Hotărârea nr. 98/2018

98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara
Hotararea Consiliului Local 98/23.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2017 - 020924/08.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020924/08.01.2018- al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.02.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. UR2017 - 020924/08.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 18/17.11.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 6661 din 20.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara, având ca beneficiari Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia, întocmit conform Proiectului nr. 48/2014, realizat de 3d arhiDraw SRL-D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiune predominantă propusă: zonă rezidenţială;
- Funcţiuni secundare: dotări şi servicii
- Regim de construire: P+3E (maxim admis, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 23%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1,2;
- Amplasarea construcţiilor - se vor respecta retrageri - conform planşei nr. U03 "Reglementări Urbanistice" din proiect;
- Spaţiu verde compact minim propus: 8,95%
Acces auto si pietonal din strada Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş (fosta str. Alexandru Lazăr), Timişoara, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. RE2017-002378/19.01.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat în suprafaţă totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timisoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timişoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", str. Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Floricel Dragoş Georgian şi Floricel Dana Lavinia;
- 3d arhiDraw SRL - D;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:inst itutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2017-020924/08.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lazăr, nr. 3A, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-020924/08.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, prin care se propune construirea unui imobil de locuințe în regim de înălțime P+3E, cu funcțiuni complementare la parter si locuințe la etajele superioare;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-020924/14.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 18/17.11.2017, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 6661/20.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2443 din 02.06.2017;

Documentația PUD „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, beneficiari Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia, proiectant 3d arhiDraw SRL-D, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu data de 22.08.2016, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 43/2016, etapa finalizata prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în data de 13.09.2016, a Raportului informării si consultării publicului cu nr. UR2016-010162/13.09.2016;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, documentația PUD Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea și consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 255 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, este elaborat de proiectantul 3d arhiDraw SRL-D, proiect nr. 48/2014, la cererea beneficiarilor Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea central-estică a orașului, pe frontul de est al străzii Alexandru Lazăr nr. 3A, fiind delimitat de strada Alexandru Lazăr la vest, baterie de garaje, alee carosabila la nord și la est - spre cămin TCM. Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 - Zonă de locuințe și funcțiuni complementare, Regimul de înălțime max. admis P+3E, POT max. = 23%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timișoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timișoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, se propune construirea unui imobil de locuințe în regim de înălțime P+3E, cu funcțiuni complementare la parter si locuințe la etajele superioare.

Accesul auto și pietonal se vor realiza din strada Alexandru Lazăr, conform avizului Comisiei de Circulație nr. RE2017-002378/19.01.2017;

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuși prin documentație sunt:

-Funcțiune predominante propusă: zonă rezidențială;

 • - Funcțiuni secundare: dotări și servicii

 • - Regim de construire: P+3E (maxim admis)

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 23% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmaxpropus= 1,2;

 • - Amplasarea construcțiilor - se vor respecta retrageri - conform planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice” din proiect.

 • - Spațiu verde compact minim propus: 8,95%


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI P UG/PU D/P UZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:inst itutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată;

 • - Circulații și servituti: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Se va realiza acces din strada Alexandru Lazăr.

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 957/03.10.2017.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, având ca beneficiari pe Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia, întocmit conform proiectului nr. 48/2014, realizat de 3d arhiDraw SRL-D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regim de construire: P+3E (maxim admis), accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. RE2017-002378/19.01.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 23%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1,2, Spațiu verde compact minim propus: 8,95%

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM Șl DEZVOLTARE URBANĂ

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1 , 300030, tel/fax +40 256 403341

e-mail:institutiaarhitectulu isef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Municipiului Timișoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 411 mp, este înscris în CF 425908 Timișoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan situat în str. Alexandru Lazăr nr. 3A, Timișoara, proprietari si beneficiari fiind Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia.

4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuințe la nivelele superioare”, str. Al. Lazăr, nr. 3A, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIURed/Dact - S.P.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Timișoara, Bd. C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e - m a i I : p rimaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia, CUI .................., cu domiciliul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Milcovului nr. 6, bl. 11, ap. 35, cod poștal ..................... înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR 2017-

013830/24.08.2017 și completată cu nr. UR2017-017700/24.10.2017;

Ca urmare a proiectului nr. 48/2017 realizat de 3d archiDraw SRL-D, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, str. Treboniu Laurean nr. 5, ap. 8 , cod poștal......................, având în

vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 18 din 17.11.2017

Pentru elaborarea Planului urbanistic de detaliu pentru - „Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare", str. Alexandru Lazăr, nr. 3A, CF 425908, top. 29047/1/2, intravilan Timișoara.

Inițiatori: Floricel Dragoș Georgian și Floricel Dana Lavinia

Proiectant: 3d arhiDraw SRL-D

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Irina Eleonora Foricel.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D.: Se propune determinarea condițiilor de amplasare a unui obiectiv cu destinația de „IMOBIL LOCUINȚE - IN REGIM P+3E”, situată în intravilanul orașului, Zona B- Campus Universitar a municipiului Timișoara, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A, UTR42 conform P.U.G;

Prevederile PUZ, Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior:

Terenul este cuprins în Planul Urbanistic Zonal "Campus Universitar" aprobat cu H.C.L. 93 din 28.04.98;

Conform PUZ aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 - Zonă de locuințe și funcțiuni complementare.

Regimul de inaltime max. admis P+3E.

POT max. = 23%.

Amplasarea pe parcelă, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, retrageri față de limitele laterale și posterioare, modul de ocupare a terenului se vor reglementa în baza unui PUD aprobat prin HCL.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Timișoara, Bd. C.D. Loga n r . 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Destinația conform PUZ: Zonă de locuințe și funcțiuni complementare.

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) propuse:

-Funcțiune predominante propusă: zonă rezidențială;

 • - Funcțiuni secundare: dotări și servicii

 • - Regim de construire: P+3E [maxim admis)

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmaxpropus = 23% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus — 1,2;

 • - Spațiu verde compact minim propus: 8,95%

Retrageri - conform planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. RE2017-002378/19.01.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U; toate locurile de parcare necesare funcțiunii propuse se vor realiza exclusiv pe parcela beneficiarului.

Acces: Accesul auto propus se face din strada Alexandru Lazăr existenta la vest de amplasament si aleea carosabila din partea de nord

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 895/30.09.2016.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 21.09.2017 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/eu-een-d-iții/nefavorabil Planul urbanistic de detaliu:

- Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.D;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.


ROMÂNIA |U DEȚII L TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Timișoara, Bd. C.D. L o g a nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@p rimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

Certificatului de urbanism nr. 2443 din 02.06.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 148905 din 06.04.2017.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.......................................
Top 29047/1/1/1/1

r ?


LO

O>

""0

<N

4792

\?

Zona circulații


Clădire


existenta


funcțiune


Clădire existenta locuire cu


regimul de inaltime aferent Clădire existenta


garaje


si


Linie electrica j'oasa tensiune


Linie electrica subterana


Linie electrica subterana


Funcțiunea

Existent

%

Propus

0/ /o

Supraf. construite

0,0 mp

0,0

94,30 mp

23,00

Teren liber necostruit(gradina)

410,00 mp

100,0

94,52 mp

23,05

Circulații

0,0 mp

-

184,50 mp

45,00

Spatii verzi

0 mp

-

36,68 mp

8,95

Total

100.

uoo.


