Proces verbal din 27.07.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 27.07.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 27.07.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar IMRE FARKAS Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 2 ;

Au absentat: Blotiu Andra, Lucian Taropa, Ioan Szatmari, Simion Mosiu, Raluca Popescu;

Din partea executivului participa Domnul Primar Nicolae Robu, Domnul Viceprimar Dan Diaconu si doamna Secretar Simona Dragoi

Anexă La Dispoziția nr. 884 Din data de: 24.07.2018

 • 1.  Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 17.07.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor înscrise în CF nr. 442092 - Timișoara și CF nr. 442124 - Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Panici Vidosava.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr.18.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1567/01.02.2013, încheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Timiș.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a Contractului de concesiune nr. 4/09.01.2009, încheiat cu Cabinet Medical dr. Sferlea Andrea.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr.1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădiri: școală, cantină, ateliere și teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani.

 • 12. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 346,39 mp, situat la parterul căminului internat al fostului Colegiu Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, str. Franz Liszt nr. 3 și a terenului în suprafață de 180,60 mp, pe o perioadă de 5 ani, în vederea atribuirii prin închiriere directă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 559,11 mp, pentru desfășurarea activității de învățământ într-un număr de 9 săli de clasă, de la parterul căminului 2 aferent Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a terenului cu suprafața de 418 mp. nr.top.30255/2 înscris în CF nr.430568 Timișoara cu terenul cu suprafața de 454 mp. nr. cadastral 409408, nr. top.vechi 30235 înscris în CF nr. 409408 Timișoara, str. Drubeta nr.77 și str. Martir Dumitru Juganaru nr.2 rezultând parcela cu suprafața de 872 mp nr.cadastral nou 446323.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii și dezmembrării terenului situat în Timișoara, str. Rudolf Walter nr.1.

 • 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin având suprafața de 10804 mp , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.122 din data de 20.03.2015.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Căpitan Dan nr.27 cu nr. Top. 20089, 20090 , CF nr. 406497 Timișoara de la suprafața de 844 mp. la suprafața de 827 mp.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului ”Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” cod SMIS 31507.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la Societatea PIEȚE SA.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timișoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica".

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara.

 • 23. Adresa nr. SC2018 -017308/20.07.2018 a asociațiilor și cetățenilor din zona Kiriac privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara.

 • 24. Adresa nr. SC2018 - 17323/20.07.2018 a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș privind Hotărârile Consiliului Local nr. 359, 360 și 361 din 06.07.2018, referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru spațiile din Timișoara, Piața Victoriei nr.3.

 • 25. Adresa nr. E22018 - 013117/15.06.2018 a S.C. PALACE S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 554/20.12.2017 - privind aprobarea majorării cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr.1/Goethe nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 26. Informarea nr. SC2018 - 07587/24.07.2018 a Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență cu privire la Hotărârea Comitetului Local din data de 24.07.2018 - de constatare a riscului apariției unor posibile focare epidemice prin nesalubrizarea și neigienizarea municipiului Timișoara, ca urmare a imposibilității prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL

9                     9

DIN DATA DE 27.07.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”- localitatea Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006 -15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipale, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

DL.FARKAS: La ordinea de zi avem trei puncte, anexă la ordinea de zi.

DL.PRIMAR: Retrag de pe ordinea de zi punctul nr.14, întrucât nu s-a ajuns la înțelegerea pe care se conta cu un proprietar a unei porțiuni de teren, adiacentă cu o proprietate a primăriei. Referitor la Proiectul de Hotărâre de la punctul nr.22, P.U.Z. “Bloc locuințe colective”, str.D.Kiriac nr.17A, așa cum am

~                                                                   5                                     ~                                                               ~        5

anunțat pe Face-book, am fost la fața locului și m-am lămurit dintr-o privire că nu este oportun să se construiască acolo un bloc. Având în vedere unele afirmații făcute vis a vis de acest proiect, cei în măsură dau garanție că totul este legal, numai că legiuitorul a prevăzut că Planurile Urbanistice Zonale trebuie să fie aprobate sau respinse nu numai din considerente de legalitate, ci și din considerente de oportunitate. Consider că într-o zonă cu foarte multe blocuri, foarte apropiate unele de altele, nu este oportun să se construiască un nou bloc și să rămână o insuliță insignifiantă de spațiu neconstruit. Nu putem să transformăm orașul într-un ghetou, în goana de a exploata imobiliar fiecare metru pătrat existent. Trebuie să exploatăm tot ce este oportun să fie exploatat, să nu rămână terenuri de izbeliște, dar, când sunt situații ca și aceasta, trebuie să

5      ~           ~                                             5               5                          ~

fim foarte atenți. Acolo trebuie amenajat un parc adevărat și un loc de joacă adevărat, poate și un teren de baschet, nu este exclus nici unul trivalent, de fotbal, handbal, baschet, și pentru că este nevoie și de locuri de parcare, în subteran s-ar putea face o parcare în toată zona respectivă. Parcarea subterană aduce costuri semnificative în plus, dar, cred că este timpul să facem un salt în abordările noastre de aducere la zi a orașului și, alături de parcări supraterane între blocuri, de parcări la sol între blocuri, acolo unde se potrivește, să facem parcări subterane. Cu marele avantaj că la suprafață rămâne și un spațiu de respirație. Nu retrag de pe ordinea de zi acest proiect, pentru că nu am niciun temei legal, intenționam să-l retrag, dar am fost atenționat că nu pot să fac asta, însă, solicit să se dea un vot negativ din considerente de oportunitate, adică să considerăm că este inoportun să se construiască un bloc acolo. Totodată, cred că trebuie să intrăm în tratative cu proprietarul sau proprietarii, am fost informat înainte de ședință că ar mai fi și un alt proprietar pe o porțiune din terenul de acolo, vorbim de proprietari privați, să intrăm în negocieri și să găsim formule de schimb de teren, paritar, cu respectarea strictă a legii, astfel încât să putem valorifica în interesul miilor de oameni care trăiesc acolo, acel teren. Deci, nu retrag, dar votul va fi negativ. Problema trebuie tranșată, nu poate fi lăsată în aer. Aș fi putut să-l retrag înainte de a fi dezbaterea publică, pe motiv că nu s-a dezbătut public. Acum nu mai pot să-l retrag, însă, am avut discuția pregătitoare și în privința oportunității, și, cu toți cei interesați cu care am stat de vorbă, a rezultat că este inoportun.

