Proces verbal din 20.03.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 20.03.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 20.03.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Luminița Tundrea

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 26;

Au absentat: Sorin Ionescu

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 329 din 15.03.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara str. Joszef Preyer nr.9, pe o perioadă de 3 ani către ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA CANCERULUI TIMIȘOARA.

 • 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara, str. Podgoriei nr. 10 către Biblioteca Județeană Timiș și încheierea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani.

 • 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului din Timișoara str. Treboniu Laurean nr.1, subsol, pe o perioadă de 3 ani către Asociația Creștină Speranță și Lumină și încheierea contractului de închiriere.

 • 5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru completarea și modificarea cap. II, pct. 2.2 la Contractul de comodat nr. SC2017-6893/22.03.2017 încheiat între Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic Bartok Bela.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY S.R.L., pentru spațiul situat în Timișoara str. Alba Iulia nr.2.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioada de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 și 1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativă Igiena Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, situat la parterul și etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor.

1 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării formalităților de desființare a liniei de cale ferată industrială cuprinsă între macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersecție cu str. 1 Decembrie și macazul SC Romtesid SA situat în dreptul porții de acces al liniei LF1 la S.C. Agatex SA.

 • 12. Proiect de hotărâre privind restabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în funcție de performanțele profesionale ale acestuia.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

K                         5              5                                  5

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

5                             5                  -T                                                                                 5

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitală Culturală Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 pentru completarea și modificarea cap.II, pct 2.2 la Contractul de comodat nr.

SC2017 - 6893/22.03.2017 încheiat între Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic Bartok Bela.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. - componenta inițială.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuințe, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E și SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013.

 • 25. Adresa nr. SC2018- 003857/19.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 538/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 26. Adresa nr. SC2018- 003982/20.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 508/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Coriolan Brediceanu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 27. Adresa nr. SC2018- 003981/20.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 28. Adresa nr. SC2018- 003855/19.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.518/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Dacilor nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 29.Adresa nr. SC2018- 005621/09.03.2018 a Asociației de Proprietari din Piața Victoriei nr.1.B privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 30.Adresa nr. SC2018- 005486/08.03.2018 a numiților Cristea Erzsbet și

5                                                                             5

Cristea Opria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 515/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Revoluției din 1989 nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 31.Adresa nr. SC2018- 004787/28.02.2018 a numiților Fischer Elisabeth,

5                                                                       "

Franken Susanne și Wilhelm Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 521/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Republicii nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 32.Adresa nr. SC2018- 004314/22.02.2018 a numiților Colciar Hânda

5

Claudiu-Constantin și Colciar Hânda Simona-Elena privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr.73, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

 • 33. Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

 • 34. Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului Municipiului Timișoara- domnul Dan Diaconu.

 • 35. Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului Municipiului Timișoara- domnul Imre Farkas.

36.Informarea nr.SC2018 - 6044/14.03.2018 privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adoptate în anul 2017.

 • 37.Raport de activitate al domnului Viceprimar Imre Farkas cu nr.SC2018 -4370/12.03.2018 - privind deplasarea la Utrecht, în Olanda, în perioada 6 martie- 9 martie 2018.

 • 38.Adresa nr.SC2018-006180/15.03.2018 privind Raportul de control al Curții de Conturi a României - Camera de Conturi cu nr. 6721/29.11.2017 și Decizia nr. 54/15.02.2018 referitoare la Raportul de control nr. 6721/29.11.2017 încheiat în urma acțiunii de ”Controlul

5

situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT”, pe anul 2016, efectuat la Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 39. Adresa nr. SC2018 - 006107/15.03.2018 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș cu nr.603/07.03.2018 referitoare la Raportul privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2016.

 • 40. Adresa nr. SC2018 - 005312/06.03.2018 a Retim Ecologic Service S.A.

privind plângerea prealabilă formulată împotriva Notificării nr. SC2017 -28079/29.01.2018, Notificării nr. SC2018 -  1894/29.01.2018 și

Notificării nr. SC2018 - 1895/29.01.2018

41.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

D-NA ȚUNDREA: Buna ziua! După cum ati observat, avem o ordine de zi normală și o Anexă la ordinea de zi. Vă propun să votăm în bloc oportunitatea Anexei la ordinea de zi. Înainte de a va da cuvântul pe Anexa ordinei de zi, doresc ca în numele grupului de consilieri locali PSD să pun următoarea întrebare: pe ordinea de zi suplimentară era un proiect de lege pentru prelungirea contractului de închiriere pe care PSD il deține în prezent, pentru care plătește chirie. De ce a fost retras astăzi la ora 1358, în condițiile în care, din câte cunoaștem, îndeplinea toate cerințele de legalitate și oportunitate.

DL.PRIMAR: Bună ziua! L-am retras pentru că nu îndeplinește o cerință și nu cred că este în interesul nimănui să greșim. Trebuia să se organizeze o dezbatere publică. A fost prea târziu inițiat și grupul PSD trebuia să fie preocupat și de acest aspect. Legea spune asta, nu noi, spune textual: prelungirea spațiilor se poate face cu aprobare în Consiliul Local, după o dezbatere publică. Nu s-a organizat dezbaterea publică. Este singurul motiv, altfel, așa cum v-am spus, atunci, când a expirat contractul, și ați făcut solicitarea de prelungire, evident că nu am nimic împotrivă.

D-NA POPOVICI: Nu vi se pare curios că la toate prelungirile de spații care au fost făcute în perioada acestui mandat, este singurul caz în care s-a solicitat dezbatere publică?

DL.PRIMAR: Este singura prelungire făcută pentru un sediu de partid și scrie în lege. Aduceți textul de lege. Dacă nu ar scrie în lege și ar fi o hotărâre a noastră, noi putem să ne schimbăm poziția. Dar scrie în lege.

D-NA POPOVICI: Pe perioada acestui mandat, s-a votat, iar colegii consilieri care fac parte din comisia de SAD știu acest lucru, s-a votat și fără dezbatere publică și s-a aprobat prelungirea contractului pentru sediul pe care îl avea ALDE.

DL.PRIMAR: Nu știu să se fi făcut o prelungire fără dezbatere publică. Mi s-a semnalat că se cere dezbatere publică prin lege. Vă rog să aduceți legea aici și să citim. Cât timp ni se semnalează că legea prevede expres, nu cred că cineva vrea să încălcăm legea.

DL.IDOLU: Dacă în data de 01.02. a fost depusă această solicitare de prelungire prin act adițional a contractului și în 15.02. a fost aprobată în comisie, nu se poate pune problema, în afară de faptul, fac o paranteză, știați foarte bine, nu vă faceți că nu știați, că există această solicitare mult dezbătută. De ce nu a făcut, conform atâtor proiecte de hotărâri, Primăria, de ce nu a organizat o dezbatere publică, avem o grămadă de sedii de chirie, cu valoare redusă sau zero. Domnule Moșiu, ați spus că vreți să închiriați un spațiu. Avem pe ordinea de zi. Trebuie să facem dezbatere?

DL.MOȘIU: Cred că nu. Era o acțiune socială.

D-NA POPOVICI: Îl văd prezent în sală pe d-nul Mihai Boncea,directorul care se ocupă de acest compartiment. Pentru că nici unul dintre noi nu are posibilitatea acum să aducă legislația în domeniu, poate ne ajuta d-nul director Boncea în acest aspect.

DL.PRIMAR: Citim din lege, este cel mai corect.

DL.CĂLDĂRARU: Este foarte bine că facem o astfel de dezbatere, dar vreau să vă aduc aminte că acest contract este actul de voință al părților, iar în conformitate cu actualul contract, la art.4. alin.2, spune clar: dezbatere publică.

DL.PRIMAR: D-voastră mi-ați prezentat documentul în care scria explicit „după dezbatere publică”.

D-NA ȚUNDREA: Deci nu este în lege, obligatoriu. Având în vedere că nu este obligatoriu prin lege, vă rugăm să-l repuneți pe Anexa la ordinea de zi, așa cum era inițial.

DL.PRIMAR: Nu pot să pun pe ordinea de zi, cu orice risc, nu procedez discreționar și respect regulile jocului. Așa sunteți obișnuiți, să nu respectați nimic, pentru că, dacă sunteți la putere, sunteți mari și tari, eu nu fac așa, când am puterea, ci respect regulile. Domnule Boncea, aduceți acel text, v-am chemat să interveniți pertinent. Este Legea acordului părților. Dacă scrie că se poate prelungi cu acordul părților, după o dezbatere publică, cum putem noi atunci să încălcăm acea clauză a contractului?

