Proces verbal din 13.09.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 13.09.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 13.09.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 26 ;

Au absentat: Ciprian Mihok;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. secretar domnul Caius Suli

Anexă

La Dispoziția nr.1048 Din data de: 07.09.2018

 • 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27.07.2018, 03.08.2018 și 09.08.2018.

~                                     5

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a activității de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către AQUATIM S.A.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 și boxă, situat în imobilul din Timișoara, str. C. Brediceanu nr.2, către Uniunea

7                                                                       5            7                                                             7

Artiștilor Plastici Filiala Timișoara.

5                                                                                    5

 • 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, din imobilul situat în Timișoara, str. Vadul Călugăreni nr.10.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 424666 Timișoara, situat în Timișoara, str. N.D. Cocea.

5             ~                                          5             ~

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 441474 Timișoara.

5

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BEGA TEHNOMET SA.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C. D. Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. Top 5,6.

 • 15.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației terenului în suprafață de 85 mp, pe o perioadă de 4 ani, necesar accesului la spațiul din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” situate în Timișoara, str. Renașterii nr. 24/A, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Secției 1 Poliție.

5                               5

 • 16.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor și cadrelor didactice.

 • 17.Proiect de hotărâre privind încheierea actului de modificare a Contractului de comodat nr.2/07.12.2015 încheiat cu Universitatea de Vest - Facultatea de Muzică.

 • 18.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1462/07.12.2004, încheiat cu Asociația ”VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluție și Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989.

5         5                          5                  5                                                     5

 • 19.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1398/16.09.2003, încheiat cu Asociația Speologică Prusik.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, inscris in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 180.000 lei.

 • 22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str. Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro.

 • 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Memorandului nr.3, înscris în CF nr. 411527, nr. Top 10000 și nr. Top CAD:C1 top 10000, la prețul de vânzare de 125.000 euro.

 • 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casă Dp+P+1E din Timișoara, str. Memorandului nr.79, înscris în CF nr. 407033, nr. Topo 10169, 10170 la prețul de 500.000 euro.

 • 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație din Timișoara, strada E. Ungureanu nr.9, etaj subsol, ap.SAD, înscris în C.F. nr.400136-C1-U9, nr. Topo 400136-C1-U9, la prețul de 80.000 euro.

 • 26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu comercial, situat în Timișoara, Piața Romanilor nr.9 și str. Ștefan cel Mare nr.18, la prețul de vânzare de 45.000 euro.

 • 27. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 359/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, înscris în CF nr. 400893 - C1_U5, nr.400893-C1-U5, la prețul de 1.501.258,00 lei.

 • 28. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 360/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj V, ap SAD 26, înscris în CF nr. 400893 - C1-U14, nr. Top 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

 • 29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap SAD 2, înscris în CF nr. 400893 - C1-U34, nr. Top 400893-C1-U34, la prețul de 659.836,00 lei.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ”Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018 - 2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019.

 • 32. Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI - SC BLACK LIGHT SRL.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului ”drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu”, situat în UAT Timișoara.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. - componenta inițială.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod SMIS 117063, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect.

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire supermarket Lidl” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime” str. Parâng - Delinești -Albăstrelelor, Timișoara.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, extravilan Timișoara zona Metro II, C.F. 443543, județul Timiș.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă industrială, depozitare și servicii” - Calea Torontalului DN6, Timișoara.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de repartizare a Locuințelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu -Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

 • 45. Adresele nr. SC2018 -  019060/10.08.2018 și nr. SC2018 -

020416/03.09.2018 ale SC SEDAKO GROUP SRL privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2002 -privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2007 și a Hotărârii Consiliului Local nr.92/27.04.1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona Soarelui”.

 • 46. Adresa nr. SC2018 - 18410/03.08.2018 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 417/27.07.2018 - privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipal, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 47. Adresa nr. SC2018 - 20324/31.08.2018 a Retim Ecologic Service SA privind plângerea prealabilă împotriva documentului constatator final nr. SC2018 - 19235/14.08.2018 referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale decurgând din Contractul de concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service S.A.

 • 48. Adresa nr. SC2018-018323/02.08.2018 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu privire la Hotărârea nr. 524/27.09.2017.

 • 49. Adresa nr. SC2018 - 18803/20.08.2018 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest referitoare la plângerea prealabilă formulată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Sudură și Încercări de

5                                                                                                                                                                 5

Materiale - ISIM Timișoara - privind ”revocarea adresei” nr. SC2018 -3945/28.06.2018.(înregistrată la ISIM cu nr. 3821/05.07.2018.

 • 50. Adresa nr.SC2018 -019828/27.08.2018 a domnului Iancu Eugen Romulus privind atribuirea denumirii unei străzi cu numele arh. Pompiliu Alămurean - primul Primar al Timișoarei post decembriste.

 • 51. Adresa nr. SC2018 -017252 din 19.07.2018 a d-nei Avram Camelia cu privire la interdictia de construire specificată în certificatul de urbanism, emis pentru parcela cu CF 429731.

52.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 27,28 și 29 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Proiectele de hotărâre înscrise la pct. 27, 28 și 29 au fost inițiate de domnul consilier Radu Dimeca.

DL.DIACONU: Vom începe ședința printr-un moment festiv care marchează și omagiază un simbol al baschetului feminin românesc, doamna Monica Brosovszky. DL.PRIMAR: Buna ziua! Doamna Monica Brosovszky reprezintă una dintre cele mai importante jucătoare din baschetul românesc dintotdeauna. După o carieră sportivă de excepție, dusă până după limita vârstei de 44 de ani, distinsa sportivă a avut ultima aparitie pe teren într-un meci simbol de gală, desfășurat vineri, 7 septembrie, la sala Constantin Jude din Timișoara, organizat de secția de baschet a Clubului Municipalității, Sport Club Municipal Timișoara. Este fiica marelui fotbalist Vladislav Brosovszky. La echipa națională de senioare a adunat 270 de selecții. Federația Română de Baschet i-a oferit titlul de jucătoare a deceniului 2000-2010, fiind ani în șir căpitan al achipei naționale. A fost de șapte ori campioană a României, de 4 ori cu Aradul și de trei ori cu Târgoviște. Sunt onorat să ofer, în cadrul ședinței de astăzi, invitatei noastre, drept simbol al recunoașterii performanțelor de excepție, Diploma de onoare și Placheta de onoare din partea municipiului Timișoara, pentru întreaga carieră sportivă.

DNA BROSOVSZKY: Va mulțumesc, sunt onorată pentru această distincție, este un privilegiu pe care orice sportiv îl visează și sunt foarte plăcut surprinsă de ideea Consiliului Local al Primăriei, a domnului Nicolae Robu, pentru a mă premia.

DL.DIACONU: Avem o ordine de zi astăzi de 52 de puncte și o anexă la ordinea de zi suplimentară de 10 puncte. Supun la vot pentru introducerea pe ordinea de zi a punctelor de pe anexă.

Deschid sesiunea de vot: -22 de voturi pentru -1 abținere.

5

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

-26 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

53.Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27.07.2018, 03.08.2018 și 09.08.2018.

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

-26 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

DL.DIACONU: Fiind vorba despre aprobarea unei rectificări realizate pe Dispozitia de Primar, vom avea multe amendamente din partea Executivului pentru această rectificare, pe care nu le-am putut introduce în proiectul de hotărâre. DL.PRIMAR: Acesta este mecanismul, sunt o mulțime de modificări care se

~                                       5

impun, acum, după ce am parcurs o bună perioadă de execuție a bugetului și cunoaștem veniturile și cheltuielile. Pentru că m-ați auzit în mai multe momente de

5                                                  5                                                                                              5

comunicare publică spunând că situația financiară pe care o traversăm este una dificilă, eu am făcut aceste afirmații în spiritul transparenței, a fost o perioadă foarte dificilă. Dar nu am fost pe marginea prăpastiei. În momentul în care impozitul pe venit scade de la 16% la 10%, înseamnă o scădere cu mai mult de o treime, implicit a veniturilor. Apar dificultăți. Eu nu critic că a scăzut impozitul, salut aceste modificări din Codul Fiscal, pe care le consider ca sunt de bine. Însă, administrațiile publice au resimțit. Acum, s-a făcut o rectificare de buget, noi primim 6,6 milioane în plus față de cât era prevăzut, drept corecție a acelei scăderi pe care am avut-o în ceea ce privește cota parte din impozitul pe venit strîns la nivelul municipiului. A scăzut impozitul pe venit la nivelul municipiului, urmare a faptului că nu s-a mai perceput 16% pe fiecare salar, ci 10%. Am primit drept compensație parțială, 5 milioane pe lună. Acum, la rectificarea de buget, încă un total de 6,6 milioane până la sfârșitul anului. Noi am reușit să ne descurcăm până în momentul de față ducând toate lucrările mari la bun sfârșit. Până la sfârșitul lui

5                                                                                                                                               5                                                     5

septembrie avem de încasat taxele și impozitele locale de la firme, de la persoanele juridice. Experiența ne spune că în luna septembrie, încasăm în jur de 25 milioane lei din aceste taxe și impozite locale. În celelalte luni, încasările de taxe și impozite locale au fost cam între 100.000 și 300.000, uneori chiar sub 100.000 pe lună. Cînd ne vor veni acești bani, vom termina cu acea situație critică pe care am avut-o de traversat. Vă rog să votați aceste amendamente care reașează banii în acord cu realitățile momentului și ale perioadei imediat următoare.