DL.IDOLU: În același sens va vota și grupul de consilieri PSD. Acest lucru trebuie să fie un reper, pentru ca, în viitor, și în alte zone ale orașului, atunci când considerăm că nu este oportun, să procedăm la fel. Trebuie să fim mai atenți și noi, să cenzurăm mai mult politica de urbanism, chiar dacă este legală. Cred că astfel vom reuși să dăm un alt confort vieții locuitorilor care se mută în

5                                                                                         5

locuințe noi.

5

DL.ORZA: Mă bucur că rămâne proiectul pe ordinea de zi. Cu ani în urmă, am avut o situație aproximativ asemănătoare cu un PUZ, care a căzut la vot, în final, am fost dați în judecată, ca și entitate, Consiliul Local, cerându-i-se daune, apoi, pentru că nu a avut succes în instanță varianta respectivă, au fost dați în judecată cei care au votat împotrivă, cerându-se daune de miliarde de lei, calculându-se cât ar fi câștigat investitorul. După mulți ani, am câștigat procesul, cei care am votat împotrivă sau care ne-am abținut atunci. Acel PUZ nu respecta Regulamentul de Urbanism din zonă. Văzând materialul la comisie, cred că ar fi fost suficiente argumente să nu fi avizat acel PUZ ca să intre în Consiliul Local. Dacă a ajuns, e bine că se supune la vot, dar sper să cadă. Cât despre viitoarea achiziție de teren acolo, ca să se facă parc, cred că trebuie să vedem cum se va putea face asta, pentru ca primăria să nu plătească mai mult decât este cazul. Noi, cei care vom vota împotrivă, ne asumăm un posibil proces cu investitorul. Poate era bine să nu fie avizat ca să intre în plen. DL.PRIMAR: Nu pot fi oprite, pentru că așa este procedura legală. Trebuie să ajungă până la capătul traseului instituit procedural, prin lege. Ajunge cu recomandare de a fi votat sau nu. Nu este întâmplător că ați câștigat acel proces. Legiuitorul a stabilit că nu tehnicienii stabilesc dacă se construiește ceva sau nu, nu tehnicienii hotărăsc cum să fie amenajată urbanistic o zonă sau alta, ei doar propun, decizia este lăsată, nu întîmplător la latitudinea Consiliului Local, pentru că aici sunt reprezentanții cetățenilor și ei trebuie să fie mandatați să voteze sub aspectul oportunităților.

DL.ORZA: Este adevărat, nu discut acum despre proiectul respectiv. În principiu, dacă un cetățean dorește să dărâme catedrala și să construiască acolo un mall, nu cred că acel PUZ se pune în practică și ajunge în Consiliul Local, la vot, ca să decidă consilierii dacă se face sau nu.

DL.PRIMAR: Un astfel de exemplu este în contradicție cu reglementările urbanistice. Sub aspectul concordanței cu exigențele Regulamentului Urbanistic General, și cu toate celelalte norme, nu au fost probleme. Se putea construi. Problema este de oportunitate. De aceea, cei din comisiile respective, au dat undă verde, pentru că din considerentele pe care ei le au în vedere, era în regulă, sub alt aspect.

DL.FARKAS: Propun să votăm Anexa la ordinea de zi. Deschid procedura de vot:

-22 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 17.07.2018.

DNA CHINDRIȘ: Aș vrea să menționez faptul că convocarea de astăzi s-a făcut cu încălcarea art.36, alin.2 din Legea 215/ 2001.

DL.SANDU: Ce prevedere nu a fost respectată? Care articol din 215? DL.PRIMAR: Să nu ne pierdem vremea, avem de lucru pentru orașul acesta. Această domnișoară, de când a aterizat pe aici, numai de prostii se ține. Să nu o lăsăm să ne răpească timpul și haideți să ne vedem de treabă.

DNA CHINDRIȘ: Domnule Primar, este dreptul meu de a sesiza faptul că convocarea nu a fost făcută ...

DL.PRIMAR: Se consemnează și mergem înainte. Noi avem de lucru. D-voastră nu știu cu ce vă ocupați, se pare că nu prea aveți.

DL.FARKAS: Deschid sesiunea de vot pentru punctul 1:

-22 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

DL.DIACONU: Sunt câteva modificări în interiorul bugetului gestionat de Biroul Sport-Cultură.

I Sectiunea de FUNCTIONARE 1).Cap. 67.02.03.06-Case de cultura

 • 1. Art. 20.02. Reparatii curente : suma aprobata de 650,0 mii lei se DIMINUEAZA cu - 368,0 mii lei , rezulta 282,0 mii lei buget rectificat, astfel:

Pozitia ”Reparatii curente imobil Sala LIRA-Casa de Cultura a Municipiului Timisoara, str. Miron Costin nr.2” : suma aprobata de 150,0 mii lei se reduce cu -150,0 mii lei rezulta 0 lei buget rectificat

Pozitia”Reparatii curente imobil Filarmonica Banatul,str. CD Loga nr.2”: suma aprobata de 500,0 mii lei se reduce cu -218,0 mii lei rezulta 282,0 lei buget rectificat

2.Art.20.30,30-alte cheltuieli: cheltuieli curente pentru functionare imobile cinematografe, suma aprobata de 200,0 mii lei se DIMINUEAZAcu -170,0 mii lei rezulta 30,0 mii lei buget rectificat.

