le avem, urmare a celor două lucruri, în principal: pierderea procesului de către RATT și obligarea RATT-ului să plătească 68 de milioane de lei, din care 1 milion 200 lunar, pe eșalonarea datoriilor respective, pe baza a ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Aceasta este o obligație concretă a noastră, venită peste noapte și pretenția E ON Gaz de a plăti facturile pentru gaz cu anticipație, coroborat cu încasările mai mici, noi nu putem să plătim pentru așa ceva, cu prioritate, când se știe bine că la RATT nici acum nu și-au luat toți angajații salariile pe decembrie. Aceasta este situația concretă în care suntem și atunci toți banii se

5                                                                                                        5                                        5

duc pe cele două direcții: Colterm, respectiv RATT, pentru că e prioritar să avem căldură și apă caldă, este prioritar să avem transport în comun și mai

departe desigur că ne dorim să rezolvăm și alte lucruri, dar mi se pare că este inacceptabil să lucrezi cu o firmă care îți pune piciorul în prag că nu a primit banii pentru o marfă livrată în decembrie.

DL. DIACONU: Nu e livrată.

DL. PRIMAR: Nici nu e livrată? Păi atunci, nu vă supărați, intrăm în altă zonă. Eu am înțeles că e livrată marfa, dar din decembrie, să nu ne închipuim că sunt datorii mai vechi. Domnul viceprimar îmi spune că nici nu e livrată încă. Haideți să fim oameni serioși, că nu suntem noi finanțatorii unor firme.

5                                                                              5   ~                                                                                        5

Z\

Înseamnă că este o firmă neserioasă dacă pune presiune în astfel de termeni.

DL. BORDEAȘU: Din câte am înțeles eu de la dânsul, a obținut aceste

9           5           *5

calculatoare performante la un preț foarte bun și a spus că i le ține, a trecut deja o lună de zile și dacă nu îi vin banii, le va vinde în altă parte. Întrebarea

uletrioară este: întrevedeți un termen cam când ar putea să achiziționeze? E

totuși e vorba de copii care au nevoie.

importante și făcând totalul se strânge o sumă mare. Trebuie să aibe răbdare, i-am explicat și d-lui director. Nu vă reproșez dvs. nimic, ați transmis ceea ce îl frământă pe dl. director. Și mie mi-a scris un sms în sensul acesta. Să se lămurească și să mai amâne, nu două zile, că nu putem fi șantajați așa.

D-NA POPOVICI: Am și eu două interpelări. Pentru că tot pomeneați despre dificultățile de la Colterm, ținând cont de situația financiară precară în care se află societatea, cu posibile repercursiuni asupra populației municipiului, care se mai află racordată la Colterm, ținând cont de încredințarea directă în cursul anului 2017 a lucrărilor de întreținere și reparații a clădirilor aflate în

5    9  19

proprietatea sau în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara, îi rog pe cei de la Colterm să precizeze următoarele: numărul de contracte, precum și valoarea lor, atribuite de către Primăria Municipiului Timișoara în anul 2017 legate de reparațiile și întreținerea clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara, precum și câte din contractele de mai sus au fost subcontractate precum și valoarea lor.

Este interpelare în scris, o voi lăsa doamnei Secretar.

DL. DIACONU: Să știți că există un singur contract. Nu poate să aibe mai multe contracte.

D-NA POPOVICI: Și cât din lucrări, deci nu numai contractul cadru, din lucrările încredințate, câte au fost subcontractate către terți?

9         ~                                                                                                                 9

DL. DIACONU: Din ce îmi aduc eu aminte, chiar noi aici în Consiliul Local am interzis subcontractarea.

DL. PRIMAR: Veți primi răspuns în scris.

D-NA POPOVICI: Același lucru îl solicit și celor de la SDM. Aici mai

9                                                               9

trebuie să subliniez calitatea slabă a lucrărilor executate, am fotografiat și trimis mai departe fotografii a modului cum cei de la SDM, sau subcontractanții lor execută lucrările pe arterele Timișoarei. La fel, las interpelarea doamnei secretar. Mulțumesc.

