Proces verbal din 24.04.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 24.04.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 24.04.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Mazilu Octavian

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 26;

Au absentat: Popescu Raluca:

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi;

Anexă

La Dispoziția nr. 480

Din data de: 20.04.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 03.04.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflație, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4A1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată.

 • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. NR. 412177- Giroc.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire clădire cu destinația creșă în zona de nord a Municipiului Timișoara”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Bv. C.D. Loga nr. 40/A, cu nr. top. 109, înscris în C.F. 410132 Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara , a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte și Ungar Robert.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANAT ART OF LIVING S.R.L

 • 10.Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a terenului situat în str. Nicolae Popescu nr. 1(fosta Homorod), înscris în C.F. 409192 - Timișoara, în suprafață de 6387 mp.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1523/15.04.2009, încheiat cu Cabinetul Medical de medicină Dentară Dr. Carmen Dodenciu.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 735/16.07.1999, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena.

 • 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.3/I, situat în Timișoara, str. Mărășești, nr.12, et. Parter, jud.Timiș, înscris în C.F. nr. 406164 - C1- U6, nr.top 406164 - C1- U6, la prețul de 110.000 euro

 • 14. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a lucrărilor ce urmează a se realiza pe terenurile din Timișoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni și Intrarea Lungă.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. - Timișoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul SMARTEES, ”Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime” strada Moise Doboșan nr. 65-67, Timișoara.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire centru comunitar în regim de înălțime P+1”, str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1, Timișoara.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Servicii și locuințe colective”, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara.

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare spălătorie auto-conform HCL nr. 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Simion Bărnuțiu nr.32, Timișoara.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I aferent obiectivului de investiții FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEȘTI.

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 2013-2018, a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 25. Adresa nr. SC2018 - 008184/11.04.2018 a S.C. ID SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bd. Take Ionescu nr.73, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 26. Adresa nr. SC2018 - 008685/17.04.2018 a S.C. JT AGROTIM SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 27. Adresa nr. SC2018 - 008687/17.04.2018 a S.C. AGRO IAHIM SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 28. Adresa nr. SC2018 - 007886/04.04.2018 a Asociației de Proprietari Bd. Revoluției din 1989, nr.3 privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 511/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 29. Adresa nr. SC2018 - 007638/02.04.2018 a TIMMOBILIA S.R.L. privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piața Alexandru Mocioni, nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 30. Adresa nr. SC2018 - 008173/11.04.2018 a Retim Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Notificărilor nr. SC2018 - 6072/15.03.2018 și nr. SC2018 - 6073/15.03.2018 și invitație la conciliere în 08.05.2018.

 • 31. Decizia nr. 21/11.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009291/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201725/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 538/2017).

 • 32. Decizia nr. 22/11.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009294/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201722/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 508/2017).

 • 33. Decizia nr. 23/11.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009295/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201720/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2017).

 • 34. Decizia nr. 24/12.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009293/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201733/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 538/2017).

 • 35. Decizia nr. 25/12.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009292/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201721/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 508/2017).

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI DIN DATA DE 24.04.2018

9                     9

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Calea Torontalului nr. 14”.

Cvorum - Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi).(de la pct.1-la pct. 33 )

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Brândușei nr. 12”.

5

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 21”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Take Ionescu nr.57”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Take Ionescu nr.39”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Dropiei nr. 7”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Dâmbovița nr. 22A”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. C. Brediceanu nr. 13-15”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr. 11”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Calea Circumvalațiunii nr. 67”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Răsăritului nr. 5”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Bvd. Cetății nr. 30”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului nr. 1, Sc.A”.

 • 17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Cernăuți nr. 10, 12, 14”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Burebista nr. 8-12-14”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Henri Coandă nr. 2, bl. T1”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Teiului nr. 11”.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Gen. Dragalina nr.31-37”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Calea Circumvalațiunii nr. 20, bl.79/A”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str.Bulevardul Cetății nr.50-52”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”.

 • 26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului, nr. 7”.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Al. Odobescu, nr.79”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Cerceilor, nr. 2, Bl. D65”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Dumitru Kiriac, nr.2, 2/A”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea Martir Nagy Eugen, nr.16”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Sepia nr. 10”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul

Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL.MAZILU: Bună ziua! Domnule primar, domnilor consilieri locali, vă rog să-mi permiteți să deschid ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 24 aprilie 2018. Există o Anexă la ordinea de zi și supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Îl invit pe domnul Primar pentru o scurtă precizare.

DL.PRIMAR: Nu aveți pe propunerea la ordinea suplimentară un proiect care, din păcate, nu a putut fi făcut în timp util, dar care este extrem, extrem de important. Coltermul are obligația sa cumpere certificate verzi. Prețul este foarte mare, n-aș putea să vă spun cât, la totalul pe care îl avem de cumpărat, aprox.15 milioane lei, bani de care Coltermul nu dispune. Nu se pot obține credite bancare de către Colterm. Primăria nu are posibilitatea să plăteasca spre Colterm decât acele sume care reprezintă subvenții, respectiv majorarea de capital și pierderile induse. S-a creat o situatie in care, Coltermul era în imposibilitatea să achiziționeze aceste certificate verzi. Consecinta neachiziționării ar fi însemnat, intr-o lună de zile, faliment, în sensul cel mai propriu al termenului, pentru că penalitațile sunt așa de mari, 100 de euro/zi, parcă, deci 25 de milioane de euro in total. De asta insist să acceptați acest proiect. Știți bine ce dificultăti are Colterm, deși mare parte din pietrele de moară cu care am pornit la drum in 2012, au dispărut. Incă este foarte greu la Colterm. Insă, timișorenii nu au avut problume nici cu căldura, nici cu apa caldă si sper să nu aibă nici in continuare, însa, obligativitatea de a face ceea ce vă prezint imediat este una extrem de stringentă. Am gasit soluția de a rezolva problema într-o ințelegere cu compania similara de la Oradea, care are un excedent de certificate verzi cu care nu are ce să facă acum și atunci, rezolvăm problema, pentru că ei ne acceptă plata esalonată până în toamnă, la un moment până la care Coltermul va fi in masura să plăteasca sumele respective. Condiția pe care SC Termoficare Oradea S.A. o pune, insă, este ca noi, municipalitatea Timișoara, din postura de actionar unic al Consiliului Local, sa creăm un depozit de 6 milioane lei intr-un cont de garanții, pentru a avea liniștea că banii vor fi integral primiți de către ei pe certificatele verzi pe care ni le livrează. Abia astăzi s-a ajuns la întelegerea cu

S.C.Termoficare S.A. și, de aceea, proiectul nu a putut fi prezentat mai repede. El a trecut și pe filiera de avizare juridică, este totul în regulă și rugămintea mea este să votați acceptarea pe ordinea de zi și a acestui proiect, și cand ajunge la rand să-l votați pentru a nu inchide portile la Colterm, pentru că acolo suntem. Așa au dat faliment societatea de termoficare de la Oradea, cea inițială, parcă și cea de la Arad și de la Bacău, daca nu ma inșel. Daca este vorba despre 25 de milioane, amendă, vă dați seama ca nicio societate comercială nu face față la așa ceva.

DL.MAZILU: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu toate cele 36 de puncte.

Deschid procedura de vot:

 • -  23 de voturi pentru.

 • -  1 abtinere

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei:

Deschid procedura de vot:

 • -  26 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 03.04.2018.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

 • -  26 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timișoara.

DL.MAZILU: Există o solicitare din partea unui reprezentant al societății civile de a lua cuvântul.

Supun la vot posibilitatea ca d-nul Bârsan să se adreseze Consiliului Local.

Deschid procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru.

Consiliul Local este de acord să se adreseze, cu rugămintea de limitare la trei minute.

DL.BÂRSAN: Am de făcut o solicitare referitor la exercițiul bugetar pe anul 2017, în care aș dori să știu dacă au fost cuprinse, ca prejudicii care nu au fost recuperate în anul 2017, prejudicii constatate de Curtea de Conturi în Raportul pe anul 2016 care evidențiază faptul că în Primăria Timișoara au fost identificate 11.914 abateri financiar contabile doar în anul 2016, care au creat un prejudiciu de 32.799.000 lei la bugetul public, prejudicii care, în mod legal trebuie recuperate de la cei care se fac responsabili de comiterea lor. De asemenea, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis o hotărâre care este definitivă cu privire la un prejudiciu care a fost contestat de primărie, în legătură cu penalitățile pentru neregulile constatate în proiectul de reabilitare a centrului istoric. Acest prejudiciu este definitiv, este executoriu, primăria având obligația să-l recupereze de la cei vinovați. Aș dori să știu dacă a fost emisă la această dată o dispoziție de Primar pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Curtea de Conturi și dacă nu a fost emisă, de ce nu a fost emisă și cum intenționează Executivul Primăriei să recupereze aceste prejudicii și care sunt sancțiunile aplicate de Primărie persoanelor care se fac vinovate de comiterea acestor prejudicii, pentru că 11.914 prejudicii într-un an nu este o incompetență sau o greșeală, este deja o performanță greu de egalat, în sensul negativ al cuvântului.