MM

rect

tu ut'jp, de

jymnaruio


ROMÂNIA         An

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 01.02.2018

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017-020924/08.01.2018


AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare nr. 425908 Timișoara, rezultă următoarea situație juridică:

C.F. nr. 425908 Timișoara, nr. top 29047/1/2, teren intravilan în suprafață de 411 mp, str. Alexandru Lazăr nr. 3/A, categoria de folosință curți construcții este proprietatea d-lui Floricel Dragoș Georgian și a d-nei Floricel Dana Lavinia care sunt beneficiarii documentației

De asemenea, din examinarea cârtii funciare (datata 24.01.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2017-020924/08.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației având calitatea de proprietari asa cum rezulta din C.F. nr. 425908 Timișoara, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Clădire P+3E cu SAD la parter și locuințe la nivelele superioare”, str. Alexandru Lăzăr , nr. 3A, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

daniel/lst^an


ci archiDraw sH-d

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

 • 1.1.  DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- DENUMIREA PROIECTULUI: Elaborare P.U.D.-Cladire P+3E cu SAD la parter

si locuințe la nivelele superioare

 • - AMPLASAMENTUL: Str. ALEXANDRU LAZAR , Nr. 3A, loc. TIMIȘOARA, jud.TIMIȘ

C.F. nr. 425908 Timișoara, nr.topo 29047/1/2

 • - BENEFICIARI : FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si

FLORICEL DANA LAVINIA

 • - DATA ELABORĂRII : 48/2017

 • - FAZA:               P.U.D.

1.2.  OBIECTUL LUCRĂRII :

Prezenta documentație la nivel de P.U.D. se intocmeste la solicitarea beneficiarilor FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICEL DANA LAVINIA, si isi propune sa constituie suportul juridic, instituțional si tehnic pentru autorizarea de construcții pe terenul situat in Zona B- Campus Universitar a municipiului Timișoara, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A.

Documentația stabilește condițiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului si condițiile de realizare a construcțiilor, respectiv amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

In organizarea zonei studiate s-au avut in vedere propunerile de urbanism din cadrul PLANULUI DE URBANISM GENERAL- MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pr. IPROTIM nr. 3433/010/Kb.s-au respectat HCL102/24.03.2009, Codul Civil, RLU, OMS119/2014, HG 525/96.

Principala documentație suport a fost Planul Urbanistic Zonal « Zona Campus Universitar » aprobat prin HCL NR. 93/1998 preluat de PUG, prin care se reglementează funcțiunea parcelei, POT-ul .

Se propune determinarea condițiilor de amplasare a unui obiectiv cu destinația de « IMOBIL LOCUINȚE- IN REGIM P+3E».

Documentația de fata stabilește condițiile tehnice pentru :

arcliiDraw srl-d

 • * Modul de utilizare funcționala a terenului;

 • * Definirea datelor de terna;

 • * Circulații pietonale si ale vehicolelor, accese auto si parcaje;

 • * Echiparea tehnico- edilitara a obiectivului;

 • * Modul de ocupare al terenului (POT, CUT.H.max.).

2. ÎNCADRAREA in zona

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Terenul luat in studiu se afla situat in zona B- Campus Universitar si face parte din UTR42, conform P.U.G. si PUZ nr. 93/1998 preluat de PUG.

Zona studiata în prezenta documentație este situata administrativ în municipiului Timișoara, în partea de sud-esta acestuia.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare informațiile din studiile aprobate in zona adiacenta amplasamentului si planurile de urbanism cu caracter director, care stabilește direcțiile de dezvoltare ale teritorului precum si informațiile cu caracte, analitic:

 • •  Planului Urbanistic General, aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 105/2012 si a prevederilor aferente UTR-ului nr. 42, zona este alocata instituțiile publice, serviciile, unitățile comerciale existente și propuse care nu sunt cuprinse în zona centrală.

 • •  Planul Urbanistic Zonal « Zona Campus Universitar » aprobat prin HCL NR. 93/1998 preluat de PUG, prin care se reglementează funcțiunea parcelei, POT-ul .

 • •  PLANULUI DE URBANISM GENERAL- MUNICIPIUL TIMIȘOARA, pr. IPROTIM nr. 3433/010/Kb.

 • •  Studiul geotehnic întocmit la comanda beneficiarului;

 • •  Suportul topografic pentru intocmirea studiului este ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70.

 • •  Context urbanistic prielnic pentru construcții cu funcțiuni de locuințe;

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin

Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • -  Legea 350/2001 actualizata privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului

 • -  H.G. 525/1996 republicata in 2002 pentru aprobarea regulamentului Generai de Urbanism.

 • -  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014.

 • -  NORMATIVUL P 118/1-2013.

 • -  Legea nr. 50/1991, modificata cu legea 453/2001, Ordinul nr.2701/2010

 • -  s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA-GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL-CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-indicativ GM-009-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

 • -  s-au respectat HCL102/24.03.2009, Codul Civil, RLU.

3d archiDraw st'l-d

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Având în vedere destinația existentă a zonei, apreciem că dezvoltarea propusă se poate încadra în PLANUL URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA - Etapa 2: CONCEPTUL GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN), în cadrul politicilor tematice:

Politica 6 - Mărirea fondului de locuintesi creșterea calității locuirii, programul

1-Creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale si POLITICA 8:Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate

Funcțiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un impact nociv asupra mediului existent

Funcțiunea dominantă a zonei

-Instituții publice și servicii de interes general

Funcțiunile complementare admise ale zonei:

 • - Locuințe

 • - Spații verzi amenajate

 • - Accese pietonale, carosabile, parcaje

 • - Rețele și instalații tehnico - edilitare.

Paralel cu intocmirea acestei documentații s-au solicitat avize de la toti deținătorii de gospodarii subterane si supraterane din zona. De asemenea, s-au solicitat avize de la autoritatea competenta pentru Protecția Mediului, Comisia de circulație etc.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

Terenul se afla situat in intravilanul municipiului, pe frontul de est al străzii Alexandru Lazar nr. 3A la intersecție cu alee carosabila.

Parcela studiata este delimitată la :

 • - la nord - Alee Carosabila Top 29047/1/1/1/1;

 • - la sud - teren aflat in proprietate privata, nr. Topografic Cc 29054;

 • - la est - teren aflat in proprietate privata, nr. Top 29047/1/1/1/1; Cămin TCM

 • - la vest - Str. Alexandru Lazar- carosabil asfaltat, Baterie garaje conf. planșa nr. U01 -situația existenta.

Frontul cu strada Alexandru Lazar reprezintă si accesul la funcțiune, acces care este auto si pietonal. Frontul la aceasta strada este de 34,67metri; parcela are adancimea de 34,67metri. Parcela este orientata pe direcția nord-sud, cu frontul stradal la vest.