-mii lei-

Denumire indicator-capitol bugetar

Clasificatia

Buget inițial/ultimul buget aprobat

Influente”+/

Buget rectificat

Sectiunea funcționare

Titluri

67.02.03.06 -Case de

cultura

850,0

-538,0

312,0

Articole

20.02 -reparații curente

650,0

-368,0

282,0

20.30,30-alte cheltuieli

200,0

-170,0

30,0

2). Cap. 67.02.03.04-Institutii publice de spectacole si concerte

Lucrari de salubrizare, evacuare, transport deseuri din imobilele cinematografe si

interventii urgente, punere in siguranta, blocare acces in incinta imobilelor cinematografe: se solicita suma rectificata de +200,0 mii lei ;

Sursa: redistribuire 200,0 mii lei de la Cap. 67.02.03.06-Case de cultura, 20.02-Reparatii curente

-mii lei-

Denumire indicator-capitol bugetar

Clasificatia

Buget inițial/ultimul buget aprobat

Influente”+/

Buget rectificat

Titluri

67.02.03.04 - Institutii publice de spectacole si concerte

0

+200,0

220,0

Articole

20.02 -reparații curente

0

+200,0

220,0

3). Cap. 67.02.05.01-Sport

1.Art. 20.02. Reparatii curente : fata de suma aprobata de 587,24 mii lei se propune SUPLIMENTAREA cu +50,0 mii lei rezulta 637,24 mii lei buget rectificat, pentru:

- Lucrari de reparatii curente constructii-instalatii la Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11;

- Lucrari de reparatii curente constructii-instalatii la Complex Sportiv Bega

( bazin de inot si sala de gimnastica), Intrarea Zanelor nr.2;

- Lucrari de reparatii, interventii, intretinere terenuri de joc si antrenament cu suprafata din gazon de iarba naturala;

- Lucrari de reparatii curente si interventii constructii-instalatii la Baza sportiva Adrian Stoicov-Aleea FC Ripensia :

- Lucrari de reparatii curente si interventii constructii-instalatii la Baza sportiva -Stadion rugby, str.Pictor Aman nr.11.

 • 2. Art. 20.05.30-Bunuri de natura obiectelor de inventar

Fata de suma aprobata 0,0 mii lei se propune SUPLIMENTAREA cu +75,0 mii lei, rezulta 75,0 mii lei buget rectificat, pentru:

- Dotari Baza sportiva -Stadion rugby, str.Pictor Aman nr.11: aspersoare, furtun irigare ,racorduri , scaune tribuna: estimat 46,0 lei

- Dotari Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11: scaune tribuna, scaune-banci rezerve: estimat 24,0mii lei

- Dotări Baza Sportivă A.S. -2 seturi x2 porți minifotbal 1,8x1,2x0,8-mobile cu plase: estimat 5,0 mii lei

 • 3. Art. 20.30,30-alte cheltuieli bunuri si servicii : Fata de suma aprobata 1412,76 mii lei se propune SUPLIMENTAREA cu +50,0 mii lei, rezulta 1462,76 mii lei buget rectificat, pentru finantarea actiunilor sportive din programe sportive proprii ale Municipiului

(”Zilele Sportului pentru Toti in Timisoara”, ”Maratonul Timisoara City 2018”)

Sursa: redistribuire 175,0 mii lei de la Cap. 67.02.03.06-Case de cultura, 20.02-

Reparatii curente(168,0 mii lei) si 20.30.30-alte cheltuieli (7,0 mii lei)

Denumire indicator-capitol bugetar

Clasificatia

Buget inițial/ultimul buget aprobat

Influente”+/

55

Buget rectificat

Titluri

67.02.05.01 -Sport

2000,0

+175,0

2175,0

Articole

20.02 -reparatii curente

587,24

+50,0

637,24

20.05.30-Bunuri de natura obiectelor de inventar

0

+75,0

75,0

20.30,30-alte cheltuieli bunuri si servicii

1412,76

+50,0

1462,76

4). Cap. 67.02.06-Servicii religioase

Art. 20.30,30-alte cheltuieli bunuri si servicii fata de suma aprobata de 2000,0 mii

lei se propune suplimentarea +49,0 mii lei rezulta 2049,0 mii lei buget rectificat, pentru: Biserica Sf Nicolae-Bd Iosif Bulbuca nr.24, instalatii interioare pentru alimentare cu energie termica

Sursa: redistribuire 49,0 mii lei de la Cap. 67.02.03.06-Case de cultura, 20.30.30-alte cheltuieli

Denumire indicator-capitol bugetar

Clasificatia

Buget

inițial/ultimul

buget aprobat

Influente”+/

55

Buget

rectificat

Titluri

67.02.06-Servicii religioase

2000,0

+49,0

2049,0

Articole

20.30,30-alte cheltuieli bunuri si servicii

2000,0

+49,0

2049,0

II Sectiunea de DEZVOLTARE

Cap. 67.02.05.01-Sport C.Dotari independente si alte investitii c.Studii,proiecte

Obiectiv nou: SF +PT Baza sportiva cu teren suprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, zona Stadion-str. Cerna suma de 114,0 mii lei

Sursa: redistribuire 114,0 mii lei de la Cap. 67.02.03.06-Case de cultura, 20.30.30-alte cheltuieli

s

Denumire indicator-capitol bugetar

Clasificatia

Buget

inițial/ultimul

buget aprobat

Influente”+/

55

Buget

rectificat

Titluri

67.02.05.01 -Sport

Articole

C.Dotari independente si alte investitii

c.Studii,proiecte

Obiectiv

SF +PT Baza sportiva cu terensuprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, zona Stadion -str. Cerna

0

+114,0

114,0

DL.DIACONU: Amendamentul îl predau și în scris.

DL. PRIMAR: Cateva precizari as dori sa fac. Sigur e un lucru obisnuit ca la jumatatea anului sa se faca rectificari de buget si noi am facut intotdeauna si cam orice institutie face asa ceva. Vreau sa precizez din start ca noi nu renuntam la nici unul dintre proiectele pe care le avem in portofoliu, atata tot ca se produce o analiza a momentului, sub aspectul stadiului in care s-a ajuns cu preparativele si intrucat, pe un numar important de proiecte pe care le-am avut, datorita procedurilor, datorita unor probleme cu terenurile, din diverse motive nu s-a avansat asa cum neam fi dorit noi, acum e cazul sa transferam o parte din fonduri, oricum obiectivele sunt finantate pe buget multianual si sa directionam ce dizlocam de acolo inspre obiective care chiar necesita bani acum, iar cele de la care se iau bani anul acesta vor ajunge in 2019 in stadiile in care sa poata si consuma; deci, per ansamblu este o diminuare a bugetului cu circa 5,5 milioane lei, atat la venituri cat si la cheltuieli.