DL.DIACONU: Amendamentul nr.1 se referă la lista de Dezvoltare. Citesc doar influențele pe care le avem:

-Extindere și reabilitare imobil pe str.V.Alecsandri nr.1 - 300 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reamenajare camera 30 din clădirea PMT - se renunță la execuție complet, -47 mii lei;

-Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P.27 , -100 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P.11, -100 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire C1 Școala Generală nr.7, str.I.I.de la Brad nr.2, Timișoara, este o modificare de denumire și o suplimentare cu 92,8 mii lei;

- Construire sală sport la Școala Generală nr.25, -50 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Generale nr.25, str.Cosminului, - 100 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Generale nr.24, str.Brândușei nr.7, - 185 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațada Școlii Generale nr.2, str.Mureș nr.8, -184 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

- Construire corp 2 al Liceului Teoretic N.Lenau pentru Școala Gimnazială N.lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă nr.5, 11.196,55 mii lei pe credite de angajament, este o corecție a valorii proiectului;

-Spor de putere la Școala gen.30, se renunță, -300 mii lei disponibilizați; -D.A.L.I.+P.T. Reabilitare fațadă și șarpantă, Colegiul I.C.Brătianu, P-ța Huniade nr.2, este modificare de denumire;

-S.F.+P.T. Maternitate S.C.M.U. Timișoara și Corp Administrativ, - 50 mii lei, în urma licitației;

5        ~

-P.T.+Execuție “Extindere S.C.M.U.T.cu un corp construcție pentru un nou laborator de Radioterapie și acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu”, -1000 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural, -400 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-D.A.L.I.+P.T. consolidare, conservare și refuncționalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, -150 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament; -Consultanță/S.F.+P.T. “Centrul Artă Tehnologie Experiment”, -300 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-D.A.L.I.+P.T. Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, P-ța Victoriei nr.7, Timișoara, suplimentare 164 mii lei;

 • - D.A.L.I.+P.T. Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str.N.Lenau nr.2, Timișoara, suplimentare 148 mii lei;

-- D.A.L.I.+P.T. Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str.Burebista nr.7, Timișoara, suplimentare 77,1 mii lei;

 • - D.A.L.I.+P.T. Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str.C.Porumbescu nr.2, P-ța N.Bălcescu nr.7-8Timișoara, suplimentare 84,4 mii lei;

-S.F.+P.T.Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului, -130 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Sala Polivalentă Universitatea Politehnica, -500 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-S:F.+P.T.Sală Polivalentă 16000 locuri, Timișoara, -350 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Amenajare pistă skateboard în Parcul Central Timișoara, -1100 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Modernizarea Parcului Cetății, -1200 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Reabilitare clădiri istorice în municipiul Timișoara, -1500 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Achiziție imobile/Exercitare drept de preemțiune HCL, -200 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-E.T.+D.A.L.I.+P.T.+AUDIT+Consultanță pentru reabilitare termică blocuri de locuințe din municipiul Timișoara P.O.R. 2014-2020, -1000 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-P.T.+Execuție lucrări extindere iluminat public în Parcul Botanic, -900 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-P.U.G. - municipiul Timișoara+documentații pentru elaborare și avizare, -500 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Achiziție refugii pentru călători, -300 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-D.A.L.I.+P.T. Reabilitare P-ța Victoriei, -300 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str.Popa Șapcă, Calea aradului și str.Oituz, -600 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și D.C.149, -200 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-Modernizare și extindere la 4 benzi str.Mareșal C-tin Prezan, -473 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament;

-P.T.+Execuție Blv.Sudului, -300 mii lei trec de pe credite bugetare pe credite de angajament.

Sumele disponibilizate se vor distribui astfel:

Suma de 65,98 mii lei în cadrul Secțiunii Dezvoltare - proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Suma de 8000 mii lei în cadrul secțiunii Funcționare - Capitolul 84.40 - Subvenții; Suma de 4000 mii lei în cadrul Secțiunii Funcționare - Capitolul 81.40 - Subvenții; Suma de 186,5 mii lei în cadrul Secțiunii Funcționare - Capitolul 67.02.05.03 -Compartiment Grădina Zoologică.

Deschid sesiunea de vot:

DL.IDOLU: Votăm ceva ce n-am înțeles. Dacă ați putea să ne faceți un rezumat, plus cu minus.

DL.DIACONU: 80% din aceste elemente sunt legate de stadiul de execuție al lucrărilor, respectiv de stadiul de licitație al acestor proiecte. Marea majoritate a sumelor trec de pe credite bugetare pe credite de angajament. Sunt, în general, investiții multianuale în care aceste sume nu vor mai fi cheltuite în cursul acestui

5

an, dar vor fi cheltuite în anii următori, fiind disponibilizate din buget și transferate către secțiunea de proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană. Cred că contractele de finanțare sunt semnate și unde este nevoie să introducem cota

5                                                                  5

municipiului Timișoara, cota de finanțare, și, de asemenea, în secțiunea de Funcționare la subvențiile celor două societăți de transport public, respectiv de termoficare.

DL.PRIMAR: În fiecare an, datorită faptului că multe proceduri, chiar contracte în derulare, nu sunt sub controlul nostru. Când dăm drumul la o licitație, nu știm când

~                                                                                                                                                                           5     ~            5

se finalizează. Gândirea noastră inițială privind cash-flow-ul, nu se materializează. Sume pe care le-am prevăzut la diverse obiective, să fie cheltuite, în primul rând le-am prevăzut să se poată angaja cheltuieli, fără prevederi bugetare nu se pot angaja cheltuieli, dar le-am prevăzut cu gândul că se și cheltuiesc. Se constată că nu mai pot fi cheltuite. În schimb, apar alte nevoi, proiecte la care am alocat inițial mai puțini bani, merg mai bine decât ne-am așteptat și necesită bani în plus. Și atunci, toamna, de fiecare dată, venim și reașezăm lucrurile. Trebuie să rămână prevederile bugetare la acele obiective, noi nu renunțăm la ele, dar, pentru că nu se fac cheltuieli efective de bani, le comutăm din credite bugetare în credite de angajament. Banii vor veni când se materializează, în 2019, iar lichiditățile, creditele bugetare, le dăm la obiectivele care necesită acum bani.

DL.IDOLU: Știm cum se construiește un buget și cum se face o rectificare bugetară. Insist să întreb: plus cu minus dă plus, minus sau zero? Discutăm de capitolele de Dezvoltare și Funcționare.

DL.DIACONU: Plus cu minus dă exact zero, pentru că nu avem influențe de venituri în aceste amendamente. Veniturile sunt în corpul proiectului de hotărâre. Sunt veniturile obținute pentru Spitalul de Copii. Toate aceste amendamente, pe ansamblu, fac zero. Ceea ce se disponibilizează, se transferă către alte zone.

DL.PRIMAR: Noi nu am avut nici anul trecut excedent bugetar. Ne-au rămas 2,5 milioane lei, pentru că i-am primit în momentul în care nu mai aveam voie să facem cheltuieli, Trezoreria ne-a împiedecat să mai facem plăți.

DL.IDOLU: Dar am avut deficit de cash-flow în 2018. Atat am vrut să știm, că nu

5          ~

avem excedent, deficit și ne încadrăm în limitele bugetare, cu atât mai bine cu cât e zero, plus cu minus.

DL.ORZA: In această perioadă a anului, întotdeauna, chestiunile asumate în bugetul de dezvoltare, pe un calcul simplu, banii aceia se mută, ori la bugetul de dezvoltare, pe lucrurile care pot fi finalizate, ori la bugetul de funcționare. Vroiam să întreb, cu veniturile care ajung acum, pe final de an, dacă bugetul de funcționare este asigurat cu prioritate pe rectificările acestea de buget.

DL.DIACONU: Aceasta nu este ultima rectificare a anului, probabil, la începutul lunii octombrie vom mai avea una, care au toate același obiectiv, să acopere în totalitate toate serviciile publice pe care le avem de oferit din toate punctele de vedere.

DL.ORZA: Intreb asta, pentru că, în Legea Finanțelor Publice, cu preponderență obligativitatea e asigurarea resurselor financiare pentru bugetul de Funcționare.

DL.DIACONU: Transferul din acest amendament este din bugetul de Dezvoltare către bugetul de Funcționare.

Deschid sesiunea de vot pentru acest amendament:

-24 de voturi pentru

- 2 abțineri

5

Amendamentul nr.2 se referă la Liceul Lenau. Este un amendament în Secțiunea

5

de Dezvoltare, introducerea unui nou obiectiv, “Documentație tehnică pentru conformarea în vederea obținerii Autorizației de Securitate la incendiu la Liceul

5                                                   5

teoretic N.Lenau, Timișoara”, cu o valoare de 41,18 mii lei, valoare care se regăsește prin două scăderi, de 21,09 mii lei fiecare, de la S.F.+P.T. - Construcție clădire cu destinația creșă, str.Cocea, respectiv S.F.+P.T. - Construcție clădire cu destinația creșă, Zona de Nord.