Identificarea pe teren a parcelei s-a realizat de către topografi autorizați, care dețin in totalitate răspunderea pentru identificarea corecta a acesteia

3.1. DATE C.F

Terenul studiat are suprafața totală de 411 mp., înscris în C.F. nr. 425908 Timișoara

Sediu: 300566 Timișoara, Str. F.( . Ripensia nr.13, ap 20 : Birou. 3OCI2OO Timișoara, Sti. T. 1 aureau. nr. 5, ap. 8 Tel +40 725587981; Fa\ +40 356816440; e inail ARCHIPR A\\Bfvr»y;l|Wo t mm: 3nARCHinRA\V<«'gmail.com

având nr.top 29047/1/2, proprietari FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICEL DANA LAVINIA.

Pe parcelă este amplasat un garaj fara autorizație de construire ce nu aparține proprietarilor terenului.

Pe teren sunt plantați arbori și arbuști, care vor fi menținuți.

3.2. PROIECT DRUMURI

Racordul accesului auto la strada Alexandru Lazar, precum si schema circulațiilor in interiorul parcelei au fost elaborate de un inginer de drumuri autorizat.

3.3. CARACTERUL ZONEI SI DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Terenul are o așezare favorabila facand parte din Zona B -Campus Universitar a municipiului Timișoara. Zona este in continua schimbare din punct de vedere al țesutului urban si al funcțiunilor.

Bilanțul teritorial existent al zonei studiate se prezintă astfel :

 • - suprafața totala teren (după măsurători)           =  410,0 mp.

 • - perimetru                                        =   93,40 m

 • - suprafața construita clădire existenta               =   0,0 mp

 • - teren liber neconstruit                             =   410,0 mp

Pe terenul aferent proprietate Floricel Dragos-Georgian si Floricel Dana Lavinia, indicii de ocupare actuali sunt:

Sc

P.O.T. = — = 0,0 % ( procent ocupare teren )

C.U.T. = 0,00        ( coeficient utilizare teren )

In partea de Nord si Vest, se dezvolta o zona de locuințe colective in regim de inaltime P+4E, strada Alexandru Lazar, Baterie de garaje, in partea de Nord-Est Cămin TCM- P+4E, in partea de sud exista o Locuința Parter si dependințe si in partea de Est -teren liber (gradina).

Accesul in zona studiata se face din strada Alexandru Lazar.

3.4. TIPUL DE PROPRIETATE

Parcela aflata in discuție in suprafața de 411,0mp conform CF si 410,0 mp masurati. este proprietate privata a lui FLORICEL DRAGOS GEORGIAN si FLORICELDANA LAVINIA

Nu sunt sarcini.

3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIȘ -BEGA denumita depresiunea panonica. Astfel zona menționata se incadreaza in complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgătoare, care au dus in timp la transportarea si depunerea de particule fine(din diverse roci).

archiDcQ t

Terenul are o suprafața plana, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare;

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200m adincime. Fundamentul cristalin -granitic se afla la circa 1400 - 1700m adâncime si este străbătut de o rețea densa de microfalii(fracuri) dintre care prezintă interes cea cunoscuta sub numele de “FALIA Timișoara VEST” (dar nu in cazul de fata).

Seismicitatea, In conformitate cu codul P100-1/2006, perioada de colt Tc= 0,7s. iar accelerația orizontala a terenului pt. proiectare ag=0,16g. Din punct de vedere seismic se incadreaza in zona «D» de seismicitate, cu Ts=1,0s si Ks=0,16.

Datele generale privind stratificatia terenului, apa subterana, stabilitatea terenului, adancimea de inghet, seismicitatea se prezintă astfel :

Investigații geotehnice si stratificatia interceptata

La suprafața terenului pina la adincimea de 0,50m. este un strat de umplutura heterogena , necompactata.

De la adincimea de 0,50m este un pachet de paminturi slab coezive, cenușiu cafenii, in stare plastic moale spre consistenta, avand compresibilitate mare. De la -4,70m se dezvolta un orizont nisipos, mediu indesat cu compresibilitate mare.

Apa subterana interceptata in forajul F1 la adâncimi de -1,50 m. fiind cu caracter ușor ascensional

Adancimea maxima de inghet = 0,70m

Zona seismica de calcul = E ; Tc = 0,7s ; Ks = 0,12, gradul seismic = 7

Stabilitatea generala a zonei este asigurata

Condiții de fundare : adancimea minima de fundare este condiționată de normativul

NP 112-04 :se recomanda fundarea directa pe perna de balast la adincimea minima

Dmin.f. = 1,00 m, fata de nivelul terenului natural

Sistemul de fundare recomandat este tip radier general

Terenul de fundare : Conform tabelului A4 normativul NP074/2007, riscul geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2

Concluziile si recomandările sunt prezente in documentația geotehnica anexata.

3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Fondul construit este stabil, fara a avea nevoie de intervenții de natura structurale.

Clădirile tip locuințe colective, Cămin TCM P+4E cu regim de inaltime- P+4E ,din apropiere sunt alcătuite din structura beton, zidărie si acoperiș tip șarpanta cu structura de lemn.

Sediu: 30O5o6 1 imisoara, Str. F.( . Ripensia nr.l 3, ap.2O . Birou 300200 Timișoara. Sti l 1 aureau. ur. 5, ap.8

I vi <40 723587981 ; Fax: <40 356810440. < niail: ARCHir>R.W3D''i‘\ ahooxom: 3r\\RCHIDR-\\V<Win:iil.com

3ci archiDraw srl-d

Baterie garaje- parter la str. Alexandru Lazar sunt alcătuite din structura din beton armat si placa beton armat.

Clădirile tip locuințe individuale din apropiere Parter sunt alcătuite din zidărie si acoperiș tip șarpanta cu structura de lemn.

3.7. CAI DE COMUNICAȚIE

Circulația carosabila in zona se desfasoara pe direcția nord-sud, pe strada ALEXANDRU LAZAR -carosabil asfaltat si aleile carosabile, iar cea pietonala pe trotuarele adiacente.

3.8. ECHIPAREA EDILITARA

Zona este echipata complet din punct de vedere edilitar, fara a exista disfunctionalitati sub acest aspect.

in aceasta zona a orașului sunt asigurate toate utilitățile - apa, canal, electrice, gaz, telefonie, termice.

3.9.     CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI

Conform H.G nr. 1076 din 8 iulie 2004, art. 11. (1) luindu-se in cosiderare criteriile prevăzute in anexa nr. 1

3.9.1 Caracteristici PUD cu privire la:

Așa cum s-a precizat, documentația de fată propune transformarea unei parcele fara utilitate, întruna cu caracter rezidențial avand nivelul parterului destinat dotariilor si serviciilor, în contextul unei viitoare și importante zone rezidențiale din arealul zonei metropolitane Timișoara. Se vor aloca spatii pentru funcțiuni complementare cum ar fi: drumuri de acces, circulații pietonale, parcari auto.

 • 3.9.1.1. Gradul in care creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie in privința alocării resurselor.