Este anul in care s-a trecut de la impozit pe venit de 16% la impozit pe venit de 10%. Principala sursa de venit la bugetul local stim ca e reprezentata de cota parte din impozitul pe venit strans pe arealul unitatii administrativ teritoriale si atunci implicit a fost o scadere a incasarilor.

S-a promis de catre Guvern ca se va compensa scaderea. Este cinstit sa spunem ca o compensare se face, primim 5 milioane de lei pe luna ca si compensare, numai ca diminuarea e mai mult de atat. De exemplu in luna iulie 2017 am incasat 33 de milioane lei, in luna din cote defalcate din impozitul pe venit, in luna iulie 2018 am incasat 20 de milioane de lei, plus 5 milioane compensarea; oricum veniturile sunt cu 8 milioane mai mici fata de cat au fost in luna iulie 2017, deci din astfel de ratiuni e cazul sa facem aceasta rectificare negativa cu o suma de 5,5 milioane de lei per ansamblu, repet, si la venituri si la cheltuieli.

In rest sunt numai transferuri, ba de la dezvoltare spre functionare, ba de la un obiectiv inspre altul, de la anumite cheltuieli din zona de functionare catre alte tipuri de cheltuieli sau alte cheltuieli tot in zona de funcionare. Ati vazut cu totii proiectul de buget si va rog sa il votati in astfel de termeni.

DL. FARKAS: Va multumesc, domnul Primar! Haideti sa votam amendamentul domnului viceprimar Dan Diaconu. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

Sa votam proiectul in ansamblu. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

21 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 16 voturi pentru

- 2 abtineri

Poftiti? Ma scuzati! Sa spuneti in microfon ca nu va aud.

DNA. CHINDRIS: Am inteles. As avea nevoie de cateva lamuriri privind proiectul acesta.

DL. FARKAS: Am votat. S-a votat deja. Am votat.

DNA. CHINDRIS: Inteleg.

DL. PRIMAR: Aici ritmul este altul poate decat cel cu care sunteti obisnuita si ati scapat, s-a trecut deja peste.

DNA. CHINDRIS: Domnule Primar, in calitate de invitat aici in sedinta va rog frumos sa aveti un comportament decent!

DL. FARKAS: Eu am citit punctul numarul 3, am propus la vot, nimeni nu a zis nimic, am propus la votat, am votat.

DL. PRIMAR: Eu n-am facut decat sa subliniez ca aveti un decalaj. Daca va straduiti poate tineti pasul pe viitor, sa nu mai fiti in situatia asta.

DL. FARKAS: Deci la punctul numarul 3 am votat, putem trece la punctul numarul 4. Multumesc!

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor înscrise în CF nr. 442092 - Timișoara și CF nr. 442124 -9                   9

Timișoara.

9

DL. FARKAS: Deschis sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

Este cineva care nu voteaza? Va rog frumos sa votati, sa va exprimati votul! Va multumesc!

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Panici Vidosava.

DL. FARKAS: Deschis sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare către Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” Timișoara a sălii de spectacole și a grădinii de vară aparținând Cinematografului Arta, situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr.18.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1567/01.02.2013, încheiat cu Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Timiș.

9                                9

DL. FARKAS: Domnul Primar!

DL. PRIMAR: O foarte scurta interventie pentru ca, sigur, am fost intrebat cum de m-as fi razgandit si de la pozitia avuta nu cu foarte multa vreme in urma de a aproba doar pe un an acest contract de inchiriere, am fost de acord si propun Consiliului Local sa se faca o prelungire pe 3 ani. Mi s-a explicat ca se doreste sa se cheltuiasca cu intretinerea acolo si sigur, pe cand se termina lucrarile s-ar incheia contractul fara sa fie certitudinea continuitatii si am considerat ca este un argument pertinent si noi trebuie sa ne respectam intre noi si dincolo de adversitatile politice sa ne asiguram unii altora conditii cat mai bune de functionare pentru ca asa este democratic, deci asta e explicatia pentru care am revenit si sunt de acord cu un contract pe 3 ani.

DL. FARKAS: Va multumesc! Deschid sesiunea de vot. Ma scuzati,da !

DL. SANDU: Inainte de a trece la prelungirea contractului as vrea sa stiu daca chiria este achitata la zi pentru ca, in trecut au fost perioade in care erau restante.

DL. IDOLU: Intrebati la serviciul ADP, Primaria Timisoara, domnul Sandu, nu in Consiliu Local, aici nu e casierie, Consiliul Local. Va duceti la..

DL. SANDU: Poate imi confirmati dumneavoastra.

DL. FARKAS: Am dezbatut aceasta problma in comisia de sad-uri si am cerut acelasi lucru si sunt la zi cu plata chiriei. Domnul Lucian Caldararu.

DL. CALDARARU: Buna! Pe aceasta cale doresc sa multumesc domnului Calin Dobra ca a scos Poli Timisoara de pe Stadionul Dan Paltinusanu si acum vor face antrenamentele pe caldaram. Multumin frumos, domnule Dobra!

DL. FARKAS: Continuam. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a Contractului de concesiune nr. 4/09.01.2009, încheiat cu Cabinet Medical dr. Sferlea Andrea.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr.1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

DL. FARKAS: Aici avem un amendament al Comisiei numarul 2 facut de domnul consilier Caldararu, care sa se adauge: tariful sa fie actualizat cu rata inflatiei fata de momentul incheierii contractului si domnul consilier Idolu, cu conditia renegocierii contractului. Da, domnul Caldararu.

DL. CALDARARU: Este acelasi amendament pe care l-a facut colegul meu, domnul Idolu si l-am repetat eu, dar pe mine ma mai intereseaza pentru ca, eu ce am primit pe documentatia pe care am primit-o am vazut un model de contract de pe vremuri cu Ciuhandu, dar eu nu stiu astazi cate spatii avem noi la Igiena si care este pretul pe metru patrat, pentru ca in documentatia care este nu specifica nimic, ea fiind din 2000 daca nu ma insel, modelul acela de contract care vad ca e semnat, Ciuhandu e bagat acolo, nu cunosc.

