Proces verbal din 23.02.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 23.02.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 23.02.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Dl.viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 23;

Au absentat: Ilare Bordeasu, Tundrea Luminita, Raluca Popescu, Ioan Mateescu;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 238 din 19.02.2018

Anexă

La Dispoziția nr. 238 Din data de: 19.02.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.01.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, caietului de sarcini, Acordului cadru și Contractul subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Municipiului Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/08.01.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe(A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr. 412177, nr. cad.412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC-23 buc., case tip TS-28 buc. și case tip LC-36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp., înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. cad 444491-C1, situată în str. Iuliu Maniu nr.42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării.

 • 6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp., din Căminul nr. 1 cu P+3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp., situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coandă”, situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timișoara - unitate de învățământ privat acreditat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 104 către Bânciu (Indru) Anamaria și încheierea actului adițional.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Închiriere nr.

1462/07.12.2004, încheiat cu  ASOCIAȚIA  ”VICTORIA„ A

LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUȚIE și încheierea actului adițional.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timișoara ,Bv.Regele Carol I nr.15, subsol, către Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional.

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1.

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

 • 14.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 8, situat în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, et.I, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la prețul de 78.500 euro.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

 • 17.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara .

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor stabilite prin HCLTM nr.58/21.02.2017 pentru serviciile de curățenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din municipiul Timișoara.

 • 20. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2017.

2 1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Luminița Boțoc nr. 2".

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Luminița Boțoc nr. 4",

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru nr. 13".

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Vasile Lucaciu nr.18".

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr.2, Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018,

în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială                                                             sau

din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari,în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat,locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

 • 31. Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 33. Adresa nr. SC2017 - 31856/13.02.2018 a Serviciului Școli - Spitale privind notificarea având ca obiect intenția de vânzare a imobilului înscris în CF nr. 406442 Timișoara, nr. Top 6081, situat în str. Iosif Vulcan nr. 1, imobil având destinația locativă de utilitate publică -Grădinița cu program prelungit nr. 44, la prețul de 115000 euro, plus 45.000 euro- contravaloarea investițiilor.

 • 34.Adresa nr. SC2018-002098/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind Raportul de follow -up nr. 6806/05.12.2017, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 1288/12.01.2015 la Decizia nr. 9/27.02.2012 la Decizia nr. 42/14.10.2011 la Drumuri Municipale S.A.

35 . Adresa nr. SC2018 - 002092/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind Raportul de follow -up nr. 6808/05.12.2017, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 110/08.01.2015 la Drumuri Municipale Timișoara precum și al Deciziei nr. 110/22.01.2018.

 • 36. Adresa nr. SC2018 - 003390/14.02.2018 a Instituției Prefectului -Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 379/17.10.2017 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara.

 • 37. Adresa nr. SC2017-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, str. Armoniei nr.23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafață de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform HCL nr. 266/20.12.2016 modificată prin HCL nr. 314/2017.- completată cu Adresa Instituției Prefectului nr. SC2018-2096/30.01.2018.

 • 38. Adresa nr. SC2018 - 002622/06.02.2018 a numiților Stănilă Otilia Mirela, Stănilă Iosif, Suba Valeriu, Suba Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 39. Adresa nr. SC2018- 002623/06.02.2018 a SC DMV AVIATECH S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 40. Adresa nr. SC2018 - 002633/06.02.2018 a doamnei Teodorescu Marta privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.527/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Badea Cartan nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 41. Adresa nr. SC2018 - 002631/06.02.2018 a doamnei Motica Alexandra Denisa privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 529/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 42. Adresa nr. SC2018 - 001845/26.01.2018 a Asociației de Proprietari din Timișoara Piața Victoriei nr. 8 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 557/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Piata Victoriei nr.8 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 43. Adresa nr. SC2018 - 2065/30.01.2018 a S.C. EUSKALTEL SRL privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 44. Adresa nr. SC2018 - 2066/30.01.2018 a doamnei Dănoiu Oana și domnului Peia Bogdan privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 45. Adresa nr. SC2018 - 2067/30.01.2018 a domnului Peia Bogdan privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 46. Adresa nr. SC2018 - 2068/30.01.2018 a doamnei Dănoiu Oana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 47. Adresa nr. SC2018 - 002999/12.02.2018 a domnului VÂRSĂNDAN LUCIAN-MANUEL formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 29/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara.

 • 48. Adresa nr. SC2018 - 003013/12.02.2018 a doamnei BUDA SAVETA privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.513/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989 nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 49. Adresa nr. SC2018 - 003054/12.02.2018 a doamnei Tarle Muntean Loredana și d-lui Tarle Muntean Loredana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 76/24.02.2009 -privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe collective și servicii” Str. Mircea cel Bătrân nr. 32-34 și str. Horia nr. 29, Timișoara.

 • 50. Adresa nr. SC2018 - 001766/26.01.2018 a doamnei Toc Mirela Adriana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 51. Adresa nr. SC2018- 003313/13.02.2018 a doamnei Carol Elvira Iolanda privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 525/2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Take Ionescu nr.71, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 52. Adresa nr. SC2018 - 003232/13.02.2018 a numiților Fanu-Moca Adrian și Fanu-Moca Daniela privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.510/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 53. Adresa nr. SC2018 - 003207/13.02.2018 a Asociației de Proprietari strada Mărășești nr. 7 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 528/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piața Marasesti nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 54. Adresa nr. SC2017 - 003369/14.02.2018 a Asociației de Proprietari din str. General Berthelot nr.5 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijit.

 • 55. Adresa nr. SC2018 - 003414/14.02.2017 - a d-nei Cîmpeanu Grafina-Claudia- președinte al Asociației de Proprietari , B-dul Revoluției din 1989 nr. 7 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 515/2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Bdul. Revoluției din 1989 nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 56. Adresa nr. SC2018 - 003452/15.02.2018 a numiților Spada Giuseppe și Conti Marco Giovanni privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 57. Adresa nr. SC2018 - 003448/15.02.2018 a d-lui Buttard Patrick Alain privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 58. Adresa nr. SC2018 - 003447/15.02.2018 a numiților Petcu Sergiu și Petcu Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 59. Adresa nr. SC2018 - 003444/15.02.2018 a d-nei Macedolean Rodica-Iliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 60. Adresa nr. Sc2018 - 003485/15.02.2018 a numiților Vlad Rodica, Vlad Titu Florea Marius, Vlad Mihaela și Vlad Daniela privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 520/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Republicii nr. 11 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 61. Raportul de activitate nr.SC2018 - 1690/05.02.2018 al domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2018.

62.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul

Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL. DIACONU: Buna ziua! Va rog frumos sa luam loc pentru a porni sedinta! Avem o anexa la ordinea de zi, o anexa care este formata in special din proiecte de hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru proiecte de reabilitare termica a blocurilor, eficientizare energetica in vederea depunerilor pe programul operational regional si de asemenea, tot pe ordinea de zi suplimentara, inteleg ca unul dintre proiecte ar urma sa fie retras.

DL. PRIMAR: Buna ziua tuturor, mai intai! As dori sa retrag proiectul de pe pozitia 4 de pe ordinea de zi suplimentara, pentru ca trebuie sa ne clarificam un pic in ceea ce priveste consecintele pe care le-ar avea acest proiect. Vizeaza sa lasam la baza de pe Splaiul Tudor Vladimirescu grupul SALVO sa desfasoare activitati, dar avand in vedere ca noi avem acolo ceva lucrari prevazute, mai bine retrag acum si vedem daca va mai fi oportun sau nu, oricum grupul SALVO poate sa foloseasca cata vreme nu avem lucrari tot ce avem acolo, doar este o structura de a noastra si nu e o problema, deci retrag punctul 4, proiectul 4.

DL. DIACONU: Bun! In aceste conditii ..