DL.IDOLU: Dacă aveți o întrebare, înțeleg că întrebările sunt adresate Direcției Economice, noi nu avem de unde să știm lucrurile acestea.

DL.MIHOK: De ce trebuia făcută toată această treabă în plen? Ați încercat să vă adresați acestei instituții și nu ați primit un răspuns în scris? De ce trebuia făcut circul ăsta?

DL.BÂRSAN: Răspunsurile pe care le primesc de la această instituție sunt la limita derizoriului.

DL.PRIMAR: Vreau doar să fac o precizare. Nu toată lumea are capacitatea să înțeleagă anumite lucruri. Curtea de Conturi stabilește prejudicii estimate și urmează o procedură complicată de ajungere la prejudicii reale, exacte contabilicești, dacă se confirmă valori diferite de zero. Pentru că, pe proceduri mai lungi, nu se știe niciodată anticipativ la ce concluzie se ajunge, întrucât intră experții independenți în acțiune și abia într-un final se poate pune problema facturării unei sume concrete care să poată fi recuperată. Deocamdată, s-au făcut diverse demersuri pe diversele subiecte la care Curtea de Conturi a considerat că există prejudiciu. În instanță, nu s-a stabilit că atât este prejudiciul, ci s-a stabilit că măsura dispusă de Curtea de Conturi de-a se stabili valoarea exactă a prejudiciului, rămâne în vigoare. Noi am cerut instanței, pentru organizațiile sportive, unde Consiliul Local și Consiliul Județean și alți parteneri sunt membrii asociați, să stabilească, printr-o expertiză financiar-contabilă, judiciară, valoarea prejudiciului. Instanța nu a agreat și a lăsat în sarcina noastră și a cluburilor să facem lucrul acesta. Procedura este în desfășurare. Am dat un exemplu. La altele, lucrurile sunt în acord cu ceea ce v-am spus ca principiu. Detalii ar putea da dna director economic, eu cred că astfel de lucruri trebuie solicitate în scris la sutele de solicitări care vin de la trei cetățeni ai Timișoarei. La astfel de lucruri se răspunde în scris, există legea care obligă care obligă să se răspundă la informațiile de interes public.

DL.BÂRSAN: Prejudiciul constatat a fost, va fi inclus într-un exercițiu bugetar 2017-2018 și dacă urmează să fie recuperat. Domnul Primar este consternat de faptul că multe cereri vin din partea unui număr redus de cetățeni. Domnul Primar ar trebui să fie consternat de faptul că în Primăria Timișoara există un număr extrem de mare de abateri financiar-contabile nesoluționate. Aceste abateri nu ar trebui să le soluționeze Curta de Conturi sau instanțele, ar trebui să le soluționeze Executivul Primăriei.

DL.PRIMAR: Nu am venit să ne pierdem vremea, lucrează un aparat al primăriei pentru reclamații. Acest cetățean a făcut zeci de reclamații la toate forurile și naționale și internaționale. Nu cred că suntem aici pe o scenă unde să se manifeste acest domn cât vrea.

DL.BÂRSAN: Reclamațiile pe care le-am făcut...

DL.GRIGOROIU: Aici nu facem o discuție, v-ați spus punctul de vedere. DL.BÂRSAN: Domnul Primar a făcut un atac la persoană, dați-mi voie să răspund. Cer drept la replică.

DL.MAZILU: Mulțumim, s-a limitat la trei minute intervenția.

Supun la vot proiectul privind aprobarea contului de execuție:

 • -   20 de voturi pentru;

 • -    2 abțineri;

 • -    1 vot împotrivă.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind indexarea, pentru anul fiscal 2019, pe baza indicelui de inflație, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4A1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 23 de voturi pentru

-2 abțineri.

 • 4.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. NR. 412177- Giroc.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 25 de voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire clădire cu destinația creșă în zona de nord a Municipiului Timișoara”.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 25 de voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Bv. C.D. Loga nr. 40/A, cu nr. top. 109, înscris în C.F. 410132 Timișoara.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 25 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 24 de voturi pentru

-   1 abținere.

 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte și Ungar Robert.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 24 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BANAT ART OF LIVING S.R.L

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 24 de voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a terenului situat în str. Nicolae Popescu nr. 1(fosta Homorod), înscris în C.F. 409192 -Timișoara, în suprafață de 6387 mp.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 20 de voturi pentru

 • -   1 abținere.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1523/15.04.2009, încheiat cu Cabinetul Medical de medicină Dentară Dr. Carmen Dodenciu.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

 • -  21 de voturi pentru

-   1 abținere.

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 735/16.07.1999, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 24 de voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.3/I, situat în Timișoara, str. Mărășești, nr.12, et. Parter, jud.Timiș, înscris în C.F. nr. 406164 - C1- U6, nr.top 406164 - C1- U6, la prețul de 110.000 euro

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 22 de voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a lucrărilor ce urmează a se realiza pe terenurile din Timișoara, str. Liege, Mangalia, Calea Urseni și Intrarea Lungă.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 23 de voturi pentru

-   1 abținere.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. - Timișoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 24 de voturi pentru.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 23 de voturi pentru.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

- 21 de voturi pentru

- 2 abținere.

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul SMARTEES, ”Social innovation Moddelling

Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

23 de voturi pentru.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime” strada Moise Doboșan nr. 65-67, Timișoara.

t                                  f               t

DL.MAZILU: Există solicitarea din partea unui reprezentant al societății civile de a lua cuvântul pentru precizări.

Supun la vot luarea de cuvânt .

Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

Vă invităm la cuvânt.

DL.RES ADRIAN, locuitor al cartierului Mehala: La ședința de data trecuta a fost scos de pe ordinea de zi acest proiect ca fiind inacceptabil, prin supraaglomerarea cartierului Mehala, zonă exclusiv de case individuale și unde se dorește să se construiască locuințe colective. Data trecută s-a propus un număr de nouă cvadrupluri cu câte patru apartamente, adică 36 de apartamente, iar acum se propune un număr de 18 duplexuri cu 36 de apartamente. Vorbim despre același lucru. Adică, data trecută a fost inacceptabil și s-a scos de pe ordinea de zi, iar acum este un lucru normal, firesc. Probabil la presiunea nu știu exact a cui. Vă rog să luați în considerare faptul că noi suntem un cartier exclusiv de case individuale și nu dorim construcția de locuințe colective. Pe un cvartal, cu 26-27 de case, cu un număr de 65,66 de locuitori, se dorește aducerea a peste 120 de locuitori prin construiea acestor 36 de apartamente. Este exagerat de mare numărul de locuitori pentru care se dorește a se construi aceste locuințe colective. Noi am depus un Memoriu, către d-nul Primar. 110 persoane ne-am exprimat dezacordul cu construirea de locuințe colective. Nu mi se pare normal ca data trecută să fie inacceptabil iar acum să fie ceva firesc. Nu dorim să se construiască locuințe colective, nu dorim să se tripleze numărul de locuitori în cvartal. Dacă tot se dorește să se construiască, un număr de 7,8, 9 duplexuri ar fi mai mult decât suportabil pentru cartierul nostru. Peste acest număr este inacceptabil. Vă rog să nu votați un număr atât de mare de locuințe raportat la specificul cartierului Mehala.

DL.PRIMAR: Eu am retras de pe ordinea de zi data trecută acest proiect, pentru că s-a prezentat o listă de 106 sau 110 semnături de la cetățeni care locuiesc în zonă. Desenul atașat este un șir de case, una lipită de alta. Domnul Ciurariu, directorul Direcției de urbanism poate să vă prezinte ceea ce mi-a prezentat mie. Să spuneți cum sunt construcțiile, din desenul atașat rezultă ceea ce am înțeles și eu data trecută că este un șir uriaș de case lipite una de alta. Spuneți ce se construiește, de fapt.