DL. FARKAS: De obicei, daca nu datorii, deci tot comisia de sad-uri prelungesc..

DL. CALDARARU: Nu, dar eu vreau sa stiu pretul astazi pe metru patrat si cate spatii are Primaria la Cooperativa Igiena, pentru ca eu stiu ca Igiena au si spatiile lor proprii.

DL. PRIMAR: Eu v-as propune sa generati un amendament, prelungirea pe un singur an, ca sa clarificam aceste aspecte intre timp. Eu cred ca e mai bine sa nu mai dam pe perioada lunga, pentru ca se impune intr-adevar o analiza a situatiei sa vedem ce se intampla cu acele spatii, daca se justifica inchirierea pe mai departe si pe perioade lungi si va propun sa aprobam acum pe un an, ca sa nu se ramana fara contract, dar intre timp sa facem o analiza asa cum cerea domnul consilier.

DL. CALDARARU: Deci propun ca incheierea contractului cu Cooperativa Igiena sa se faca pe o perioada doar de un an de zile.

DL. FARKAS: Si cu restul amendamentelor ..

DL. CALDARARU: Cu restul amendamentelor care le-am scris si in aviz, sa se treaca si acelea.

DL. FARKAS: Bine, va multumim! Atunci votam amendamentele domnului Caldararu si domnului Idolu. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

Votam proiectul in ansamblu. Deschis sesiunea de vot. Votam. Nu are cvorum. Acum are. Va multumesc. Inchid sesiunea de vot.

- 18 voturi pentru

- 2 abtineri

DL. IDOLU: Rugam departamentul atunci cand intocmeste referatul, ca nu e mare lucru si in anul acesta, sa scrie valoarea si e absolut normal si sa spuna exact locatia, eu nu stiu exact, Igiena sunt atatea intr-adevar in orasul asta, putin mai detaliat materialul, atat. Nu e un amendament, dar ii rugam sa faca mai detaliat.

DL. FARKAS: Bine, luam in considerare, e comisia mea, va promit ca o sa fie asa.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădiri: școală, cantină, ateliere și teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus

Lenau în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire școală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfășurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 346,39 mp, situat la parterul căminului internat al fostului Colegiu Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, str. Franz Liszt nr. 3 și a terenului în suprafață de 180,60 mp, pe o perioadă de 5 ani, în vederea atribuirii prin închiriere directă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 559,11 mp, pentru desfășurarea activității de învățământ într-un număr de 9 săli de clasă, de la parterul căminului 2 aferent Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Școala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii și dezmembrării terenului situat în Timișoara, str. Rudolf Walter nr.1.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului reprezentând teren aferent la Calea Stan Vidrighin având suprafața de 10804 mp , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.122 din data de 20.03.2015.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru;

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului din Timișoara str. Căpitan Dan nr.27 cu nr. Top. 20089, 20090 , CF nr. 406497 Timișoara de la suprafața de 844 mp. la suprafața de 827 mp.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.

DNA. CHINDRIS: Acum se poate?

DL. FARKAS: Va rog frumos!

DNA. CHINDRIS: As avea doar un amendament de facut la protocolul de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice , sa se mentioneze faptul ca prin dispozitia domnului primar, unde se va nominaliza un membru care va face parte din echipa de implementare, ca membrul respective sa aibe experienta, avand in vedere anvergura proiectului.

Este foarte important si este obligatia noastra sa ne asiguram ca va fi dus la capat si amendamentul meu suna in felul urmator: “ Sa se desemneze prin dispozitia domnului primar cum avem in cadru, in varianta primita de la ADR, persoanele din echipa de implementarea a proiectului sa detina experienta profesionala specifica minim de 5 ani in domeniul implementarii de proiecte finantate din fonduri europene POR si cel putin 3 proiecte cu finantari nerambursabile din cadrul POR implementate cu succes. Sa nu-mi spuneti ca nu stiti despre ce vorbesc.

Dl. PRIMAR: Cum sa nu stiu? Eu sunt atent intotdeauna, chiar daca mai fac si altceva intre timp, sunt foarte pe faza.

In principiu, desigur ca trebuie sa fie lucrurile asa cum spuneti dumneavoastra, dar trebuie sa avem in vedere realitatile in care functionam, s ar putea sa nu fim in masura sa constituim echipa. Ne pleaca oameni, am ramas cu foarte putini oameni in Directia de Dezvoltare si in Directia Edilitara, cele doua directii care gestioneaza cele mai multe dintre proiecte. Categoric vor fi oameni cu experienta in gestionarea de proiecte europene. Nu cred ca este bine sa spunem ca toti membrii echipei sa aibe aceeasi experienta ca ma tem ca lasam proiectul neimplementat. Nu avem oameni, asta este problema. Ei invata pe langa ceilalti. Nimeni nu s a nascut invatat, noi am implementat cu succes 35 de proiecte pe fonduri europene chiar pe POR . 35 sin 35.

Nu mai gasiti un alt oras cu atatea proiecte implementate.

In regulile de alocare a fondurilor se tine seama si de nivelul de dezvoltare al zonei. Noi lucrând pe de o parte cu oameni care au avut experiența pe POR 2007 -2013, etapa I, pe de alta parte cu oameni nou veniti in sistem, am reusit in 20172013 sa implementam 35 de proiecte din 35.

Daca puneți condiția “ numai” oameni cu 5 ani de experiența ...nu este functionala. Aveti incredere in tineri, mai ales ca sunteti tanara si dumneavoastra. D -ra CHINDRIS: Din fericire pențru mine, eu am experiența aceasța si desigur mulți țineri de varsța mea, mulți oameni compețenț in domeniul acesța au usor 5 ani experiența.

Dl. PRIMAR: Trebuie sa fie angajați in primarie ca sa i punem inechipa de implemențare.

D -ra CHINDRIS: Aveți bani bugețați in bugeț pențru implemențarea proiecțului. Eu zic ca nu esțe de joaca si ca țrebuie sa ne asiguram ca proiecțul va fid us la capaț asa cum țrebuie si nu-l puțem folosi ca si cobai pențru ca un nou incepațor in domeniu sa-l țesțeze.