D-NA ȚUNDREA: În replică, am dori să vă spunem că noi nu dorim decât să se respecte legea. Cât timp legea prevede obligativitatea dezbaterii publice doar pentru anumite situații, cum este adoptarea bugetului, sau, în situația în care o asociație, potrivit Legii transparenței decizionale, solicită acest lucru, considerăm că retragerea acestui proiect cu acest pretext, este tendențioasă la adresa grupului nostru și o apreciem ca pe un act politic și nu administrativ, ceea ce nu cred că ar trebui să fie în acest consiliu.

DL.IEREMIA: Înțeleg că atâta timp cât nu este o prevedere legală, care să oblige părțile la inițierea unor consultări publice, și referirea este doar în corpul unui contract care este deja caduc, că este depășit, acel contract nu mai este valabil. Deci acea prevedere dintr-un contract depășit, nu mai este obiect de discuție. Ajutați-mă să înțeleg.

DL.PRIMAR: Dacă îl considerăm depășit, pentru că nu ați solicitat în timp util prelungirea contractului.

D-NA POPOVICI: A fost respectat întru totul, nu existau datorii care să fi revenit conform acestui contract, iar cererea a fost depusă înainte de termenul scadent.

DL.PRIMAR: Nu, înainte de expirare, nu înainte de termen. Trebuia cu 30 de zile înainte, ați sesizat în ultimul moment. Propunerea pe ordinea de zi o face Primarul. Vreți să înțelegeți că nu o să introduc pe ordinea de zi. Avem lucruri de rezolvat pentru orașul acesta. Este o clauză care spune limpede cum se procedează. O să analizăm dacă nu avem ce prelungi. Luăm atunci procedura de la capăt, depuneți o cerere de atribuire de spațiu. O să vedem că mai avem și alte spații în oraș. Este o variantă bună de lucru, mi-ați sugerat o idee. Nu se pune problema prelungirii, fiind expirat. Depuneți o cerere de spațiu și o să vedem unde vă vom da spațiul. Este o abordare foarte corectă și în strict acord cu legea.

DL.CĂLDĂRARU: Vă informez că atât Asociația Pro-Democrația cât și Societatea Timișoara cer dezbatere publică pe această temă. În ceea ce privește contractul, nu știu de ce divagăm pe alte teme, știm clar, art.4, alin.2. Societatea civilă cere dezbatere publică.

D-NA POPOVICI: Cele două asociații au depus solicitarea în scris, astăzi?

DL.IDOLU: Cum s-a luat decizia de către Primarul Timișoarei de a retrage, datorită lucrurilor spuse de d-voastră acum sau pe holurile Primăriei? D-nul Primar a retras de pe ordinea de zi înainte de a face d-voastră declarația asta.

D-NA ȚUNDREA: Declarația și cererea trebuie înregistrate în scris cu 10 zile înainte, domnule consilier, în cazul în care nu știați.

DL.CĂLDĂRARU: De acord cu d-voastră. Eu vă rog frumos să facem dezbatere publică așa cum scrie în contractul bilateral încheiat între Primărie și PSD. Art.4, alin.2 spune, la sfârșit de tot, prin dezbatere publică. Am rugămintea să înțelegem și să facem dezbaterea publică, după care, vom soluționa problema. Asta este rugămintea mea.

DL.IDOLU: Domnule Căldăraru, cu tot respectul, nu intrați în jocul acesta care nu vă reprezintă. Oare de ce toate avizele de legalitate și oportunitate din primărie s-au dat și s-au oprit la Cabinet Primar? E un joc, nu intrați.

D-NA ȚUNDREA: Domnule consilier, vă citesc din contract: “Chiria lunară va fi reactualizată, modificată, pe durata derulării contractului prin hotărâri de Consiliu Local ale municipiului Timișoara, după realizarea unei dezbateri publice”. Orice jurist vă va spune că este vorba despre modificarea cuantumului chiriei și nu de prelungirea contractului prin act adițional. Deci, este cu totul altceva. Noi am solicitat nu modificarea chiriei, am solicitat prelungirea contractului cu respectarea legalității. Este o chestiune care nu obligă la dezbatere publică. Insist să spun acum că noi considerăm că această retragere se face în mod abuziv cu încălcarea legii si rog presa să înregistreze ceea ce spunem noi. Este vorba doar despre modificarea cuantumului chiriei, nu de prelungirea unui contract de închiriere. Am să vă rog, când faceți afirmații, să vi le documentați legal.

DL.IDOLU: Cu d-nul Căldăraru trebuie să discutăm, dânsul este de bună credință, dar este un naiv în jocul acesta. Cred că știți despre ce este vorba. E un joc urât care se desfășoară nu numai cu acest subiect, îl vedem pe ordinea de zi a sedințelor de consiliu, în relația cu societatea civilă, cu cetățenii, cu alte partide, cu toată lumea. Nu se mai poate așa.

DL.CĂLDĂRARU: Constat că jocurile acestea politice dăunează foarte grav societății noastre astăzi și, din punctul meu de vedere, ca fost și actual întreprinzător particular, care a condus 160 de oameni într-o producție, eu am judecat problema din punct de vedere al contractului existent între cele două părți.

DL.IDOLU: Vorbea d-nul Primar că suntem la putere. Unde la putere? Într-un oraș abuzat ca Timișoara? Unde există o singură persoană care abuzează pe toată lumea, prin persoana Primarului? Cum am reacționat noi până acum, grupul de consilieri PSD? Cum au reacționat atâția cetățeni ai orașului? Am abuzat pe cineva? Am făcut noi abuzuri într-un fel sau altul? E chiar aberant să spui că PSD-ul în Timișoara abuzează, nu în Primărie, aici sunt oameni onești, conducerea Primăriei. Și acolo, mă uit la doi viceprimari onești, serioși, pe care-i respect și cu care se pot rezolva probleme. Este vorba despre o singură persoană, știți cine este.

DL.BORDEAȘU: Domnule Idolu, dacă se constată acum că legea dă dreptul, d-nul Primar trebuie să înțeleagă că a fost o neînțelegere, se revine, se introduce pe ordinea de zi și se merge mai departe. Cred că se divaghează prea mult. Să se introducă pe ordinea de zi.

DL.IDOLU: Serviciul Juridic din Primărie a dat aviz de legalitate. Vreți să vorbim de 12 euro, sediul PNL din P-ța Unirii?

DL.PRIMAR: Vom organiza o dezbatere publică pe tema chiriei și la proxima ședință, vom propune prelungirea în ședință de consiliu. Așa ați semnat contractul la vremea respectivă. Trebuie să analizăm chiria și să facem o dezbatere publică dacă în textul contractului este scris. A cerut presa dezbatere publică la o conferință de presă când a expirat. Scrie că se poate modifica, nu că dacă se modifică chiria.

D-NA ȚUNDREA: Domnule Primar, așa este, dar, în situația de speță, nu este vorba de modificarea chiriei. Un chiriaș a cerut prelungirea contractului de închiriere. Sunt sute de contracte cu Primăria.

DL.PRIMAR: Știți bine că pe acest subiect au fost foarte multe discuții, a fost chiar un scandal pe tema aceasta, când PSD a încercat cumpărarea acestui sediu, teren + clădire, cu 100.000 euro, parcă, noroc că s-a opus un consilier local de atunci, din coaliția majoritară, atunci a făcut o faptă bună, mi-a atras atenția că ceva nu este în regulă, am dispus o evaluare cu experți evaluatori autorizați și evaluarea a fost pe o sumă de 720.000 euro. Dacă acel consilier vota „pentru”, eu aș fi fost indus în eroare, am fi dat PSD-ului o clădire care valorează 720.000 euro cu 100.000 euro. Era corect? Nu a fost corect.

DL.IDOLU: 12 euro, sediul PNL.

DL.PRIMAR: Nu știu despre ce vorbiți, n-am făcut eu legile, nici măcar nu eram în politică, nu știu ce s-a întâmplat, fapt este că atunci, eu m-aș fi ales cu o problemă, crezând că, d-voastră ca parteneri, sunteți corecți. Realitatea a dovedit că nu erați corecți. Și de atunci am învățat să fiu mai vigilent. Nu mă pot implica personal în toate. Cred că este foarte corect să analizăm dacă rămâne aceeași chirie, rămîne aceeași chirie, se supune la vot în Consiliu, dar se face o dezbatere publică. În consiliu se hotărăște ce vrea majoritatea decidentă. Nu neapărat se hotărăște ceea ce rezultă din dezbaterea publică. La dezbaterea publică participă un număr mai mic sau mai mare de cetățeni, dar se analizează argumentele și logica intervențiilor lor. De ce nu este bine așa: facem ședință peste cel mult două săptămâni și atunci venim cu o propunere care îndeplinește și cerințele din contractul actual.

D-NA ȚUNDREA: Nu există nici un temei juridic legal pentru retragerea acestui proiect, nici în lege, nici în contract, așa cum s-a încercat a fi d-voastră, acum, induși în eroare, că ni se pare că este un mod de a se încălca jocul democratic, care se realizează prin partide.