DL. IDOLU: Numai putin, daca imi permiteti o completare, domnule presedinte!? Grupul de consilieri PSD a elaborat dupa consultari cu cetatenii din cartiere si in spre faza finala de consultari cu administratia primariei cu personalul responsabil si chiar cu domnul Viceprimar, o lista de obiective pe care dorim sa le sustinem ca fiind cuprinse in bugetul de cheltuieli si alta lista mult mai scurta care am propune sa fie excluse, dar totusi in ultimele doua zile, ca sa spun pentru toata lumea, acest amendament care este inregistrat la registratura si pe care il aveti fiecare in fata, sunt doua amendamente, unul pentru suplimentare si altul pentru excludere, o sa-mi fac datoria sa-l sustin si cel putin sa citesc cateva dintre propunerile noastre, dar dupa consultari cu domnul Viceprimar Diaconu am ajuns la un consens sa zicem asa, ca dupa munca care a fost a aparatului care a elaborat proiectul primariei, totusi ar fi foarte dificila acum in ultimele doua zile sa stearga niste obiective pentru care poarta raspunderea aparatul primariei si pentru care vor deconta si administrativ si politic. Voi citi amendamentul propus pentru ca e inregistrat, dar in acelasi timp avem maxima disponibilitate ca dupa consultarile de ieri si de astazi sa ramana numa o parte din acestea.

Fac mentiunea ca aceste obiective multe din fericire s-au suprapus peste unele propuse de primarie, altele pur si simplu nu sunt posibile si am inteles lucrul acesta; deci grupul de consilieri PSD, o spun de la inceput, vis-â-vis de buget va sustine, cel putin va citi aceste..

DL. DIACONU: Multumesc, doar sa ajungem la punctul de buget. Va supun acum la vot anexa de la ordinea de zi, ordinea de zi suplimentara. Deschid sesiunea de vot. Inchid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru.

Va supun la vot ordinea de zi in intregime, dar v-as ruga, daca e posibil, sa pornim cu proiectele de reabilitare a blocurilor, de ce? Ele trebuie sa fie, sa inceapa colegii mei sa le redacteze chiar de acum, pentru ca marti trebuie sa fie finalizate si atunci Aparatul ar incepe chiar de la momentul asta sa redacteze aceste hotarari. Ceea ce inseamna ca proiectul 2, sau haindeti sa o luam de pe ordinea de zi normala, proiectele de la 23 pana la 26 ar urma sa fie puse la inceput, de asemenea proiectul de pe ordinea de zi suplimentara 2 si de la 9 pana la final, sa le aprobam la inceput. Bun, in aceste conditii va rog sa supun la vot ordinea de zi. Deschid sesiunea de vot. Inchid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru.

Bun! Incepem!

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.01.2018.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Luminița Boțoc nr. 2".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice

 • - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Luminița Boțoc nr. 4",

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  22 de voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru nr. 13".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Vasile Lucaciu nr.18".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 269/2017 ” Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36”, întocmit de S.C. EuroDraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

PUNCTUL 9 ANEXA

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Brândușei nr. 12”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 11 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Deliblata nr. 21”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 12 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Take-Ionescu nr. 39".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 13 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Stelelor nr. 6”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 14 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Take-Ionescu nr. 11-13".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 15 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Aleea Cristalului nr. 1, bl.74, sc.D”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 16 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 17 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Intrarea Sepia nr. 10”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 18 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Al. Odobescu nr. 79”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 19 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Aleea Azurului nr. 7”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 20 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Mrt. Nagy Eugen nr. 16”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 21 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Intrarea Cerceilor nr. 2, bl D65.”

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 22 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Mareșal Al. Averescu nr. 70”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 de voturi pentru

PUNCTUL 23 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Bvd. Cetății nr. 50-52".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 24 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Calea Circumvalațiunii nr. 20”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 25 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Gen. Ioan Dragalina nr. 31-37”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 26 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Teiului nr. 11”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 27 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Henri Coandă nr. 2, Bl. T1”.

PUNCTUL 28 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Burebista nr. 8-12-14”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 de voturi pentru

PUNCTUL 29 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-20-22";

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 30 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Calea Circumvalațiunii nr. 67”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 31 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Răsăritului nr. 5”.

PUNCTUL 32 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 33 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Arieș nr. 20”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 34 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 10 de voturi pentru

PUNCTUL 35 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc str. Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C”.

PUNCTUL 36 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe S+P+4E - str. Oglinzilor nr. 16-18".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 37 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Dropiei nr. 7”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 38 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Calea Torontalului nr. 14”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

PUNCTUL 39 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Dâmbovița nr. 22A”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

22 de voturi pentru

PUNCTUL 40 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Măslinului nr. 11".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 41 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Topologului nr. 1, sc.A”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 42 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Argeș nr. 4”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 43 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Topologului nr. 5, sc. A+B”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

22 de voturi pentru

PUNCTUL 44 ANEXA

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. C. Brediceanu nr. 13-15".

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 45 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 42”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 46 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Cetății nr. 30”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 47 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Cernăuți 10-12-14”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 de voturi pentru

PUNCTUL 48 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Al. Odobescu nr. 79”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 de voturi pentru

Va multumesc! Acestea au fost proiectele de reabilitare termica a blocurilor. Trecem la ordinea de zi normala, punctul 2.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018

DL. DIACONU: Înainte de a trece la dezbateri, dacă îmi permiteți, ca în fiecare an, voi face câteva amendamente din partea executivului, urmând ca apoi să vă dau cuvântul. Sunt în general amendamente care provin din partea direcțiilor, a școlilor ș.a.m.d.

Primul amendament: se suplimentează bugetul de venituri proprii, cap. 65.10 “Învățământ”, tilul I - cheltuieli de personal, reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, cu suma de 436,3 mii lei, respectiv veniturile cu aceeași sumă, pentru Școala Generală nr. 7, Timișoara. Este bugetul de venituri proprii pe care nu au reușit să și-l treacă în timp util. Sunt sume din venituri proprii și nu au fost trecute în bugetul școlii.

Inițiez procedura de vot:

21 de voturi pentru

Al doilea amendament: Includerea în Bugetul de investiții:

- Consultanță SF+PT - Centrul Artă Tehnologie Experiment - 800.000 lei

 • -  Consultanță SF+PT - Amenajare parc zona Lunei 75.000 lei

 • -  D.A.L.I+PT - reabilitare Ceas Floral - 25.000lei

 • -  Alte studii și proiecte parcări - 100.000lei

 • -  Poliția Locală - Bunuri și servicii - 176.000 lei

 • -  Dotări Spitalul Victor Babeș - 99.000 lei

Cu sursele de finanțare pregătite în valoare de 1.275.000 lei din disponibilizări de la alte capitole bugetare

Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

Amendament 3: Includerea în buget la secțiunea investiții din bugetul local, a următoarei poziții: Spor de putere - Școala general nr. 30, suma solicitată 300.000 lei. Sursa de finanțare: reducere de la 882000 lei la 582000 lei a sumei de pe anul 2018 de la obiectivul Modernizare terase circulabile existente ș.a.m.d. D+P+2E, Școala general nr. 30, str. Aștrilor nr. 13 și adăugarea sumei de 300.000 lei la credite de angajament.

Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

Amendament nr. 4: Solicităm diminuarea sumei prevăzute în Programul Dezvoltare 2018, investiții din bugetul local, capitolul 66.02.06 Spitale - Lucrări noi, obiectivul “Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de radioterapie și acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu ” cu 600 mii lei.

Solicităm suplimentarea sumei prevăzute în programul Dezvoltare 2018 -investiții din bugetul local la capitolul 84.02.03.03/C Străzi, obiectivul “DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei” cu 40,00 mii lei, suma de 560, 00 mii lei fiind disponibilizată și a fost orientată către celelalte amendamente., o parte dintre ele susținute de executive, o parte de consilierii locali.

Suma provine din încheierea licitației. S-a încheiat licitația și s-a adjudecat la un preț mai mic decât cel prevăzut în buget. De aceea există o reducere.

Inițiez procedura de vot:

 • -  21 voturi pentru

 • -   1 abținere

Amendament nr. 5 din partea Filarmonicii Banatul care își reduce cu 100.000 lei, de pe secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, o parte din achiziția de instrumente. Este o influență de 100.000 lei.

Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

- 1 abtinere

Vă înmânez adresa Spitalului Clinic, este cuprinsă.

Cum doriți să facem în continuare? Terminăm cu astea scurte?

5

DL. CĂLDĂRARU: Am și eu un amendament la buget: includerea în buget la secțiunea investiții din bugetul local a următoarei poziții:

SF+PT Reamenajare scuar - Piața Alexandru Mocioni

Suma solicitată este de 15.000 lei iar sursa de finanțare: disponibilizări din secțiunea de dezvoltare, capitolul 66.02.06 Lucrări noi.

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot:

 • 21 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

DL. ORZA: Există o adresă trimisă de Liceul Waldorf către Primărie prin care se solicită achiziționarea de module tip container, Primăria are deja experiență în plantarea acestora la școli și e o nevoie mare și aici, respectiv, pentru 6 clase de elevi un grup sanitar și un coridor de acces pentru anul școlar 2018 - 2019 și prin urmare vă propun un amendament pentru includerea în buget la secțiunea de investiții a următoarei poziții:

SF+PT Construcții modulare pentru 6 săli de clasă inclusiv utilități la Liceul Waldorf. E vorba de 15.000 lei, sursa fiind din disponibilizări de la secțiunea de dezvoltare, capitolul 66.02.06 Lucrări noi.

Cu ocazia aceasta îi și mulțumesc domnului viceprimar Diaconu pentru promptitudine și răspuns la această problemă.

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot:

- 21 voturi pentru

DL. MOȘIU: Aș vrea să fac un amendament, având în vedere că în 9                       9                                                                                                  “

decursul timpului Primăria a scăpat diverse oportunități de a achiziționa immobile, deci este vorba despre achiziții de imobile, respective exercitarea dreptului de preemțiune 500.000 lei și respectiv 1.500.000 lei cu credit de angajament, sursa funcționare, capitolul transport.

Vă aduc aminte că ar trebui și noi să facem demersurile pentru a profita de anumite imobile și de a le folosi pentru creșe, grădinițe, after school sau centre de zi pentru bătrâni.

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot:

 • 22 voturi pentru

1 abținere

DL. IDOLU: Am înmânat înainte de ședință la fiecare dintre cei prezenți o

5             5                                                            -T                5

mapă cu propunerile de amendamente pe care am predat-o și am discutat-o timp de două zile la sediul Primăriei. Sigur, fac mențiunea pe care am făcut-o la începutul ședinței că înțelegem că principalul responsabil pentru reușita sau nereușita unui exercițiu bugetar este ordonatorul de credite, respectiv Primăria. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne exprimăm punctul de vedere deschis vis a vis de ceea ce cer unii cetățeni, unii mai informați, mai documentați, alții

5          ~                                                         5  ~                                                    5  ~         5

mai puțin documentați și de altfel și noi, prin prisma gândirii noastre avem anumite idei, preferințe pe care aș vrea să le expun. Câteva dintre ele, pentru că sunt zeci de poziții și nu are rost să le expun, trebuie să recunosc că înainte de ședință am mai avut o întâlnire și dintre toate acestea, negăsind sursă, mai ales că știam de amendamentele anterioare și cred că sunt foarte corecte, cele ale

5                                                                                                                    5                                                                                             “

colegului Moșiu și ale lui Adi Orza , ne-am înțeles ca anumite propuneri ale noastre să le susținem, găsind sursa de finanțare, dar altele sunt obligat ca măcar în bugetul rectificat, sau în bugetul pe 2019, dacă vom mai fi împreună cu toții, și sper asta domnul primar, anumite idei pe care acum nu le apreciază la adevărata valoare să le susțină pentru bugetul anului viitor. Aș citi câteva dintre ele. O idee pe care am mai susținut-o și care chiar în discuții cu dl. Primar și cu

K         55          5        5

angajați din primărie cred că trebuie insistat pe ea, mai ales că acum 2 zile am fost aici tocmai pentru aceste dezbateri și era o întâlnire protocolară cu camera de comerț Româno-franceză, în care pe holurile din fața acestei săli era serviciu de protocol. Nu se poate așa ceva. O Primărie civilizată trebuie să asigure condiții angajaților, condiții de birouri de secolul XXI, iar această clădire să rămână pentru protocol, ședințe, reprezentativitate și alte funcțiuni. Pentru acest scop am propus la capitolul 51. 02.01. - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor, un studiu de prefezabilitate “Complex administrative multifuncțional pentru relocarea activității Primăriei Timișoara și a administrației financiare și a altor

5                                                                 5                     5                                                     5                                                      5

Z\ servicii publice locale ”. Înțelegem că nu se poate acum, dar vreau să atrag atenția că trebuie să rămână un deziderat pentru că așa cum este acum, cu aglomerația autoturismelor din zonă, cu aglomerația urbană firească, trebuie să găsim soluții.

O altă propunere de-a noastră, care s-a suprapus peste Primărie, poate nu am înțeles noi corect, dar am vrut să fie clar, pentru Spitalul Municipal noi am vrut să precizat foarte clar din cele 11 milioane care se alocă, noi am susținut achiziția unui computer tomograf de care este mare nevoie, cu poziție și valoare și în al doilea rând un aparat pentru diagnosticarea în timp util a cancerului la sân. Sperăm ca, dacă noi le-am cuprins separat, undeva în jur de 3 milioane, din cei 11 milioane să fie cuprinși la Spitalul Municipal, pentru că cel mai bine știu medicii de acolo și cred că propunerea noastră e chiar din interior, pentru că eu personal nu aș ști și poate nici dl. Viceprimar dan Diaconu, nu știm exact nevoile lor.

Mai avem și alte propuneri ca și contrapondere la studiul de prefezabilitate metrou, noi avem o propunere de vreo 30 de ori mai ieftină și care se regăsește, am aflat că dl. primar are acest studiu, și anume tren urban care să constituie o centură feroviară a orașului. Există o linie de cale ferată pe sud, care e în proprietate privată și e foarte greu de cumpărat, dar un km de cale ferată costă 700 mii de euro față de 50 de milioane de euro un km de traseu de metrou. Cred

5

că e o soluție pentru decongestionarea centrului orașului și legătura dintre Giroc, unde va fi Sala Polivalentă, sudul orașului, leagă cu calea girocului și se înțeapă în magistrala Remetea, Aeroport, Calea Lipovei și cred că e foarte corect și sunt sigur că dacă nu acum, că poate a fost luat prin surprindere domnul Primar, dar la anul sigur va fi promotorul sau inițiatorul unui asemenea proiect de hotărâre.

Ar mai fi multe de spus ca propuneri, avem și amendamente pe care trebuie să le citesc, pentru excludere din obiective.

La capitolul 84.02 Transporturi, să se disponibilizeze suma de 145 mii lei -Studiu de prefezabilitate privind realizarea unui sistem de transport în comun, tip metrou, pentru că noi considerăm că nu este o opțiune vizionară ci e chiar utopic.

La capitolul 70.02 să se elimine PT + execuție fântână ornamentală muzicală în Municipiul Timișoara și venim cu ideea, pe care credem că dl. primar o va îmbrățișa. Dacă tot avem probleme cu acest proiect dedicat centrului orașului, haideți mai bine, dacă tot cheltuim aceiași bani, să facem o mulțime de fântâni de mici dimensiuni în toate cartierele, să se bucure toți locuitorii orașului. Fântâni mici, așa cum vedem și în Italia, cum vedem în Spania, fântâni de care să se bucure în parcurile realizate și în mandatul d-lui Robu, nu doar în zona Soarelui, pentru că oamenii poate și-ar dori acolo unde se joacă copiii ă fie și o fântână, nu în centrul orașului unde vor fi doar cei care circulă prin centru. Nu toată lumea circulă prin centru.

În al treilea rând să se elimine, de la cap. 67.02 Cultură recreere și religie SF+PT Sală Polivalentă 16000 de locuri. Haideți să terminăm și sunt alocați

5                                                          5                                              5

ceva bani, sala polivalentă de 3000 de locuri. Nu știu ce este acolo, auzim, dar nu vrem să luăm în considerare ce se vorbește pe la colțuri, că acea clădire nu prezintă siguranță, chiar nu știu, nu este treaba noastră, dar trebuie finalizată cât mai repede acea Sală Polivalentă de 3000 de locuri.