Dl. PRIMAR: Nu va faceți nicio grija. Cine a implemențaț 35 din 35 proiecțe mari sțies a faca...asța esțe unul dințre cele mai simple proiecțe.

D -ra CHINDRIS: Asta inseamna ca aveti oamenii care indeplinesc cei 5 ani vechime si minim 3 proiecte POR implementate cu succes.

Dl. PRIMAR: 3 dintre ei au plecat la Consiliul Judetean.

D -ra CHINDRIS: Nu e problema. Aveti nevoie doar de 2 aici. E suficient.

Dl. PRIMAR: Va rog sa supuneti la vot domnule presedinte.

DL. DIACONU: Eu cred ca aceasta este o recomandare din partea Consiliului Local pentru domnul primar, nu cred ca -si are locul in contractul de asociere. Sunt de acord cu toate conditiile pe care le spuneti dar nu as vrea sa ...

D -ra CHINDRIS: Putem amenda contractual respective, avem un contract cadru pus la dispozitie de catre minister, dar eu zic ca este bine sa fim expliciti ca sa nu avem probleme mai tarziu la implementarea lui.

Dl. DIACONU: Atata timp cat in acel articol discutam despre numirea unei persoane in echipa de implementare din dispozitia domnului primar, cred ca lucrurile discutate aici sunt destul de clare si nu trebuie adaugat printr un articol in sine.

D- ra CHINDRIS: Este articol din contractul cadru, mi se pare normal sa l pot amenda.

Dl. DIACONU: Ministerul Dezvoltarii a vazut intr un anumit fel si la persoanele care sunt desemnate de catre Ministerul Dezvoltarii ati vazut altfel de.

D -ra CHINDRIS: Da. Au CV impresionant si experienta necesara. Nu inteleg domnule viceprimar, de ce va opuneti amendamentului meu?

Dl. DIACONU: Ma opun pentru ca este penibil..ma scuzati. Daca Ministerul Dezvoltarii care are o mare parte din echipe de implementare nu-si pune conditii Ordinului de Ministru pentru desemnarea echipei de implementare.noi ne punem conditii pentru Dispozitia Primarului. Eu sunt convins ca domnul primar a inteles perfect.

D-ra CHINDRIS: Pentru ca plecam de la premiza “doar oameni cu experienta in domeniu”. nu putetm sa dam asigurarea asta cetatenilor.

Dl. PRIMAR: Exista doar doua variante : domnisoara Laura Chindris propune asa cum a formulat, eu cred ca trebuie sa vina un amendament in idea propusa de domnul viceprimar, o recomandare: “sa faca parte din echipa si oameni cu experienta”. Daca avem ..vor fi si cu experienta, dar cu raspundere si cu capacitatea de a face.

Eu am fost ales prorector fara experienta si ca mine au facut foarte multi, probabil ca si dumneavoastra ati reusit fara experienta fiind.apoi ati ajuns sa aveti experienta.

Lasati ceea ce este al executivului, executivului. Pentru ca de la bunele intentii, astfel de propuneri ajung sa fie frane.

D -ra CHINDRIS: Lipsa profesionalismului trebuie sa pluteasca in aer in Primaria Municipiului Timisoara ?

Dl. PRIMAR: Asta e parerea dumneavoastra. Exista professionalism cat incape, sunt insa si puncte slabe. Daca suntem cu 35 de proiecte din 35 implementate cu success, despre ce lipsa de professionalism vorbim aici ?

D -ra CHINDRIS: Asta inseamna ca aveti oameni...

Dl. PRIMAR: Lasati-ne sa ne facem treaba atunci. Nu va faceti griji. Stim sa implementam proiecte.

Dl. DIMECA: Mi-e frica ca alunecam intr-o zona care nu este oportuna in momentul de fata. Din doua motive: criza majora a fortei de munca si nu are sens sa ne punem singuri lanturi la picioare si la maini.

E foarte buna propunerea pe care ati facut-o, lasati-o la nivel de recomandare, credeti ma ca e o mare problema cu forta de munca.

D -ra CHINDRIS:  Da, dar vorbim de Timisoara, o viitoare Capitala Culturala

Europeana. Noi nu avem specialisti cu experienta in domeniul asta?

DL. PRIMAR: Domnule presedinte, va rog supuneti la vot. Va rog sa nu votati acest amendament ca el poate crea probleme. Avem nevoie de finalitati.

Dl. FARKAS: Propun al vot amendamentul doamnei consilier Chindris. Deschid sesiunea de vot.

 • -  4 voturi pentru

 • -  8 abtineri

 • -  4 voturi impotriva

Dl. DIACONU: Un amendament legat de indicatorii tehnico economici. Ministerul Dezvoltarii a observant ca in indicatorii economici a fost o greseala intre statiile de incarcare rapida si celelalte statii de incarcare, ca atare ne transmite noi valori.

La art. 4 se propune inlocuirea anexei 3 cuprinzand indicatorii economici ai proiectelor ca urmare a diminuarii preturilor.

La art. 6 se propune modificarea valorii eligibile in cadrul proiectului -achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice - la valoarea de 172 998 683,65 lei, inclusive TVA in sensul diminuarii acestei valori de la 185 939 933,65 lei cu TVA la 172 998 683, 65.

La art. 7 - se propune modificarea contributiei propri in proiect a unitatii administrative teritoriale a municipiului Timisoara la valoarea de 3 459 973,67 lei, reprezentand cofinantarea proiectului - achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice in sensul diminuarii acestor valori la 3 718 798,67 lei, cu TVA la 3 459 973,67 lei cu tva. Sumele cuprinse in acordul de parteneriat si protocolul de colaborare prevazute in art. 2 si 3 se vor modifica in sensul diminuarii acestora.

Dl. FARKAS: Propun la vot amendamentul domnului viceprimar Dan Diaconu.

- 19 voturi pentru

Deschid sesiunea de vot pentru intregul proiect. Cine este pentru?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului ”Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” cod SMIS 31507.

Dl. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.

- 17 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la Societatea PIEȚE SA.

5

Dl. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.

- 14 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timișoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica".

Dl. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara.