Deschid sesiunea de vot:

- 26 de voturi pentru.

Amendamentul nr.3 se referă la introducerea pe lista proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile a trei proiecte:

 • 1.Cap.:70.02.03.01/B - “Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Dâmbovița I”, Cod SMIS 2014+117520, cu: - 55,97 mii lei - buget local;

 • -  12,59 mii lei - buget de stat;

 • -  71,36 mii lei - fonduri externe nerambursabile

 • -  2776,74 mii lei - credit de angajament.

Lucrările vor fi executate anul viitor.

 • 2. Cap.:51.02.01.03/B -„Promovarea și aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod SMIS SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063(FSE):

Total 2018: 250,61 mii lei;

Buget local: 5,01 mii lei;

Buget de Stat: 32,58 mii lei;

Fonduri externe nerambursabile: 213,02 mii lei.

 • 3. Cap. 51.02.01.03/B „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara", cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (FSE):

Total 2018: 250,01 mii lei;

Buget local: 5,00 mii lei;

Buget de Stat: 32,50 mii lei;

Fonduri externe nerambursabile: 212,51 mii lei.

Deschid sesiunea de vot:

 • -  -23 de voturi pentru.

Amendamentul nr.4:

Se propune diminuarea valorii creditelor bugetare pentru anul 2018, de la cap. 55.2A.00.30.01.01 “Dobânzi aferente datoriei publice interne directe”, titlul II -bunuri si servicii cu suma de 1.000 mii lei si suplimentarea, cu aceeasi valoare, la cap. 84.2A.03.02.40.03 “Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif”, titlul IV - subventii.

Deschid sesiunea de vot:

 • -  25 de voturi pentru.

Amendamentul nr.5:

Pentru gestionarea eficienta a situatiei privind formarea deponeelor clandestine de gunoi in Municipiul Timisoara, Politia Locala solicita transferul sumei de 80.000 lei de la cap. 61.02 Titlul XIII Cheltuieli de capital la capitolul 61.02. Titlul II, Cheltuieli de functionare - Bunuri si Servicii.

Deschid sesiunea de vot:

-26 de voturi pentru.

Amendamentul nr.6:

Se redistribuie în cadrul bugetului Direcției de Asistență Socială:

 • -  De la subcapitolul 68.02.05.02 se diminuează de la titlul I - "Cheltuieli de personal” suma de 2.600.000 lei și se majorează la titlul IX - "Asistență socială” suma de 8.800.000 lei;

 • -  De la subcapitolul 68.02.15.01 se diminuează de la titlul I - ”Cheltuieli de personal” suma de 4.000.000 lei;

 • -  De la subcapitolul 68.02.15.02 se diminuează de la titlul I - ”Cheltuieli de personal” suma de 1.000.000 lei;

 • -  De la subcapitolul 68.02.04 se diminuează de la titlul I - ”Cheltuieli de personal” suma de 1.000.000 lei;

 • -  De la subcapitolul 68.02.06 se diminuează de la titlul I - ”Cheltuieli de personal” suma de 200.000 lei;

Deschid sesiunea de vot:

24 de voturi pentru

1 abținere.

Amendamentul nr.7:

Se solicită modificarea denumirii și suplimentarea valorii pentru obiectivul de investiții

”DALI+PT Pasarela Parcul Copiilor”, astfel:

 • 1. Modificarea denumirii obiectivului de investiții:

Denumire aprobată: DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor Denumire solicitată: SF+PT Pasarela Indrăgostiților (Parcul Copiilor).

 • 2. Transferarea sumei de 20,00 mii lei în cadrul capitolului 84.02.03.01 Drumuri și poduri, cap. C. Dotări independente și alte investiții de la poziția bugetară Alte studii și proiecte la obiectivul de investiții SF+PT Pasarela Indrăgostiților (Parcul Copiilor).

Deschid sesiunea de vot:

 • -  25 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul în ansamblu, cu toate amendamentele:

- 26 de voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a

Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

25 de voturi pentru

1 abținere

5

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timișoara

DL.MOȘIU: Aș avea de făcut două amendamente. La Caietul de sarcini, art.19,

9                     5                                                                                                                                                                            5                    5

punctul 19.2, alin.1: „Activitatea de curățire mecanică a zăpezii de pe căile publice cu utilaje cu lamă, se execută când stratul de zăpadă depășește grosimea de 5 cm”. Consider că se va da cu tot felul de materiale înaintea topirii zăpezii și nu este necesară această prevedere, se va forma mâzgă care trebuie îndepărtată. Propun să se modifice articolul, care va avea următorul cuprins:

„Activitatea de curățire mecanică a zăpezii de pe căile publice cu utilaje cu lamă se execută când stratul de zăpadă are o grosime ce impune acest lucru. Să nu se specifice 5 cm, poate să fie 2 cm, să înghețe și atunci nu se curăță?

DL.ORZA: Aș vrea să-i spun domnului consilier, din experiență, de ce se merge pe grosimea zăpezii: lamele utilajelor sunt de metal, drumurile noastre nu au o suprafață de masă de biliard și, dacă se intră cu ele pe o grosime mică de zăpadă, există riscul să se decoperteze jumătate de stradă. Și nu întotdeauna se dă cu material antiderapant.

DL.MOȘIU: Nu este material antiderapant, există un material special care nu lasă zăpada să se întărească. Să nu specificăm grosimea zăpezii. Există material care înmoaie zăpada iar mâzga trebuie îndepărtată.

DL.ORZA: Ar fi bine să se specifice grosimea zăpezii, în caz contrar, zăpada va ajunge la jumătate de metru și se va spune că nu s-a putut interveni.

DL.MOȘIU: Al doilea amendament este referitor la art.19, alin.8: “Intervenția

9                                                                                                                                                            5                                                     s

pentru îndepărtarea poleiului, a gheții și a zăpezii, după caz și crearea condițiilor optime de circulație (îndepărtarea completă a poleiului, a gheții și zăpezii, lăsând carosabilul umed), în cel mult trei ore de la notificarea transmisă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timișoara”. Să simplificăm, astfel: “ Intervenția pentru îndepărtarea poleiului, a gheții și a zăpezii, după caz, se va face în cel mult trei ore de la notificarea transmisă de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timișoara”. Deci, să fie foarte clar, în maxim trei ore trebuie să se intervină.

5                                  ~                                                 ~

DL.DIACONU: Care este deosebirea față de ce este acum?

5

DL.MOȘIU: Nu este clar. În articolul inițial se trece în paranteză și unii dintre colegi au înțeles că să dureze cel mult trei ore intervenția. Să nu fie dubii. DL.DIACONU: Să eliminăm paranteza?

DL.MOȘIU: Paranteza să intre în text. “Intervenția pentru îndepărtarea poleiului, a gheții și a zăpezii, după caz, se va face în cel mult trei ore de la notificarea transmisă de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timișoara”. Să se facă în cel mult trei ore de la notificare. Să nu existe interpretări.

DL.DIACONU: Cu alte cuvinte, renunțați, nu numai la paranteză, de la virgula de ”după caz”, până la “înainte de în cel mult trei ore”

DL.MOȘIU: Să fie concret, scurt, în cel mult trei ore. Să nu existe interpretare. DL.CĂLDĂRARU: Cum îndepărtez gheața și poleiul când există deja gheață și polei? Eu consider că trebuie înainte tratat asfaltul, ca ulterior, să nu mai înghețe și să fie polei.

DL.PRIMAR: Ideal așa ar fi. Domnul consilier Sandu mi-a arătat un filmuleț

5                                                                                                                                                                                                     5

undeva, unde este plin de zăpadă pe lângă carosabil. Iar pe carosabil nu este urmă de zăpadă pentru că s-a dat cu acea substanță despre care vorbea domnul Moșiu, care face să nu se prindă zăpada. Se întâmplă să nu se poată face asta. Se creează, chiar dacă nu ne dorim, polei, gheață. Trebuie să se poată îndepărta. Haideți să lăsăm textele astea, stăm prea mult pentru niște lucruri care permit funcționarea. DL.DIACONU: La aliniatul doi se vorbește despre împrăștierea anterioară, la avertizare.

DL.PRIMAR: De acord cu tot ce s-a spus, trebuie să se intervină anticipativ, să nu ajungem să rașchetăm drumurile ca să le curățăm. Dacă dincolo de ceea ce ar fi cel mai bine, ne trezim că există undeva polei, trebuie să avem o prevedere care să-l oblige pe operator să-l îndepărteze.

DL.ORZA: Îl rog pe d-nul Fiat să confirme sau să infirme ceea ce zic. La auditurile Curții de Conturi, de dezăpezire, Curtea de Conturi a venit și a cerut, inclusiv de la A.N.M., cat a fost grosimea stratului de zăpadă. Ca să vadă dacă se justifică intervenția cu utilaje cu lamă. De asta se merge în caietul de sarcini cu o anumită grosime a zăpezii.