Acestea au fost propunerile noastre și multe altele pe care le aveți în față și pe care le-am făcut publice și în fața presei.

DL. PRIMAR: Ca să nu se înțeleagă greșit când se trece la vot, haideți să rupem lucrurile, pentru că ceea ce urmează să ne prezentați, noi am stat de vorba, o să susținem și noi. Atunci să dau replica la ce s-a pus în discuție pâna acum și apoi dumneavoastră citiți cele pe care le susținem.

DL. IDOLU: Noi am avut o discuție pâna acum și nu insistăm, pentru că suntem oameni civilizați și, răspunderea este a ordonatorului de credite, adică a Primăriei Timișoara. Dacă are raspunderea, firesc, este bine să ai și dreptul de a propune, mai mult decât al opoziției care e normal să critice. Deci cu toate astea, eu insist ca sa fie un subiect de dezbatere sau mai multe în decursul anului si la un buget rectificat, haideți să ne gândim că trebuie facute niște lucruri împreună în acest oraș. Și atunci revin cu subiectele vis a vis de care există și sursă de

5        5                                                                                                                                                                                                        5

finanțare.

5

Există sursa de finanțare de la cpitolul 66. 02.06 Lucrări noi, următoarele obiective:

 • -  SF+PT+DDE - Sală de sport - Grădinița cu Program Prelungit nr. 32 de pe strada Brăiloiu - 20 mii lei

 • -  SF+PT+DDE - Construirea unei creșe cu gradiniță în cartierul Soarelui DL. PRIMAR: Chiar unde locuiesc eu.

DL. IDOLU: Asta susținem noi.

DL. PRIMAR: Tocmai, nu e suficient că susțin eu, mai susțineți și dvs.

DL. IDOLU: Oricum și eu stau pe aproape și m-am săturat de atâta bine, dar cei care stau într-un apartament la parterul blocului.

DL. PRIMAR: Glumim, d-le consilier. E necesară, știți bine că o susțin și pe celelalte le susțin. Continuați vă rog.

DL. IDOLU: - SF+PT+DDE - Construirea unei creșe cu gradiniță în cartierul Ciarda Roșie - 20 mii lei

5

 • -  SF+PT+DDE - Construirea unei grădinițe în zona Steaua - 20 mii lei

 • -  SF+PT+DDE - Construirea unei Săli de sport la Școala generală nr. 19, un proiect care mergeam împreună în 2012 să-l susținem. Trebuie să fim siguri că este teren disponibil.

 • -  SF+PT+DDE - Construirea unei Școli 1-8 în Calea Aradului. E un

5

proiect care e necesar, îl cer oamenii, dar să vedem dacă este fezabil ca indicatori tehnico- economici, dacă chiar părinții care cer, vor veni la această școală și nu se duc la Gen.7 sau la Gen.19.

5                       5

- SF+PT+DDE - Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf

 • -  SF - construirea unui teren de sport în incinta Colegiului Național Bănățean, valoare 10 mii lei

 • -  Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei, str. Cerna, str Răscoala 1970 - 75.000lei

 • -  SF+PT - Cămin de bătrâni - 50.000 lei. Aveam o propunere de locație, dar încă nu suntem siguri că este fezabilă.

În total 305 mii lei față de mult mai mult decât am propus noi în studiu, dar într-adevăr mulți bani s-au suprapus, cum ar fi cele de la Clinicile Noi și de la Spitalul de Copii.

Aș insista, atunci când ajungem la cheltuieli de funcționare pentru Spitalul Victor Babeș, care ne-a produs atâta nemulțumire, ca imagine, să se suplimenteze de la 1.200.000 lei la 1.500.000 lei.

DL. DIACONU: Reauzind ceea ce ați citit, aș dori să retrageți un punct pentru că există deja, este vorba de SF+PT Construirea unei creșe cu gradiniță în cartierul Ciarda Roșie. E și început proiectul acolo, e licitat deja.

DL. IDOLU: Îl retrag, sigur. Oamenii au cerut, nu știau probabil că s-a făcut proiectul.

DL. PRIMAR: Așa cum am spus deja, noi susținem aceste amendamente, pentru că, așa cum am spus mai devreme, am susținut și amendamentul domnului Orza, nu ne interesează atât cine propune ceva, ci dacă este oportun, dacă este benefic pentru oraș. Chiar ne bucurăm să vedem atitudini constructive, pozitive alături de noi pentru că, până la urmă cu toții, chiar dacă ocupăm o poziție sau alta, în sensul dacă suntem la putere sau în opoziție în Consiliul local, trebuie să contribuim la binele orașului. Opoziția trebuie să fie față de lucruri rele, ori lucruri rele noi nu facem. Există diferențe de opinie, de percepție, de înțelegere a unor lucruri, ele sunt firești, nu e nicio supărare, se pot exprima. Sigur că dvs. puteți persevera în greșeala de a susține construirea Sălii Polivalente în comuna Giroc, eu perseverez în a lupta pentru Timișoara pentru că eu am în spate puncte de vedere ale unor arhitecți de mare reputație; pe de o parte arhitecții români care au elaborat Planul Urbanistic General al Timișoarei, pe de altă parte arhitecții germani de la firma BAHM, fimă care este cea mai puternică din europa la acest capitol stadioane, săli polivalente de mari dimensiuni. Este suficient să vă amintesc că această firmă a câștigat licitațiile internaționale pentru proiectarea stadioanelor din Quatar în perspectiva campionatului mondial din 2022. Mai mult nu cred că e cazul să spun. Dacă vreți mai spun și că tot această firmă a proiectat și Alianz Arena din Munchen. Dacă asemenea specialiști spun că în timișoara trebuie făcută și agrează inclusiv locațiile propuse de noi, dacă au făcut chiar și simularea pe calculator a campusului sportiv, pe care l-au nimit Parc Sportiv și de Congrese al Timișoarei, atunci dați-mi voie să cred în viabilitatea și oportunitatea acestei soluții. Putem

5                                                                                                        5         .V                                                                          5

să avem păreri diferite și când avem păreri diferite tranșăm lucrurile prin vot, așa cum este în democrație. Colegii susțin aceste puncte de vedere, care, repet, vin de la niște specialiști incontestabili, nu sunt născute din vreo ambiție personală a cuiva dintre noi. Mergem înainte, așa cum am anunțat, cum am făcut angajamente în fața cetățenilor și evident că avem și răspundere administrativă și răspundere politică. În 2020 mergem la vot și timișorenii vor aprecia dacă unii sau alții dintre noi am fost în consonanță cu așteptările lor, cu doleanțele lor, cu ceea ce înțeleg ei prin binele Timișoarei. Nu e nicio supărare. Aceste amendamente le susținem, îi rog pe colegii liberali să voteze includerea a tot ce ați propus în proiectul de buget, lucrurile pe care le-ați menționat în prima parte a intervenției le-am luat la cunoștință, dar ne delimităm de ele. Avem în

5                                                                             5         5    "

continuare aceleași poziții pe care le-am făcut cunoscute.

Vis a vis de Primărie, e momentul poate să o spun. Apreciez preocuparea dvs. pentru rezolvarea acestei probleme, sediul Primăriei, observația făcută este corectă. Sala aceasta este frumoasă, dar noi nu avem un hol, nu avem un foyer, unde putem să avem și extensii ale evenimentelor care se desfășoară în sală. Nu se pune problema să facem acum o investiție într-un nou sediu al Primăriei pentru că avem alte priorități, dar o idee pe care am să insist mai mult, eu am lansat-o pentru urbaniștii noștrii mai demult, dar nu am primit feedback nici acum, este să mai facem o ramură acestei clădiri, putem să o închidem înspre bv. Mihai Eminescu, să fie un careu de clădiri. Acolo se poate face și parcare subterană și se poate merge cu regimul de înălțime suficient de mult și atunci ar putea în acest careu să funcționeze Primăria cu toți angajații ei. La ora actuală, nu numai că stăm înghesuiți aici, nu numai că nu avem un spațiu ca cel pe care l-ați invocat dvs., dar mai avem și o parte din aparat prin alte zone ale orașului, ceea ce nu e bine. Merită analizată această idee de a construi încă o ramură, pe latura a IV-a și atunci ar rezulta un careu aici cu curte interioară.