DL.CIURARIU: Acest proiect a avut diverse faze de consultare, conform procedurii și, până la urmă, investitorul a ales să nu facă locuințe colective, ci să respecte Regulamentul cvartalului. În Regulamentul cvartalului, oricine are o parcelă acolo poate să construiască o locuință pentru maxim două familii, cu regim de înălțime P+2 și cu procent de ocupare până la 40%. Prin acest PUZ, formula de lucru nu propune parcelări, dar nu propune un indice mai mare de locuire decât restul cvartalului. A fost o etapă lungă de negociere și, în final, s-a ajuns la această soluție. Formula propusă spre aprobare dumneavoastră presupune existența unor locuințe cu regim de înălțime mai mic decât cele admise în vecinătate și care nu sunt locuințe colective, vor fi locuințe individuale.

DL.PRIMAR: Spațiu verde între ele. Mie mi-a fost prezentat desenul, de aceea am propus pe ordinea de zi acest proiect, întrucât nu a mai rezultat niciun motiv să nu fiu de acord, având în vedere cele prezentate de d-nul director și care erau pe desen foarte clar reflectate. Ar fi fost bine să dați consilierilor locali, inclusiv celor din zonă, să vadă ce se face, de fapt.

DL.IDOLU: Totuși, scrie în proiectul de hotărâre, locuințe colective. Este o eroare de redactare?

DL.CIURARIU: Nu este o eroare, atunci când se dă un certificat de urbanism și se pornește procedura, există un titlu al lucrării. Titlul lucrării a pornit cu locuințe individuale și colective. În urma procesului care este prevăzut de lege, de negociere, între intenția privată și vecinătăți, au avut loc mai multe etape de negociere care au ajuns la concluzia că nu se vor construi blocuri de apartamente. În aceste condiții, ar trebui să reiau întreaga procedură, certificat de urbanism, aviz de oportunitate, cu noul titlu. Dar, în hotărârea de consiliu și în reglementări, va fi prevăzut ceea ce v-am spus eu. Indiferent de titlul lucrării, reglementările de autorizare vor fi pentru locuințe cuplate cu spații verzi, cu locuri de parcare pe parcelă, cu acces unic comun și cu distribuție la fiecare unitate locativă. Asta aprobăm noi, nu titlul, ci conținutul. Iar atorizația de construcție nu va putea fi dată pe altceva decât este prevăzut în reglementare.

DL.RES: Vă rog să constatați că se triplează numărul de locuitori. Vă rog să acceptați că trebuie un nunăr mai mic de locuitori în cvartal.

DL.MIHOK: Sunt locuitor de cinci generații al acestui cartier. Orașul este într-o continuă dezvoltare. Noi nu am reușit să plecăm de acolo mai departe, dar au venit alți vecini pe care i-am primit cu drag. Orașul se dezvoltă încontinuu, nu ai cum să rămâi cu același număr de locuitori pe un cvartal, sperând că vom locui în final cu toții într-un turn de fildeș, izolați de toată nebunia lumii.

DL.RES: Suntem de acord cu dublarea, nu cu triplarea numărului de locuitori.

DL.ORZA: Nu l-am văzut niciodată pe domnul, nu am discutat, nu știu, acum aud prima dată de acest subiect. Ca o paranteză, am votat întotdeauna, și în mandatele trecute, când am fost viceprimar, împotriva PUZ-urilor cu blocuri în zona de locuințe. M-am gândit cum ar fi fost să fi locuit eu și să se construiască un bloc lângă. Vă invit pe toți să vă gândiți la această chestiune. Din schemă se vede că este un bloc pus pe orizontală. Dezvoltarea unei zone trebuie să țină cont de specificul zonei. Faptul că se dezvoltă nu înseamnă că trebuie să se înghesuie acolo unități locative, fie că este vorba de case, și ele pot fi înghesuite. Eu, în continuare, o să votez împotriva acestor chestiuni, pentru că se vede și din schemă cât de aerisită este zona și apare o chestiune foarte îndesită aici, cu foarte mulți locuitori. Nu mai vorbesc de capacitatea infrastructurii.

DL.MAZILU: Domnul Ciurariu a mers după o schemă și, între timp, aș putea să trec pe proiectul nr.20, amânăm votul și revenim, când avem schema la proiectul nr.19.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire centru comunitar în regim de înălțime P+1”, str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1, Timișoara.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

1 împotrivă

1 abținere.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Servicii și locuințe colective”, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara.

DL.MAZILU: Deschid procedura de vot:

23 de voturi pentru

2 abțineri.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Amenajare spălătorie auto-conform HCL nr. 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Simion Bărnuțiu nr.32, Timișoara.

DL.IDOLU: Am discutat cu d-nul Ciurariu înainte și știu ce se întâmplă la intrarea în Dumbrăvița, pe Rebreanu și, în general, acestor tipuri de spălătorie, de mare succes ca afacere, care este încurajată și de administrația Primăriei și de Retim prin mizeria din oraș. Simion Bărnuțiu este o zonă cu circulație intensă și după cum văd, aici nu este o casă, o locuință. Suprafața construită este foarte mică, acele stații de spălare. Și 50% zona liberă. Am îngrijorarea că, pe un bulevard principal, vor ieși, ca peste tot, mașinile în stradă și se vor produce ambuteiaje. Am văzut, stau 4-5 mașini la coadă la un automat. 50% automatul, care este o suprafață mică, gândiți-vă că cealaltă jumătate sunt pentru autoturisme, deci încape o mașină pentru fiecare stație, unde vor sta celelalte? Cu certitudine că nu este în regulă, nu avem o planșă. Îmi pare rău că în comisii nu am aprofundat subiectul ăsta. Construcțiile nu au o pondere mare aici. Să nu blocăm bulevardul principal.

Dl.CIURARIU: La spălătorie sunt boxe pentru că noi am introdus...

Dl. IDOLU: Lângă boxe, boxele acelea au lungimea unei mașini. Înseamnă că dacă 50% e boxa și 50% e neocupat, înseamnă că are loc o mașină. Eu vă spun că nu o să încapă acolo. Dacă ne-ați da o planșă și dacă am putea să ne mai gândim până la începutul lunii Mai, înțeleg că e ședința ordinară. Haideți să nu blocăm acel bulevard. Din experianță proprie vă spun, din ce observăm și noi ca șoferi când trecem pe lângă acestea. Foarte bine că există, trebuie încurajate afacerile, dar să nu blocăm bulevardul principal, Simion Bărnuțiu e un bulevard important. Și atunci o să vină polițiștii comunitari că așa ați spus, vin polițiștii și amendează dar omul vrea să-și spele mașina. Acolo nu e loc de parcare.

Dl. MOȘIU: Și dacă există, dacă îmi permiteți dl. Arhitect, nu știu noi, poate nu văd eu bine, nu este o bandă aici de așteptare sau .... Comisia de Circulație a dat

avizul? Nu pot să cred.

Dl. IDOLU: Deci din nou, nu suntem împotrivă, nu vreau să fiu împotrivă, dar solicit colegilor mei o amânare peste două săptămâni sau când e ședința ca în afară de arhitectul care respectă întru totul regulile de construcție, să fim siguri și noi că nu facem un rău mai mare dorind să facem un bine.

Dl. MOȘIU: Deci există asemenea spălătorii în multe puncte din oraș, noi la audiențe primim n reclamații, aceste spălătorii cu fise funcționează și noaptea și nu v-aș dori cuiva să aveți vecin pe cineva cu o asemenea spălătorie. Trebuie să ne mai gândim să veniți cu un plan, aici ce ne-ați dat nouă schiță, e așa o schiță de cafea.

Dl. CĂLDĂRARU: Problema mea este alta. Orașul Timișoara este împânzit în zona lui cea mai importantă de spălătorii, e plin. Spuneți-mi și mie în câte orașe dezvoltate în afara României vedeți atâtea spălătorii prin centrul orașului și atâta mizerie care se lasă și se vede?

Dl. IDOLU: Pentru că nu au nevoie.

Dl. SANDU: Eu aș întreba altceva, văd că aici lateral zonei delimitate pentru spălătorie, apar niște panouri fonoabsorbante. Dar în imediata vecinătate există un bloc cu înalțimea P plus 5E plus M. Întrebarea este: panourile acestea fonoabsorbante până la ce înălțime pot merge ca să-mi protejeze locuitorii de la etajul 3,4,5. Deci acolo vorbim despre o gălăgie non-stop. Oricine a trecut pe lângă o asemenea spălătorie știe ce se întâmplă și părerea mea este din start că o asemenea spălătorie nu are ce căuta pe Bv. Simion Bărnuțiu.