DL.FIAT: Am vrut să scoatem cei 5 cm, fiindcă am avut cazuri în care am dat cu material antiderapant și s-a format acea mâzgă și nu am putut să o luăm cu lama, pentru că A.N.M. a spus că nu este 5 cm zăpada, cum aveam în contract. Atunci, renunțăm la acei 5 cm, A.N.M.-ul ne va da obligatoriu în fiecare zi avertizarea. Dacă noi dăm cu material antiderapant și se formează mâzgă, trebuie să o îndepărtăm, lângă bordură. Lamele metalice au 10 cm cauciuc și nu strică nimic.

Dl. DIACONU: Supun la vot ambele amendamente ale domnului Mosiu. -22 voturi pentru

- 2 abtinere

Cine este pentru proiect in ansamblu ?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a activității de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara.

D-na POPOVICI: Proiectul are titlul: “privind delegarea de gestiune...” iar raportul de specialitate se refera la “proiect de hotarare privind oportunitatea delegarii”. Ce votam ? Oportunitatea delegarii sau delegarea?

Si raportul de specialitate si expunerea de motive prevad oportunitatea delegarii iar titlul proiectului este aprobarea delegarii. Sunt doua lucruri total diferite.

Dl. IDOLU: Colega mea vrea sa faca un amendament. modificarea titlului..

Dl. DIACONU: Nu putem sa punem in titlu oportunitatea ca de fapt este o decizie aici. Decizia Consiliului Local prin care aproba delegarea de gestiune.

D -na POPOVICI: OK, dar proiectul de hotarare se bazeaza atunci pe un raport de specialitate, pe o expunere de motive gresite. Amandoua aceste documente se refera la aprobarea oportunitatii delegarii iar proiectul de hotarare prevede clar si raspicat aprobarea delegarii.

Dl. PRIMAR: Logica este urmatoarea: prin referat se argumenteaza ca este oportun s se faca delegarea iar prin hotarare se aproba sa se si comita.

Dl. DIACONU: Avizele sunt corect intocmite.

Dl. IDOLU: Da, dar pentru ca noi, putem induce in eroare prin “delegarea”.. e un termen explicit, si ar putea duce ca am delega catre cineva.

Nu am delegate catre nimeni si nu putem aproba delagarea pentru ca asta necesita o procedura de achizitie publica. S-ar putea da nastere la niste interpretari eronate vis-avis de ce dorim noi sa votam.

Dl. DIACONU: Noi mai departe mergem cu procedura de licitatie. Cred ca in acest moment Consiliul local trebuie sa aprobe delegarea gestiunii, altfel gestiunea este una directa...

Aprobam delegarea gestiunii printr-o procedura de achizitie publica adica nu se deleaga catre cineva.

Dl. FIAT: Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii deciziei de delegare si modelul de contract. Aveti dumneavoastra gresit .. pe hartie este variant corecta.

Dl. IDOLU: Asa este corect cum ati spus dumneavoastra.

Dl. DIACONU: In acest caz amendamentul este atat la titlu cat si la art. 1. Vorbim atunci de aprobarea oportunitatii.. atat in titlul proiectului de hotarare cat si in art. 1 care spune : “ .se aproba delegarea gestiunii.”

D -na POPOVICI: Art. 1 este scris corect..se aproba oportunitatea . dar

Dl. IDOLU: S a constata ca e gresit si se rectifica

Dl. PRIMAR: Este corect “se aproba oportunitatea delegarii” apoi se urmeaza procedurile. Este foarte correct cum este in textul prezentat de domnul Fiat.

D -na POPOVICI: Este adevarat, insa documentele pe care le primim noi sunt scanate dupa cele furnizate de birou.

Dl. DIACONU: Trebuie corectata prin amendament pentru ca asa apare si pe ordinea de zi, atat in titlul proiectului cat si la art. 1. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

Cine este pentru proiect in ansamblu?

 • -  23 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 6 AL ORDINEIE DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara.

Dl. IDOLU: La titlu apare : “ aprobarea solicitarii consiliului.” ca si cum noi aprobam o solicitare a noastra, ceea ce este eronat. Cred ca mai corect ar fi: “ Proiect de hotarare privind adoptarea unei hotarari prin care PMT solicita.” si sunt de acord sa solicitam la Ministerul Dezvoltarii.

Dl. DIACONU: PMT nu poate sa solicite.

Dl. IDOLU: Consiliul Local aproba... dar nu aprobarea solicitarii. nu suna bine...

DL. PRIMAR: .privind aprobarea de catre Consiliul Local a unei citari.

Dl. PRIMAR: E corecta observatia, nu e corect formulat titlul asa cum e. propun sa schimbam topica putin : “ Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local a solicitarii de trecere din proprietatea statului roman.

Dl. IDOLU: ... e topica frazei greșita.

Dl. DIACONU: Preiau acest amendament cu privire la titlul proiectului de hotarare. Deschid procedura de vot pentru acest amendament . Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

Cine este pentru proiectul de hotarare in ansamblu?

 • -  24 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către AQUATIM S.A.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 3 ani a spațiului compus din apartamentul 15 și boxă, situat în imobilul din Timișoara, str. C. Brediceanu nr.2, către Uniunea

7                                                                       5            7                                                             7

Artiștilor Plastici Filiala Timișoara.

5                                                                                    5

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, din imobilul situat în Timișoara, str. Vadul Călugăreni nr.10.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 424666 Timișoara, situat în Timișoara, str. N.D. Cocea.

5             ~                                          5             ~

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 441474 Timișoara.

5

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BEGA TEHNOMET SA.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de retragere a dreptului de administrare a Centrului Național al Cinematografiei asupra imobilului Clădirea Capitol și terenul aferent situat în Timișoara Bd. C. D. Loga nr.2, înscris în CF nr. 411235 Timișoara cu nr. Top 5,6.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației terenului în suprafață de 85 mp, pe o perioadă de 4 ani, necesar accesului la spațiul din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” situate în Timișoara, str. Renașterii nr. 24/A, în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Secției 1 Poliție.

5                               5

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării bufetelor de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor și cadrelor didactice.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind încheierea actului de modificare a Contractului de comodat nr.2/07.12.2015 încheiat cu Universitatea de Vest - Facultatea de Muzică.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1462/07.12.2004, încheiat cu Asociația ”VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluție și Fundația Națională a Revoluției din Decembrie 1989.

5         5                          5                  5                                                     5

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1398/16.09.2003, încheiat cu Asociația Speologică Prusik.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a SAD2/B aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.6 , înscris în C.F. nr.401910-C1-U15 , nr.topo 17287/XXI/B , la prețul de 18.500 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, inscris in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 180.000 lei.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat in Timișoara, str. Radulescu , nr 5, jud Timis, înscris în C.F. nr.428641, nr.topo 428641 si nr top 428641-C1, la pretul de 285.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Memorandului nr.3, înscris în CF nr. 411527, nr. Top 10000 și nr. Top CAD:C1 top 10000, la prețul de vânzare de 125.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casă Dp+P+1E din Timișoara, str. Memorandului nr.79, înscris în CF nr. 407033, nr. Topo 10169, 10170 la prețul de 500.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație din Timișoara, strada E. Ungureanu nr.9, etaj subsol, ap.SAD, înscris în C.F. nr.400136-C1-U9, nr. Topo 400136-C1-U9, la prețul de 80.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu comercial, situat în Timișoara, Piața Romanilor nr.9 și str. Ștefan cel Mare nr.18, la prețul de vânzare de 45.000 euro.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 359/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului situat în

Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, înscris în CF nr.

400893 - C1_U5, nr.400893-C1-U5, la prețul de 1.501.258,00 lei.

Dl. DIACONU: Va intreb ce doriti de la aceste spatii? Ca acum nu se aproba acest proiect de revocare. Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

 • -  17 voturi pentru

 • -   5 abtineri

Dl. PRIMAR: De unde vreti sa scoatem aceasta suma sa cumparam spatiul? Cum sa punem in practica asta? De la ce sursa bugetara? De unde luam 1 500000 euro ca sa devenim agent imobiliar ? Spuneti si sursa. Eu declar aici si se consemneaza ca nu stiu de unde sa iau banii, ca ordonator de credite sa platesc. E ilegal sa se angajeze prin hotararea aceasta. Practic se angajeaza o cheltuiala, nu e o joaca. Nu se poate fara prevedere bugetara. Indicati sursa . Oportunitatea deciziei o decide Consiliul Local, eu nu sunt mandatat nici sa spun ca este oportun, nici sa spun ca nu este oportun dar vreau prevedere bugetara.

O hotarare odata intrata in vigoare, trebuie pusa in practica. N-o poti pune in practica daca nu ai prevedere bugetara dar in momentul in care decizi, trebuie simultan sa ai, daca nu anterior ,si prevederea bugetara.

Dl. CALDARARU: Am mai avut si spatiul de la Sari-Neni pe care l-am cumparat si ce-am facut cu el? Ne-am exercitat dreptul de preemtiune si ce s-a intamplat cu spatiul?

A fost comisia acolo, a verificat, totul a fost in regula, preturile au fost bune si finalitatea unde este?

Ce facem cu aceste 3 spatii? Avem unde sa le directionam? Le vrem?