5

Z\

milioane, respectiv 25 de milioane reprezentând procentul obligatoriu de 30% din majorare pentru primul an, urmând ca în următorii ani să ajungem la concurența sumei pe care am votat-o împreună.

D-NA POPOVICI: Mulțumesc.

5

DL. DIACONU: Vă supun la vot amendamentul cu privire la suplimentările pe lista de investiții, propus de consilierii PSD și pe care le susținem.

5

Inițiem procedura de vot:

- 22 voturi pentru

- 1 abținere

5

Vă supun la vot și amendamentul de diminuări, un amendament pe care nu îl susținem.

5

Inițiez procedura de vot:

- 9 voturi pentru

- 12 voturi împotrivă

- 2 abțineri

5

Amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot proiectul în întregime. Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

- 1 abținere

5

DL. PRIMAR: Vă mulțumesc tuturor pentru constructivitate, iată că am făcut și acest pas. Să sperăm că la anul vom putea face mai devreme. Au fost din nou mișcări la nivel național care au făcut imposibilă adoptarea bugetului local mai devreme. E greu să lucrezi fără buget în prima parte a anului, dar să sperăm că vom putea să votăm bugetul pe 2019 încă în 2018.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, caietului de sarcini, Acordului cadru și Contractul subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Municipiului Timișoara

DL. IDOLU: E normal și vom vota, dar aș dori să știu pentru mine, că atâția ani am fost criticat pentru faptul că nu s-a prestat acest serviciu. Ne puteți da amănunte? Era un litigiu, știți cum s-a terminat litigiul?

DL. PRIMAR: S-a terminat litigiul. Am câștigat noi.

DL. DIACONU: Dacă nu mai sunt intervenții vă supun la vot proiectul. Inițiez procedura de vot:

DL. PRIMAR: Apropos de litigii, ați văzut o mediatizare inclusiv națională a pierderii unui proces de către noi. M-am mirat că l-am pierdut. Nu l-am pierdut eu ca persoană, dar sigur că unii, în fabulațiile minții lor au vorbit de condamnări, de prostii de genul acesta

DL. PRIMAR:....................................despre ce proces este vorba?

Cineva a facut o sesizare la Consiliul Pentru Combaterea Discriminarii ca in Timisoara si in, parca, inca 13, 14 orase nu se asigura rampe pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii pe mijloacele de transport in comun. Am primit cu totii amenzi si noi o amenda de 10000 de lei, pentru ca pe tramvaiele vechi nu avem rampe si nici nu pot fi atasate astfel de rampe. Am contestat amenda explicand in instanta, explicand ca ne preocupa sa asiguram rampe pentru persoanele cu dizabilitati pe toate mijloacel de transport in comun pe care le avem, asta a fost acum cativa ani, ca urmeaza modernizarea, innoirea tramvaielor, schimbarea parcului de tramvaie prin aparitia tramvaielor Armonia, care au asa ceva, dar nu putem peste noapte sa rezolvam problema.

N-am fi putut sa iesim din aceasta culpa decat daca scoteam din serviciu toate tramvaiele. Era singura solutie. Cum am fi putut noi sa facem asa ceva, sa oprim practic transportul in comun cu tramvaiul in Timisoara pentru vreo doi ani, dupa care sa il reluam, dar asa cu cate unu, doua, cinci, sapte si asa mai departe, tramvaie, pe masura innoirii parcului, ca nu puteam peste noapte sa avem toate cele 30 de tramvaie Armonia. Le vom avea pe toate 30 abea la mijlocul anului 2018, dar noi folosim in transportul public 50 de tramvaie. Eu cred ca toata lumea constientizeaza ca am luat decizia cea mai buna lasand in continuare in uz toate cele 50 de tramvaie pe care le-am avut, inlocuindu-le traptat pe cele care nu aveau rampa cu tramvaie cu rampa si iata, drept urmare a acestei atitudini ca am pierdut procesul, a ramas valabila acea amenda de 10000 de lei.

Eu nu stiu ce om in functia de Primar sau Consilier local s-ar fi pronuntat pentru oprirea transportului public cu tramvaie, ca evident ca alta solutie nu exista, ca nu puteai sa scoti o suta de milioane de euro ca sa iti cumperi 50 de tramvaie noi, de nici unde, nici macar din credit, presupunand ca ai fi vrut sa faci un credit bancar, nu-ti da nimeni 100 de milioane peste noapte sa faci achizitii care si ele luau timp, licitatii si asa mai departe. Despre asta este vorba, asta, un asemenea proces am pierdut noi.

Justitia trebuie respectata, am pierdut, ne conformam, noi din start am spus ca facem toate eforturile sa inlaturam acest minus al sistemului de transport public in oras, desigur ca trebuie sa purtam de grija persoanelor cu dizabilitati.

DL. DIACONU: Multumesc! Proiectul numarul 3 a trecut.

- 21 de voturi pentru,

- 2 impotriva.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/08.01.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe(A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr. 412177, nr. cad.412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC-23 buc., case tip TS-28 buc. și case tip LC-36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destina ției clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp., înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. cad 444491-C1, situată în str. Iuliu Maniu nr.42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destina ției etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp., din Căminul nr. 1 cu P+3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64, -pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destina ției spațiului cu suprafața de 197 mp., situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spa țiului situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coandă”, situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timișoara - unitate de învățământ privat acreditat.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 104 către Bânciu (Indru) Anamaria și încheierea actului adițional.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Închiriere nr. 1462/07.12.2004, încheiat cu ASOCIAȚIA ”VICTORIA„ A LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUȚIE și încheierea actului adițional.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuința situat in Timișoara ,Bv.Regele Carol I nr.15, subsol, către Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea plă ții despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării re țelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara .

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor stabilite prin HCLTM nr.58/21.02.2017 pentru serviciile de curățenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activității de curățenie a imobilelor în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din

•  •   •   1 nr” •

municipiul Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 17 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2017.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtineri

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID).

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr.2, Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

- 2 abtinere

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spațiul din Timișoara, Str. Cireșului nr. 1, către Cabinet Medical Medicină de Familie dr. Bălean Mihaela Maria și încheierea actului adițional.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

2 abtineri

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 abtineri

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea opera țiunii de înscriere în Cartea Funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare(identic cu nr.cad. De 491), cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494).

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 8 DIN ANEXĂ

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public”

DL.DIACONU: - 19 voturi pentru

-  2 abțineri

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33.Adresa nr. SC2017 - 31856/13.02.2018 a Serviciului Școli - Spitale privind notificarea având ca obiect intenția de vânzare a imobilului înscris

în CF nr. 406442 Timișoara, nr. Top 6081, situat în str. Iosif Vulcan nr. 1, imobil având destinația locativă de utilitate publică - Grădinița cu program prelungit nr. 44, la prețul de 115000 euro, plus 45.000 euro- contravaloarea investițiilor.

DL.DIACONU:Se pune aici întrebarea dacă mandatăm Serviciul Școli-Spitale să întocmească un proiect de hotărâre și apoi să mandatăm Comisia de negociere cu terții pentru a intra în negociere cu privire la acest imobil sau nu. Este o vânzare între privați. E un fel de drept de preemțiune cu care nu ne-am întâlnit pînă acum. Noi aveam un contract de închiriere cu proprietarul anterior. Și probabil că vom încheia un contract de închiriere și în viitor.

DL.ORZA: Dacă Executivul Primăriei dorește să se implice, eu zic să votăm, dacă nu, nu.

............ Eu zic că ar fi oportun ca Executivul Primăriei să se implice puțin în lucrul asta.