În continuare, voi da cuvântul pentru a vota oportunitatea includerii pe ordinea de zi a Anexei la ordinea de zi.

DL.PRIMAR: Nu vă dă nimeni afară, puteți să vă continuați activitatea, nimeni nu afectează jocul democratic.

DL.IDOLU: O să vedem în instanță, domnule Primar.

DL.PRIMAR: Nu vă perturbă nimeni. Introducem puțină rigoare în procesul deliberativ, atâta tot. Peste două săptămâni, după ce parcurgem și această etapă, voi propune inclusiv să se voteze. Nu vă boicotez, vă ajut.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a a proiectelor din Anexă.

Cine este pentru?

DL.IDOLU: Noi o să votăm împotrivă, întrucât este ordine de zi suplimentară fără dezbatere publică, țin să subliniez lucrul acesta și mi se pare în logica a ceea ce a spus d-nul Primar, chiar dacă acolo era absolut legal, de data asta legea chiar obligă dezbatere publică și dezbatere în comisiile Consiliului Local. Grupul nostru o să voteze împotriva ordinei de zi suplimentare.

D-NA ȚUNDREA: A votat toată lumea? Vă rog să votați pentru includerea pe ordinea de zi a proiectelor de pe Anexă.

-13 voturi pentru

 • - 8 voturi împotrivă

 • - 5 abțineri.

Nu sunt incluse pe ordinea de zi.

Trecem la ordinea de zi a ședinței. Solicit votul la aprobarea ordinei de zi ordinare din ședința de astăzi.

Cine este pentru?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DEZI

I.Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.02.2018.

D-NA ȚUNDREA: S -a votat.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DEZI

 • 2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara str. Joszef Preyer nr.9, pe o perioadă de 3 ani către ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA CANCERULUI TIMIȘOARA.

9                                                                                                                                        9

Cine este pentru?

- 25 de voturi pentru

-   1 abținere.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DEZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara, str. Podgoriei nr. 10 către Biblioteca Județeană Timiș și încheierea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani.

Cine este pentru?

-  26 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DEZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului din Timișoara str. Treboniu Laurean nr.1, subsol, pe o perioadă de 3 ani către Asociația Creștină Speranță și Lumină și încheierea contractului de

9                   9                   >               9       9                               9

1 • •

închiriere.

DL.MOȘIU: Am cerut clarificări în comisii pe care le-am primit pentru a vedea raportul de activitate a asociației creștine „Speranță și Lumină”. Specific că această asociație, în ultimul an, este o asociație de voluntari care se ocupă de cei care au reușit mai puțin în viață, respectiv oamenii străzii, copiii străzii și familiile lor, oferindu-le consiliere și o masă caldă. S-au dat până acum 1000 de porții de mâncare, s-au oferit în jur de 20 de porții pe zi.

DL. MOSIU: As veni cu un amendament, ca spatiul de pe Treboniu Laurian, care nu este un spatiu amenajat, este un spatiu care urmeaza a fi amenajat, sa modificam referatul si sa il formulam sub forma unui contract de comodat cu titlu gratuit.

DNA. TUNDREA: Deci inteleg, domnule consilier, doriti ca sa nu incheiem un contract de inchiriere, ci un contract de comodat ?

DL. MOSIU: Avand in vedere tematica Asociatiei si faptul ca acest spatiu nu este amenajat, presupune cateva mii de euro pentru a fi ..

DNA. TUNDREA: Am inteles ! Si propuneti, va asumati acest amendament? DL. MOSIU: Da!

DNA. TUNDREA: Stimati colegi..Da, doamna Secretar!

DNA. SECRETAR: Daca imi permiteti, atribuirea cu titlu gratuit se poate face doar daca asociatia respectiva este de utilitate publica atestata conform unei hotarari de Guvern, ori nu stiu daca..

DL. MOSIU: De utilitate publica cred ca este..

DNA. SECRETAR: Este ...? Colegii care au verificat in prealabil indeplinirea conditiilor banuiesc ca au avut in vedere ..nu stiu de..

DL. MOSIU: Bine, deci atunci imi permiteti sa modificam pretul. Da, domnul Primar!

DNA. SECRETAR: Pretul da, pretul poate fi..

DL. MOSIU: De asta voiam sa fac un amendament de modificare a pretului.

DL. PRIMAR: Dar inca o data, daca nu are statut de asociatie de utilitate publica in sensul legii, asta se confera prin hotarare de Guvern, putem atunci?

DNA. SECRETAR: Nu, asta spuneam...

DL. PRIMAR: Nu, atunci trebuie sa renuntam! Platesc asa cum s-a stabilit in comisie in conditiile astea.

DL. MOSIU: Se poate modifica pretul.

DL. PRIMAR: Dar degeaba modificam proiectul, ca ei ar trebui sa primeasca mai intai statut de asociatie de utilitate publica prin hotarare de Guvern.

DL. MOSIU: Pentru a fi gratuit.

DL. PRIMAR: Exact!

DL. MOSIU: Dar noi putem modifica pretul chiriei.

DL. PRIMAR: Da, asta se poate.

DL. IDOLU: Cand este infiintat acest ONG? Macar asta..

DL. MOSIU: In 2016.

DL. IDOLU: In 2016? A apucat sa functioneze?

DL. MOSIU: A functionat 1 an.

DL. PRIMAR: Statut de utilitate publica, trebuie sa aiba o activitate de cel putin 3 ani, sigur in sensul bunului simt. Ei fac lucruri de utilitate publica, stim ce activitate desfasoara, dar prin prisma legii nu exista un statut de utilitate publica.

DL. MOSIU: OK, rectific si atunci modificam chiria,da? Eu va propun un euro pe metru patrat.

DNA. TUNDREA: Va rog sa o intrebam pe doamna Secretar daca normativele in materie permit reducerea chiriei la aceasta suma?! Va multumesc!

DNA. SECRETAR: Trebuie verificat, nu ma pot pronunta. Exista un raport..

DL. MOSIU: Noi am mai modificat chirii si cu spatii si in centru, deci nu cred ca e o premiera. Da sigur, deci nu cred ca e o premiera asta, deci s-au modificat chirii de spatii in trecut fara ..

DL. PRIMAR: Haideti sa il retrag, eu il pot retrage evident, sa analizam mai bine din punct de vedere juridic. Inca o data, daca legea ne permite sa acordam gratuitate, avand in vedere activitatea laudabila de interes public cu adevarat,ca stiu ce se intampla acolo, putem sa dam gratuit, dar daca nu ne permite legea oricat ne induioseaza cei ce tin pledoarii nu putem sa incalcam legea.

DNA. TUNDREA: Bine, inteleg ca proiectul numarul 4 se retrage .

DL. PRIMAR: Da, e mai bine asa, il retragem.

DL. DIACONU: Putin as vrea sa va supun atentiei, totusi, posibilitatea de a discuta intr-unul dintre plenurile viitoare o procedura speciala de acordare a spatiilor pentru organizatiile neguvernamentale. In momentul de fata ele se acorda asemenea unei societati comerciale, chiar daca nu pe licitatie, ca nu e o licitatie publica, e o atribuire directa, dar la niste preturi de nivel de societate comerciala si cred ca nu e foarte bine noi sa ajungem in Consiliul Local si sa stabilim ba 0,5, ba 1, ba 2,5 , ba 2,1 cand am putea sa avem o decizie a Consiliului Local cu privire la felul in care ne raportam la organizatiile neguvernamentale in general cu activitate, ca idee..

DL. ORZA: S-au marit... ce tare se aude, scuze! Din pacate s-au marit candva cand nu ar fi trebuit sa se mareasca si acum suportam consecintele.

DL. PRIMAR: Stiti cum e? Nici nu putem pur si simplu pentru faptul ca o anumita organizatie este ONG sa dam spatiul cu chirii simbolice. Trebuie sa analizam activitatea si acolo unde activitatea intr-adevar este de interes public, de utilitate publica, nu statutul conform legii, ci activitatea in sine, acolo putem sa nu mergem cu chirii impovaratoare, pentru ca niste cetateni desfasoara o activitate benefica. Acolo unde sub masca unei asociatii nonguvernamentale defapt se desfasoara activitati de interes restrans pentru cei ce activeaza in asociatia respectiva lucrurile se pun cu totul in alti termeni, dar trebuie sa stabilim niste reguli generale, ca nu e bine sa tratam fiecare caz dupa cum ni se pare la momentul deliberarii. Sa avem niste reguli clare.