Avem o cladire in Piata Mocioni, o cladire frumoasa, solid ape care trebuie sa o face si sa vedem de unde luam bani. Am inteles ca acolo vrem sa mutam niste birouri ale primariei.

Eu consider ca atata timp cat nu avem nici bani si nici directii clare pentru ce le folosim...

Dl. DIMECA; In primul rand noi nu avem sursa. Degeaba avem ochii mari daca nu avem cum sa materializam.

Dl. PRIMAR : Abia am achitat astazi ultima rata la certificatele verzi , 3,2 milioane lei. Abia am ajuns cu salariile la zi la STPT dar noi avem de depus pana in 10 octombrie , banii luati tampon de la BCR ca sa recuperam acele restante. Avem o multime de proiecte de modernizare a orasului pe portofoliul nostru.

Oportunitatea o decide in final Consiliul. Eu pot sa am optiuni de prioritate dar decizia va apartine. Insa, nu se poate hotara nimic fara hotarare bugetara.

Dl. DIACONU: Acest spatiu .. ce se va intampla cu el? In afara de faptul ca ne va da in judecata Camera de Comert...

Dl. IDOLU: Ce a facut Camera de Comert pana acuma cu el? Nu trebuiau sa fie aceste spatii dedicate acestor entitati ?

In central orasului trebuie facut ceva. Mie imi pare rau ca in Timisoara nu sunt magazine .. brand.. numai astea ar trebui sa fie.Sa aduca un brand in Timisoara.

Dl. CALDARARU: Cand trec in apropiere Mc Donald s, si se deschide usa de langa.ma izbeste o manea de ma sufoc.

Dl. DIACONU: Te izbeste pentru ca nimeni nu aplica toate hotararile pe care noi le avem.

Dl. IDOLU: Cred ca e o problema din moment ce la mall sunt toate firmele si in centru nu e nimic.

Dl. DIACONU: Acest proiect al ordinei de zi a cazut.

Dl. PRIMAR: Este o problema de management al spatiilor. Este uluitor sa vezi in zona 0 a orasului .. magazine second-hand.. am mai abordat acest subiect si mi-au sarit in cap nu stiu cati.

Nu avem autonomie locala sa emitem noi ce vrem. Putem sa aruncam vorbe la conferinte de presa..dar nu avem parghii pentru asa ceva. Daca este o activitate comerciala legala noi nu putem sa I interzicem sa o faca. Normal ar fi sa avem dreptul sa legiferam ca lege locala. La noi este generic: activitate comerciala.

Dl. IDOLU: Eu sunt convins ca Consiliul Local poate stabili un standard, sunt convins ca nu se respecta dar, totusi sa stabilim un standard de cromatica.

Am luat decizii pentru cladirile parasite, degradate. La fel putem face si aici. Dl. PRIMAR: Eu va indemn sa faceti, stiu ce se intampla.. se va merge in instant. dar haideti ca ajungem si acolo si o sa se spuna ca nu avem voie sa venim cu ingradiri fata de lege. Poti sa vii cu exigent suplimentare.. Se pare ca nu se poate pentru ca se pare ca ai intervenit peste lege.

Dl.SANDU: In urma cu cativa ani am avut o discutie interesanta in plen, pe marginea interzicerii magazinelor care vindeau substante halucinogene, etnobotanice.

Vreau sa spun ca am avut aici o dezbatere in care au fost invitati toti cei responsabili din politie, garda , tot ce putea sa aibe legatura cu acest fenomen si neam batut capul sub ce forma putem interzice aceste magazine. Daca nu am reusit sa interzicem etnobotanicele, cum reusim sa interzicem magazinele second hand ? Dl. DIACONU: Daca am aplica regulamentul local de urbanism, cu siguranta cateva din aceste spatii nu ar mai exista. In regulament spune foarte clar ca in Piata Victoriei poti ocupa vitrina cu maxim 25% din spatiu. Nu am vazut sa fie nici macar 1% neocupat acolo.

Dl. MOSIU: S a emis o HCL prin care vitrinele din centrele istorice trebuie sa fie din lemn si nu este permisa prelungirea autorizației de funcționare...

Dl. PRIMAR: Unele reguli le avem fixate si ele sunt inculcate si masurile punitive vin si cateodata nu vin, pentru ca asta e realitatea trista.

Am aici art. 14 din Legea Finantelor Publice Locale unde scrie ce v am spus eu : Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare”.

Dl. IDOLU: Stim toti ca daca nu e pozitie bugetara nu poti angaja plati dar in fiecare an cand aprobam bugetul, discuta daca nu ar trebui cuprinse aceste sume pentru asemenea gen de cheltuieli? Pentru achizitii de imobile?

Dl. DIMECA: Solicit sa acordam 2 min. reprezentantului Camerei de Comert.

D -na CHIRITA: Buna ziua! Noi, camera de Comert am incercat sa aducem branduri in acele spatii care erau dezastruoase pe atunci.

Am fost ajutati de domnul Dragoi din primarie care a incercat sa aduca firme in spatiile noastre dar nu am reusit sa aducem niciun brand care sa ne reprezinte deoarece spatiile au fost degradate, a fost nevoie de o investitie mare in ele ca sa poata fi functionale. S au investit foarte multi bani, nu este problema dumneavoastra, suntem si noi un ONG si ne autofinantam si tot ce inseamna investitie in spatiile respective au fost suportate de catre chiriasi si daca nu se vand dumnealor ar trebui restituita, facturile fiind la noi. Vi le pun la dispozitie.

Cele doua investitii facute in spatiile respective se ridica la 200 000 euro, doar ca sa fie functionale, iar vis-a vis de brand-uri si de ceea ce se intampla jos la noi, in spatiul in care functioneaza acum alimentara, care nu o vindem pentru ca nu a trebuit sa fie investit nimic acolo. Au fost firme care au venit sa inchirieze si au primit aprobare aici.

Camera de comert sustine mediul de afaceri .

Dl. IDOLU: Noi vorbim aici de doua spatii: unul la parter si unul la subsol. Nu analizam activitatea Camerei de Comert ci vorbim de drept de preemtiune vis-a vis de niste spatii comerciale in central orasului.

Daca niste chiriasi au investit in spatii asa cum le-ati permis dumneavoastra, e treaba lor. Ne mai si certati acum pe noi spunandu-ne ca reprezentati oamenii de afaceri. Nu reprezentati oamenii de afaceri.

Doi agenti economici care vor sa devina chiriasi si care vor sa devina proprietari.

De ce nu ati facut acolo un incubator de afaceri? Dumneavoastra ati permis sa se faca lucrarile acolo, i-ati incurajat pe chiriasi, bravo lor ca au investit dar nu au investit pentru mine sau pentru Consiliul Local sau pentru mediul de afaceri. Au investit pentru ei sa aibe un loc potrivit in care sa castige bani.

D -na CHIRITA: Subsolul a functionat pe un proiect in care au fost investiti peste 1 milion de euro, si pentru ca am avut de fiecare data problemele centrului si datorita inundatiilor noi nu am mai putut financiar sa sustinem investitiile astea. Astfel am ajuns la varianta in care sa investeasca altcineva si nu noi.

Dl. DIACONU: Acest proiect a cazut. Va intra probabil in urmatoarea sedinta.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 360/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj V, ap SAD 26, înscris în CF nr. 400893 - C1-U14, nr. Top 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  15 voturi pentru

 • -   8 abtineri

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap SAD 2, înscris în CF nr. 400893 - C1-U34, nr. Top 400893-C1-U34, la prețul de 659.836,00 lei.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  15 voturi pentru

 • -    8 abtineri

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii încheiate între Municipiul Timișoara și Federația Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului ”Construire teren de fotbal cu suprafață de gazon sintetic pentru antrenament și joc”.

Dl. PRIMAR: Federatia Romana de Fotbal are un proiect prin care in cateva centre din tara doreste sa amenajeze terenul de fotbal cu suprafata sintetica pe care le va dona municipalitatii.

Ne bucuram sa avem un teren care sa fie amenajat pe banii altora. Dimensiunile sunt standard, ale unui teren de fotbal.

Dl. DIACONU: Supun la vot:

-24 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind includerea în rețeaua școlară pe anul 2018 - 2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 -2019

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru

DL. PRIMAR: Întrucât s-au transformat în școală de stat, au rămas în aceleași spații pe care noi le-am aprobat.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare suprafață , dezlipire a imobilelor din Calea Bogdăneștilor , înscrise în CF nr.417261 Timișoara și CF nr.418480 Timișoara și alipirea loturilor rezultate în urma dezlipirii, conform proiect nr.2715/2018 întocmit de autorizat ANCPI - SC BLACK LIGHT SRL

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului ”drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu”, situat în UAT Timișoara

5

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. - componenta inițială

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

22 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod SMIS 117063, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 și a contribuției proprii a Municipiului Timișoara în acest proiect

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

-23 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire supermarket Lidl” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime” str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor, Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

 • 22 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă locuințe colective cu funcțiuni complementare”, str. Nicolae Andreescu - Anton Bacalbasa, Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

 • 24 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, extravilan Timișoara zona Metro II, C.F. 443543, județul Timiș

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

 • 23 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă industrială, depozitare și servicii” - Calea Torontalului DN6, Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

22 voturi pentru

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de repartizare a Locuințelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu - Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.:

22 voturi pentru

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

Adresele nr. SC2018 - 019060/10.08.2018 și nr. SC2018 - 020416/03.09.2018 ale SC SEDAKO GROUP SRL privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2002 - privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara, prelungită prin Hotărârea Consiliului Local nr.