9

DL. ORZA: Odată cu reabilitarea zonei istorice s-au deschis foarte multe baruri, unități care au în cadrul activității lor muzică ș.a.m.d. sunt foarte multe

~                   9                                                                                     9                                             9

sesizări de la cetățenii din zonă care locuiesc deasupra, de faptul că decibelii sunt foarte deranjanți. Sunt familii care au copii mici, chiar o doamnă cu o fetiță de 4 ani mi-a scris aseara și mi-a spus că sunt câteva baruri, mi le-a și enumerat, n-am să le menționez aici, dar punctual am să le transmit executivului, iar vecinii sunt pur și simplu disperați. Nu mai pot să se odihnească deloc, sunt oameni care au dormitorul chiar deasupra acestor baruri restaurante, care au trupe care cântă live ș.a.m.d. Sigur că e important pentru zona pietonală să existe unități de alimentație publică, dar e foarte adevărat pe de altă parte că ar trebui, acolo unde se produc decibeli, să existe o izolare fonică cât mai bună, astfel ca oamenii să poată să trăiască acolo. Acesta este un lucru care îi disperă pur și simplu.

Mai este și problema generată de transfomarea centrului în zonă pietonală, asumată cu toții de două administrații, a lipsei parcărilor. Sunt fără soluție la capitolul acesta, spun că își lasă mașina undeva la Poșta Mare și vin pe jos cu bagajele. Aici va trebui să găsim o soluție pentru locatari, cumva pentru că e o mare, mare problemă.

La ce putem lua măsuri imediate este legat de decibelii din zonă. Sunt într-adevăr unitate de alimentație publică lângă unitate de alimentație publică, care chiar și dacă nu s-ar produce concerte acolo cu muzică, doar zgomotul acela de fond ar deranja pe oricare dintre noi, dacă am locui deasupra. Rog poliția Locală să facă niște investigații în zonă și să vadă barurile respective care au muzică live în special.

DL. PRIMAR: Este o problemă desigur. Noi trebuie să găsim echilibrul între dorința legitimă a oamenilor de a se putea odihni și nevoia de activități, inclusiv de genul acesta muzicale, în diverse localuri, într-un oraș ca Timișoara. Trebuie să înțeleagă toți proprietarii că trebuie să cheltuiască cu o izolare fonică mai bună și evident să funcționeze la un volum adecvat. Din păcate s-a ajuns la un fel de boală a volumului. La noi ți-e groază să participi la un eveniment, sau să mergi într-un local, pentru că a doua zi ești răgușit, dacă vrei să și comunici cu cel de lângă tine, sau dacă nu, stai și te uiți pur și simplu și eventual asculți, dacă ceea ce ți se oferă îți face plăcere. E și o chestiune de cultură a locului

5                                     5                     .V                                  5

nostru și mă refer la întreaga țară, nu doar la Timișoara, pentru că aproape peste tot muzica se oferă la un volum total nelalocul lui. Trebuie să mai avem și

5 discuții și evident pe cei care întrec măsura să îi punem la punct. Nu putem, eu am mai spus odată când știți bine că s-a ajuns la închiderea cluburilor, Timișoara nu este spațiu monastiresc și nu mergem nici la extrema aceea să oprim activitățile, să asigurăm liniște ca într-un astfel de campus, dar trebuie să existe și respect al celor care se distrează pentru cei care au o altă opțiune.

În privința parcărilor, sper să reușim în curând să rezolvăm problema aceasta foarte stringentă a lipsei locurilor de parcare în zona centrală. Se prefigurează realizarea unei parcări în Parcul Brătianu, acolo unde vă aduceți aminte, la începutul mandatului 1 am vrut să amenajăm noi o parcare, dar nu am scos-o la capăt cu proprietarii de garaje, între timp le-au expirat contractele la aproape toți și vom intra la demolare și vom vedea cu cei puțini care mai au contracte cum vom proceda. Mai sunt încă două variante: în partea cealaltă, înspre nordul orașului raportat la centrul istoric, care sper să prindă și ele contur. Dacă mai trenează mult discuțiile cu Universitatea de Vest pentru acel loc ideal, colț Popa Șapcă cu Oituz renunțăm la idee și mergem pe alte formule, nu la fel de bune, dar oricum mulțumitoare. Încă nu putem vorbi despre ele, dar va trebui să luăm decizii tranșante pentru că e chiar o nevoie stringentă și e ultra deranjant să nu avem locuri de parcare în zona centrală.

DL. MOȘIU: Eu am vrut să atrag atenția că în urma furtunii catastrofale de anul trecut au rămas câteva clădiri cu probleme la acoperiș și m-aș referi în mod special, bineînțeles pe toată lungimea pietonalei, la Spitalul Militar, unde s-au început lucrările pe una din laterale, dar partea lungă de pietonală este oarecum blocată datorită pantei și a acoperișului țiglele nu vor pica lângă clădire ci undeva pe mijlocul pietonalei și ar fi bine să facem o sesizare ca cineva să urce pe acoperiș și țiglele picate să fie recuperate. Sunt foarte multe țigle în pericol să pice de pe Spitalul Militar, iar în Piața Operei, la Camera de Comerț, partea de sus, un sfert din acoperiș are țiglele deranjate și pot pica la orice vânt. Chiar ieri am văzut, am făcut poze și cineva, sau cu alpiniștii ar putea să ia țiglele care sunt desprinse. Sunt un real pericol și ar trebui împreună cu poliția locală să ne sesizăm, până nu se întâmplă o nenorocire.