DNA. TUNDREA: Am observat ca sunt cateva persoane in sala care doresc sa ia cuvantul. Am rugamintea sa le acord cuvantul dupa finalizarea proiectelor ce presupun votul de pe ordinea de zi si dupa ce voi supune la vot in Consiliul Local daca ei au cuvantul. Mergem mai departe. Punctul 5.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș asupra imobilului în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, înscris în CF 411844 Timișoara.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. A votat toata lumea? Proiectul a fost adoptat cu:

- 21 de voturi pentru

- 2 abtinere

Mergem mai departe. Proiectul numarul 6.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru completarea și modificarea cap. II, pct. 2.2 la Contractul de comodat nr. SC2017-6893/22.03.2017 încheiat între Municipiul Timișoara și Liceul Teoretic Bartok Bela.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Proiectul a trecut cu:

- 26 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY S.R.L., pentru spațiul situat în Timișoara str. Alba Iulia nr.2.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot.

DL. IDOLU: Domna presedinta, o intrebare: trebuie dezbatere publica oare? Din moment ce nu avem raspuns eu ma voi abtine de la aceasta ..

DNA. TUNDREA: Votam.

DL. PRIMAR: Domnul consilier, in textul contractului scrie despre dezbaterea publica, in textul acestui contract nu scrie. Nu vrea nimeni sa va creeze probleme. Dumneavoastra creati o disputa total inutil.

DNA. POPOVICI: Dumneavoastra, domnule Primar, presupuneti ca in acel contract nu scrie, pentru ca nu aveti contractul in fata ochilor.

DL. PRIMAR: Aparatul de specialitate sesizeaza cand trebuie dezbatere publica si cand nu. La celalalt mi-a sesizat ca trebuie dezbatere publica, aici n-a sesizat nimeni ca in contract s-ar cere dezbatere publica. Va rog sa intelegeti! Eu am un aparat de specialitate, ca nu pot eu personal sa ma ocup si de contractele acestea si de absolut toate detaliile. De aia exista sute de oameni platiti.

DL. IDOLU: Domna presedinte, va rog sa trecem mai departe!

DNA. TUNDREA: Da, deci proiectul numarul 7, am deschis procedura de vot, a votat toata lumea, inchid procedura de vot. Proiectul a cazut cu:

- 15 voturi pentru

- 10 abtineri

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioada de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1059/2000 și 1067/2000, încheiate cu Societatea Cooperativă Igiena Timișoara.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. A votat toata lumea. Inchid procedura de vot. Proiectul a trecut cu:

- 18 voturi pentru

- 6 abtineri

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 930,65 mp, situat la parterul și etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, în vederea transmiterii în administrarea Consiliului

Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului de Resurse și Asistență Educațională „Speranța”.

DNA. TUNDREA: Da, domnule Primar!

DL. PRIMAR: Am o interventie aici. Nu stiu daca cineva din Consiliul Judetean a vizitat acest centru Speranta, apartine de Consiliul Judetean. Eu l-am vizitat. Din pacate Consiliul Judetean isi bate joc de acest centru. Acolo sunt niste oameni exceptionali care impreuna cu parintii necajiti care au copii cu probleme fac lucruri admirabile. I-am ajutat dandu-le spatiul si din pacate din punct de vedere al Consiliului Judetean sunt purtati dintr-un loc in altul. Iata, vrem sa le prelungim acolo, desi am avea mare nevoie de acea cladire, pentru ca ne pare rau de personal si desigur si mai rau de acei copii si de parintii lor. Sunt lucruri efectiv impresionante, cele pe care acesti oameni le-au facut si le fac si din pacate nici la ora actuala Consiliul Judetean Timis nu a fost in stare sa le construiasca un sediu pus la punct cu tot ce trebuie, nu amenajat cu eforturile parintilor, care si asa au necazurile pe care le au. Daca aveti atata cinism, da!?

DL. IDOLU: N-a spus nimeni, domnule Primar, provocati o dezbatere..

DL. PRIMAR: Nu provoc..

DL. IDOLU: Cate centre sociale a construit Primaria Municipiului Timisoara? Cine este manager acolo la acel centru? Un membru liberal?

DL. PRIMAR: V-ar sta bine sa stiti ce a facut Primaria Timisoara in plan social, v-ar sta bine sa stiti ca si consilier local.

DL. IDOLU: Eu vorbesc daca ati construit un centru, Primaria? Ca am fi votat daca ati fi propus, dar nici macar n-ati propus. Cine este manager, director la acel centru? Un membru al Partidului Liberal? A facut vreun demers? Juganaru va spune ceva? A facut doamna directoare un demers in acest sens? A sesizat pe cineva?

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot..

DL PRIMAR: Eu cred ca toti cei care ne-au auzit au inteles ce era de inteles.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Proiectul a fost aprobat cu

- 24 de voturi pentru

- 1 abtinere.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Proiectul a fost aprobat cu

- 26 de voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării formalităților de desființare a liniei de cale ferată industrială cuprinsă între macazul liniei de acces spre SC Banatim SA aflat pe str. Gutenburg intersecție cu str. 1 Decembrie și macazul SC Romtesid SA situat în dreptul porții de acces al liniei LF1 la S.C. Agatex SA.

DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.Proiectul a fost aprobat cu

- 23 de voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind restabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în funcție de performanțele profesionale ale acestuia.

DNA. TUNDREA: Da, domnule Primar!

DL. PRIMAR: Proiectul numarul 12 vizeaza asa cum si titulatura lui o spune restabilirea unor salarii de baza. Intrucat analizand cu rigoare textele de lege sunt anumite neclaritati eu vreau sa retrag acest proiect de pe ordinea de zi, pentru ca stiti cat de preocupat sunt de respectarea cu strictete a legii si am cerut aparatului de specialitate sa se adreseze Ministerului Muncii pentru clarificari. Despre ce este vorba? In noua lege a salarizarii este scris ca salariile personalului unei institutii precum Primaria se stabilesc de Consiliul Local la propunerea Primarului. E foarte limpede, se stabilesc de Consiliul Local la propunerea Primarului.

Nu este scris nici unde cand se stabilesc, de cate ori pe an se pot stabili. Sunt prevederi care mai spun ca la gradatii egale, incadrari egale, indiferent de locul unde un angajat isi desfasoara activitatea salariul trebuie sa fie acelasi. Nu scrie nici unde, in afara de textele generice, textele mai generale defapt, ca se ia in considerare si cum se ia in considerare calitatea prestatiei; deci, unde sunt enuntate principii, sa fiu mai clar, unde sunt enuntate principii printre principii este enumerata si calitatea prestatiei, da? Numai ca, mai departe in textele din lege nu se mai vorbeste despre calitatea prestatiei, ci se face aceasta precizare ca la incadrari egale, indiferent de structura in care se activeaza, retributia e aceeasi. Sigur, la noi nu s-a pus problema sa diferentiem salariile in functie de locul in care se desfasoara activitatea.

Eu am mers pe spiritul legii si am considerat ca in stabilirea salariilor trebuie sa se tina seama si de calitatea prestatiei. Nu am procedat la diminuarea salariului cumva ca sanctiune, ci pur si simplu in proiect se restabilesc salariile.

Am fi putut sa spunem ca le restabilim tinand seama de evaluarea activitatii pe 2017. Va rog sa aveti putina rabdare, pentru ca eu cred ca vorbim despre lucruri extram de importante acum. La aceasta evaluare un numar de angajati destul de restrans au luat calificativul „BINE”. Ei, se pare ca e o noutate socanta pentru acesti angajati ai acestei institutii sa nu aiba toti calificativul „FOARTE BINE”, este uluitor cum acesti oameni pretind ca toti presteaza o activitate la superlativ, la foarte bine, numai ca parerea cetatenilor despre activitatea lor e cu totul alta.

Sunt situatii...doamna...nu dezonorati si cu aceasta ocazie calitatea de functionar public! Un functionar public are o anumita conduita, n-o dezonorati! Ei, mie mi se pare ca este aberant ca oameni care se diferentiaza prin ceea ce fac, prin rezultatele muncii lor si se diferentiaza mult, sa fie platiti egal. Mi se pare aberant si cred ca lucrurile merg prost si pentru ca nu au existat pana acum parghii pentru a-i diferentia in sus pe cei care se remarca prin modul in care isi onoreaza pozitia si in jos pe cei care, dimpotriva, nu-si onoreaza pozitia.

In doua structuri, in trei, cred ca sunt cei care ar fi fost vizati de acest proiect. La Urbanism, se mira cineva? Nu cred! In Serviciul Juridic, se mira cineva? Nu cred! In Serviciul de Relatii cu publicul, nici aici nu cred ca se mira nimeni! Ei bine, am avut ocazia sa vad cum arata avizul de legalitate al Serviciului Juridic. N-am vazut in viata mea o pleduarie avocateasca in favoarea celor vizati de acest proiect de lege mai elaborata. Daca intr-adevar este redactat de angajatul semnatar al Primariei cred ca si-a gresit cariera si nu-i tarziu, ar trebui sa mearga avocat. Nu stiu, putea sa si colaboreze cu avocati deja contractati de catre cei vizati.