131/2007 și a Hotărârii Consiliului Local nr.92/27.04.1998 - privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal ”Zona Soarelui”

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Da înseamnă menținerea

5 punctului de vedere, nu înseamnă revocare.

DL. IDOLU: Eu chiar nu știu acum, recunosc că nu am citit, dar cred că știu

5                          ~                                                                      ~                                     5

despre ce e vorba și câțiva colegi de aici știu. Lângă Parcul Pădurice e o zonă așa zis verde, dar e părăsită practic, în spate la fosta Billa. Am vorbit și cu arhitectul șef și acolo apare zonă verde în care nu se poate construi. Acea zonă plină de buruiană, urâtă, mizerabilă și urâtă e lângă Parcul Pădurice, care are 1 ha, e chiar aiurea să zici că e zonă verde lângă parc, în condițiile în care acolo s-a construit. Eu în niciun caz nu susțin punctual de vedere al dezvoltatorului, dar pare absurd ca între blocuri turn, blocurile acelea construite pe Bv. Sudului, lângă parc mai avem o zonă verde cu buruieni și unde nu poți intra că e un gard ruginit și acolo să zici că e tot zonă verde. Acolo, din câte înțeleg, trebuie schimbată prin hotărâre de consiliu local destinația acelui teren ca să se poată construe. Cred că orice construcție, orice investiție, nu lângă case, dar în zone de blocuri, să construiești tot un bloc, e mai binevenită decât un teren viran. Cred că la asta se referă, dar din moment ce am primit materialul doar astăzi, eu știu subiectul din primăvară.

DL. ORZA: Faptul că pe un teren e buruiană nu înseamnă că se poate construi pe el.

DL. IDOLU: Nu, dar nu face nimeni nimic. Ce se va face acolo? Se face alt parc lângă parc? Eu am făcut apel la rațiune și la logică.

DL. SANDU: Se pare că acolo a existat o parcelă foarte mare pe care a fost această interdicție de construcție inițială, iar ulterior s-au dezlipit tot felul de parcele pe care s-a construit fără nicio problem, inclusive Billa și tot ce este acolo. Cred că pe undeva este o restrângere a dreptului de proprietate, în mometul în care alți beneficiary ai terenului din acea zonă au beneficiat de dreptul de construcție, iar unul să fie luat de fraier și să i se interzică, mai ales că este vorba de o zonă care nu

5                                                 ~

are decât adiacent contact cu Parcul Pădurice. Este în lateral.

DL. IDOLU: Și eu mă duc acolo și îmi fac cumpărăturile. Pe o parte este Parcul Pădurice și pe trei părți sunt blocuri. de ce nu ar mai fi un bloc cu drum în față? De ce, chipurile s-a luat o decizie, care acum e caducă, e clar depășită și înțeleg că doar printr-o altă hotărâre de consiliu poate fi revocată. Să înțelegem că a rămas în 1998, nu era nimic în zona aceea acolo. Cred că nici Billa nu era pe vremea aceea. Acum viața orașului a mers în acea direcție, încât așa cum eu nu

5  5           5'5

vreau să fie blocuri lângă case, dar acolo unde sunt blocuri, de ce să nu se mai facă, chiar dacă e Sedako, cu care ne mai ciocnim aici în Consiliu. Chiar am vorbit atunci cu dl. Diaconu, nu știa despre ce e vorba și am mers la dl. Ciurariu, dar a rămas moartă. Păcat să o lăsăm moartă, e o zonă într-un cartier frumos și să rămână

~                                                                                              5

o zonă virană, așa.

~      5

DL. PRIMAR: Concluzia la care s-a ajuns la discuția pe care am purtat-o cu investotorul și cu dezvoltatorul a fost că este greu de rezolvat pe cale administrativă problema aceasta, având în vedere toată istoria și că cel mai bine e să meargă în instanță. Evident, nu să atace tot PUG-ul și tot ce avem noi, ci punctual să obțină dreptul, dacă instanța i-l dă, să-și valorifice proprietatea prin construire pe ea. Aceasta a fost concluzia atunci. Dvs. Hotărâți cum considerați.

DL. DIACONU: Sesiunea de vot este încă deschisă:

-13 voturi pentru

-3 împotrivă

-3 abțineri

5

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 18410/03.08.2018 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 417/27.07.2018 - privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service SA și asigurarea continuității prestării serviciilor de salubrizare stradală și operare a stației de sortare deșeuri municipal, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile

DL. DIACONU: Noi nu am dat nimic, noi am reziliat prin hotărâre de consiliu contractul cu Retim-ul.

DL. PRIMAR: Vă reamintesc: legea prevede ca în cazul în care contractul se reziliază înainte de expirarea lui, e obligatoriu să continue activitatea operatorul de salubritate, cel mult 90 de zile, până se contractează prin procedurile de rigoare un nou operator. Ei nu au vrut să continue și atunci contestă faptul că noi am reziliat unilateral, având acest drept, spunând că am făcut asta ca să ne asigurăm posibilitatea să mai facă încă 90 de zile. Trebuie să lămurim relația noastră cu RETIM, eu am să îi chem, probabil săptămâna viitoare, sau când pot mai repede ;i pe dl. Remert Jr., care a preluat conducerea părții germane și pe președintele4 Consiliului de Administrație de la București, pentru că atitudinea RETIM nu este în regulă. Ei și-au schimbat total atitudinea și ați remarcat că ne-au boicotat practic și la licitație. Numai ne-au încurcat, au vebit cu o ofertă neeligibilă, știind că e neeligibilă, ne-au făcut să pierdem vremea mergând cu procedura până la capăt, în loc să fi declanșat o nouă licitație mult mai devreme. și-au schimbat atitudinea în

5                                                     5                                                                             5

momentul în care noi nu am vrut să le plătim acea taxă de mediu. Am spus că nu este prevedere în contractul inițial pentru că nimeni nu a anticipat că se va ajunge la așa ceva când s-a făcut pe vremuri contractul. Noi nu ne asumăm să facem un lucru care nu are bază contractuală și le-am spus să meargă în instanță. Dacă instanța hotărăște ca în cazul în care Guvernul, o forță exogenă, vine cu noi taxe, cheltuielile se plătesc de beneficiar, de n user, de cetățean sau de operator, pentru că lucrurile acestea nu sunt niciunde statuate, nu sunt în contract pentru că nimeni nu s-a gândit la așa ceva atunci, nu sunt nici în hotărârea de guvern care stabilește această taxă, totul a rămas în nebuloasă. Noi nu avem cum să ne asumăm răspunderea și să spunem că nu enimic și plătim noi diferența. Îi înțelegem și pe ei că au de dus o povară grea cu aceastătaxă pe care o au de plătit mai departe încasând fix cât au stabilit prin ofertă când au preluat serviciile de salubritate. E delicat subiectul, dar asta nu e atitudine din partea lor. Le-am spus foarte clar să lămurească lucrurile instanțele judiciare, pentru că atunci când e o confuzie la nivelul legilor, părerea mea este că nu trebuie să ne hazardăm și să ajungem la clarificare cu instituțiile abilitate și instituțiile abilitate sunt cele de judecată. Ei au

5                                  5                     5                                                                  J

început să ne șicaneze și văd că continuă pe linia asta. Să nu uitați, în condițiile în care noi avem 50% din acțiuni. Este ceva stupid, numai în România se poate întâmpla așa ceva, să ai 50% din acțiuni și să te plângi de firma la care ești acționar 50%, că nu te ascultă, că te șicanează.

~                                              ~                  5

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 20324/31.08.2018 a Retim Ecologic Service SA privind plângerea prealabilă împotriva documentului constatator final nr. SC2018 -19235/14.08.2018 referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale decurgând din Contractul de concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, încheiat cu Retim Ecologic Service S.A

DL. DIACONU: Punctul acesta eu sincer nu îl înțeleg. Este o plângere prealabilă împotriva unui document constatator, iar consiliul local nu emite acest tip de documente.

DL ORZA: Dl. Fiat, puteți să ne explicați ce e cu asta?

DL. FIAT: În momentul în care noi am reziliat acel contract, automat le-am emis un certificat constatator negativ, pentru că nu e normal să spunem că au lucrat foarte bine și noi le reziliem contractul. În momentul acela ei sunt obligați prin instanță, că au dreptul, să spună instanța dacă l-am emis corect, dacă îl anulează sau dacă îl mențin. De aceea ei trebuie să se îndrepte în instanță inclusiv pentru acea sumă de care spunea dl. Primar, acea diferență cu taxa de mediu. E dreptul lor, noi ne-am făcut datoria, am emis certificatul constatator pentru că s-a încheiat contractul.