DL.DIACONU: Atunci mandatăm Serviciul Școli-Spitale ca pentru următorul plen să vină cu un proiect de hotărâre cu privire la exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune. În caz că se exercită, va ajunge la Comisia de negociere cu terții. Supun la vot această rezoluție.

Deschid sesiunea de vot:

-20 de voturi pentru

- 1 abținere.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34.Adresa nr. SC2018-002098/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind Raportul de follow -up nr. 6806/05.12.2017, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 1288/12.01.2015 la Decizia nr. 9/27.02.2012 la Decizia nr. 42/14.10.2011 la Drumuri Municipale S.A.

DL.DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35.Adresa nr. SC2018 - 002092/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind

Raportul de follow -up nr. 6808/05.12.2017, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 110/08.01.2015 la Drumuri Municipale Timișoara precum și al Deciziei nr. 110/22.01.2018.

DL.DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36.Adresa nr. SC2018 - 003390/14.02.2018 a Instituției Prefectului -Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 379/17.10.2017 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/29.01.2008 privind aprobarea locațiilor în care se poate autoriza desfășurarea de spectacole și manifestări cultural-artistice și sportive pe raza municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Dacă poate prezenta d-nul Cojan foarte pe scurt răspunsul către Instituția Prefectului.

DNA DRĂGOI: A aviza sau a autoriza, d-voastră ați făcut un punct de vedere cu privire la manifestările respective.

DL.DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

 • 37.Adresa nr. SC2017-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, str. Armoniei nr.23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafață de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform HCL nr. 266/20.12.2016 modificată prin HCL nr. 314/2017.- completată cu Adresa Instituției Prefectului nr. SC2018-2096/30.01.2018.

DNA DRĂGOI: Dacă vă amintiți, această plângere prealabilă este din ședința anterioară și am hotărât atunci amânarea ei pentru exprimarea unui punct de vedere de către compartimentele de specialitate. Aveți la material, conform adresei Direcției Fiscale, s-ar impune revocarea acestui proiect de hotărâre, întrucât respectiva persoană fizică a fost la un moment dat în evidențele fiscale, cu un alt titlu, având un contract de închiriere și în momentul de față terenul aparținând municipiului Timișoara nu poate fi vorba de o majorare a impozitului pe teren.

DL.PRIMAR: Ar fi trebuit ca verificarea să se fi făcut înainte de a se lua decizia.

DL.DIACONU: Atunci, votăm cu “da” revocarea. S-a verificat, este terenul nostru.

DNA DRĂGOI: Varianta era dacă se menține hotărârea hotărârea adoptată sau se revocă.

DL.DIACONU: Vom vota cu “da” pentru revocare în condițiile în care terenul nu aparține doamnei.

Deschid sesiunea de vot:

- 21 de voturi pentru. Hotărârea Consiliului Local nr.449/2017 se revocă.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

 • 38.Adresa nr. SC2018 - 002622/06.02.2018 a numiților Stănilă Otilia Mirela, Stănilă Iosif, Suba Valeriu, Suba Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

DNA DRĂGOI: Aici încep plângerile prealabile pentru hotărârile privind majorarea impozitelor. Aveți la fiecare dintre hotărâri punctele de vedere ale compartimentelor inițiatoare.

DL.DIACONU: Supun la vot menținerea punctului de vedere, a H.C.L. DL.MOȘIU: Nu ar trebui să ne explice cineva ce se intîmplă?

DNA DRĂGOI: La materialele pe care le aveți există explicația Comisiei de Control.

DL.MOȘIU: Spuneți care este motivația, ca oamenii să știe ce votează.

DNA DRĂGOI: Pot să vă citesc raspunsul pe care această comisie l-a făcut. “Comisia mixtă de control, numită prin Dispoziția Primarului nr.1734, s-a întălnit în ședință de lucru în data de 15 februarie și a analizat și discutat solicitarea și materialul anexat al petenților: Stănilă Otilia..., în urma analizării solicitării și conform procesului-verbal al ședinței, comisia își menține punctul de vedere exprimat în fișa de evaluare a imobilului din data de 11 decembrie întocmit în baza procedurii cadru pentru majorarea impozitului”.

DL.MOȘIU: Asta am înțeles, dar care este motivația dânșilor?

DL. IEREMIA: Scrie în document. Fotografiile au fost făcute de Poliția Locală care nu are abilități de arhitectură. De parcă aparatul foto ar avea nevoie de studii superioare.

DL.DIACONU: E un material mai lung care, probabil, va ajunge în instanță. ....... Ce am face dacă toți la care le aplicăm această sancțiune ne spun că aparatul Poliției Locale nu are studii superioare și fotografia nu poate fi considerată probă vis a vis de gradul de degradare al clădirilor. Este posibil să ne întâlnim la toate sancținile cu acest lucru. Ce facem mai departe?

DNA DRĂGOI: Compartimentele de specialitate care au întocmit inițial aceste proiecte de hotărâre, respectiv, cei care vor fi însărcinați cu ducerea la îndeplinire a acestor acte administrative, au responsabilitate asupra a ceea ce au prezentat și stabilit acolo. Mai mult nu am ce să adaug. Și-au îndeplinit atribuțiile. Aveți adresele din partea lor.

DL.ORZA: Am o întrebare: dacă proprietarii imobilelor în cauză au fost notificați individual asupra modificărilor?

DNA DRĂGOI: La momentul la care v-au fost prezentate acele proiecte de hotărâre pentru adoptare, la materiale existau aceste adrese din partea celor care s-au ocupat de materiale, în sensul îndeplinirii acelor proceduri prealabile. DL.MOȘIU: Ei au fost notificați în prealabil, ori s-au trezit brusc...

DL.DIACONU: Există atașate la material și procesele verbale de constatare și sancțiune a Poliției Locale anterioare, din 28 august 2017.

DL.ORZA: Problema este cât rezistă în instanță un lucru de genul acesta.

DNA DRĂGOI: Nu o să mă pronunț asupra interpretărilor pe care le vor avea judecătorii.

DL.ORZA: Trebuie să existe o grilă de cuantificare foarte științifică, altfel, dacă este aleatorie.

DNA DRĂGOI: Nu ține de juridic.

DL.ORZA: Ține de juridic, să găsim întâi o grilă foarte cuantificabilă în aprecierea acestor lucruri, altfel, vor pica toate în instanță.pe de altă parte, este corect să venim cu măsuri de genul acesta, mai ales acolo unde nu se răspunde din partea cetățenilor.”Mi se pare că arată urât” e puțin superfluu...

DL.DIACONU: Cred că este foarte greu pentru consilierii locali să spună “da” sau “nu”, e frumoasă sau urâtă, câteva verificări ale Poliției Locale, respectiv procese-verbale ale comisiei mixte de aplicare.

DNA DRĂGOI: Cu siguranță vor merge în instanță persoanele care au făcut aceste plângeri prealabile.

DL.ORZA: Ar trebui, în prealabil, ca cei care fac trimiterea către Consiliu a unui document de sancționare pe bază de creștere de impozit, ar trebui să aibă ceva cuantificabil, în lipsă, suntem, Primărie și Consiliu, în aer la instanță. Judecătorii întreabă cum am apreciat acel lucru. Iar noi să spunem că așa a spus Poliția Locală când a făcut pozele.

DL.MOȘIU: Nu prezintă siguranță pentru cetățean, pe trotuare, estetic, din punct de vedere tehnic, trebuie să existe niște argumente la fiecare. Care este argumentația de la Tribunal a decidenților de la Primărie, pică țigle, tencuială, e pericol public.

DL.DIACONU: Aveți fișe de evaluare a aspectului.

DL.MOȘIU: Nu numai estetic, dacă este și tehnic și de siguranță, e altceva. DL.DIACONU: Degradări medii, degradări minore la acoperiș, degradări minore la cornișă, la jheaburi, tencuială, zugrăveală, elemente decorative, etc. DL.MOȘIU: Mult mai pertinent ar fi să se specifice că prezintă pericol pentru circulația cetățeanului, nu numai estetic.

DL.DIACONU: Majorarea impozitului nu este dată numai de aspectele de siguranță, ci chiar de aspectele arhitecturale.