Va dau exemplu: pai e normal ca cineva care are 15 documentatii de urbanism de analizat sa dea aviz negativ pe toate 15, fara nici o comunicare cu titularul, ci doar instiintarea „veniti si va ridicati documentatia de la camera 12”, cand eu le-am facut un tabel in care trebuie, ii incurajez sa interactioneze cu solicitantii si sa ii faca sa inteleaga ce cere legea, pentru ca scopul nostru este sa-i ajutam pe oameni, ca persoane fizice, sa ajutam investitorii sa faca lucruri bune in orasul nostru, sa contribuie la dezvoltarea orasului?

Ori, cineva care atat face, sta la panda ce gaseste neregula si apoi trimite documentatia, „ridicati-o”, nu incearca nimic pentru remediere; daca cineva nu se conformeaza prevederilor legii, evident ca nu trebuie facuta nici o concesie, trebuie sa se respinga. In acelasi timp alti colegi au din 15, 7, 8, 9, 10 documentatii rezolvate pozitiv prin interactiune cu munca depusa cu titularii si sigur ca acolo unde nu se respecta legea se respinge documentatia. Am dat doua exemple sa intelegeti si sunt convins ca intelegeti si din cate ati auzit dumneavoastra din interactiunea directa, ca este aberant ca oameni care au ajuns sa aiba aceeasi incadrare sa aiba aceeasi retributie, dar pentru ca legea e lege si trebuie respectata chiar atunci cand ne nemultumeste eu retrag proiectul cum am spus si am cerut aparatului de specialitate sa se adreseze Ministerului Muncii pentru a ne da un punct de vedere privind modul in care se poate tine seama in legislatia actuala si de prestatia pe care fiecare o are. Va multumesc!

DL. IDOLU: Doamna presedinte, daca imi permiteti si imi pare rau ca pierdem timpul sa discutam mult pe subiecte care nu sunt pe ordinea de zi, asta e paradoxal, sunt retrase, ambele, doua puncte retrase. Trebuie sa fac completarea, n-as mai fi insistat daca domnul Primar retragea si isi recunostea vinovatia si nu acuzand Serviciul..

DL. PRIMAR: Ce vinovatie, domnule, ca vreau sa fac lucrurile sa mearga bine in institutia asta, pentru asta sunt vinovat? Masurati-va cuvintele!

DL. IDOLU: Ar trebui sa fiti un bun exemplu si pentru salariati si pentru societate respectand legea. Trebuie sa stiti ca aveti un Serviciu Juridic, pe care trebuie sa ii respectati profesional si uman pe acei oameni, nu de fiecare data sa spalati rufele in public, rufele Primariei, dar trecem peste asta.

DL. PRIMAR: Incercati sa deveniti Primar si daca cumva orasul va vrea faceti cum considerati!

DL. IDOLU: City managerul ar trebui sa stie! Unde e domnul city manager? Ar trebui sa stie lucrurile astea si nu contest calitatile dumneavoastra manageriale si ale colegului dumneavoastra Robert Kristof, dar n-as fi vrut sa spun, dar noi am depus ieri o interpelare pe acest subiect si as vrea sa va contrazic! In legea..m-am documentat, legea 153/2017 sunt de la a) la i) principiile sistemului de salarizare. Nu se regaseste cel spus de dumneavoastra, dar se regaseste: principiul nediscriminarii, ceea ce e in acest caz; tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar, nu vorbim de o societate, care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime; principiul egalitatii prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala.

DL. PRIMAR: Nu e munca cu valoare egala! Vedeti aici e problema!

DL. IDOLU: Mie imi pare rau, ca la o firma privata trebuia sa ganditi si vad multi manageri de firma privata! N-ati facut caz de litera e) - principiul stimularii personalului. Trebuie sa va ganditi la stimulare. Daca era vorba de sanctiuni o sa intram si la acest subiect. Principiul ierarhizarii, principiul transparentei, principiul sustenabilitatii financiare, nu e cazul, ca am aprobat un buget, principiul publicitatii.

Faptul ca ati dat nume, cu nume si prenume, se incalca multe din aceste principii. Noi am aprobat in Consiliul Local o grila de salarizare pe posturi, fara nume. Cum suntem noi acum? Evaluarea acestui personal se face o data pe an. Cat de caraghiosi am fi noi acum dupa ce am aprobat legal o grila de salarizare sa ne contrazicem pentru un nume si un prenume, pentru mine e un nume si prenume, sa personalizam ilegal. Acestia, daca era cazul ceea ce spuneti dumneavoastra si sunt total de acord, trebuiau sanctionati individual, daca aveati motive. Trebuia la evaluarea performantelor, articolul 69 din Statutul functionarilor publici.

DL. PRIMAR: Tocmai ce v-am spus ca am facut evaluarea performantelor, nu intelegeti?

Dl. IDOLU: Și ce ați hotărât?

Dl. PRIMAR: Unii au calificativul bine și alții, majoritatea covârșitoare, foarte bine. Cei cu calificativul bine, beneficiau de o încadrare foarte bună și ea, dar nu la fel de bună. Ce e nefiresc oameni buni?

Dl. IDOLU: Principiile sistemului de salarizare conform art.16 din Legea nr.153/2017 ignorate. Consultarea în prealabil a sindicatului conform art. 11.

Dl. PRIMAR: Nu avem sindicat reprezentativ conform legii.

Dl. IDOLU: Prin reprezentanții salariaților sau reprezentanții salariaților, încălcat. Transparența decizională, încălcată. Cum puteți să ne puneți pe noi să votăm lucruri ilegale? Cum puteți cere Serviciului Juridic și să-i acuzați că au luat decizia corectă? Da, managerial poate vă dau dreptate. Față de anumiți salariați, poate nu aceștia, în care ca la orice firmă, trebuie să faci ordine în firmă. Dar, aveți curajul să instituiți mecanisme, metode de bonusare a performanțelor, de sancționare, nu să vă ascundeți după consiliul local să ne solicitați nouă să facem o ilegalitate. E dovadă de lașitate asta și drept dovadă și dacă nu ați fi retras noi nu am fi votat un asemenea material.

Dl. PRIMAR: Tocmai pentru că eu doresc respectarea legii, atunci când mi-au fost semnalate anumite posibile nerespectări, am retras proiectul de pe ordinea de zi. Cred că am fost destul de clar, în rest ceea ce ați spus dvs nu a fost încălcat. Singura problemă e asta: că nu rezultă limpede cum se poate ține seama și de calitatea prestației. Din păcate legislația nu ne permite să dăm bonusuri, pentru că dacă ne-ar permite atunci eu aș merge pe ideea unei încadrări mai joase și a bonusurilor acordate în funcție de prestația avută de fiecare. Dar nu avem o astfel de legislație. Și atunci rămânem fiecare cu părerea la care ținem: e corect ca toată lumea să aibă același salariu? Când diferențele între implicare, între rezultatele muncii sunt uriașe? Retoric întreb.

Dl. ORZA: Voi porni de la ultima afirmație a d-lui primar. Da din păcate legea nu permite diferențierea pe persoane a salariului chiar în cadrul unor poziții similare în direcții diferite. Pe de altă parte cred că legiuitorul s-a gândit să elimine posibilitatea de subiectivism a șefului unei administrații și a făcut această grilă pe paliere de activități. Pe de altă parte ca om care am lucrat în administrație știu foarte bine ce spune dl. primar și anume că nu toți își fac treaba și să fiu bine înțeles nu mă refer la persoanele de pe această listă, pentru că pe Dna. Toc o cunosc deși nu am colaborat cu ea direct ca viceprimar dar fac legătura dânsei cu numele, dar restul nu, poate dacă îi văd îi recunosc. Vorbesc de un principiu și nu de oameni. Deci există oameni ca în întreaga societate care-și fac treaba mai bine și mai puțin bine. Din păcate în administrație imaginea publică sau oamenii în general din afara instituției pun o pată asupra administrațiilor în general asupra oamenilor care lucrează în aparatul de stat. Uneori justificat alteori mai puțin justificat. Vreau să ajung la chestiunea de principiu și anume că trebuie probabil să se ia niște măsuri împotriva unor oameni, care în în viziunea conducerii instituției își fac treaba mai puțin bine. În mod cert prin această variantă nu cred că se poate face acest lucru, ci individual. Acum dacă au luat bine, în fine. Trebuie individual, trebuie găsite lucruri conform legislației muncii, există posibilitatea Comisiei de Disciplină în anumite cazuri, se merge pe sancțiuni, pentru că altfel nu vom putea face o diferențiere pe persoană a acestor venituri ale oamenilor care lucrează în administrație. Nu am citit toate aceste pagini de la Serviciul Juridic, mi se par foarte detaliate în fine, pe de altă parte cu tot respectul concluziile din expunerea de motive iarăși sunt vagi adică se spune: ținând seama de prestația profesională, acestea sunt salariile. Probabil ar fi trebuit puse, chiar dacă repet, varianta nu este cea legală, dar din principiu ea e corectă. Care sunt motivele până la urmă? De ce acești oameni nu și-au făcut treaba?