In cadrul acestui program, pentru zona studiata in cadrul P.U.D. - ului, propunerile de urbanism au prevăzut:

 • - Implantarea unei construcții in regim P+3E avand caracter residential si nivelul parter cu caracter de dotări si servicii.

 • - Complectarea si dezvoltarea cailor rutiere, a tramei de străzi secundare, ce vor asigura accesul la obiectivele propuse si vor face legătură cu trama prevăzută prin PUG.

 • - Extinderea rețelei de echipare tehnico - edilitara a zonei.

Studiul are in vedere următoarele categorii de probleme :

-Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat.

 • - Zonificarea funcționala a teritoriului, avand in vedere caracterul obiectivelor propuse si folosirea

optima a terenului.

 • - Asigurarea unor relații avantajoase in cadrul zonei studiate, avand in vedere amenajarea completa a zonei limitrofe.

 • - încadrarea teritoriului studiat in rețeaua urbanaa localității.

Sediu: 300506 I imișoara, Slr. I .( . Ripcnsia in.13, ap 20 , Birou 300200 Timișoara. Str. T. I.aurcan. nr TapS Id UO72M8 -’oi Fax *40 V56$1644O:< mul AR( HIRRAWW^ahovuom 3PAR( HIPRAW^'gmaikom

3d archiDraw srl-d

 • - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei:alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz.

 • - Reabilitarea, conservarea si protecția mediului.

-Amenajare locuri de parcare

-Amenajare zona verde

 • 3.9.1.2. Gradul in care planul sau programul influențează alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integrează sau deriva din ele:

Planul urbanistic de zona va fi inclus in următoarele planuri existente

 • - P.U.G. (plan urbanistic general) al municipiului Timișoara

 • - Parcelari exitente in zonele adiacente celei studiate.

 • - Planuri topografice intocmite in vederea realizării P.U.D.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

 • - Planurile cu utilitati sau potențiale zone de restricție emise de regiile proprietare.

In cadrul studiului, pentru zona studiata in cadrul P.U.D. - ului, propunerile de urbanism prevăd pastrarea :

 • - Reabilitarea circulațiilor si acceselor ce vor asigura accesul la obiectivele propuse .

 • - Extinderea rețelei de echipare tehnico - edilitara a zonei cf cu noile cerințe si studii de dezvolta re avizate. Planul Urbanistic de Detaliu stabilește strategia si reglementările necesare rezolvării problemelor deordin funcțional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate cf cu noile criterii de dezvoltare a zonei.

 • 3.9.1.3. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Terenul luat in studiu se afla situat in zona B- Campus Universitar si face parte din UTR42, conform P.U.G. si PUZ nr. 93/1998 preluat de PUG.

Terenul se afla situat in intravilanul municipiului, pe strada Alexandru Lazar, nr. 3A.

. Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, pentru aceasta zona se prevede realizarea unei construcții care va avea următoarele funcțiuni:

 • - locuințe

 • - spațiu comercial sau dotări servicii

 • - zone edilitare si utilitati impuse de funcționarea obiectivelui propus.

 • - reamenajarea modernizarea cai de acces si circulație interioara parcari

Construcțiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementările stipulate in documentația de fata.

 • 3.9.1.4. Probleme de mediu relevante sau program:

1 .a) Planul urbanistic de detaliu se refera la reglementarea clădirii de locuit. Se va amenaja o zona de locuit deservita de cai acces interioare , zona verde in suprafața de S=36,68 m2.

Pe amplasamentul studiat nu se prevăd dezvoltarea unor activitati cu caracter industrial.

Prin prezentul P.U.D. se prevede utilizarea echipării edilitare existente in zona.

 • b) P.U.D.-ul de pe str. Alexandru Lazar nu influențează alte planuri sau proiecte existente.

 • c) P.U.D. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfasoare activitati cu impact asupra

mediului, ci se refera doar la construirea unei clădiri le locuințe cu SAD la parter cu regim de inaltime P+3E

3d ar chiDr cm sri-d

Lucrările propuse se refera la realizarea construcției , parcari, precum si bransarea la utilitățile urbane existente in sistem centralizat in concordanta cu dezvoltarea durabila.

 • d) Prin realizarea P.U.D-ului nu se ridica probleme deosebite de mediu, impactul este

nesemificativ,corespunzător unei zone rezidențiale.

 • e) Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decit cele uzuale legate

de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apa potabila, intretinerea rețelelor, etc.)

2.Prin implementarea proiectului propus se va valorifica eficient un teren liber in intravilan intr-o zona amenajata corespunzător funcțiuni de locuire, realizarea de spatii verzi si parcari.

 • a) Pe parcursul execuției lucrărilor, impactul asupra mediului va fi generat de activitatile de construcție specifice (zgomot, praf) datorita lucrărilor de excavatii si transport materiale. Aceste

efecte isi inceteaza influenta in momentul in care se finalizează construirea zonei.

 • b) Efectele descrise mai sus sunt de scurta duratasi cu impact redus asupra mediului.

 • c) Proiectul nu are efect transfrontiera.

 • d) Proiectul nu prezintă risc pentru sanatatea omului.

 • e) Lucrarile propuse sint in regim de medie inaltime corespunzătoare cu toate clădirile din zona

si nu au efect negativ asupra populației din zona ci din contra vor asigura aprovizionarea populației la standarde europene.

 • f) Terenul propus pentru clădirea de birouri este in prezent neocupat, in intravilan, neutilizat, nu se incadreaza in zona protejata, nu se prevede desfasurarea unor activitati cu impact

semificativ asupra mediului care sa conducă la depășirea valorilor limita standardizate de calitate pentru nici unul din factori de mediu.

 • g) Amplasamentul studiat nu face parte din zona protejata. In zona nu se pun probleme speciale

de protecție a mediului sau de patrimoniu cultural. Prin aceasta construcție de birouri nu sunt depășite standardele sau valorile limita de calitate a mediului. Staționarea mijloacelor auto pentru transport marfa sau persoane se face cu motorul oprit.Emisiile de noxe in atmosfera sunt limitate la inregistrarea autovehiculului in circulație .

Pentru protejarea mediului si apelor de suprafața si subteran se vor prevedea si respecta următoarelor:

 • -  racordarea la sistemul centralizat de apa si canal,

 • -  depozitarea deșeurilor menajere in pubele si containere etanșe realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate.

 • -  realizarea de zone verzi .

 • -  Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deșeuri menajere, in afara rețelelor si spatiilor special destinate.

 • -   Protecția calitatii apelor se va realiza prin respectarea prevederilor legale si intocmirea proiectelor de specialitate in conformitate cu normele si legile in vigoare

 • -  Protecția aerului. Construcțiile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice, ale căror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de :

Vmed = 0.1 mc / ora.

Evacuarea gazelor se face pe coșuri :

Diametrul coșului: Dn cos = 100 mm.