Dl. IDOLU: Ca să nu votăm împotrivă neaparat acum, că e un investitor care vrea să facă ceva, haideți să amânăm până când chemăm pe cineva și de la Comisia de Circulație, că nu e vorba doar de suprafața construită vs. Suprafața ocupată, informațiile sunt prea puține, prea sumare. Eu propun să amânăm pentru data viitoare, o să luăm o decizie și ne mai informăm inclusiv în Comisia de Urbanism. Dl. primar ca să nu votăm împotrivă poate o inițiativă bună, avem dubii mari fiecare dintre noi vizavi de consecințele pe care le poate avea, dar ca să nu votăm împotrivă, cel mai bine ar fi să se retragă.

Dl. PRIMAR: Nu am fost atent pentru că s-a adus documentația care ar fi fost bine să fie văzută de dvs. uitați și domnul din Mehala, pe ceea ce i s-a arătat că de fapt s-a aprobat în final, este de acord. Se fac 9 duplexuri acolo nu se face ceea ce a vrut omul inițial. Aici este toată documentația, din păcate a venit după ce dvs ați votat, că altfel subiectul acesta....nu s-a votat? Bun, că eu v-am cerut

să amânați votul, da. Bine atunci.

Dl. IDOLU: Dar și pentru spălătorie să amânăm votul până suntem bine documentați.

Dl. PRIMAR: Bun, retrag subiectul de pe ordinea de zi, să vedem dacă se dorește să obținem informații suplimentare, îl retrag nu e nicio problemă, data viitoare vom vedea dacă se justifică. Îl retrag pe cel cu spălătoria, celălalt vi-l arăt acum. Deci puteți vedea aici în această schemă ce se aprobă de fapt, 9 duplexuri în jurul cărora există spații verzi și locuri de parcare. Nu e un șir de case cum s-a încercat inițial. De asta am retras inițial de pe ordinea de zi data trecută că și eu când am văzut acel desen și am văzut o listă de 110 semnături, am retras proiectul să mă lămuresc. Când mi s-a prezentat această documentație, am considerat că nu mai este un impediment, ați auzit că e 40% și ceea e în toată zonă și drept urmare l-am pus pe ordinea de zi și domnul însuși când a văzut desenul a spus că ei la asta nu se împotrivesc. Se poate consemna, 9 duplexuri.

Dl. MAZILU: Supun la vot punctul 19.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

1 vot împotrivă

2 abțineri.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I aferent obiectivului de investiții FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEȘTI.

Dl. ORZA: M-am uitat așa la valoare nu am comentat în niciun fel niciodată la valori că nu am avut toate datele dar parcă mi se pare pentru operațiunile care sunt scrise aici mi se pare o sumă mare și îmi amintesc că am făcut, sigur nu se poate compara, o fântână arteziană undeva la 30-40 de mii de euro. Deci 163 de mii pentru reabilitare mi se pare puțin cam mult dar repet poate nu știm exact toate lucrurile care se vor fi schimbat în dorința aceasta a firmei Eurodraft Project Design SRL, m-am uitat la portofoliul lor și nu am văzut realizări în domeniu, de asta spun că ar trebui să ne explice cineva ca să nu rămână semne de întrebare. De la Tehnic.

Dna. ȚUNDREA: Și mie mi se pare că suma este excesiv de mare, cu 163 de mii de euro faci o casă.

Dl. MOȘIU: Fântâna reprezintă o stea cu 5 colțuri. Aurită o să arate bine. E o problemă în a o recondiționa. Poate că e o sumă de discutat.

Dl. PRIMAR: Eu nu mă pricep să fac aprecieri dacă e mult sau puțin, așa a venit propunerea de la specialiști și ca opinie aș merge pe mâna specialiștilor pentru că noi scoatem la licitație și dacă cineva e în stare să facă cu 30 de mii va veni la licitație cu 30 de mii și va câștiga. Avem mai multe licitații în care ne blocăm că nu vine nici un ofertant. Pentru că mergem cu condiții care nu sunt interesante pentru firme. Din fericire în Timișoara și în zona noastră în ansamblu, sunt foarte multe lucrări de făcut se dezvoltă foarte bine și mediul privat și noi avem destul de multe și nu avem concurență. Știți bine că la poduri la pasaje mereu vin firme din Iași nu vine nimeni de aici. Nu se prezintă nimeni, nu că nu câștigă, nu se prezintă nimeni.

Dl. ORZA: 40 de mii de euro e diferența între valoarea totală și C+M.

Dl. IDOLU: Cred că ați început bine discuția, nu discutăm neaparat valoarea care la bun simț pare mare. Întrebarea este cine e societatea? Cu ce experiență cu ce expertiză vine la lucări de artă că e o lucrare de artă, că e românească, dacă era italiană, da. Eu nu am auzit de ei, dacă a auzit cineva...asta e îndoiala pe care am vrut s-o exprim.

Dl. PRIMAR: Este câștigătoarea unei licitații. Nici eu nu am auzit, dar eu în general nu știu firmele care câștigă . Cele care câștigă licitația. Nu am avut contact cu firmele, rar se întâmplă să fi auzit de firmele cu care interacționăm. Sigur sunt câteva cu nume sonore arhicunoscute dar cele mai multe dintre ele mie personal îmi sunt necunoscute.

Dl. SANDU: Din poziția unuia care cam se ocupă în acest domeniu puțin, mie mi-e foarte interesant că în lucrările propuse nu se specifică înlocuirea pompelor. Care sunt primele care se înlocuiesc și care și generează mari economii de energie pentru că față de generațiile vechi, noile pompe au consumuri reduse. Ori aici se vorbește de conducte, duze, robineți, nu pompe nu...nu știu.

Dl. PRIMAR: Scrie instalațiile hidraulice, nu știu dacă au avut în vedere, în titulatura aceasta mai generală.

Dl. ORZA: Proiectul e 40 de mii de euro. Valoarea nu știu cât e, cât ar costa lucrarea, din diferență rezultă 40 de mii proiectarea.

Dl. LULCIUC: Vorbim de o valoare estimată, în urma unei licitații se poate ca contractul de atribuire să fie la 30% din valoarea estimată. Există această posibilitate. Nu noi facem valoarea estimată, cei care au făcut valoarea estimată ar trebui întrebați pe ce s-au bazat când și-au făcut devizul pentru valoarea estimată.

Dna. ȚUNDREA: Dl. consilier din păcate foarte mulți când fac valoarea estimată o fac pe bugetul unei autorități publice locale, care este al orașului. Deci, de ce nu am face și noi economii la fel cum facem și eu și dvs și fiecare dintre noi, când vine vorba să ne gestionăm veniturile. Știm și noi că oamenii când vin la autoritatea publică spun lasă că ei au bani.

Dl. LULCIUC: De acord cu dvs, dar vreau să spun că valoarea estimată este făcută de această societate. Nu știu dacă noi avem această posibilitate să modificăm valoarea estimată. Noi azi putem respinge sau aproba proiectul.

Dl. IDOLU: Vreți să se propună să se facă achiziția prin bursă?

Dna. BLOȚIU: Sunteți de acord că în proiect practic scrie că suprafața fântânii e de 85 mp. adică aproximativ cât peretele acesta. Chiar și 30 de mii de euro după cum am spus, în cazul în care s-ar reduce la o treime, este mult pentru amenajarea unei simple fântâni.

Dl. SANDU: Aici nu vorbim neaparat de o suprafață care se zugrăvește, e clar că acolo există instalații, conducte, există intalații electrice, există automatizări, există elemente de siguranță hidraulică și electrică. Însă aș fi dorit să văd mult mai detaliat ce se face de banii aceștia pentru că după părerea mea dacă pornim reabilitarea unei fântâni și nu înlocuim pompele care sigur au zeci de ani vechime ca să reducem undeva la 25% consumul de energie, o facem degeaba. Adică degeaba înlocuiesc eu țevi și conducte dacă nu înlocuiesc pompele.

Dl. IDOLU: Ne poate spune cineva de la primărie, să ne detalieze proiectul, cât de cât, ce zice colegul Dl. Sandu.

Dl. PRIMAR: Sunt cu dl. Culiță pe telefon, deci dânsul spune că se schimbă tot, se trec pompele în subteran, se pun alte pompe pentru că acum sunt nu știu cum acolo, se înfundau mereu. Ce a făcut proiectantul? Nici ei nu sunt în măsură, nu avem specialiști în primărie ca să facem proiecte sau să putem stăpâni toate domeniile în care avem lucrări în care avem activități. Vă rog să înțelegeți că se fac licitații se apelează la specialiști, cine câștigă licitația este de încredere că nu-ți permite legea să procedezi altfel și mergi pe mâna lor. E o licitație. Noi acum ce să spunem? Că nu e atât? Ci mai puțin? Este un deviz pe care firma de specialitate l-a generat. Este asumat se intră într-o licitație și la licitație într-o competiție deschisă absolut tuturor care îndeplinesc condițiile legale, se stabilește prețul. Noi de regulă la licitație avem prețuri de 60-70% din prețul estimat. Dar poate fi și mai mic de atât.