Dl. IDOLU: Și știți ce mai este dl. Orza? Se crează un precedent periculos. Așa cum legea nu e cu nume...mai vin alți 20, după bunul plac.

Dl. ORZA: Da, înțeleg că dl. Primar are nemulțumiri pentru unii oameni, e normal să aibă că e clar, am și spus în societate nu toți își fac treaba la fel de bine. Dar trebuie găsite alte soluții de a-i penaliza individual fără să intrăm în consiliu cu chestiile acestea. Adică, nu știu, Comisia de Disciplină, 10% pe o lună.

Dl. PRIMAR: Nu era vorba de penalizare că nu au luat nesatisfăcător. Au luat bine la evaluare. Este un sistem complex de evaluare cu o mulțime de criterii, se dau puncte, note mă rog cum vrem să le spunem și în final rezultă un punctaj. Dacă punctajul este între atât și atât e foarte bine, dacă e între atât și atât e bine. Acești funcționari au luat calificativul bine. Acesta e motivul pentru care am considerat că așa e echitabil, ca salariul lor să nu fie egal cu al celor cu aceeași încadrare dar cu calificativ foarte bine. Că altfel la ce bun diferența între calificative dacă în final nu e nici o consecință. Nu servește la nimic. De ce o mai facem? Dar legea e necalră încă o dată. De aceea am recurs la retragere și vom vedea ce ne spune și Ministerul Muncii. Dacă nu se poate nu se poate, mergem înainte prost cum mergem. Asta e!

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot luarea cuvântului de către câteva persoane.

Dl. PRIMAR: Nu avem sindicat reprezentativ, reprezintă o mână de oameni, vă rog să nu ne pierdem vremea dându-i cuvântul.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -11 voturi pentru

 • - 8 voturi împotrivă

 • - 3 abțineri

Dna DRĂGOI: Este egalitate.

Dna. TOC: Bună ziua. Mă numesc Toc Mirela Adriana. Sunt funcționar, Consilier Superior la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. De când am înregistrat mai multe sesizări în legătură cu încălcarea legislației, am fost cercetată disciplinar, nu s-a întocmit niciun raport. Am fost mutată ilegal la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Nu mi se acordă pauză de masă, se încalcă art.134 din Codul Muncii. Plus că rapoartele de evaluare au fost întocmite cu încălcarea procedurii prevăzute de Hotărârea 611/2008. Mai mult decât atât, calificativele au fost acordate de cele două șefe ale mele care ocupă postul fără concurs și în momentul de față nici nu știu dacă dna. Secretar are dispoziție pentru această perioadă, pentru exercitarea acestei funcții. Pentru că postul este vacant. Mai mult de atât Agenția Națională a Funcționarilor Publici a inițiat un demers în urma sesizărilor mele și primăria nu a trimis aceste documente. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a întocmit Dosarul 983 din 2017 și s-a adresat instanței de judecată să constate că eu sunt supusă unui tratatement diferențiat manifestat prin excluderea mea din cadrul Compartimentului de Termofocare. Plus că mă regăsesc pe această listă și diminuarea salariului nu se poate face decât în urma unei cercetări disciplinare. Așa cum prevede art.78 din Legea 188/1999. Deci toate persoanele care nu sunt obediente, sunt hărțuite și discriminate ca și mine. Deci nu se poate, pauză de masă, este obligatorie, încălcați legea, Codul Muncii, încălcați Statutul Funcționarului public și o grămadă de legi. Nu se mai poate continua așa, plus că m-am înscris și în audiență, nici nu mă primiți în audiență pentru că, nici nu am nevoie pentru că dvs spuneți că respectați legislația și o încălcați. Dovadă fiind toate sesizările mele. Pe care cred că nici nu le citiți și îi mențineți pe funcții pe cei care încalcă legea, dovadă fiind șefa de la Resurse Umane care să știți că nu a făcut încadrările necesare.

Dl. PRIMAR: Dacă nu ați reținut, dânsa este dna. Mirela Toc.

Dl. NEGREI: Domnule Primar, stimați consilieri, eu vă mulțumesc pentru votul dvs. care îndeamnă la dialog. Noi avem și o lege a dialogului social, important e s-o respectăm cu toții. O să-i dau d-lui Primar la sfărșitul pledoariei mele răspunsul de la Ministerul Muncii pe care dl. primar am înțeles că-l așteaptă de la colegii de la Serviciul Juridic. Sunt întrebări și răspunsuri pe Legea 153 date de Ministerul Muncii și confirmate, chiar așa scrie, a fost postat pe site-ul Ministerului Muncii, agreate de către reprezentanții Curții de Conturi. O exprimare interesantă. Există la punctul 11 o întrebare și răspunde Ministerul Muncii. Față de cele de mai sus precizăm că salariul de bază este unic pentru fiecare funcție în parte indiferent unde își desfășoară activitatea în cadrul instituției, persoana care ocupă funcția respectivă. Eu totuși îi mulțumesc d-lui Primar pentru că ținta noastră a fost atinsă, la ora 2 l-am rugat personal să retragă acest proiect, vă mulțumesc domnule primar pentru această retragere și dvs, pentru că sunt convins că dacă dl. primar nu-l retrăgea, îl respingeați. Vă solicitam evident respingerea lui. Toate acest lucruri sunt sau rămân nelămurite pentru că nu avem posibilitatea așa cum spune art. 11 din Legea 153 să fim consultați. Dl. Primar face referire la reprezentativitatea sindicatului, noi spunem că suntem reprezentativi, suntem afiliați la o federație reprezentativă Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, am făsut demersuri în scris și către dvs și către dl. primar încă din vară să fim consultați ca să fie respectată legea. La fel în Decembrie cu problema transferului contribuțiilor, din păcate nu am avut această posibilitate să ne exprimăm punctul de vedere. Dl. Primar este o pierdere pentru toată lumea. Noi așa o considerăm și dacă chiar dorim să respectăm legea și iubim dialogul cred că avem numai de câștigat. De aceea vă rugăm respectuos să ne consultați la orice propunere de proiect într-adevăt care o prezentați dvs evident, consiliul local și care consiliu local este cel care stabilește salariile. Pentru că toate lucrurile acestea discutate aici, poate nu ar avea loc dacă lucrurile s-ar lămuri. Lipsa dialogului conduce la aceste anomalii.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între I.T.P.F. Timișoara și Municipiul Timișoara.

Dna. ȚUNDREA: -Cine este pentru?

Se numără voturile:

Supun la vot.

- 21 voturi pentru

- 3 abțineri

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitală Culturală Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2018 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. GRIGOROIU: Am un amendament. Se introduce în Agenda Culturală a Casei de Cultură o nouă poziție: Festivalul Internațional de Magie Timișoara 2018, luna Septembrie-Octombrie, cu suma alocată de 150.000 lei. Iar al doilea amendament, la Festivalul Jazz TM se suplimentează poziția cu suma de 100.000 lei. Sumele se încadrează în buget deci nu trebuie luate din altă parte. Dl.ORZA: Că de exemplu are buget mai mare decât Festivalul Vinului.

Dl. DIACONU: Festivalul Vinului e un festival care are o componentă comercială ca și alte festivaluri și acesta e motivul pentru care are un buget mai mic.

Dl. IEREMIA: Dl. viceprimar, propunerea d-lui Grigoroiu e sustenabilă din toate punctele de vedere financiare, adică nu se vor aloca din alte proiecte? Dl.ORZA: Îmi sărise în ochi suma. Nu vă place cu Festivalul Vinului, vă spun despre manifestările dedicate Revoluției. Mai mult decât bugetul... și am întrebat, de fapt în ce constă acest festival? Două vorbe despre el.

Dl. GRIGOROIU: În Timișoara este o comunitate de magicieni care merită să fie promovați. Nu a mai fost niciodată un astfel de festival.

Dl. PRIMAR: Vă spun eu despre ce e vorba. Avem în Timișoara o bună reprezentare a acestui domeniu al magiei și există mare interes al publicului pentru așa ceva. Și eu consider, sigur alături de atâția alți colegi și sunt convins că și de dvs sau cel puțin de majoritatea, că ar fi de interes, de atractivitate pentru oraș un astfel de festival la care să fie aduși magicieni remarcabili care într-adevăr impresionează prin ceea ce sunt în stare să facă.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 16 voturi pentru

-7 abțineri

-1 vot împotrivă.

Supun la vot al doilea amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -18 voturi pentru

-6 abțineri

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 16 voturi pentru

- 7 abțineri

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara

S.A. - componenta inițială.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

-2 abțineri

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuințe, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

 • - 3 abțineri

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E și SAD la parter”, str. Orșova nr. 19-21, Timișoara.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

 • - 1 abținere

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

- 1abținere

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor.