DL.MOȘIU: Din punct de vedere al aspectului, e o chestie subiectivă. DL.DIACONU: E o procedură pe care noi am aprobat-o prin HCL.

DL.ORZA: În afară de aspect, clădirile istorice au și alte probleme, mult mai grave în afară de aspect. Oamenii vor spune că la zugrăvesc în exterior.

DL.DIACONU: Până și autorizația pentru fațadă este însoțită, după schimbările legislative de o expertiză tehnică a întregului imobil. E obligatoriu ca în cazul în care expertiza spune altceva să se realizeze și consolidarea.

DL.ORZA: Cu atât mai mult ar trebui ca evaluarea care stă la baza creșterii impozitului să aibă măsurile care urmează să fie prinse în autorizație. Să știe respectivii pentru ce le primesc.

DL.DIACONU: Putem face o expertiză tehnică pe o clădire privată și să alocăm buget din punctul acesta de vedere.

DL.CĂLDĂRARU: O decizie putem lua numai în baza raportului de specialitate, în acest moment.

DL.DUGULESCU: V-aș propune să reanalizăm toată această metodologie privind majorarea acestor impozite, pentru că ele se referă doar la plătitorii de impozite. Nu mi se pare corect să punem doar proprietarii, să-i forțăm să-și facă clădirile frumoase, dorim toți un oraș frumos, dar nu este în regulă ca proprietari, fie ei pensionari, studenți sau oameni obișnuiți, să plătească pentru asta, să-i penalizăm, în timp ce școli, instituții publice, care țin de Primărie, pot să stea în degradare, că ei nu trebuie să plătească. Nu pot să plătească pentru că se aplică majorarea la impozit, însă instituțiile publice nu plătesc impozit. Nu ar fi mai corect să găsim o altfel de penalizare, astfel încât să plătească și instituțiile publice. Dacă o țiglă cade de la o clădire a unei instituții publice e mai puțin riscant, decât dacă o țiglă sau tencuială cade în cap la un copil de la o clădire privată? M-aș bucura să analizăm și să nu existe această dublă măsură. Când discutăm cu oamenii, să le spunem că începem cu noi prima dată, Primăria, noi vă dăm exemplu, că ne reparăm clădirile și apoi vă cerem și vouă să le reparați. Mi se pare că este o fățărnicie să spui, clădirea asta este în paragină sau, are Primăria terenuri și nu primește nici o amendă, oare oamenii nu fac alergie de la ambrozia Primăriei? Numai de la ambrozia proprietarilor de terenuri? Eu nu pot să votez, să-l penalizez pe un om cînd știu că un teren al Primăriei are ambrozie, dar nimeni nu plătește nimic.

DL.DIACONU: Nu am venit cu această propunere coercitivă. De un an și jumătate avem bugetat clar un program de sprijin, cu 50% din valoarea lucrărilor de execuție, la care nu avem nici un client în momentul de față. Am stat degeaba un an de zile, am pus și în acest an în buget acest program.

REPREZENTANT ASOC.DE PROPRIETARI (P-ța Victoriei nr.8).....(Nu

se aude din sală).

DL.MOȘIU: Avem o întrebare: aveți cele mai mari probleme la partea de acoperiș?

REPREZENTANT ASOC.DE PROPRIETARI (P-ța Victoriei nr.8):Nu. Acoperișul a fost reabilitat.Clădirea din P-ta Victoriei nr.8 arată foarte bine. Nu cade tencuiala.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:

Dl. PRIMAR: Deci eu pot să vă spun doar atât, știți bine că diligențele către dvs și către toți ceilalți proprietari de clădiri monumentale din zona 0 și din Piața Victoriei și din Centrul istoric, au început cu ani în urmă. Ați tot primit notificări, nu știu exact dacă dvs ați primit și amendă sau nu, nu aveam instrumente până acând a apărut această posibilitate de supraimpozitare. Acum noi nu putem să dăm înapoi ci trebuie să demonstrăm că legea e lege. Dacă v-ați fi mișcat mai din timp nu ați fi ajuns să fiți puși la supraimpozitare. Dacă ajungeți la stadiile care sunt prevăzute pentru că știți bine că sunt niște intervale de timp precizate: certificat de urbanism, în nu știu cât timp este obligația de a se obține autorizație de construcție. Apoi alt interval de timp până când trebuie să înceapă lucrările. Dacă v-ați fi mișcat mai repede nu ați fi ajuns în situația aceasta. Dacă ajungeți să începeți lucrările și eu vă promit ajutor în privința autorizațiilor, în sensul celerității. Adică vă tratăm ca și cum ați fi mers pe filiere de urgență să zicem așa, cu atât vă putem ajuta. De la lege derogări noi nu facem, evident. Însă putem să vă tratăm cu toată bunăvoința și să vă dăm prioritate încât să ajungeți să începeți lucrările cât mai repede. Când începeți lucrările putem să discutăm în consiliul local sistarea supraimpozitării. Mi se pare că aceasta este o abordare corectă. Dar până atunci nu putem da înapoi că sar duce totul pe râpă, vrem să dăm un semnal foarte clar pentru toți proprietarii că vrem să schimbăm fața orașului. Inclusiv această deschidere din primul an al meu ca primar mă rog din 2013 primul an în sensul de primele 12 luni. Există hotărâre de consiliu prin care consiliul local se angajează să participe cu 50% cu titlul de grant și să avanseze banii recuperându-i printr-un impozit crescut. Din

2013 până în 2018 nici unii nu ați venit să beneficiați de această ofertă din partea municipalității. Nici dvs nici alții, atunci vă rog să înțelegeți că acum nu se mai poate da înapoi, rămânem fermi pe această poziție și grăbiți-vă să începeți lucrările. Când sunt începute putem discuta suspendarea supraimpozitării. Eu nu vreau să mă cert cu dvs vă spun cu respect dar foarte ferm cum stau lucrurile, ținem la acest oraș și nu mai putem să-l lăsăm de râsul vizitatorilor cu clădiri excenționale în paragină. Știu că ați făcut dar nu ați respectat acel grafic ați avut un termen până la care să aveți proiectul gata un termen până la care să aveți autorizația de construire. De aceea ați fost prinși la supraimpozitare că nu ați respectat acel termen. În notificările pe care le-ați primit vi s-au adus la cunoștință acești parametri, sunt scrise acolo. Dl. Cojan aveți un formular cu notificarea? Cum să nu, sunt termene. Nu, în 2013 nu era așa, s-au dat multe notificări. A apărut ulterior legea cu supraimpozitarea, în 2017. Noi știm numai în cazurile acestea vă rugăm să ne înțelegeți și pe noi. Oricum aici nu se pot schimba lucrurile pentru că totul e făcut de o comisie conform legii, comisia poate analiza să vadă dacă a greșit ceva în ceea ce vă privește, vă dați seama că aici ce putem face? Să ne apucăm de negociat nr.5 intră la supraimpozitare, nr.8 nu. Dar în aceste cazuri în care este câte cineva într-o asociație care nu e de acord, legea e proastă așa cum e dar trebuie să o respectăm. Trebuie recurs la instanță împotriva lui să suporte daune, trebuie asumat de cineva asta trebuie făcut. Că ei altfel nu se vor conforma niciodată. Dacă nu ajung să fie pedepsiți ....trebuie să ajungă să-și piardă proprietatea.