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensionează de furnizor in funcție de tipul centralei termice:

ajpriza directa de aer

bjpriza directa centrata pe coșul de evacuare . Centrala termica propie cu următoarele caracteristici :

3d archiDraw srl-d

 • •  Cos de evacuare noxe :

 • •  Inaltimea coșului = 0.8 m de la limita coame clădirii

 • •  Diametrul coșului min. = 100 mm

 • •  Poziția coșului : +5

 • c) scos pe fațada si pana la 90o(scos pe acoperiș) fata de orizontala

- Gospodărirea deșeurilor

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de către intreprindere specializata, pe baza unui contract de servicii.

întrucât funcțiunile prezentului PUD nu diferă fundamental de funcțiunile existente in zona nu este cazul sa se schimbe incadrarea in categoria de mediu deja incadrata.

 • 3.9.1.5. Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu:

Beneficiarul, prin forte propii sau servicii contractate, va asigura ca producerea de deșeuri sau de alte reziduri sa fie redusa la minimum, luind in considerare implicațiile economice, asigurind administrarea si gestionarealor; astfel:

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiuniilor propuse, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protecției mediului. In zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau funcțiuni poluante care sa conducă la depășirea valorilor limita standardizate de calitate pentru nici unul din factori de mediu. Aspecte cu caracter slab poluant care apar o data cu aparita șantierelor de construcții, isi inceteazainfluenta in momentul in care se finalizează construirea zonei.

 • 3.9.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Nu este cazul.

 • b) natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

 • c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geograficasi marimea populației potențial afectate);

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat,

Nu este cazul.

 • g) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Suprafețele terestre apartinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu naturalgeomorfologic, floristic, faunistic, forestier si de alta natura, care sa necesite instituirea regimului de rezervație științifica ca sa ramana in proprietate publica si sa dobandeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonantade urgenta a Guvernului nr. 236/2000.

Sediu: 500566 Timișoara, Str. F.C. Ripcnsia nr.B.ap.20 ; Birou 500200Timișoara, Str i. I aurean. nr. 5,ap.8 Tel *40 725587'481 ; Fax *40 556816440; e mail AR( HIDR AW 5D<“'\ahooa om: 5DAR( HIDRA\\',ll'ginail.coni

 • (i) depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

Nu este cazul.

 • (ii) folosirea terenului in mod intensiv;

-Ca priorități in zona ce trebuie rezolvate sunt echipările edilitare si drumurile de acces la standar de normale pentru categoria prevăzută.

-Necesitatea păstrări in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzător. -Zona va avea o dezvoltare importanta pentru localitate cat si pentru locuitorii acesteia datorita amplasrii de construcții cu caracter industrial care vor dinamiza viata economica in zona. Casele cu caracter de locuința existente si locuințele din dezvoltări viitoare vor cuprinde funcțiunile specifice locuințelor, garaje si spatii de parcare proprii, terase către zonele verzi plantate, centrale termice proprii, racorduri la apa si canal, spatii de depozitare a pubelelor de gunoi.

- Exista posibilitatea ca in zona sa apara dorința realizării de spatii comerciale, in acest caz acestea se vor putea realiza in dezvoltările viitoare, cu funcțiuni racordabile la dezvoltarea prezenta.

4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Soluția urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de regulamentul PUG Timișoara si regulamentul PUZ aprobat prin HCL nr. 93/1998 preluata de PUG, zona locuințe si funcțiuni complementare.

Se propune definitivarea funcțiunii prin PUD-ul prezent de locuințe cu funcțiuni complementare.

Prin PUD se stabilește si regimul de inaltime propus la Parter +3Etaje, Procentul de ocupare al terenului POT propus la 23% si Coeficientul de utilizare CUT propus la 1,2. Nivelul parterului se propune a fi SAD.

La nivelele superioare parterului se vor construi 4 apartamente : 2 apartamente la etajul 1, 1 apartament la etajul 2 si 1 apartament la etajul 3

• Propunere de mobilare

Se propune realizarea pe parcela a :

-Construcție locuințe cu o suprafața construita de maxim 94.30 mp, in regim inaltime P+3E.

 • - Construcția va cuprinde 4 apartamente de locuit la nivelele curente iar la parter funcțiuni complementare. P.U.D. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului, ci se refera doar la construirea unei clădiri de locuințe cu SAD la parter, regim de inaltime P+3E. spatiile cu alta destinație nu vor conține funcțiuni care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc.

 • - Propunem funcțiuni precum: servicii cu trafic redus de populație: sedii de

firme,sucursale ale băncilor,etc, birouri de consultații, avocatura, notariale, proiectare, etc, cabinete: medical, psihologie, stomatologie, etc, comerț: magazine alimentare, magazine mixte, librarii etc. saloane de infrumusetare, saloane de intretinere corporala, centre de copiere si printare, agenții de turism,

Aceste funcțiuni se vor autoriza după implementarea PUD-ului, ele constituind doar un exemplu pt. funcțiunile publice propuse.

Lucrările propuse se refera la realizarea construcției , parcari, precum si bransarea la utilitățile urbane existente in sistem centralizat in concordanta cu dezvoltarea durabila.

 • - Se va amenaja spațiu verde compact, pe o suprafața de minim 8,95% din suprafața totala a terenului ( 36,68 mp);

 • - Poarta de acces in incinta va avea latimea de 3,5m.,iar in dreptul ei bordura de delimitare a trotuarului va fi coborita la nivelul carosabilului +3cm. Racordul accesului auto va avea raza de 3,50m.

 • - Se vor amenaja locuri de parcare pentru ocupantii apartamentelor. Acestea vor fi realizate din dale ecologice inierbate si se vor realiza exclusiv pe parcela deținuta de beneficiari.

 • - împrejmuirea proprietății conform RLU;

• Regim de inaltime

Având in vedere caracterul de locuințe al zonei, si potențialul acesteia de dezvoltare, se propune regimul de inaltime maxim admis pe parcela: P+3E asupra terenului.

4.2. INDICI URBANISTICI SI BILANȚ TERITORIAL

Propunerile efectuate in teritoriul studiat prin prezentul PUD conduc spre următoarele suprafețe :

 • -  suprafața teren proprietate Floricel Dragos Georgian si Floricel Lavinia Dana= 410,00 mp.

 • -  suprafața construita clădire propusa prin P.U.D. = 94,30 mp .

 • -  suprafața desfasurata clădire propusa prin P.U.D. = aprox 492,00mp.

Parcari ecologice+accese + Zona pietonala = 183,06mp

Gradina                                = 95,96 mp

Spațiu verde compact                     =36,68mp.

 • *  Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului ( P.O.T. ) si coeficientul de utilizate a terenului ( C.U.T. ).