DL. ORZA: Am o întrebare. Aici scrie că e o plângere prealabilă împotriva unui document din 14.08.2018 și hotărârea noastră e din iulie, sau nu înțeleg eu bine.

DL. DIACONU: Oricum noi nu putem decât, cel mult să luăm la cunoștință.

5          5

DL. ORZA: Întrebarea e dacă noi am făcut constatarea după ce am reziliat contractul sau trebuia să o facem înainte.

DL. DIACONU: Nu despre asta este vorba, este vorba că nu e emis de către Consiliul Local, noi ce să ne menținem, dacă nu l-am emis noi, l-a emis executivul.

7                                             5             7                                                           7

DL. FIAT: Nu văd de ce au făcut adresa către Consiliul Local.

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință acest punct.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI Adresa nr. SC2018-018323/02.08.2018 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu privire la Hotărârea nr. 524/27.09.2017

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință acest punct.

DL. PRIMAR: Este o aberație fără seamă cu aceste structuri care există să

5

pedepsească pe cei ce fac ceva. Aceasta este rațiunea lor de a exista. În concret vor să ne oblige pe noi, în epoca în care toată lumea trece pe înaltele tehnologii, noi acum plătim și cu cardul de pe telefon, să reintroducem, să cheltuim, să plătim angajați să vândă bilete de parcare și controlori să se învârtă în jurul mașinilor, să vadă ce se întâmplă. Atât îi duce mintea. Acești oameni m-au amendat pe mine pentru că am spus să își plătească impozitele și cei de o anumită etnie, precizând că nu am nimic rasist, că nu mă refer la comunitatea în sine ci la cești câțiva indivizi,

7                                                                                                                                        5             5                                 ~

care nu din cauza etniei i-am înțepat eu atunci, ci din cauză că având avuții greu de justificat nu-și achită obligația legală de a plăti impozite și pentru asta am fost amendat. Am zis clar că nu am nimic rasist în mine, am dat ghiozdane la copiii amărâți din această etnie ș.a.m.d. degeaba, nu au luat în considerare nimic. Să ne întoarcem înapoi în timp? Cine mai face așa ceva pe toată planeta? Cine are parcometre puse, care costă 5000 de euro bucata și în Timișoara trebuie cel puțin 3000 la nivelul orașului. Pe asta să dăm noi banii? Le folosește, dacă tot le are, că

5                                                                                                                          5      ~                                            ~

ele merg singure, dar cine mai investește acum în așa ceva?

DL. ORZA: Acum mi-am adus aminte, spunând dvs. de parcare. Am citit un articol în ziar, nici nu am știut de chestia asta, era în facsimil dată decizia lor .

~                                     5                                                        ~

Din câte am înțeles din articolul respectiv, spuneau că sunt discriminați unii care sunt cetățeni străini față de cetățenii orașului, că unii plătesc și alții nu plătesc, ceva de genul era, nu că nu sunt parcometre.

DL.PRIMAR: Vor să ajungem să le introducem ca să poată și acei cetățeni să își cumpere. Noi nu vom investi 15000 de euro ca să poată câteva sute sau o mie de oameni străini să plătească, nici nu știu cât s-ar strânge, o nimica toată acolo. Să fim oameni raționali, dar noi rezolvăm problema, dacă tot am ajuns să discutăm acest punct, în curând se va putea plăti de către oricine, oricând cu telefonul, ca aparat, dar de pe card. Poți să fii străin de unde ești și vei putea plăti, dar noi am zis că este o decizie și așa care arată ospitalitatea noastră, având în vedere că este vorba de încasări foarte mici de la străinii care vin. Era și o chestiune de imagine că spuneau străinii că se poate parca gratuit în Timișoara.

DL. ORZA: Dacă se plătește de pe card bancar, e acoperitoare treaba?

DL. PRIMAR. E acoperitoare pentru oricine. Defapt noi nu le-am luat banii la străini, noi am zis că îi invităm să vină, dar oricum nu îi oprește să vină un tarif de parcare. Era o chestiune tehnică, pentru că nu aveau abonamente pe rețele românești, dar dacă se introduce asta cu cardul bancar, nu mai e discriminat nimeni.

5     ~                                                                                                                               ~

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință.

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 - 18803/20.08.2018 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări

5                             ~                              5

Diverse II Vest referitoare la plângerea prealabilă formulată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara -privind ”revocarea adresei” nr. SC2018 - 3945/28.06.2018.(înregistrată la ISIM cu nr. 3821/05.07.2018

DL. DIACONU: Dincolo de faptul că vom lua la cunoștință, că nu avem ce să hotărâm cu privire la o plângere prealabilă referitoare la o adresă, doamna de aici reprezintă ISIM-ul și și-a manifestat dorința de a lua cuvântul.

REPREZENTANT ISIM: Plângerea noastră se referă la revocarea unei adrese emisă de către Primăria Municipiului Timișoara, în condițiile în care există o hotărâre judecătorească care obliga și Consiliul Local să se pronunțe cu privire la solicitarea noastră. De aceea am solicitat revocarea acelei adrese și ca urmare a

5

situației de fapt pe care doresc să vi-o prezint. Terenul pe care este situat și funcționează Institutul Național de Sudură, pe care îl cunoaște toată lumea, pe Bv. Mihai Viteazu, a fost și înainte de 1990 și după anul 1990 în proprietatea statului român, domeniul public și în adeministrarea Institutului. Fac precizarea că ISIM funcționează sub coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării în prezent, în baza unei Hotărâri de Guvern care atestă atât dreptul de proprietate publică al Statului Român, cât și dreptul de administrare al Institutului. Am solicitat Consiliului Local și Municipiului Timișoara să ni se comunice care a fost temeiul juridic care a stat la baza emiterii a două hotărâri de consiliu local din anul 2013 prin care acest teren, în contra unei Hotărâri de Guvern a fost înregistrat ca fiind domeniul privat actualmente al Municipiului Timișoara. Pe de o parte avem o Hotărâre de Guvern care spune clar care este regimul de proprietate și avem alte două hotărâri de consiliu local care ne spun altceva. Ni s-a indicat un temei juridic care se referă la o cu totul și cu totul altă situație, prin urmare cele două hotărâri de consiliu local sunt lovite de nulitate. De aceea noi am solicitat prin plângerea noastră prealabilă să le revocați, cu privire la terenul care este proprietatea Statului Român, domeniul public și în administrarea ISIM, nicidecum a Municipiului Timișoara.

DL. MOȘIU: Ne poate spune cineva de la juridic cum figurează în CF-ul actualizat terenul?

DL. ȘULI: În Timișoara, domeniul public, e mai complicat acolo.

DL. MOȘIU: Tocmai de aceea, să ne explicați și dvs. Nu doar doamna.

REPREZENTANT ISIM: Timișoara domeniul privat apare acum în cartea funciară, nu domeniul public, cu toate că există o hotărâre de guvern care spune altceva. Noi am solicitat Consiliului Local, încă o dată precizez faptul că Consiliul local a fost obligat printr-o decizie judecătorească să răspundă solicitării noastre și să ne comunice temeiul juridic. Temeiul juridic l-am primit printr-o adresă a Direcției din cadrul Primăriei, nu din partea Consiliului Local. Temeiul juridic nu stă în picioare, din acel articol care se invocă se referă strict la terenurile din intravilan care sunt în administrarea primăriilor, ori acel teren nu a fost niciodată în administrarea Primăriei municipiului Timișoara.

DL. DIACONU: Ca plângere prealabilă dvs ne cereți să revocăm ce?

REPREZENTANT ISIM: Atât adresa prin care ne comunicați temeiul juridic, care nu a fost emisă de cine trebuia și pozițiile respective din cele două hotărâri de consiliu local care contravin hotărârii de guvern.

DL. LULCIUC: Atunci când s-au dat hotărârile de ce nu le-ați atacat în 5 contencios?

REPREZENTANT ISIM: Pentru că nu ni s-au comunicat.

DL. PRIMAR: În astfel de situații este bine să se pronunțe instanțele de judecată. E greu să își asume cineva răspunderea să lase astfel de proprietăți, care nu se știe, mâine poimâine se tranzacționează, cine știe la cine ajung și oameni nevinovați să fie suspectați sau să dea socoteală. Clarificați în instanța de judecată lucrurile sub aspect juridic și nimeni nu mai comentează. Ce spune instanța printr-o sentință definitivă și irevocabilă, aia se întâmplă.

REPREZENTANT ISIM: Este vorba de terenul pe care se află ISIM și am cerut revenirea la situația anterioară, respectiv înregistrarea dreptului de proprietate publică a Statului Român.

DL. PRIMAR: Cereți instanței să dispună obligația de a face. Și dacă o dispune, luând în seamă argumentele dvs., Consiliul Local se va conforma, eu v-o spun, nefiind consilier local, că mi se plâng colegii de diverse expuneri la care sunt supuși.

REPREZENTANT ISIM: Nu este vorba de interes privat.

DL. PRIMAR: Dvs. vi se pare simplu, pentru noi nu e chiar atât de simplu.

REPREZENTANT ISIM: Încă o dată, este vorba despre dreptul de proprietate al Statului român nu domeniul public versus domeniul privat al Municipiului Timișoara.