Dna. ȚUNDREA: Supun la vot luarea cuvântului de către dl. Brâncovan. -Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

Dl. BRÂNCOVAN: Aș dori dacă dvs considerați că e oportun, ca în toate proiectele de acest gen să fie inserate astfel de chestiuni și anume: ședințele să fie cât mai publice. Ca să putem și noi cetățenii să venim cu sugestii să putem să vedem că lucrurile se desfășoară așa cum trebuie, pentru că știm, avem o problemă legată de patrimoniu, o problemă gravă, cetățenii au foarte multe suspiciuni și ar fi normal să transparentizăm și în alte domenii de asemenea. Dl. Primar eu nu știu, am căutat în Legea Administrației Publice Locale, unde există ordine suplimentară. Poate noi dorim la orice proiect de aici să facem dezbatere publică. Cum o facem? Cum o cerem? Venim să ne țigănim pe aici? Vă rog frumos puneți totul pe site și faceți alte ședințe dacă în lege nu scrie ordine suplimentară. Pentru orice proiect, nu cu PSD sau cu altceva, pentru toate. Vă rog frumos, respectați doar legea, nu faceți improvizații la lege.

DL. BRÂNCOVAN: Dacă spune în lege că pentru ceva se face extraordinară, atunci să se facă ședință extraordinară, dar dați-ne și nouă posibilitatea să intervenim în procesul legislativ așa cum scrie în Legea 52. Vă mulțumesc.

DL. PRIMAR: Nu aducem pe ordinea suplimentară proiecte care necesită dezbatere publică, deci nu încălcăm prevederile legii. Există cutume în toate instituțiile deliberative de a se veni cu lucruri care sunt urgente, dar repet, doar cu acelea care nu necesită dezbatere publică. Cele care necesită sunt amânate până are loc și dezbaterea publică. Nu este nimic ilegal și nu este inventat în consiliul local Timișoara așa ceva. Propunerea făcută este foarte bună, ne interesează să lucrăm cât mai transparent, suntem deschiși, am dovedit-o în toate ocaziile și preluăm orice propuneri de mai bine, indiferent din partea cui provin ele. Îl va prelua dl. viceprimar diaconu, ca amendament și eu îndemn consiliul să voteze pentru că realmente este o propunere foarte bine venită.

DL. DIACONU: Îl preiau eu atunci ca amendament, nu îi mai dau citire pentru că îl aveți fiecare în față. Sunt articole care transparentizează activitatea comisiei de repartizare a locuințelor.

D-NA ȚUNDREA: Înțeleg că toată lumea are în față textul acestui amendament.

DL. DIACONU: La art. 7 Sub sancțiunea nulității hotărârilor adoptate, convocarea membrilor Comisiei se face cu cel puțin 3 zile înainte de data programată de desfășurare a ședinței, prin afișarea convocatorului și a ordinii de zi pe pagina Primăriei Municipiului timișoara, la secțiunea Anunțuri. Constatarea nulității se poate solicita de către orice persoană interesată.

Art. 11 Accesul mass media la ședințele Comisiei nu se poate restricționa

5           5                                                X                            5

sub niciun pretext.

Aici aș reformula. Accesul mass media la ședințele Comisiei este permis

5                                                                                           5           5                                             X

nerestricționat.

5

Art. 12 Primarul va desemna 1-2 reprezentanți ai societății civile, fără drept de vot, dar care au dreptul să participle la ședințele Comisiei și să formulize întrebări și obiecțiuni verbale, ce se vor consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței.

5                 5

D-NA POPOVICI: Este vorba despre Primar sau despre Consiliul Local?

DL. DIACONU: Consiliul Local nu știu cum ar putea desemna pentru că Consiliul local desemnează toți membrii Comisiei de repartizare a locuințelor. Fiind vorba de alte două persoane din partea societății civile, mă gândesc că se poate face prin dispoziție de către dl. Primar. Consiliul Local îi desemnează pe toți membrii de drept ai Comisiei de repartizare a locuințelor.

DL. PRIMAR: Așa cum spune dl. Viceprimar, Consiliul local desemnează toți membrii de drept ai comisei, o puteți face mai mare dacă doriți și primarul are și el dreptul să desemneze prin dispoziție, asumată, act legal, membrii în orice comisie.

DL. DIACONU: Reiau: 12 Primarul va desemna 1-2 reprezentanți ai societății civile, prin dispoziție, fără drept de vot, dar care au dreptul să participle la ședințele Comisiei și să formuleze întrebări și obiecțiuni verbale, ce se vor

5                 5                                                      5                                                                                                  5                            5                                              7

consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței.

Art. 13 Ședințele Comisiei de repartizare a locuințelor au caracter public și

5          5                                        X                                     5                                    X              5

se vor transmite în direct și ulterior sub formă de arhivă, în format audio-video, pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, și pe o rețea de socializare a Primăriei Municipiului Timișoara, sub sancțiunea nulității hotărârilor adoptate. Constatarea nulității se poate solicita de către orice persoană interesată. DL. MIHOK: Dacă îmi permiteți. Unul nu este totuna cu 2. Ori unul, ori doi. DL. DIACONU: Un reprezentant atunci al societății civile. DL. SANDU: D-na președinte, ce facem totuși aici, acum?

DL. DIACONU: Eu zic să ne oprim la “în format audio-video”

DL. ORZA: Din cum sunt formulate lucrurile acestea îmi dau seama că nimeni nu știe cum funcționează Comisia de locuințe. Aparatul de specialitate, în baza dosarelor depuse de solicitanți dau un punctaj în baza legii. Consiliul local, la începutul fiecărui an votează lista de priorități în baza acelui punctaj făcut de computer. Comisia de locuințe, defapt nu dă locuința cui vrea ea, ci o dă în baza punctajului, pe cele cinci liste care există: tineri căsătoriți, cazuri sociale, pensionari, evacuați ș.a.m.d. Nu e nimic special. E prevăzut în lege că ședințele comisiilor Consiliului local sunt publice, aceasta nu e o comisie a consiliului local, e o comisie a primăriei, deci putem extinde, să zicem ca toate comisiile de lucru ale primăriei, gen comisia de locuințe, comisia de negociere cu terții și celelalte comisii lucrative care mai sunt, să aibe în componența lor, așa cum scrie și aici, fără drept de vot, un om din societatea civilă, ca să vadă că nu e nimic special, dar haideți să le facem de principiu la toate.

DL. DIACONU: Acum discutăm regulamentul acestei comisii.

DL. SANDU: Aș dori să pun o întrebare. Această comisie prelucrează niște date și dosare depuse de persoane, care au anumite caractere personale. Este oare în accepțiunea legii ca aceste date din dosare și punctaje și venituri să fie public și accesibil chiar oricui?

DL. DIACONU: E hotărâre de consiliu local. Lista de priorități o votăm la începutul anului.

DL. MIHOK: Stimate coleg, permiteți-mi să vă răspund: până la 25 mai da, după 25 mai multă lume știe ce se va întâmpla cu datele cu caracter personal.

DL. PRIMAR: Trebuie să avem în vedere ce date personale, că nu se fac publice datele personale. Este o lege care stabilește criteria. Membrii comisiei, indiferent că sunt cei desemnați de către Consiliul local sau este observator,

5                                                                                                                                                     "

chiar cu drept de vot fiind din partea cetățenilor, nu se întâmplă altceva decât să se respecte legea, criteriile, ori asta e transparența. Poate să vadă că nu se face altceva, că nu se dau punctele altfel decât spune legea. Mulți cetățeni îmi cer mie audiențe. Vreau șie u locuință, v-am votat, vă rog să mă primiți în audiență că sunt necăjit, am nu știu câți copii, situații disperate, nu vorbesc deloc peiorativ despre ce se întâmplă. Sunt situații disperate și când le spui oamenilor că Primarul nu dă locuințe, eu nici măcar nu mă interesez de cum lucrează comisia.

5    "

Comisia are o lege pe care o aplică și atâta tot. Nimeni nu dă locuințe ci se întocmește un clasament cu respectarea strictă a legii și se dau locuințele pe baza acelui clasament. Nu se vede nicio dată confidențială a persoanei, prin acest mecanism.

DL. MOȘIU: noi ce facem acum? Schimbăm regulamentul de funcționare a comisiilor sau de funcționare a consiliului local, pentru că din moment ce se enumeră aceste puncte, ele fac parte din regulamentul de funcționare al consiliului local. E firesc să facem noi asta acum?

DL. DIACONU: Sunt amendamente la regulamentul pe care îl votăm acum.

DL. MOȘIU: Și le luăm punct cu punct, sau cum?

DL. DIACONU: Sunt propunerile societății civile reprezentate de dl. Brâncovan pe care le mai amendăm puțin.

Revin atunci. La art. 11 ca să avem totuși o normalitate aș spune:

„Accesul mass media la ședințele comisiei este permis, în baza unei cereri depuse cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, la secretariatul comisiei.”