Indicii recomandați pentru a obține o utilizare maxima a terenului sunt următorii:

 • * P.O.T.max. = 23,00% ;

* C.U.T.max. = 1,2 ;

FUNCȚIUNEA

EXISTENT

PROCENT

PROPUS

PROCENT

S construit

0,00 mp

0,00%

94,30 mp

23,00%

Gradina

410,00 mp

100,0%

95,96 mp

23,40%

Circulații

0,00 mp

0,00%

183,06 mp

44,65%

Sediu: 30i'566 Timișoara, Str. F.( . Ripcnsia nr. B, ap 20 . Birou. 300200 Timișoara. Str T. Laurean, nr 5, ap 8 fel *40 723587981; Fax ‘4 0 356810440;c maiF AR<'HIDRA\V3D'«’yahoo.coin: 3l'>AR('HinRA\V<‘>’gmail.com

7/

Spatii verzi

0,00 mp

0,00%

36,68 mp

8,95%

TOTAL

410,00 MP

100,00%

410,00 MP

100,00%

Regimul de aliniere al construcției

Aliniamentul propus este următorul :

* Se propune amplasarea Imobilului P+3E la aliniamentul străzii, front la strada Alexandru Lazar, cu o retragere la hotarul de Est cu minim 2,Om. si la hotarul de Sud cu minim 4.00 m.

* Clădirea va fi retrasa pe nivele in funcție de inaltimea fiecărui nivel, astfel incat sa se indeplineasca pe toate laturile retragerea de H/2 de la limita de proprietate conform HG525/1997, Art:23:“(2) în ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.’ după cum urmeaza :

 • •  Pentru nivelul PARTER retragere de minim 2,00 m fata de limitele de proprietate

 • •  Pentru nivelul ETAJ1 retragere de minim 3,00 m fata de limitele de proprietate

 • •  Pentru nivelul ETAJ2 retragere de minim 4,50 m fata de limitele de proprietate

 • •  Pentru nivelul ETAJ retragere de minim 6,40 m fata de limitele de proprietate

Regimul de înălțime

Inaltimea maxima propusa a construcției P+3E la comisa este de 12.8 m :

 • -   necesitățile funcționale rezultate din destinația clădirii ;

 • -  prevederile Regulamentului de urbanism aferent PUZ-Zona Campus Universitar;

 • -  necesitați compoziționale.

* La stabilirea inaltimii construcției se va avea in vedere :

 • - protejarea si punerea in valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural -urbanistica a zonei.

 • - Construcția trebuie sa se apropie prin volumetrie si proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona inconjuratoare.

- asigurarea compatibilității funcționale a construcțiilor dominante a zonei ;

Aspectul exterior a construcției si ansamblului :

Aspectul general este determinat de conformarea construcțiilor, volumetrie si compoziție urbana.

Sediu: 300560 Timișoara. Sți. F.(Ripcnsia di .13. ap 20 . Birou. 300200 Timișoara, St r T. I aureau, nr. 5, ap. 8 Ici «40 723587981; Fax «40 3568)6440: c inail ARC HIDRA\\’3D«yalw.o.com: 3F)ARCTiinRA\V(«’gimiil.u>in

Fațadele laterale si posterioare ale clădirii trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

Construcția va fi tratata din punct de vedere estetic corespunzător. Va trebui sa se integreze in contextul urban existent.

 • 4.3. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

4.3.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Parcela este orientata pe direcția nord- sud est-vest cu accesul dinspre nord si vest, de pe str. Alexandru Lazar.

*Amplasarea construcției in interiorul parcelei se va face conform Regulamentelor ce sunt prevăzute al Ministerului Sanatatii :

 • - respectarea normativului legat de asigurarea insoririi constructiei(conform. Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandări privind modul de viata al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor invecinate sub aspectul insoririi acestora.

încăperile de locuit vor avea asigurata durata minima de insorire de 1 1/2 h la solstitiul de iarna conform OG537.

4.3.2. Limite de implantare a construcțiilor

Se urmărește pastrarea aliniamentului stradal existent, astfel limita de implantare a construcției viitoare este pe limita proprietății spre Vest, front la strada Alexandru Lazar si de minim 3,00m. fata de limita proprietății spre Est.

*Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

 • - Igiena si confortul urban se realizează prin respectarea normelor de insorire si iluminat natural, cat si prin evitarea amplasării la distante necorespunzatoare a construcțiilor unele in raport cu altele.

La amplasarea construcțiilor se va respecta legislația in vigoare, Codului Civil, Regulamentul Local de Urbanism.

4.3.3.  Distante, retrageri

Conform Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timișoara, se impun distante si retrageri. Limita de implantare a construcției viitoare este pe limita proprietății spre Vest, front la strada Alexandru Lazar si de minim 3,00m. fata de limita proprietății spre Est.

4.4. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI

4.4.1. Accese carosabile

Accesul rutier la imobilul propus se va face din strada ALEXANDRU LAZAR existenta la vest de amplasament si aleea carosabila din partea de nord, conform planșei intocmite de un inginer autorizat;

Sediu: W'i'506 Timișoara, Str. I.( . Ripțn.sia nr.ll ap.20 ; Birou 1O020O Timișoara.Str. I. I aureau, nr. 5, ap 8 Tel +40 721587081,1 ax: +40 156816440; e mail: ARCHIPRA\\rin,"’yahoo.com: 1DAR( 1 ilPRAWly’g.niail.com

3d arc hiDraw srl-d

Intrarea in, respectiv ieșirea autoturismelor din incinta se va face doar cu relația dreapta, iar la ieșirea din parcare se vor monta indicatoarele rutiere "Cedeaza trecerea" si “Obligatoriu dreapta”.

4.4.2. Accese pietonale

Accesul pietonal se va realiza pe parcela de pe strada Alexandru Lazar existenta la vest de amplasament si din aleea carosabila existenta la nord, la dreapta fata de accesul auto.

 • 4.5.  REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje, garaje

Se vor asigura locuri de parcare cu rol temporar, pentru vizitatori, si cu rol semi-permanent pentru locuitori exclusiv in interiorul parcelei deținuta de beneficiari.

Amplasarea parcajelor se vor realiza in interiorul parcelei respectând limitele fata de clădirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securități» deplasariii in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru locuințe colective este necesar un 1,15 loc parcare/locuinta realizate in interiorul parcelei.

Parcajele ce se accepta a fi amplasate in spatiile verzi , se vor executa obligatoriu din dale de preferința inierbate pe pat de balast, adoptandu-se soluții ecologice.

4.5.2. Spatii verzi

Se impune amenajarea unui spațiu verde de minim 8,95% din suprafața terenului. Se propune amenajarea unui spațiu verde conform planului de mobilare din prezentul PUD, anexat la secțiunea PIESE DESENATE.

4.5.3. împrejmuiri

Se propune o imprejmuire discreta aspre strada, avand inaltimea de minim 1,2 m si maxim 1,80 metri. Aceasta va fi opaca cel mult in zona inferioara intre 45-60 cm de la trotuar, iar partea superioara transparenta. Se recomanda dublarea imprejmuirii cu imprejmuiri vegetale.

Sistematizare verticala

Lucrările de sistematizare verticala sunt caracterizate prin inscrierea convenabila a construcțiilor pe o configurație topografica in limitele normalitatii (terenul nu este accidentat).

Soluția de sistematizare a avut in vedere :

 • -  stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcția viitoare, corelate cu cotele terenului existent;

 • -  asigurarea pantelor necesare evacuării apelor pluviale din zona.