Dl. IDOLU: Nu vorbiți cu noi dl. Primar.

Dl. PRIMAR: Vorbesc cu dvs, evident, că dvs vă spun ce mi-a spus dl. Chiș. Care e încă pe telefon.

Dl. MAZILU: Cred că prețul la licitație nu poate fi coborât foarte mult, pentru că în momentul în care prețul este coborât nu mai ai garanția calității. Pentru că în momentul în care se face acest deviz presupun că se stabilește o anumită calitate a pompelor a materialelor și a tot ce ține. Proiectul ca deviz trebuie să fie oarecum pliat pe realitate. Deci nu cred că se poate da foarte mult, la 70% sau 30% proiectul în jos.

Dl. PRIMAR: Prețul poate merge în jos fără nici o problemă respectând toate cerințele din Caietul de sarcini. Nu lucrând cu matriale care nu corespund caietului de sarcini, nu lucrând cu dispozitive, echipamente de calitate mai proastă ci respectând cerințele din caietul de sarcini. Nu-ți permite legea. Nu vedeți că se aplică corecții pe fondurile europene, pentru că s-au introdus tot felul de limitări, consideră cei ce merg pe principiile din UE. Că se îngrădește competiția. Câștigă și cei care vin cu prețul cel mai mic, dar au obligația să facă la nivelul de calitate cerut totul. Nu pot fi descalificați, li se poate cere dacă prețul e suspect de mic, li se poate cere să dea explicații dar atâta tot.

Dl. LULCIUC: Li se poate cere și justificarea de preț iar să nu uitați că există o comisie de recepție care trebuie să verifice că într-adevăr au respectat condițiile din caietul de sarcini.

Dl. DIMECA: Am o recomandare, din păcate noi de 20 de minute dezbatem ceva pentru că am primit o telegramă, sunt 3 rânduri și dacă era structurat puteam să ne dăm seama mai clar că așa ne dăm cu părerea.

Dl. PRIMAR: Cred că aici trebuie să mergem...noi nu suntem specialiști, de ce să ne dăm seama? Eu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în domeniul echipamentelor hidraulice?

Dl. ORZA: De valoarea totală nu ne dăm seama, dar 40 de mii de euro proiectarea?

Dl. PRIMAR:E prețul de la licitație dl. consilier, toate prețurile sunt de la licitație nu sunt stabilite de cineva. Dacă acesta e prețul pieței, nu suntem în comunism.

Dl. DIACONU: Nu e nici un preț de la licitație, diferența dintre C plus M și valoarea investiției nu e doar proiectare, sunt toate dotările necesare unei fântâni. Nu spun că aici e prețul mare sau mic că nu mă aștept, chiar nu am de unde să știu dar de diferența dintre C plus M și valoarea investiției știu și nu e doar proiectare. În orice altă investiție pe care o aveți în vedere, orice dotare se regăsește în diferența dintre C plus M și valoarea investiției. Nu aveți cum să calculați proiectarea mai mare de 3% că nu trecea de CT. Din valoarea propusă a investiției.

Dl. PRIMAR: Da dar în general eu mă refer, noi venim cu prețul de la licitație, nu facem lucrări cu prețuri scoase din burtă. Că nu se poate. Și la licitație sigur pot părea unele mai mari altele pot părea mai mici dar acesta e prețul pieței în competiția punctuală respectivă. În acel loc în acel moment.

Dl. DIACONU: Proiectarea a fost 18 mii de lei cu TVA inclus.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

 • I vot împotrivă

6 abțineri.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 2013-2018, a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. MAZILU: Supun la vot luarea cuvântului de către dl. Bărsan.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 9 voturi pentru

 • II voturi împotrivă

În aceste condiții vom trece direct la vot.

Dl. BÂRSAN : Conform art. 42 lit.3 din Regulamentul de funcționare al consiliului local nu este necesară supunerea la vot, președintele de ședință acordă invitația persoanelor care participă. Nu este necesară supunerea la vot. Dl. DIACONU: Efectiv de când conduceți dvs ședința consiliului local?

Dna. SECRETAR: Întotdeauna se supunea la votul consilierilor locali acordarea cuvântului indiferent cărei persoane din audiență.

Dl. MAZILU: Președintele de ședință oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, aceste puncte de vedere având valoarea de recomandare.

Dna. SECRETAR: Nimic nu împiedică președintele de ședință să supună votului consilierilor dacă se acordă cuvântul sau nu și perioada de timp. Deci acestea sunt uzanțele așa lucrați dvs în activitatea pe care o desfășurați. Dl. MAZILU: Având în vedere că cel puțin de când sunt eu în consiliul local a existat această cutumă de a se supune la vot luarea cuvântului, am rugămintea la dl. Bârsan să depună materialul la fiecare dintre noi consilierii, pentru că înțeleg că aceasta este procedura din consiliul local dintotdeauna.

Dl. IDOLU: Vedeți dacă votam regulamentul modificat al colegului Grigoroiu, n-aveam dubii acum.

Ca să nu existe niciun dubiu și ca să spunem noi acum aici că nu avem de ce să ne ascundem, de fapt era o întrebare, să citim în ziar, cum se justifică că s-au cheltuit peste 12 milioane de lei la rubrica - alte cheltuieli, în 2016? Supun atenției că în anul electoral 2016 Casa de Cultură a raportat peste 12 milioane de lei. Fără să răspundem, eu nu vreau să răspund, doar am citit ca să nu credem că nu știu ce se ascunde aici. Eu am citit, nu trebuie neaparat răspuns. De la Casa de Cultură oricum nu e nimeni aici.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

7 abțineri

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 008184/11.04.2018 a S.C. ID SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bd. Take Ionescu nr.73, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. MAZILU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

2 abțineri

Adresa nr. SC2018 - 008685/17.04.2018 a S.C. JT AGROTIM SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. MAZILU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 008687/17.04.2018 a S.C. AGRO IAHIM SRL privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. MAZILU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 007886/04.04.2018 a Asociației de Proprietari Bd. Revoluției din 1989, nr.3 privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 511/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. MAZILU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 007638/02.04.2018 a TIMMOBILIA S.R.L. privind plângerea realabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piața Alexandru Mocioni, nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. MAZILU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 008173/11.04.2018 a Retim Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Notificărilor nr. SC2018 - 6072/15.03.2018 și nr. SC2018 - 6073/15.03.2018 și invitație la conciliere în 08.05.2018.

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Decizia nr. 21/11.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009291/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201725/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 538/2017).

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Decizia nr. 23/11.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009295/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201720/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 518/2017).

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Decizia nr. 24/12.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009293/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201733/07.03.2018(emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 538/2017).

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Decizia nr. 25/12.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind soluționarea contestației cu nr. E12018 - 009292/30.03.2018, formulată de către TIMMOBILIA SRL, împotriva deciziilor de impunere nr. 7591/06.03.2018 și nr. 201721/07.03.2018 (emisă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 508/2017).

Dl. MAZILU: S-a luat la cunoștință.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Calea Torontalului nr. 14”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Brândușei nr. 12”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 21”.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Take Ionescu nr.57”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Take Ionescu nr.39”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 21 voturi pentru

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Dropiei nr. 7”.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Dâmbovița nr. 22A”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. C. Brediceanu nr. 13-15”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:      19 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr. 11”.

PUNCTUL 10

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:      21 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Calea Circumvalațiunii nr. 67”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42”.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Răsăritului nr. 5”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Bvd. Cetății nr. 30”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza

D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului nr. 1, Sc.A”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Cernăuți nr. 10, 12, 14”.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Burebista nr. 8-12-14”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Henri Coandă nr. 2, bl. T1”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Teiului nr. 11”.

2 abțineri

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Gen. Dragalina nr.31-37”.

Dl. MAZILU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 52/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Calea Circumvalațiunii nr. 20, bl.79/A”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 18 voturi pentru

 • 1 abțineri

5

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str.Bulevardul Cetății nr.50-52”

9

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 19 voturi pentru

 • 2 abțineri

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

60/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea

Doinei nr. 19-21-23-25-31”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 20 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului, nr. 7”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 21 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.46/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Al. Odobescu, nr.79”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 21 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza

D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Cerceilor, nr. 2, Bl. D65

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 21 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

44/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str.

Dumitru Kiriac, nr.2, 2/A”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 20 voturi pentru

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea Martir Nagy Eugen, nr.16”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 20 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

50/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Mare;al Alexandru Averescu, nr. 70”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot:

20 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

45/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea

Sepia nr. 10”

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 21 voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez pocedura de vot: 21 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane sityuate pe Calea Buziașului, str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara

DL. IDOLU: Există cineva care dorește să ia cuvântul.