DL. PRIMAR: Sunt probleme mari acestea, cu clădirile vechi mai ales. Dl. director al Poliției locale este aici, vă rog să faceți verificările de rigoare și nu contează dacă proprietarul este un reprezentant al statului sau e o societate comercială privată, e o persoană fizică, trebuie să preîntâmpinăm accidente care pot avea urmări chiar foarte grave. Pe de altă parte vă rog pe toți consilierii locali care sesizați clădiri cu probleme, întâmplător, sau pentru că locuiți în zona unde apar, sau unde lucrați, să ne spuneți. Poliția Locală are misiunea și consemn continuu în acest sens, să facă verificări, dar evident că orașul este foarte mare și mai scapă multe clădiri cu probleme de ochiul verificatorilor.

DL. CĂLDĂRARU: Una din aceste clădiri i-a fost sesizată d-lui director de la poliția Locală și a aplicat legea imediat. Este vorba de Cazarma U, din Piața Unirii că am zis că nu e corect să lucrăm selectiv. Mergem pe lege și o aplicăm, asta este și am înțeles de la dl. Director că a și aplicat prima amendă de 6000 de lei și urmează și somațiile celelalte.

5                                        5                         5

Am sesizat că am mai descoperit o clădire interesantă, care aparține Primăriei Timișoara și dl. Boncea a luat-o în considerare, cu care eu colaborez

5                 5                                                                                                                  “

foarte bine, este foarte transparent dl. director, este vorba despre o clădire cu potențialdin Piața Mocioni nr. 5.

Al doilea lucru pe care vreau să îl aduc aminte și pentru care dl. Boncea lucrează, Primăria timișoara deține un imobil plus terenul aferent la Poiana Mărului. Este o locație cu potențial foarte bun și dl. Boncea a băgat-o, cred, pe reabilitare și putem scoate bani serioși de acolo, având în vedere că vine și Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, plus că putem organiza și tabere acolo pentru excelență în învățământ deci e păcat să nu îi dăm o utilitate bună.

DL. MIHOK: Interpelarea pe care o formulez vizează centrul vechi al orașului și totodată situația inacceptabilă care ar implica, teoretic și RETIM-ul. Aș dori ca pentru următorul plen ordinar al Consiliului Local RETIM-ul să vină cu un plan de măsuri de înlăturare a mucurilor de țăgări pentru că e inacceptabil. Sunt zeci de mii de mucuri de țigări intrate între pietrele cubice și în caldarâm, în toate rosturile, cred că nu este metru pătrat în care să nu fie mucuri. Aș dori să vină RETIM-ul cu o soluție la așa ceva. Din ce am mai văzut eu pe afară, există măturători cu instrumente destul de ascuțite care să le scoată de acolo. Poate ar

5

trebui o dotare cu un anumit tip de aparat, nu știu, eu sunt doar un farmacist, ceea ce mă duce tot aici cu ideea pentru că la noi în farmacie e curat. Aș vrea și orașul să fie la fel.

DL. CĂLDĂRARU: Mă iertați, am uitat ceva. M-a anunțat acum de la

9  "                                                                                   9

Poliția Locală că au început cursurile la al doilea grup de limba engleză, care ne va ajuta foarte mult în 2021. Vom avea polițiști care vor ști să direcționeze și în

V                                                                                       X       9   9                            9                         9                  9

limba engleză.

DL. LULCIUC: Am o solicitare a cetățenilor de pe strada Lisabona din Cartierul Blascovici, solicită dacă se poate să fie prevăzut în bugetul pe anul acesta reabilitarea trotuarelor.

DL. PRIMAR: Sunt mai multe străzi prevăzute pentru reabilitare și la nivel de carosabil și la nivel de trotuar cam tot ce e în zona blascovici puteți să îi asigurați că sunt în atenția noastră și vor beneficia de lucrări.

DL. DIACONU: Dacă nu mai sunt alte interpelări, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută.

DL. PRIMAR: Mulțumesc și eu pentru înțelegere și suport, tuturor. După-amiază plăcută.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


9                                         9                    9      7

Viceprimar DAN DIACONU