 • 4.6. SOLUȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

4.6.1. Deșeuri

Sediu: 300566 Timi^ara, Str I .( Ripcnsia nr.l3,ap.2O . Birou 300200 Timișoara. St t I. Latitean, ui 5. ap 8 kl <40 72358798!; ktx <40 3568l644O;e m.til A IU HI Olt A\\kl Wyahoo.com. WAIU HIDR AW«'’gm tikoit

Deseurile rezultate sunt cele obișnuite menajere, specific funcțiunilor propuse prin PUD-ul de fata. In urma desfășurării activitatii nu rezulta deșeuri cu potențial contaminant, nu apar substanțe toxice si periculoase.

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, in recipiente cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deșeurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoijautorizata a localității, prin colectarea de către o firma specializata, in baza unui contract.

Opțional, se pot amplasa recipiente pentru colectarea selective a deșeurilor reciclabile, material plastic, carton, sticla, conform unor contracte cu firme specializate.

4.6.2. Evacuarea apelor

Apa folosita in grupurile sanitare , bucătării va fi asigurata de la rețeaua de apa publica a orașului, iar canalizarea va fi racordata la rețeaua de canalizare a orașului.

4.6.3. Sursele de zgomot

Sursele de zgomot vor proveni de la motoarele autovehiculelor din incinta si de pe străzile din vecinătate.

Având in vedere intensitatea si caracterul traficului existent pe strada Alexandru Lazar si in vecinătate, rezulta faptul ca va exista in zona un zgomot echivalent cu cel din situația inexistentei amenajării obiectivului.

Pentru asigurarea confortului locatarilor din zona, vor respecta orarul impus de legislația in vigoare.

4.6.4. Calitatea aerului

Calitatea aerului din zona va putea fi influențată de emisiile de gaze rezultate din traficul auto, rezultat in urma exploatării obiectivului. Emisiile se vor suprapune peste emisiile existente datorate traficului. Nu se impun masuri speciale pentru protecția aerului.

4.6.5. Concluzii privind protecția mediului

Având in vedere activitatile care se vor desfasura pe amplasamentul studiat cat si prevederile de la cap. - Dezvoltarea echipării edilitare - propunerile prezentate in Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil locuințe din str. Alexandru Lazar, nu afecteaza :

 • -  Calitatea apelor

 • -  Calitatea aerului

 • -   Calitatea solului si subsolului

 • -  Ecosistemelor terestre si acvatice

 • -  Așezările umane sau alte obiective de interes public.

 • 4.7. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

 • 4.7.1. Alimentarea cu apa

Necesarul de apa pentru consum se asigura din rețeaua de alimentare cu apa a Municipiului Timișoara aflata in administrarea AQUATIM.

Sediu: 300566 Timișoara, Str. F.C Ripcnsia nr.13 ap 20 .Birou 3OO2OO Timișoara, Sti I. Laiiican. m 5, ap 8 Ici >40 72358/981; Fax +40 356816440; c mail AR(. HIDRAW'?»D^'\ahoo.coiir 3DAR( HIDRA W,£;'gmail.corn

h iD

Alimentarea cu apa rece a instalațiilor interioare din clădire se va face de la rețeaua de apa rece existenta in zona prin intermediul unui cămin de apometru amplasat la limita de proprietate.

Conform prescripțiilor STAS 8591/1-91 menționam:

 • - conductele de apa se vor poza subteran, la adincimea minima de inghet.

 • - conductele de apa se vor amplasa la o distanta de min. 3m. de fundațiile construcțiilor, iar in punctele de intersecții la min. 40cm. si totdeauna deasupra canalizării.

 • 4.7.2. Canalizare

Conductele de canalizare ape uzate menajere se vor racorda la căminele de vizitare proiectate, din care se colectează intr-un cămin de racord, si descărcate in canalizarea publica stradala de pe strada Alexandru Lazar, prin intermediul unei țevi din PVC-KG200mm.

Cotele de montaj ale conductelor de apa rece si de canalizare ape uzate menajere se raportează la cota terenului sistematizat.

 • 4.7.3. Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale, considerate ape convenționale curate sunt descărcate in bazine de retentie si utilizate pentru spalarea suprafețelor betonate si udarea spatiilor verzi.

 • 4.7.4. Alimentarea cu gaze naturale

Se propune alimentarea cu gaze naturale a construcției propuse prin realizarea unui branșament de gaze naturale.

Postul de reglare-masurare va fi amplasat in exterior, la limita de proprietate a imobilului, respectând condițiile impuse de “Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.

Receptorii de gaze naturale vor fi alimentați prin intermediul unei instalații interioare de utilizare de joasa presiune ce se vor racorda la branșamentul propus.

 • 4.7.5. Instalația de incalzire

In ceea ce privește incalzirea, aceasta se va asigura opțional in sistem propriu sau prin racord la rețeaua de termoficare.

 • 4.7.6. Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica necesara noii funcțiuni se va realiza un nou branșament pe parcela, conf. aviz eliberat de S.C. ENEL .

Perimetrul incintei si parcările vor fi iluminate. Lucrările necesare se vor realiza pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • 4.7.7. Telecomunicații

La cererea beneficiarului construcția va fi racordata la instalațiile de de telecomunicații ale operatorilor din zona.

Masuri P.S.I.

3d archiDrawsrld

In cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor si normativelor PSI.

Rețelele vor fi montate subteran. Se recomanda ca hidrantii din zonele intens circulate sa fie marcati volumetric sau cromatic, ptr. a fi vizibili si sa se interzică staționarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permite accesul detașamentelor de pompieri la acestea, in caz de incendiu.

In proiectare si execuție se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.

Regim juridic, circulația terenurilor

Terenul aferent obiectivului propus este intravilan in suprafața de 410mp.

Terenul este proprietate privata conform CF- proprietari Floricel Dragos Georgian si Floricel Dana Lavinia.

Comparativ cu situația existenta nu intervin mutatii in privința tipului de proprietate

CONCLUZII

Soluția urbanistica adoptata se inscrie in prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si in prevederile Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 93/1998 preluat de PUG..

După faza PUD, in urma aprobării in Consiliul Local al Municipiului Timișoara, se va trece la intocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire.

Se recomanda centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.D.-lui si introducerea in baza de date existenta, in scopul corelării si al menținerii la zi a situației din zona.

întocmit,

ARH. Despotovics Roxana

Coordonator,

ARH. URB. FLORICEL IRINA ELEONORA k '.ew

& E Jar


CM

4792

\p


Funcțiunea

Existent

0/ /o

Supraf. teren

410,0 mp

100,0

categoria de folosința Cc

410,00 mp

100,0

Circulații

0,0 mp

-

Spatii verzi

0,0 mp

-

Total

410,00 mp

100


□ CT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Sef proiect:

arh. DESPOTOVICS ROXANA R.

Proiectat:

arh. DESPOTOVICS ROXANA R.

C X

Desenat:

arh. DESPOTOVICS ROXANA R.?