5

DL. MAZILU: Supun la vot dacă acordăm cuvântul doamnei din partea societății Denis Alex

5

20 voturi pentru

1 abtinere

1 vot impotriva

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Vă mulțumesc frumos în primul rând pentru această ocazie, mulțumesc domnilor consilieri și domnului președinte, inclusiv d-lui Primar. Numele meu este Frățilă Mihaela, sunt avocat în cadrul cabinetului Kovacs&Kovacs și reprezentăm societatea Denis Alex S.R.L, care are ca obiect de activitate servicii de pompe funebre. Această societate a încheiat cu Primăria în cursul anului 2013 un contract de concesiune. Acest contract de concesiune raportat la HG955/2004, în Anexa 3 prevedea o prelungire cu un termen de 5 ani de zile. Dintr-o eroare s-a prelungit doar pentru o perioadă de doar 3 ani de zile, iar în momentul în care am sesizat această chestiune, respectiv această eroare, am înțeles să formulăm pe cale amiabilă cereri adresate primăriei pentru a solicita prelungirea vis a vis de această perioadă pe care o prevede legea, respectiv 5 ani. Culmea este că, ulterior, după ce societatea Denis Alex a sesizat această eroare vis a vis de termenul prescurtat de prelungire a acestui contract de concesiune, alte societăți, care au același obiect de activitate din timișoara, s-au adresat Primăriei și

5                                                                                               5             ~                                                                            5

Primăria a respectat acest termen de prelungire conform HCL291/2013, respectiv HG 955/2004. Ca atare, noi am fost nevoiți, având în vedere faptul că nu s-a prelungit acest termen de concesionare a acestui contract, respectiv gestionarea cimitirului din Calea Șagului pe acel termen imperativ cerut de lege de 5 ani, am fost nevoiți să ne adreasăm instanței de judecată. Am depus inclusiv la cam. 12 dovada acestor solicitări pe cale amiabilă și inclusiv dovada că s-a înregistrat această acțiune prin care am solicitat nulitatea acesti clauze eronate și în același timp am solicitat ca instanța să dispună, pe bună dreptate diferența de acei ani în care societatea a fost îngrădită să concesioneze acest cimitir. Pe cale de consecință, noi apreciem că până în prezent, din punctul nostru de vedere ar trebui scos de pe ordinea de zi acest proiect. Noi am formulat această cerere și în dezbaterea ședinței publice din 03.04.2018. Dl. primar a dispus la începutul ședinței scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Ca atare, noi vă solicităm să scoateți de pe ordinea de zi a acestui proiect, până la soluționarea pe cale judecătorească.

DL. PRIMAR: Lucrurile sunt în felul următor: scrie, e adevărat, într-o prevedere legală că astfel de contracte se fac pe 5 ani. Când s-au întocmit însă contractele la care d-na avocat face referire, părțile au convenit să facă pe 3 ani. Că a fost o greșeală sau nu, noi nu știm, însă juriștii din Primărie spun că acordul părților nu intră în coliziune cu legea, dacă prin acordul părților nu se prevede o durată mai mare decât cea indicată în lege. Întrucât părțile atunci au convenit să se încheie contractul pe 3 ani, spun juriștii din primărie, repet, că e în regulă. Contractul este expirat și prin urmare acest proiect de hotărâre este correct. Drept urmare eu nu îl retrag de pe ordinea de zi și vă rog să îl votați pentru că riscăm să ajungem și cu cimitirele cum am ajuns cu dezinsecția, cum am ajuns cu o mulțime de alte lucruri la care nepornindu-se din timp pe proceduri, am avut goluri de gestiune a problemelor din zonele respective. Vă dați seam ace ar însemna să rămânem într-un gol vis a vis de cimitire. Ar fi un adevărat dezastru. De aceea eu vă propun să și votați proiectul și sigur că pentru cimitirul în cauză instanța se va pronunța când se va pronunța și se va produce conformarea la decizia instanței, dacă cumva la acea vreme va fi o contradicție între ceea ce se

5      ~

va desfășura atunci și ceea ce consideră instanța că ar fi trebuit să se desfășoare. 5                                     5                                                                                       5

Aceasta este poziția juriștilor și eu mi-am însușit-o evident.

DL. MOȘIU: Asta voiam să vă întreb și eu, dacă firma dvs. a semna acest 9                                                                                       5

contract de concesiune, acum trei ani, pentru că dacă a semnat înseamnă că a fost cu acordul ambelor părți, iar sesizarea trebuia să se întâmple a doua sau a treia zi, nu după trei ani. Noi nu am înțeles, nu suntem juriști, dar asta am vrut să vă întreb, dacă firma dvs. a semnat și și-a desfășurat activitatea în acești trei ani.

7                                                                                        5      5                              5                                                                         5

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Societatea a semnat într-adevăr acest contract, noi nu negăm faptul că s-a semnat acest contract, problema este alta. În momentul în care se discută prelungirea conform legislației în vigoare, legea spune că se prelungește cu încă o jumătate din perioada inițială pentru care s-a încheiat contractul. În acel moment societatea a sesizat că defapt HG 955/2004 prevedea ca aceste contrac5te să fie încheiate pe un termen de 5 ani și nu pe 3 ani. Ca atare prelungirea trebuia făcută pentru încă doi ani jumătate și nu un an jumătate așa cum s-a prelungit ulterior. Din aceste considerente noi am făcut demersurile necesare care se impun.

DL. PRIMAR: Eu consider că suntem mult mai protejați dacă luăm în considerare contractul, așa cum a fost el semnat și l-am luat ca atare, s-a acordat

7      5                                                                     5                                                        ~

deja o prelungire la jumătatea duratei contractuale, decât dacă facem acum o prelungire. Acum scoatem la competiție și mai ales că se impun o mulțime de îmbunătățiri ale contractelor. Caietul de sarcini de acum, la care city managerul Robert Kristof și dl. consilier local Moșiu și mai mulți dintre dvs. probabil, au lucrat foarte mult, este cu mult îmbunătățit față de contractul cu care noi am

~                                                                       5             5

funcționat până acum. Eu cred că trebuie să mergem la competiție cu toate aceste cimitire.

DL. IDOLU: Dar cum se spune maxim 5 ani sau 5 ani?

DL. PRIMAR: În lege scrie 5 ani, dar repet, juriștii spun că dacă nu se depășește durata din lege atunci funcționează legea acordului părților. Nu e coliziuine cu prevederea din lege. Acum se scoate la competiție pe 5 ani, dar la vremea la care s-a făcut precedenta competiție a fost pe trei ani.

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Dacă îmi permiteți, vă mulțumesc că ați făcut aceste precizări, ca să fie de înțeles pentru toată lumea. Legea prevede în mod obligatoriu acest termen de 5 ani într-adevăr. Chiar dacă părțile au semnat acest contract, problema se pune în modul următor, vis a vis de competiția pe care ați adus-o în discuție mai devreme. Este dreptul concesionarului să-și finalizeze efectiv dreptul său contractual vis a vis de acest contract de concesiune. I s-a îngrădit efectiv acest drept, i s-au luat acești 2 ani și jumătate, timp în care societatea Denis Alex SRL avea posibilitatea să-și ducă la bun sfârșit acest contract și ulterior toate societățile cu 1                                             5                                                    5                                                 5                                                                 5

servicii de pompe funebre aveau posibilitatea să participe la o astfel de competiție, astfel cum s-a menționat.

DL. PRIMAR: A fost cu acordul părților și haideți să lăsăm instanța să se

1       5             5                    5                                                 5

pronunțe. Vom vedea ce va spune instanța. Nu facem noi o prelungire peste ceea ce derivă din acordul părților. Asta ar însemna o asumare pentru cei care votează pentru așa ceva. Să lăsăm să se pronunțe instanța.

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Așa este dl. Primar, doar că societatea a făcut nenumărate cereri vis a vis de acest acord.

DL. ORZA: D-na secretar, s-a vehiculat aici un număr de HG. Îl aveți ~                                                                                                                                    5

cumva, ca să îl citim.

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Eu am adus un set de 23 de exemplare, având în vedere că am știut, participând și la cealaltă ședință de consiliu din 03.04. 2018, am prezentat pentru fiecare consilier în parte notificările, inclusiv copie după acțiune, tocmai ca să se lămurească vis a vis de această chestiune fiecare consilier în parte. Este o chestiune foarte delicată și noi am solicitat înțelegerea amiabilă.