DL. PRIMAR: Toate astea sunt păreri, doamnă, mergeți în instanță și acolo e verdict. Dvs. nu emiteți verdicte și nici noi. Faceți în instanță că de când se tot

5                                    5                                                     5                                   5

lălăie subiectul se putea ajunge la o sentință pe care nu o mai comenta nimeni. Dacă vă era favorabilă dvs., consiliul local se conforma, dacă nu vă era favorabilă vă conformați dvs. Asta e viața.

5                                                      5

DL. DIACONU: dacă doriți să reveniți cu o plângere prealabilă care se referă la o hotărâre de consiliu local, atunci putem să o luăm în discuție ca plângere prealabilă, așa doar ca luare la cunoștință.

REPREZENTANT ISIM: Noi am solicitat prin plângerea prealabilă, ca urmare a faptului că acel temei juridic invocat nu se aplică în situația de față, să revocați și cele două hotărâri de consiliu local, pozițiile respective, având în vedere că există o hotărâre judecătorească care obligă Consiliul Local să se pronunțe asupra acestui aspect.

DL. ȘULI: S-au atacat hotărârile de consiliu local. Se face o plângere prealabilă la această ultimă adresă.

DL. DIACONU: În formula aceasta nici nu am ce să supun la vot decât să o luăm la cunoștință chiar nu am ce să supun la vot. Nici nu e prezentă plângerea prealabilă aici e doar răspunsul.

: Este în instanță cu termen în octombrie parcă.

REPREZENTANT ISIM: Un alt subiect este în instanță și astăzi a fost

5        5

termen. Pentru acel teren, din păcate, în loc să se protejeze dreptul de proprietate publică al Statului Român, s-a emis o autorizație de construire în condiții care se discută astăzi în instanță. Este vorba despre altceva.

DL. ȘULI: Consiliul Local nu are ce să facă decât să ia la cunoștință.

9                                                                                                                                                                                                 5          5

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință. Trecem mai departe.

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2018 -019828/27.08.2018 a domnului Iancu Eugen Romulus privind atribuirea denumirii unei străzi cu numele arh. Pompiliu Alămurean - primul Primar al Timișoarei post decembriste

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință.

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2018 -017252 din 19.07.2018 a d-nei Avram Camelia cu privire la interdictia de construire specificată în certificatul de urbanism, emis pentru parcela cu CF 429731

DL. DIACONU: Am luat la cunoștință..

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor locali

DL. DIACONU: Interpelările le vom avea după ce discutăm anexa la ordinea de zi.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr. SC2017 - 025886/18.10.2017 a TIMPRESS S.A., referitoare la ”Oferta fermă de cumpărare” a terenului din Timișoara, B-dul Revoluției, nr.8, în suprafață de 1114 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 400067 Timișoara

DL. PRIMAR: aici aș avea un comentariu. Eu am direcționat-o către

5                                                                                                                              5

consiliu, dar aici nu cred că numai subiectul acesta punctual trebuie discutat. Trebuie să luăm în discuție ce facem cu mai multe terenuri, de exmplu sunt terenurile conexe foarte multor locuințe cumpărate pe Legea 112, ce facem, pentru că sunt terenuri pe care noi nu luăm niciun ban, sunt proprietăți sterile, noi nu avem cum să le valorificăm, construind sau făcând altceva, proprietarii caselor le folosesc pentru că au acolo grădină și o cultivă și cred că e o situație în neregulă. Trebuie să clarificăm odată ce facem cu acele proprietăți. Ce e de vândut să se vândă, ce nu e de vândut, că poate servi patrimoniului orașului, construirii de obiective de interes public, acolo sigur că trebuie păstrat. Nu putem să o tot lălăim. Eu acum am fost sesizat cu această adresă că de prin 2017 s-a înaintat prima dată adresa și nu s-a dat niciun răspuns că toată lumea se eschivează. E o teamă în oameni, se eschivează să se pronunțe și atunci rămân așa. Nu e normal ca cineva să depună o solicitare oficială și să nu primească răspuns de aproape un an. Dacă prezintă importanță terenul respectiv, acum sau în perspectivă pentru municipiul Timișoara se dă răspunsul că nu se vinde, dacă nu prezintă se urmează procedurile de rigoare și se vinde, dar nu putem să stăm așa fără niciun răspuns.

DL. ORZA: Nici juridicul și nicio direcție nu are cum să își asume dacă se

U                       5                                5                                                5

vinde sau nu. Trebuie luată o decizie de către proprietar.

DL. PRIMAR: trebuie comunicat cu ANAF-ul dacă e statul român și

5 trebuie să se pronunțe într-un fel sau altul. Să se dea o pronunțare, nu putem să nu spunem nimic. Vedeți aici câte proprietăți sunt cu Statul Român și în administrarea Primăriei. Noi ce facem cu ele? Vine Curtea de Conturi și spune că am încasat bani și să-i dăm la Statul Român. Noi avem numai bătaie de cap și nu avem niciun beneficiu.

DL. ORZA: Și dacă nu îi încasezi zice că de ce nu i-ai încasat.

5

DL. PRIMAR: Dacă este un litigiu cumva și nu poți conform legii să organizezi licitația, noi percepem pe fișă de calcul taxă și iarăși nu e bine. Dacă nu ai încasat și cineva l-a folosit ani de zile, nu e bine că l-ai lăsat să îl folosească, a

5                                                                                         ~                                                                                                                  ~

dobândit beneficii și tu ca primărie nimic. Sunt o mulțime de situații care sunt consecință a unor legi proaste. În fine, nu acum se tranșează, dar se ia la cunoștință și trebuie, printr-o hotărâre de consiliu să se stabilească o plitică. Sigur, dacă e statul Român, nu putem să vindem ce e acolo, dar sunt și terenuri similare care sunt ale municipiului Timișoara.

DL. DIACONU: Cineva trebuie să întocmească un proiect de hotărâre.

DL. PRIMAR: Pot și consilierii să facă proiecte de hotărâre.

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr. 446478 Timișoara, nr. Cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot. E de 18 voturi și e foarte important pentru spital.

DL. PRIMAR: Vă rog să îl votați. Este foarte important pentru proiectul pe care îl cunoașteți.

DL. DIACONU: -19 voturi pentru

- 1 abținere

5

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 51/24.02.2009- privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui număr de 58 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

DL. PRIMAR: Și asta este foarte importantă. Noi suntem proprietarii stațiilor. Proprietari rămânem, dar administratori să fie operatorul de transport public.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

-18 voturi pentru

- 1 abținere

5

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate din închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A

DL. PRIMAR: Ați văzut cum e: 50% - 50%.

5

DL. ORZA: Nu putem să le dăm mai mult, că și așa au probleme?

DL. PRIMAR: Cum considerați. Din punctul meu de vedere asta cred că e normal să fie un minim 50%. Dacă considerați mai mult, dați mai mult, nu e nicio problemă.

DL. DIACONU: Noi suntem proprietarii, ei sunt administratori.

DL. PRIMAR: Dl. Bitea spune că maximul e 50%, nu se poate mai mult că așa sunt condițiile de dare în administrare.

5                                         5

DL. ORZA: Cum am putut avea noi mai mult atunci?

DL. PRIMAR: Din condițiile inițiale s-a stabilit că maxim 50% poate avea cel ce ia în administrare.

DL. DIACONU: Administratorul poate încasa din chirie o cotă parte de 20-50% stabilită prin hotărâre de consiliu local.

DL. PRIMAR: E din Legea administrației publice locale, prin urmare nu avem ce să facem, acesta este maxim-ul de 50%.

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 și nr.

166/03.04.2018, precum și pentru aprobarea cesiunii creanțelor născute din acest Protocol.

DL. ORZA: Nu am văzut ce se modifică la gratuități.

DL. DIACONU: Modifică termenul de plată al facturilor de la 30 la 60 de zile.

Deschid procedura de vot:

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 7 LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr. SC2018-021243/12.09.2018 a Institutul Național de Cercetare -

5

Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara

DL. DIACONU: E în completarea celeilalte și o luăm la cunoștință.

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial 3, Tronson B aferent imobilului din Timișoara, str. G. Coșbuc nr. 5, înscris în C.F. nr. 400213 - C1- U2, nr. Topo 454/1, cu pre4țul de 140.000 euro

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea sumară a investitției pentru obiectivul „Extindere Iluminat public în Parcul Botanic”

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind abrogarea hotaririi de Consiliu Local nr.172/20.02.1996, prin care s-a facut transmiterea fară plată din administrarea Regiei Autonome Urbis , Timișoara in administrarea Regiei Autonome de Salubritate si Regiei Autonome de Termoficare Calor, Timișoara a imobilului din Timișoara, str. Oituz nr.3A, inscris in CF 430514(CF vechi 181) TOP 441 si predarea acestuia către Municipiul Timișoara

DL. PRIMAR: Se retrag din acea clădire și va trebui să o reabilităm.

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

-18 voturi pentru

-1 abținere.

5

Există interpelări? Ar fi preferabil să le depuneți în scris. Mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

P. SECRETAR,

Jr. CAIUS ȘULI

9


Viceprimar DAN DIACONU