1 ?

o

LO

ct>

OM

\7925\j

VFuncțiunea

Existent

0/ /o

Propus

0/ /o

Supraf. construite

0,0 mp

0,0

94,30 mp

23,00

Teren liber necostruit(gradina)

410,00 mp

100,0

94,52 mp

23,05

Circulații

0.0 mD

-

i84.t:0 mp.

45..Q0

Spatii verzi

0 mp

JUDEȚ

JLB81S8 mp

8,95

Total


LEGENDA


^i/i/i/i


Top 29047/1/1/1/1


Top 29054


TIMCOM


,////

,///7/'

7/7


Universitatea

Tibiscus


Limita de proprietate teren studiat Limita amplasamentului studiat

|          ~~| Zona locuințe si funcțiuni complementare

1         2 Zona instituții si servicii publice

I            I Zona circulații

| Clădire existenta ■ funcțiune publica

i-----------1 Clădire existenta locuire cu

I-----------1 regimul de inaltime aferent

I           I Clădire existenta - garaje si anexe

— —1 gospodărești

|-        i/J Linie electrica joasa tensiune

Linie electrica subterana

Zona protecție linie electrica 70+70cm Circulații auto si pietonale Amenajare parcare auto

Zona implantare construcție - nivel P

Zona implantare construcție - etaj 1

Zona implantare construcție - etaj 2

Zona implantare construcție - etaj 3

Conducta de canalizare - interioara PP/exterioara PVC-KG

Conducta de alimentare apa rece


PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN masurat =410,0 MP Conform CF S=411,0mp

Regim de inaltime propus P+3E

cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3


Situație existenta: P.O.T.= 0,0 % CUT= 0,00

Situația propusa: P.O.T. max= 23 %

CUTmax= 1,2


Funcțiunea

Existent

0/ /o

Propus

0/ /o

Supraf. construite

0,0 mp

0,0

94,30 mp

23,00

Teren liber necostruit(gradina)

410,00 mp

100,0

94,52 mp

23,05

Circulații

0,0 mp

-

184,50 mp

45,00

Spatii verzi

0 mp

-

36,68 mp

8,95

Total

410,00 mp

100

410,00 mp

100


TSliWtff'


CR

CB

CV


Cămin de racord pentru canalizare


Cămin de branșament pentru apa

Cămin de vizitare pentru canalizare


UTR 42


Specialist RUR


VERIFICATOR/ EXPERT


Str-


"StOINUt AHHITCCȚHOB

0IM ROMÂNIA


5797


Roxana Raluca mniet


arh. FLORICEL IRINA


NUME


SEMNĂTURĂ


Proiectant:

Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timișoara

Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timișoara

Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ;

E-mail: archidraw3d@yahoo.com; 3darchidraw@gmail.com .3>O CIFC

CUI 30152744, J35/1087/05.05.2012 Cont: R036INGB0000999903004062


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ


Set proiect:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R.


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


VIZAT SPI'!£ NEâCHÎMBARE

Ana/saja Avizul Arhitectul Șț,i

Nr. -,^L.S)dln

arhitect șeL


REGLEMENTAR,

ZON1FICAREA TERITORIULUI

LEGENDA


SW<

zonă or. îa-cxt» - AOf^ME+n

coer’ocARiE comunala i cmu Re


CERINȚA


SCARA


1:500


co

_=c==5f=’


REGLEMENTARI -


fe.---ZO-.E rrțUTEWVCU

PHOttJATE PE BAZA HȚWMIUM BANI IBIUi f,,i ZOUAuerhOtECriECF

l_—MuntruortCTCArizinxiucumi» ieu

BTȚ’TTtTT WTEft:C1itKr«mw.nrhowrnumr iiHiii wtt>«i»creTrM?rBARAiK«>HainU*<f MM

I I I I I I I la APhOOARC EVIZ < PUU

irnrnrKTfctn+i'B nAMCaM|jl'JIF


3d arLhiDfuw srl d


REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA


BENEFICIAR:


FLORICEL DRAGOS GIORGIAN


DENUMIRE PROIECT:

Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINȚE P+3


str.ALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2


PR. NR.

48/2014


FAZA

P.U.D.


ÎNOTA: ACEST PROIECT SI INFORMAȚIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE. REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU IN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL "ScJ «rchiDrnw /fl-cl" |si NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE


Proiectat:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R.


DATA


DENUMIRE PLANȘA:


Desenat:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R


Mai. 2017


REGLEMENTARI EDILITARE


PL. NR.

A03 Ok
LEGENDALimita de proprietate teren studiat

Limita amplasamentului studiat

Teren aflat in proprietate publica de interes local

Teren aflat in proprietate privata

Linie electrica joasa tensiune

Linie electrica subterana

Zona protecție linie electrica 70+70 cm


PARCELA CU NR. TOP 29074/1/2

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN masurat = 410,0 MP Conform CF S=411,0 mp

Regim de inaltime propus P+3E

cu SAD parter si 4 apartamente ET 1+2+3

Situație existenta: P.O.T.= 0,0 %

CUT= 0,00

Situația propusa: P.O.T. max= 23 %

CUTmax= 1,2


Funcțiunea

Existent

0/ /o

Propus

%

Supraf. teren

410,0 mp

100,0

410,0 mp

100,0

categoria de folosința Cc

410,00 mp

100,0

410,00 mp

100,0

TEREN IN PROPRIETATE PRIVATA

410,0 mp

100,0

410,0 mp

100,0


UTR 42OBDINUt AKIIITKJHO8

5797

Roxana Raluca DESPOTOVICS


. de Lamnilniii


Specialist RUR


arh. FLORICEL IRINA


VERIFICATOR/

EXPERT

Proiectant:                                                                     _

Sediu:Str. F.C. Ripensia nr.13, ap.20, 300566 Timișoara

Birou: Str. Treboniu Laurean, nr.5, ap.8,300200 Timișoara

Tel: 004 0723 587981 ; Fax: 004 0356 816440 ;                                        1^4

E-mail: archidraw3d@yahoo.com; 3darchidraw@gmail.com 50

CUI 30152744, J35Z 087/05.05.2012 Cont: R036INGB0000999903004062     _________________

SPECIFICAȚIE


NUME


NUME


SEMNĂTURĂ


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


SCARANOTA: ACEST PROIECT SI INFORMAȚIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU IN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIE AL "5<l nrchiDraw /rl-d” SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRl CARE AU FOST ELABORATE


Sef proiect:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R.


1:500


Proiectat:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R.


DATA


Desenat:


arh. DESPOTOVICS ROXANA R


Mai. 2017


REGLEM ENTAR! ZONIFICAREA TERITORIULUI

LEGENDA
REFERAT/EXPERTIZA-NR./DATA


BENEFICIAR:


FLORICEL DRAGOS GIORGIAN


DENUMIRE PROIECT:

Elaborare P.U.D. -BLOC LOCUINȚE P+3


stcALEXANDRU LAZAR, nr.3A. C.F. Nr. 425902; Nr. top.29074/1/2


DENUMIRE PLANȘA:


CIRCULAȚIA TERENURILOR


PR. NR.


48/2014


FAZA


P.U.D.


PL. NR.


U04