9                                                                                                              7               9

Dl. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.

- 1 vot pentru

- 15 voturi impotriva

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 -017308/20.07.2018 a asociațiilor și cetățenilor din

9                 9                   9

zona Kiriac privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara.

S a luat la cunostinta.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 17323/20.07.2018 a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș privind Hotărârile Consiliului Local nr. 359, 360 și 361 din 06.07.2018, referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru spațiile din Timișoara, Piața Victoriei nr.3.

Dl. DIMECA : Propun sa i dam cuvantul doamnei presedinte de la Camera de Comert.

D-na CHIRITA: Buna ziua. Numele meu este Alexandra Chirita, sunt presedinte executive la Camera de Comert si va multumesc ca mi-ati dat oportunitatea de a sustine notificarea pe care v-am transmis o.

Sunt aici pentru a va informa ca pentru data de 6 iulie noi am transmis catre CJT - monumente si CLT pentru neexercitarea dreptului de preemtiune a celor 3 spatii.

Noi in data de 6 nu am fost aici, a intrat cu neexercitarea dreptului, nu am stiut ca trebuie sa venim si s a dovedit ca pentru că materialul nu a fost complet și aici aș face o paranteză aș vrea să vă spun că la depunerea materialului la Monumente ni s-au returnat câte 111 pagini din fiecare dosar. În fiecare dosar care nu știu dacă a ajuns la dvs. au fost returnate câte 111 pagini care conțineau poze din fiecare SAD. SAD-ul la momentul în care am închiriat chiriașilor actuali sau care au fost. În momentul acesta dvs. aveți pe masă, foarte scurt am adus spre cunoștință cele 3 SAD-uri despre care vorbim și precizez, nu este vorba de vânzarea magazinului alimentar. A fost o eroare. Cel din Piața Victoriei. Nu vrem să vindem niciodata ceea ce nu

5

trebuie investit. De ce am supus Adunării Generale a Camerei de Comerț vânzarea celor 3 SAD-uri? Este pentru că trebuia investit în cele 3 spații sume mari de bani. Sigur că în momentul în care am închiriat celor trei repet fără alimentara de pe P-ța Victoriei spațiile erau deteriorate cunoașteți mulți dintre dvs că în Centru din cauza ploilor și nu numai, refulează, noi toate spațiile le-am avut degradate și investiția se ridica la o sumă mare de bani. Tot Colegiul de conducere și Adunarea Generală a hotărât să nu intervenim noi pentru a investi în aceste spații, valoarea fiind foarte mare. Dau un exemplu facturile chiriașilor de la SAD2 sunt de 56 de mii de euro în acest moment. Vreau să menționez nu doar de funcționalitate, pentru amenajare. Iar la subsol până acum am ajuns la suma de 120 de mii. Avem clauze contractuale cu chiriașii, în momentul în care am închiriat trebuia să facem

5     ~

spațiul funcțional. Noi nu am vrut să investim și atunci am avut o clauză contractuală cu chiriașii să investească și în momentul în care se vinde ei vor

5                                                          5

putea cumpăra, au drept de preemțiune și nu mai trebuie să le plătească Camera de Comerț niciun leu. Aici a fost partea pe care am vrut să o explic foarte bine și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Spațiile se pot vedea și acum. Cel de la etaj la acesta nu s-a făcut nicio investiție acolo acela e momentul 0 iar la celelalte se poate vedea ce s-a făcut pentru că este vorba de funcționalitate. Din două în două săptămâni venea vidanja de la Aquatim pentru a rezolva spațiile și a scoate apa. Vă mulțumesc. Noi suntem aici pentru a vă ruga să abrogați hotărârea din 06.07.2018 și să reanalizați neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cele trei SAD-uri.

Dna. SECRETAR: Această adresă este pe ordinea de zi a consiliului local cu rugămintea ca dvs în calitate de consilieri locali să vă exprimați acordul ca la o ședință viitoare, proiectele să fie redepuse spre votul dvs în forma pe care executivul a propus-o inițial și anume privind neexercitarea preemțiunilor.

Dl. ORZA: Cu ceva timp în urmă dl. Moșiu la un astfel de proiect de hotărâre de neexercitare a dreptului, proiecte care așa s-au depus, e o cutumă deja cunoscută de-a lungul administrației cea cu neexercitarea dreptului, nu insist, e logic să se facă așa, la un anumit spațiu a venit cu propunerea să ne exercităm dreptul de preemțiune. Am votat după ceva discuții în plen această exercitare a dreptului de preemțiune după care foarte rapid brusc au apărut probleme cu posibila achiziționare. Nu discut aici de fondurile pe care primăria le are sau nu. Cert e că au apărut alte informații că de fapt CF -ul nu era complet că mai lipsea nu știu ce anexă că era până la urmă alt preț. Vina în final aruncându-se asupra celor de la Patrimoniu care au pregătit sau nu au primit ei informația. A fost o discuție de genul acesta. Cu o ședință sau două în urmă când s-a votat din nou neexercitarea dreptului de preemțiune pentru aceste spații din nou dl. Moșiu a venit cu varianta susținută și de dl. Sandu apoi de noi toți prin vot până la urmă, că ar fi bine să ne exercităm din nou dreptul de preemțiune să cumpărăm aceste spații. Ca un făcut din nou la comisii am aflat că materialele iarăși nu erau complete că informația a fost trimisă de cei de la Camera de Comerț dar cei din primărie nu au prelucrat-o bine, a ajuns în consiliul local. Poate fi din nou coincidență faptul că de fiecare dată când consiliul local își manifestă dorința de a exercita dreptul de preemțiune asupra unui spațiu apar brusc informații că proiectul nu era conform cu realitatea. Drept urmare îmi aduc aminte cu câțiva ani în urmă pentru că eu de fiecare dată când au fost astfel de discuții am spus că sunt sceptic în ceea ce privește forma în care această lege a dreptului de preemțiune funcționează. Și data trecută v-am spus fără să știu ce se va întâmpla deci fac pariu că până la urmă se va întâmpla ceva și nu vom mai cumpăra spațiile acestea. Și iată că am avut dreptate. În fine vom vedea la vot ce iese. Din nou solicit și va rămâne înregistrat, executivului primăriei să verificăm celelalte neexercitări ale dreptului de preemțiune ce s-a întâmplat în cazul în care am votat că nu vrem să exercităm acest drept. S-au respectat prețurile de vânzare specificate în documentele pe care le-am primit la baza proiectelor de hotărâre ca atare? Sunt foarte curios să știu până la urmă dacă cei care ne-au dat un preț și noi l-am refuzat, dacă se regăsește acel preț în contractele pe care, cei care au vândut spațiile l-au prevăzut așa cum cere legea. Pentru că altfel tot dansul acesta cu dreptul de preemțiune prin consiliul local devine unul penibil. Noi totuși ca persoane poate nu reprezentăm mare lucru dar instituția în sine aceasta care se numește consiliul local ar trebui totuși din acest punct de vedere și nu doar din acesta să aibă totuși o altă raportare la situațiile acestea. Altfel noi votăm apoi ne retragem votul că au apărut situații etc. Deci sper să vedem într-un orizont de timp respectabil care sunt instituțiile care ne pot da aceste informații asupra contractelor făcute de cei cărora le-am refuzat dreptul de preemțiune. Prin neacordarea lui.