DL. MAZILU: Este cineva de la Direcția Clădiri, terenuri, Biroul garaje, cimitire? Dacă sunteți de acord să auzim și punctul de vedere al aparatului tehnic al primăriei.

D-NA SECRETAR: Atâta vreme cât contractul de concesiune a fost avizat de colegii de la Serviciul Juridic, termenul acela de 3 ani corespundea.

DL. MOȘIU: Dar doamna secretar, spuneți-ne că e în dubiu. Deci dânșii au semnat un contract pe 3 ani. Conform legii se prelungește cu jumătate din perioada contractului. Noi putem acum legal să prelungim cu 2 ani jumătate? Asta e întrebarea. Asta dvs. trebuie să răspundeți, nu altcineva din serviciu.

D-NA SECRETAR: S-a prelungit deja cu un an jumătate.

DL. MOȘIU: Asta s-a întâmplat deja, am înțeles, și atunci cum putem noi prelungi un contract de 3 ani cu 2 ani jumătate? Asta nu înțelegem

D-NA SECRETAR: Nu se prelungește acum. Dvs. aveți un material legat de scoaterea la licitație a acestui serviciu. Nu aveți nicio prelungire.

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: dacă îmi permiteți să răspund la această nedumerire. Contractul încheiat în anul 2013 cu societatea Denis Alex s-a încheiat pe un termen de 3 ani. Momentul în care legea spune că se poate prelungi cu jumătate din perioada inițială, ceea ce s-a și întâmplat, noi am constatat că perioada minimă, obligatorie pentru care societatea trebuia să încvheie acel contract era de 5 ani nu de 3, deci noi trebuia să îl prelungim cu 2 ani jumătate și ni s-a prelungit cu un an jumătate.

DL. MOȘIU: Un contract semnat, cum să îl prelungim noi altfel decât a fost semnat?

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: La solicitarea părților.

DL. PRIMAR: Este o problemă tipică ce nu poate fi rezolvată administrativ ci instanța trebuie să se pronunțe. Administrativ este corect așa cum am procedat noi. Scoatem la licitație.

D-NA FRĂȚILĂ MIHAELA reprezentant societate Denis Alex: Veți observa în toate documentele pe care eu le-am pregătit pentru dvs. astăzi, că există inclusiv cererea de chemare în judecată și dovada înregistrării acțiunii referitor la acest demers judiciar formulat în instanță.

DL. MAZILU: Am rugămintea să ascultăm și părerea aparatului tehnic al primăriei.

D-NA SÎRCA: Numele meu este otilia Sîrca. Conduc Biroul garaje, cimitire, coșerit și spații utilitare și vreau să vă aduc la cunoștință că și scoaterea

>  5   5  1 5        5                    555

la licitație a acestor cimitire în anul 2013 s-a făcut în baza unor caiete de sarcini

5

și a unor termene care au fost aprobate tot de către Consiliul Local, tot dvs. ați votat ca acel termen să fie de 3 ani și nu 5 ani, s-a încheiat pe 3 ani și s-a prelungit pentru încă un an și jumătate. În contract scrie că se încheie pe 3 ani și poate să fie prelungit pentru încă jumătate din perioada inițială. Interpretări pot fi oricâte, dar noi ca și funcționari și cred că nici dvs. ca și consilieri locali nu vă

>                                      5                    5                       5                                                                        5

veți asuma a interpreta asemenea expresii sau sintagme când este clar pentru noi că au beneficiat deja de o prelungire. Primul contract a fost asumat prin semnătură și a fost prin licitație publică pe SEAP, așa au fost adjudecate, iar cel de-al doilea act adițional care s-a încheiat la contract a fost făcut tot prin acordul părților, la cererea lor și au fost acceptate pe semnătură. Ca urmare, părerea mea este că nu mai pot fi făcute modificări vis a vis de termene atâta timp cât prin hotărâre de consiliu local a fost stabilit acest termen.

DL. MAZILU: Am înțeles. Vă mulțumesc.

5                                          5

DL. IDOLU: Am o întrebare pentru d-na Sîrca. Pentru curiozitatea noastră, celelalte contracte cum sunt, pe 5 ani sau pe 3 ani?

D-NA SÎRCA: Primăria Municipiului Timișoara are în administrare 5

cimitire, dintre care două sunt într-un lot și sunt pe un singur contract care este valabil până în anul 2020.

DL. IDOLU: Pe ce perioada au fost încheiate?

D-NA SÎRCA: Inițial au fost pe 10 ani încheiate. S-au terminat acele

contracte și au fost scoase la licitație și s-a hotărât ca termenele să fie mai scurte.

5                                                                              5         5

DL. IDOLU: Cât? Nu vorbim de o firmă, eu vorbesc de restul.

Z\

D-NA SÎRCA: 3 ani au fost toate. Înainte au fost 10 ani cu prelungire pe

jumătate de perioadă, adică 5 ani. Acum sunt 3 ani plus 1 an jumătate.

DL. GRIGOROIU: Dl. consilier a întrebat, contractele care nu sunt expirate pe ce perioadă au fost încheiate.

D-NA SÎRCA: Singurul contract a fost încheiat pe 10 ani și a fost

prelungit pe 5 ani.

DL. GRIGOROIU: Care este acela?

D-NA SÎRCA: este contractul care este un singur lot, respectiv Cimitirul Calea Lipovei cu Stuparilor. Sunt împreună.

DL. GRIGOROIU: Dl. consilier nu a întrebat de societate, a întrebat de perioadă.

D-NA SÎRCA: Amândouă sunt în același lot.

5

DL. GRIGOROIU: A întrebat de perioadă, nu de societate. Aș mai avea o întrebare pentru doamna din executiv. Dacă știați că este atâta de gravă problema cu aceste contracte, de ce a ajuns pe ultima sută de metrii, de ce tot timpul intră pe anexa ordinei de zi aceste situații. La fel s-a întâmplat și în anul 2016 când am avut problema cu igienizarea toaletelor publice. Tot așa pe ultima sută de metrii a intrat procedura de licitație.

D-NA SÎRCA: Acest proiect de hotărâre a fost propus încă din luna a

treia.

DL. GRIGOROIU: Nu a intrat în comisii decât vineri. Nu am primit

niciun proiect.

DL. PRIMAR: Acest proiect a fost o dată retras de pe ordinea de zi,

haideți să ne amintim, pentru că el a venit cu un enunț de contract necorespunzător. Dl. consilier Moșiu a fost primul care a sesizat anumite prevederi care s-au preluat așa cum au fost ele în tradiție și, drept urmare eu am retras de pe ordinea de zi proiectul, tocmai pentru a fi îmbunătățit. Între timp sau produs îmbunătățirile, prin aportul mai multora și forma care e supusă acum la vot este una asupra căreia mi s-au adus toate garanțiile că este foarte bună.

DL. SANDU: Referitor la acest regulament este clar că e mult îmbunătățit, dar mie îmi ridică niște semne de întrebare o procedură care nu știu cât a fost de ok în momentul respectiv pentru că în momentul în care noi am stabilit un nou regulament al cimitirelor ce prevedea o durată inițială a contractului de 3 ani, noi prelungim un contract anterior cu 5 ani de zile. Adică dăm o prelungire aproape dublă unora, în condițiile în care celor care încheie contracte noi le dăm doar 3

~                           5

ani. Aici nu văd eu o chestie în regulă.

DL. MOȘIU: S-a prelungit cu jumătate din timpul...

DL. SANDU: Da, dar nu eram obligați să prelungim cu jumătate din timpul, pentru că noi cerem noilor contractanți 3 ani maxim și prelungim altora cu dublu.

DL. MOȘIU: Aș dori să fac câteva amendamente. Am avut o discuție cu

?5                 5

colegii înainte de ședință și am câteva amendamente.

DL. MAZILU: Dacă s-au încheiat discuțiile legate de acest subiect, dau cuvântul d-lui Moșiu pentru a formula amendamentele.

DL. MOȘIU: Este vorba de caietul de sarcini și amendamentele sunt

9                                                                                                                          5

valabile pentru caietele de sarcini pentru toate cele trei cimitire în discuție, respcetiv cel de pe Rusu Șirianu, Calea Șagului și Calea Buziașului.

La art. 13 la servicii de pază și ordine se adaugă: la serviciul de pază să existe minim 3 oameni pe schimb cu predarea schimbului pe bază de proces verbal în regim de pază de 24 de ore.

Având în vedere că foarte multe monumente, atât monumente importante pentru oraș cât și pentru cetățeni au fost vandalizate, flori furate etc. În esență, dânșii au obligația de a avea minim 8 oameni de pază pe schimb și paza să se efectueze 24 de ore.

La art. 25.10 echipamentul oamenilor din cimitir trebuie să fie aprobat de primărie.