Dacă vrea să aibă un apartament în Piața Victoriei, în Piața Unirii în Timișoara, trebuie să-și respecte acest statut. Dacă nu e în stare să vândă și să se mute în Cartierul Soarelui unde trăiesc și eu foarte bine de exemplu sau în Lipovei unde la fel se poate trăi sau în orice alt cartier al Timișoarei. Nu e în regulă această mentalitate eu am apartament în zona 0 a Timișoarei îmi convine dar nu mă achit de obligațiile legale nu mai vorbim de cele morale de cetățean al Timișoarei. Vorbim acum de o obligație legală deja. Vă rog să înțelegți despre asta e vorba. Trebuie să se conformeze toată lumea eu am fost supărat că nu au apucat urbaniștii să instrumenteze mai multe dosare de la Poliția Locală au plecat spre Direcția Urbanism 63 de propuneri de supraimpozitare după câte îmi amintesc, nu s-au instrumentat decât 35 în timp util ca să putem vota. Anul acesta o să fiu preocupat personal de progresul pe care-l fac în pregătirea supraimpozitării și vom fi necruțători. Nu vrem să punem pe nimeni la plată dar timpul de înțelegere a expirat. De acum nu mai înțelegem nicio explicație, ori se fac lucrările ori se plătește. Nu ne va prinde anul 2021 cu clădirile în paragină, în Piața Victoriei, în Centrul Istoric unde vom avea 1,5 milioane de turiști. Sper că toată lumea înțelege această fermitate a mea. Am procedat cu duhul blândeții prea mult câțiva ani buni. Ați inițiat cauza? Să vedem că ați inițiat măcar. Știu vă înțeleg și știu de la Politehnică, de când eram rector, câte stricăciuni se produc de la porumbei. Trebuie să vă grăbiți spre binele dvs așa cum v-am spus.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 15 voturi pentru

-1 vot împotrivă

- 1 abținere

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018- 002623/06.02.2018 a SC DMV AVIATECH S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:- 14 voturi pentru

 • 1 vot împotrivă

 • 1 abținere

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 002633/06.02.2018 a doamnei Teodorescu Marta privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.527/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, str. Piața Badea Cartan nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dna. SECRETAR: Juridicul nu are ce să vă spună, este acea metodologie aprobată prin hotărâre de consiliu, comisia mixtă de control când a făcut propunerea cu privire la majorare și impozitare, a făcut acolo o fișă de evaluare, un raport de specialitate, ei își mențin constatările lor. Acum, la plângerile prealabile pe care le aveți în mapa de ședințe, de asemenea au fost communicate lor, urmare a solicitărilor de revocare formulate de petenți, din nou și-au exprimat punctul de vedere. Au analizat în ședință și și-au menținut acel punct de vedere.

Dl. MOȘIU: În cazul unui proces va răspunde comisia?

Dna. SECRETAR: Serviciul Juridic se va apăra în instanță.

Dl. PRIMAR: Eu vă rog să nu mai filozofăm. Una din cele mai mari lipsuri ale noastre este atitudinea asta de timorare total defensivă. Toți își bat joc de noi, nu spun că dânșii, cu orice, ne terorizează unii cu sute de solicitări de furnizare de informații făcând de fapt un abuz de lege de drepturi și noi nu acționăm împotriva nimănui. Stăm timorați și punem nu știu câți oameni să muncească pe banul public până la urmă pentru că așa vrea nu știu cine să boicoteze activitatea în primărie, că e o formă de boicot la adresa activității. Și noi nu întreprindem nimic că există în legislație și hărțuirea și o mulțime de alte lucruri, nu sunt jurist să le prezint eu dar știu că există. Noi întotdeauna dăm înapoi stăm și nu punem piciorul în prag cum se spune. În alte orașe este fermitate și se pare că în România nu poți să ajungi să rezolvi problemele cu vorba bună. Am două experiențe: experiența cu lăsatul mașinilor când am tot spus doar atenționați-i că poate omul mai greșește nu-i dați imediat amenda. Nici vorbă, este o sfidare, în fiecare zi vezi mașini lăsate și acum după ce a trecut ceva timp de când se dau amenzi când cineva greșește și tot îi vezi pe unii cum te sfidează că se gândesc fie că sunt șmecheri și o rezolvă cumva dar nu o rezolvă să fie clar, că va fi jale dacă aflu că cineva poate rezolva cu vreun angajat polițist sau nepolițist astfel de probleme, sau poate că nu va fi prins. Și aici comisia are răspunderea tehnică, evident că răspunderea tehnică nu e a consiliului local nu e a primarului. Este o comisie care are răspunderea ei și legislația s-a mai schimbat în bine, nu suficient dar anumite corecții s-au mai adus la ceea ce a fost și trebuie să răspundă. Măcar cât au făcut, să fi făcut bine că trebuia să fi făcut mult mai mult de atât. Trebuia să fie după estimările mele cel puțin 200 de proprietăți puse la supraimpozitare.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

 • 2 voturi împotrivă

 • 3  abțineri

 • 4

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 002631/06.02.2018 a doamnei Motica Alexandra Denisa privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii ConsiliuluiLocal nr. 529/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

1 voturi împotrivă

 • 1 abținere

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 001845/26.01.2018 a Asociației de Proprietari din Timișoara Piața Victoriei nr. 8 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 557/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piata Victoriei nr.8 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 11 voturi pentru

 • 2 voturi împotrivă

2 abțineri

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 14 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 2066/30.01.2018 a doamnei Dănoiu Oana și domnului Peia Bogdan privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice

.

neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 45AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 2067/30.01.2018 a domnului Peia Bogdan privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 2068/30.01.2018 a doamnei Dănoiu Oana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 002999/12.02.2018 a domnului VÂRSĂNDAN LUCIAN-MANUEL formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 29/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 13 voturi pentru

 • 2 voturi împotrivă

1 abtinere

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003013/12.02.2018 a doamnei BUDA SAVETA privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.513/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989 nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

1vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003054/12.02.2018 a doamnei Tarle Muntean Loredana și d-lui Tarle Muntean Loredana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 76/24.02.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe collective și servicii” Str. Mircea cel Bătrân nr. 32-34 și str. Horia nr. 29, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

 • 3 abțineri

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 001766/26.01.2018 a doamnei Toc Mirela Adriana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018- 003313/13.02.2018 a doamnei Carol Elvira Iolanda privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului

Local nr. 525/2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Take Ionescu nr.71, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003232/13.02.2018 a numiților Fanu-Moca Adrian și Fanu-Moca Daniela privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.510/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 13 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003207/13.02.2018 a Asociației de Proprietari strada Mărășești nr. 7 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 528/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Piața Marasesti nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 12 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2017 - 003369/14.02.2018 a Asociației de Proprietari din str. General Berthelot nr.5 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijit.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 12 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003414/14.02.2017 - a d-nei Cîmpeanu Grafina-Claudia- președinte al Asociației de Proprietari , B-dul Revoluției din 1989 nr. 7 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 515/2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, Bdul. Revoluției din 1989 nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003452/15.02.2018 a numiților Spada Giuseppe și Conti Marco Giovanni privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

1 vot împotrivă

 • 3 abțineri

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003448/15.02.2018 a d-lui Buttard Patrick Alain privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003447/15.02.2018 a numiților Petcu Sergiu și Petcu Liliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

 • 1 vot împotrivă

 • 2 abținere

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 003444/15.02.2018 a d-nei Macedolean Rodica-Iliana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. Sc2018 - 003485/15.02.2018 a numiților Vlad Rodica, Vlad Titu Florea Marius, Vlad Mihaela și Vlad Daniela privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 520/20.12.2017 -privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Republicii nr. 11 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot menținerea hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI:

Raportul de activitate nr. SC2018 - 1690/05.02.2018 al domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1

Adresa nr. 4680/20.02.2018 a Instituției Prefectului Județul Timiș privind obligațiile aleșilor locali ce decurg din prevederile Legii nr. 215/2001 -privind administrația public locală, republicată și modificată și ale Legii nr. 393/2004 - privind statutul aleșilor locali.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

INTERPELĂRI:

Dl. DIMECA: Nu era în buget parcarea de pe Popa Șapcă-Oituz, am înțeles că s-ar putea să fie altă variantă dar să știu detalii și termene vizavi de realizare. Era în discuție varianta pe 4 nivele. Nu era trecut SF și PT.

Dl. PRIMAR: Nu este prinsă pentru că nu e rezolvată problema cu terenul dar avem un punct generic Alte studii de fezabilitate. Ca să putem da drumul la proiecte importante dacă se clarifică aspectele premergătoare.

Dl. DIACONU: Vă mulțumesc. Week-end plăcut.

PRESEDINTE DE SEDINTA               SECRETAR

Viceprimar DAN DIACONU              SIMONA DRAGOI