Dl. DIACONU: Acum din punctul de vedere al instituțiilor nu este o problemă. Notarul nu poate încheia contractul dacă dreptul de preemțiune e dat de către o altă instituție sau la o valoare mai mică decât cererea de drept de preemțiune. Din punctul acesta de vedere nu se mai înttâmplă un astfel de lucru cu siguranță vă spun pentru că am avut astfel de cereri. Pe de altă parte ceea ce trebuie reglat nu e votul din consiliul local ci e o procedură a executivului primăriei de tratare a drepturilor de preemțiune. Consiliul local e un organ deliberativ poate să-și exercite sau să nu-și exercite dreptul de preemțiune.

Dl. ORZA: E foarte corect ce spuneți, problema e când vedeți pe exemplul acesta fără să fac vreun reproș Camerei de Comerț suntem la al treilea vot în consiliu. Am votat o dată că e albă o dată că e neagră și acum ne contrazicem și votăm ori că albă ori că e neagră. Ceea ce nu e normal.

Dl. DIACONU: Asta spuneam e nevoie de o procedură pentru ce se întâmplă înainte de a ajunge în consiliul local și mai ales cu ce se întâmplă după ce consiliul local și-a exercitat dreptul de preemțiune, în momentul de față lucrurile acestea nu sunt clare. Nici în lege și nici în autoritatea locală.

Dl. IDOLU: Noi votăm oportunitatea noi nu discutăm neaparat legalitatea. Trebuie să ne gândim care e orientarea de acum înainte vizavi de exercitare dar nu vorbim de legalitate că sunt alți oameni care știu despre ce e vorba.

Dl. CĂLDĂRARU: Noi am votat dreptul de preemțiune la spațiul de pe Odobescu, la Shari Neni. Ne-am exprimat oportunitatea de a cumpăra. Nu l-am luat pentru că nu știu ce s-a rezolvat sau nu în Comisia de Negociere. Eu cunosc spațiul demisolul acela de 600 mp nu merită pentru că ne mai alegem cu un subpteran cum este și Pasajul din Piața Operei. Și acolo sunt probleme de infiltrații. Cel de la mansardă iarăși nu prezintă. În schimb prezintă interes cel de 130 mp. Vă rog să fim mai atenți când ne exercităm acest drept, spațiile spre care ne îndreptăm să aibă peste 100 mp. Și să știm și ce vrem să facem cu el. Că așa să luăm și să ne gândim ce facem cu el iar nu e în regulă.

Dl. FARKAS: Se ia la cunoștință.

5          5

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. E22018 - 013117/15.06.2018 a S.C. PALACE S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 554/20.12.2017 - privind aprobarea majorării cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr.1/Goethe nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. FARKAS: Supun la vot.Cine este pentru?

- 12 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Informarea nr. SC2018 - 07587/24.07.2018 a Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență cu privire la Hotărârea Comitetului Local din data de 24.07.2018 - de constatare a riscului apariției unor posibile focare epidemice prin nesalubrizarea și neigienizarea municipiului Timișoara, ca urmare a imposibilității prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Dl. FARKAS: Se ia la cunoștință.

5          5

PUNCTUL 1 - ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”- localitatea Timișoara.

Dl. FARKAS: Supun la vot.Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

PUNCTUL 2 - ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020.

Dl. FARKAS: Supun la vot.Cine este pentru?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 3 - ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipale, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

Dl. ORZA: O întrebare. În ce fază ne aflăm cu licitația? și dacă cele 90 de

5             5

zile sunt acoperitoare pentru a semna un contract final.

Dl. KRISTOF: Pentru licitația pentru stradal s-a făcut o dată a eșuat și dăm drumul încă o dată. Ne încadrăm cu termenul chiar de două ori dacă ne mișcăm repede. Pentru stația de sortare vom merge pe delegarea gestiunii directe, către Colterm și a administrării ei pentru că tot ce se produce la stația de sortare, Colterm dacă își modifică puțin cazanele le poate și arde și valorifica energetic deșeurile sortate. Ar fi un venit în plus pentru că stația aduce un venit în plus Coltermului dar ulterior Colterm poate să-și reducă costurile de producere a agentului termic.

Dl. ORZA: E folositoare pentru Colterm. Dar vor ști să gestioneze? Am intrat într-o gândire că orice societate a consiliului local poate face orice. STPT face iluminat, Colterm face reparații la școli acum văd că va face și sortare, eu zic că nu ne putem juca nu putem risca.

Dl. FARKAS: Supun la vot. Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru

-1 abținere

5

Vă mulțumesc. Declar ședința închisă!

5                                                   5               5

Dl. PRIMAR: Veți primi invitația pentru plenul festiv din 3 August. Cred că vom reuși să avem o ședință eminamente festivă. Vă așteptăm. Am primit promisiuni că vom reuși să navigăm pe Bega cu vaporașele.

PRESEDINTE

SECRETAR


Viceprimar IMRE FARKAS


SIMONA DRAGOI