A fost o solicitare din partea aparatului Primăriei. Este vorba de personalul din cadrul Biroului garaje, cimitire, coșerit și spații utilitare și de dl. city manager, nu de Consiliul Local.

Echipamentul personalului să aibe un număr de ordine.

Având în vedere că există un număr minim de ordine la toți cei din incinta

9 cimitirului, să nu fie dubii.

Se adaugă punctul 25.11: Echipamentul de pază va fi inscripționat distinct și va avea altă culoare față de cea a angajaților.

Adică un individ de la pază nu cumva să aibe și alte activități în incinta cimitirului, pentru că avem probleme cu protecția muncii, cu conduita, cu ținuta ș.a.m.d.

5

Art. 25.8 la numărul de angajați din incinta cimitirului să existe cuvântul minim

Aici e o chestiune de management, să nu le impunem numărul de angajați aferenți în fiecare cimitir.

5

La regulament se adaugă la art. 87 cap. IX punctul g: lipsa unuia sau a mai multor agenți de pază se sancționează cu amendă între 2000 și 3000 de lei.

DL. MAZILU: Vă mulțumesc d-le consilier.

5

DL. ORZA: Am și eu un amendament, defapt e un singur cuvânt pe care aș dori să îl introduc la pct. 25.10. Personalul angajat al concesionarului va purta echipament adecvat curat. Dacă mergeți în orice cimitir din acest oraș, fie în trecut, fie în acești ani veți vedea o bătaie de joc. Două momente importante le are un om în viață: venirea pe această lume și plecarea din această lume. În cimitirele din Timișoara, de ani de zile și în mandatele în care am fost viceprimar, firmele concesionare își bat joc de persoanele decedate. Aceiași oameni care sapă groapa, dincolo de faptul că vin plini de noroi, cu un catafalc pe roți plin de mizerie, stă corpul care urmează să fie îngropat, pe acel cărucior absolut mizerabil, ei îmbrăcați mizerabil. Colega Otilia își aduce aminte că am încercat și am și sancționat uneori firmele concesionare pentru această lipsă de minimă decență și civilizație față de acest moment al plecării unor oameni dintre noi. Întotdeauna acest lucru a lăsat de dorit și lasă în continuare, dincolo de alei ș.a.m.d. și de 500 de articole care spun cum se face decontul etc. În momentul când oamenii vin la o înmormântare nu se lovesc de chestiile acestea.

DL. PRIMAR: E prevăzut d-le consilier. Scrie uniforma.

DL. ORZA: Da, uniforma care e mizerabilă. De aceea am zis să apară cuvântul „curat”.

DL. MOȘIU: D-le consilier, puneți un amendament cu sancțiune, că altfel degeaba ne-ați povestit, suntem de acord.

DL. ORZA: Da, ar trebui și o sancțiune, nu știu, cât considerați.

DL. IDOLU: Nu poți sancționa cu amendă că nu ești nici poliție, nici organ fiscal, eventual sancțiune la 2-3 abateri, până la desfacerea contractului.

Cred că asta doare cel mai rău. Înseamnă că biroul din primărie trebuie să verifice.

DL. MAZILU: Am înțeles. Voi supune la vot întâi amendamentele formulate de dl. Moșiu și apoi voi supune la vot completarea propusă de dl. consilier Orza.

D-NA POPOVICI: Am un mic comentariu de făcut. Spunea dl. consilier că la trei abateri să se renunțe la acest contract de concesiune. Este scris undeva

5

cine trebuie să facă acele constatări? Pot să fie făcute de angajații biroului din primărie, pot să fie făcute de familiile celor care au decedat, pot să fie făcute de diverse persoane. ar trebui nominalizat cine are dreptul să facă acele constatări.

DL. IDOLU: Cred că poliția locală ar putea, dacă biroul primăriei nu poate.

DL. MOȘIU: Eu cred că și cetățenii pot face sesizare, în primul rând.

DL. ORZA: Sesizări e una și constatări oficiale e alta. Sesizările le poate face oricine.

DL. MOȘIU: Constatări trebuiau făcute de 20 de ani încoace.

9

DL. ORZA: Da, dar nu poate spune oricine, orice. Trebuie verificat. Eu, de exmplu am găsit în regulament o frază care nu e ok. La art. 9, la drepturile concedentului scrie că noi avem dreptul să inspectăm obiectul concesionat și modul în care concesionarul își respectă obligațiile asumate prin contract, dar verificarea se va face numai cu notificarea prealabilă. Eu nu cred că trebuie să îl anunțăm că îl verificăm. Să se scoată fraza asta de la art. 9 cap. V și anume verificarea se va face numai cu notificarea prealabilă.

De ce să anunțăm că facem control?

5

DL. PRIMAR: Propuneți amendamente, să fim eficienți.

DL. MOȘIU: Am făcut. Dl. Cojan, aveți dvs. prerogative să faceți constatarea aceasta?

DL. PRIMAR: Poliția Locală încadrează unde trebuie.

5

DL. IDOLU: Atunci constatarea să o facă Poliția Locală.

5

DL. PRIMAR: Face la spații verzi, la clădiri etc.

DL. MAZILU: Supun la vot propunerea d-lui Moșiu. Inițiez procedura de vot:

DL. IDOLU: Îl rog pe dl. Moșiu să formuleze ce am vorbit, că are regulamentul în față.

DL. MOȘIU: Eu zic că la prima parte de sancțiuni, respectiv la art. 87.1 se adaugă litera f: Constatarea conform a uniformei personalului și a curățeniei se va face de către agenții poliției locale.

DL. IDOLU: Și comportamentul.

DL. MOȘIU: La respectarea regulamentului intră tot.

DL. MAZILU: Revin și supun la vot amendamentele d-lui consilier Moșiu. Inițiez procedura de vot:

21 voturi pentru

 • 1 abtinere

Supun la vot amendamentele propuse de dl. consilier Orza:

23 voturi pentru

Supun la vot întregul proiect de hotărâre:

18 voturi pentru

5 abțineri

5

PUNCTUL 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018

DL. MAZILU: Dacă nu sunt luări de cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

 • 2 abțineri

5

PUNCTUL 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție, certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de S.C. COLTERM S.A. cu Termoficare Oradea S.A.

DL. IDOLU: Cred că toți cei de aici de față sunt de acord că această

5                                                                 5

societate trebuie sprijinită, în limitele legale astfel încât să nu se producă la un moment dat consecințe sociale negative. Totuși, trebuie să fim prudenți și votul nostru trebuie să fie în cunoștință de cauză vis a vis de modul de achiziție. L-am

5          5                                                                                                                                    5

discutat mai devreme cu dl. faur, dar eu aș vrea să fiu sigur că se respectă, dacă poate să ne spună formal, sau măcar informal, procedura de achiziție a acestor certificate. Să ne spuneți ce ați făcut pentru asta și ce impact va avea. Noi votăm acum, a venit în ultimul moment și nu aș vrea să existe nicio suspiciune.

DL. FAUR: A existat o procedură de achiziție. Singurul ofertant care s-a prezentat a fost CET-ul Oradea, care a răspuns solicitărilor noastre de plată eșalonată. Nu a fost o altă firmă în țară.

5                                                                                                               5

DL. IDOLU: Înțeleg că esența acestei achiziții era însăși eșalonarea plăților. Asta era esențial, datorită lipsei de cash flow.

DL. FAUR: Exact.

DL. IDOLU: Și a fost singurul ofertant care a acceptat condițiile?

DL. FAUR: A fost singurul ofertant de pe piață care a acceptat plata eșalonată în 5 luni de zile.

5

DL. IDOLU: Printr-o procedură de selecție prevăzută de legea achizițiilor publice?

DL. FAUR: Da, categoric.

DL. IDOLU: Bine. Vă mulțumesc.

5

DL. PRIMAR: Asta a fost problema. Pe piață sunt furnizori de certificate, mulți chiar, numai că ni se pretinde plata imediată. Acesta este motivul pentru care la competiția despre care ne vorbește dl. Faur nu a existat concurență.

DL. MAZILU: Supun la vot proiectul de hotărâre.

17 voturi pentru

 • 3 abțineri

5

Vă mulțumesc pentru toate cele discutate și declar închisă ședința de astăzi.

5                     1                                                                            5                                               5             5

DL. IDOLU: Eu aveam două interpelări, dar fiind ședință extraordinară nu se mai pot depune. E un subiect de interes pentru toți cei de aici: curațarea și spălarea străzilor și dezinsecția pentru țânțari și căpușe, dar le discutăm data viitoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


9                                       9                   9      7

Cons. OCTAVIAN MAZILU