Altfel ne trezim că sunt foarte mulți.

5

Art. 12 “Primarul va desemna un reprezentant al societății civile fără drept de vot care are dreptul să participle la ședințele Comisiei și să formulize întrebări și obiecțiuni verbale, ce se vor consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței.”

5                 5

Art. 13 “Ședințele Comisiei de repartizare a locuințelor au caracter public și se vor transmite în direct și ulterior sub formă de arhivă, în format audio-video.” Fără să mai anunțăm cum și unde că poate să fie sub diferite forme.

D-NA ȚUNDREA: Bine stimați colegi, mai avem un singur proiect, voi deschide procedura de vot cu privire la aceste amendamente așa cum au fost citite de dl. viceprimar.

Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013

DL. DIACONU: Din partea noastră vom nominaliza pentru posturile de economiști și reprezentanți ai consiliului local pe dl. Lorenzo Barabas.

DL. IDOLU: Din partea grupului PSD pe dl. Octavian Mazilu, medic.

DL. DIACONU: Pentru supleant, tot la postul de economist, pe d-na Daniela Mariș.

5

DL. IDOLU: Ca membru supleant pe d-na Gabriela Popovici.

D-NA ȚUNDREA: În ipoteza în care nu mai sunt și alte propuneri deschid procedura de vot pentru aceste nominalizări:

- 19 voturi pentru

Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

- 20 de voturi pentru.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 003857/19.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 538/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timișoara, str. Piața

Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

- 1 vot împotrivă

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 003982/20.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 508/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Coriolan

Brediceanu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 18 voturi pentru

- 1 abținere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 003981/20.02.2018 a   TIMMOBILA S.R.L. privind

plângerea prealabilă formulată împotriva    Hotărârii Consiliului Local

nr.550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

- 1 vot împotrivă

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 003855/19.02.2018 a TIMMOBILA S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.518/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.

Dacilor nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 005621/09.03.2018 a Asociației de Proprietari din Piața Victoriei nr.1.B privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piața Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 18 voturi pentru

- 1 vot împotrivă

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 005486/08.03.2018 a numiților Cristea Erzsbet și

5                                                                          5

Cristea Opria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 515/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in

Timisoara, B-dul Revoluției din 1989 nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 004787/28.02.2018 a numiților Fischer Elisabeth,

5                                                                     "

Franken Susanne și Wilhelm Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 521/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Republicii nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018- 004314/22.02.2018 a numiților Colciar Hânda

5

Claudiu-Constantin și Colciar Hânda Simona-Elena privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 524/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr.73, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

D-NA ȚUNDREA: Votăm menținerea acesteia. Inițiez procedura de vot:

- 20 voturi pentru

- 1 vot împotrivă

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului Municipiului Timișoara- domnul Dan Diaconu

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 6097/15.03.2018 privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Viceprimarului Municipiului Timișoara- domnul Imre Farkas

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr.SC2018 - 6044/14.03.2018 privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, adoptate în anul 2017

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Raport de activitate al domnului Viceprimar Imre Farkas cu nr.SC2018 -4370/12.03.2018 - privind deplasarea la Utrecht, în Olanda, în perioada 6 martie- 9 martie 2018

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2018-006180/15.03.2018 privind Raportul de control al Curții de Conturi a României - Camera de Conturi cu nr. 6721/29.11.2017 și

9

Decizia nr. 54/15.02.2018 referitoare la Raportul de control nr.

6721/29.11.2017 încheiat în urma acțiunii de ”Controlul situației, evoluției și

9                                                                                         9         ~                       9 modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către RA de interes local și SC cu capital integral sau majoritar al UAT”, pe anul 2016, efectuat la Drumuri Municipale Timișoara S.A

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 006107/15.03.2018 a Curții de Conturi a României -

9

Camera de Conturi Timiș cu nr.603/07.03.2018 referitoare la Raportul privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2016

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 005312/06.03.2018 a Retim Ecologic Service S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Notificării nr. SC2017 -28079/29.01.2018, Notificării nr. SC2018 - 1894/29.01.2018 și Notificării nr.

“                                                                                                                                        9

SC2018 - 1895/29.01.2018

D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință.

9                                                                                              9           9

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot luarea de cuvânt a domnului care s-a prezentat anterior.

DL. DIACONU: La ce punct de pe ordinea de zi doriți să vă referiți?

DL. BÎRSAN: Am făcut o solicitare către consiliul local în data de 5 martie, pe care am trimis-o pe mail membrilor consiliului, prin care solicitam dreptul de a mă exprima în această ședință pentru a prezenta ilegalități comise în Primăria Timișoara care pun în primejdie viața cetățenilor.

DL. DIACONU: nu este niciun punct pe ordinea de zi.

DL. BÎRSAN: A fost, am înțeles că solicitarea mea a fost avizată de comisii și

‘                     9                                                                                                                                                          9

m-am prezentat astăzi aici ca să vă aduc la cunoștină aceste fapte care cred că sunt de interes pentru dvs.

DL. PRIMAR: Acesta este dl. Bîrsan. Nu mai e nevoie nici de procuratură nici de judecătorii, nu știu de ce sunt plătite atâtea instituții pentru că dânsul stabilește vinovățiile și e un vechi client de-al nostru. Acum aveți ocazia să îl vedeți în carne și oase. Unul dintre cei cinci protestatari pentru destituirea mea, în mai multe rânduri, dl. Boța aici de față suplimentând numărul lor, dânsul participând, presupun, ca jurnalist, de altfel cred că e susținător de-al meu. Acesta este un inițiator al tuturor protestelor și acum stabilește vinovățiile și

5                                                   .V                                   5                                                5                               5              5

ilegalitățile, că doar ce să își piardă vremea judecătorii când poate să facă unul ca dl. Bîrsan așa ceva. Haideți să fim totuși și serioși. Nu cred că această

5                                                       5                                                    5         5                           5

structură a ajuns scenă pentru orice manifestări.

DL. BÎRSAN: Eu am venit aici să mă adresez membrilor consiliului local nu să assist la o mascaradă și nu să mă trag de șireturi cu oricine. Vă rog să îmi permiteți să îmi expun punctul de vedere.

D-NA ȚUNDREA: Inițiez procedura de vot:

- 5 voturi pentru

- 8 voturi împotrivă

- 3 abtineri

Se respinge solicitarea dvs, vă rugăm să depuneți interpelarea dvs în scris către Consiliul Local.

DL. BÎRSAN: Este depusă.

Dl. PRIMAR: Dansul are verdicte, nu interpelari.

Dl. CALDARARU: Exista un dosar in cercetare penala despre ceea ce spune domnul Barsan? Daca este...nu este cazul sa acordam. Sa lasam sa se solutioneze dosarul si dupa aceea mai vedem.

Dl. PARIMAR; Dansul are plangeri si sesizari peste tot .

Dl. BIRSAN; A cauzat o victima deja. Domnul primar este deja in investigatii pentru moartea tanarului cazut sub poarta orasului prabuzita in data de 17 septembrie 2018.

Ceea ce vreau sa va supun atentiei, este o ilegalitate care poate sa cauzeze mult mai multe victime la Timisoara.

D -na TUNDREA: Stimate domn, dupa cum ati observat, colegii mei consilieri, prin votul lor majoritar, democratic, au decis ca nu puteti lua cuvantul. Noi va spunem ca puteti sa depuneti interpelarile dumneavoastra pe calea procedural.

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor locali

D -na MARIS: As dori sa fac o interpelare legata de iluminatul public stradal de pe B-dul Regele Carol nr. 1. De fapt pe tot traseul bulevardului trebuie inlocuite becurile si anumite corpuri de iluminat trebuie inlocuite.

Dl. LULCIUC: Am si eu o interpelare, atat catre Serviciul Scoli din cadrul primariei, dar mai ales catre Inspectoratul Scolar Judetean: mai multi parinti si bunici ne-au atras atentia vis-â-vis de adresa nr. 2734/15.03.2018, pe care Inspectoratul Scolar le-o da directorilor de scoli vis-â-vis de formarea clasei 0 si modul in care ea se formeaza. O bunica, care este nevoita sa-si creasca nepotii pentru ca parintii sunt plecati in alte tari la lucru... si are doi nepoti... .este vorba de 2 verisori de aceeasi varsta. de ce nu pot sa faca parte din aceeasi clasa?

D-na TUNDREA : Inspectoratul scolar stabileste aceste lucruri.

Dl. LULCIUC: Stiu ca nu primaria stabileste, dar vreau sa stiu de ce doi verisori primari nu pot face parte din aceeasi clasa?

D -na TUNDREA: Daca nu mai exista interpelari eu va multumesc pentru colaborare si va doresc o zi excelenta.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Cons. LUMINITA TUNDREA SIMONA DRAGOI