Hotărârea nr. 97/2018

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 97/23.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2018 - 000639/23.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-000539/23.01.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR 2018 - 000539/23.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/14.12.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TEHNOMET S.A, întocmit conform Proiectului nr. 47/2014, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim S+P+8E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
- Funcţiuni predominante: zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţimje S+P+8E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; Hmax = 32,00 m;
- zona de implantare se va retrage faţă de limită;
- se vor marca subzonele altimetrice de implantare;
Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;
Acces pietonal si auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002567/03.08.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafaţă de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafaţă de 32.710 mp, în suprafaţă totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 47/2017, planşa nr. 47A08 - "Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.;
- S.C. BEGA TEHNOMET S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

SUPRAFAȚA TEREN

SITUAȚIA EXISTENTA mp

SITUAȚIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

33.480,00

-

Clădiri

4.751 (14,19%)

platforme, parcari, alei

28.729 (85,81%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

Szc - subzona mixta comerț,

-

32.710

97,70%

servicii, funcțiuni administrative

și birouri

Clădiri

19.626

60,00%

Spatii verzi amenajate

6.542

20,00% ______

Platforme, parcari, alei

6.542

20

Cc- subzona cai de circulație

770

TOTAL

_

33.480

Arh.Lucian Stancu


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-000639/23.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timișoara

 • 1.  Descrierea situației actuale

Zona studiată în cadrul documentatiei „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara este situată în partea de sud-est a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara, pe fosta platformă industrială Calea Buziașului, intravilan municipiul Timișoara, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafață de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafață de 32.710 mp, în suprafață totală de 33.480 mp., cuprins în PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziașului” - UTR 2 - zona unităților industriale, preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 - zona unităților industriale existente. Regim de înălțime maxim și POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spatii verzi conform legislatiei in vigoare.

Vecinătăți: terenul studiat este accesibil din Bulevardul Industriei, învecinat proprietăți private SC EE Test SA, alte proprietăți private.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, pozitie transcrisa din CF 435996/Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, teren intravilan, in suprafata de 32.710 mp, categoria de folosință: curti constructii si drum; CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, pozitie transcrisa din CF 435996/Timisoara, Calea Buziasului nr. 11- teren intravilan, in suprafata de 770 mp, categoria de folosință: drum

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, comerț, servicii, cuncțiuni administrative și birouri, în regim de înălțime maxim S+P+8E.

 • 2. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2980 din 05.07.2017, Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/ 14.12.2017;

 • 3. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, beneficiari S.C. BEGA TEHNOMET S.A îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2018-000539/23.01.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-000639/23.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative si birouri, in regim de inaltime maxim S+P+8E;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-000639/18.01.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/14.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2980 din 05.07.2017, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 87 din 27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A, proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Lucian Stancu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 30 august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în septembrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-013746/02.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, proiect nr. 47/2017, la cererea beneficiarului S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, este situată în partea de în partea de sud-est a municipiului Timișoara, pe fosta platformă industrială Calea Buziașului, amplasată în imediata vecinătate a Pieței Gheorghe Domășneanu (intersecția străzilor Bulevardul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziașului, Calea Stan Vidrighin și Bulevardul Industriei), pe Bulevardul Industriei.

Vecinătăți: terenul studiat este situat între Bulevardul Industriilor, proprietăți private SC EE Test SA, alte proprietăți private.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafață de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafață de 32.710 mp, în suprafață totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara propune dezvoltarea unei zone mixte comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri, în regim de înălțime maxim S+P+8E.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din Bulevardul Industriei.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002567/03.08.2017.

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

-Funcțiuni predominante: zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțimje S+P+8E;

 • - Regim de construire: maxim S+P+8E;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

Hmax = 32,00 m

 • - zona de implantare se va retrage față de limită;

 • - se vor marca subzonele altimetrice de implantare;

Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PROPUNEM

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A, întocmit conform proiectului nr. 47/2017, realizat proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Regimul de înălțime de maxim = S+P+8E, Hmax = 32,00 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2017-002567/03.08.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, POTmax= 60%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat, este înscris în extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafață de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafață de 32.710 mp, în suprafață totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 47/2017, planșa nr. 47A08 - ,,Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x  + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Sorina Popa

Red/dact - S.P.

PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării Planului Urbansitic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE Șl BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E „

Generat de imobilul situat în Timișoara, B-dul Industriilor, nr.2, identificat prin CF nr.436361, 436362 Timișoara, Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

Nr. crt

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CASTRALE SI NOTARIALE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Denumire obiective utilitate publica, operațiuni cadastrale și notariale

Evaluare estimativa a costurilor

Responsabil finanțate

Etape de realizare a operațiunilor și investiilor (perioada preconizata)

1

Lucrări rutiere - ce se intenționează a fi trecut in demniu public

4.200 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

2

Operațiuni notariale de renunțare la dreptul de proprietate asupra parcelei de drum

1.000 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

3

Branșamente rețea de canalizare menajera (pe teren privat)

7.500 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

4

Branșamente rețea de alimentare cu apa (pe teren privat)

7.500 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

5

Branșament rețea de aliemntare cu energie electrică (pe teren privat)

7.500 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

6

Branșamente rețea de alimentare cu gaz

7.500 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 3 an2018

7

Lucrări rutiere - accese carosabile la B-dul Industriilor si drum nou propus

4.200 euro

DEZVOLTATOR

Trimestrul 2 an2019

Denumire obiective utilitate publica, operațiuni cadastrale și notariale

Evaluare estimativa a costurilor

Responsabil finanțate

Etape de realizare a operațiunilor și investiilor (perioada preconizata)

8

Lucrări rutiere - amenajare parcari și spatii verzi în incinta

18.000 euro

DEZVOLTATOR

Trimestru] 2 an2019

Primăria Municipiului Timișoara, r Primar.


Investitor

SC BEGAT reprezentataObservație:

Se vor menționa: efectuarea operatiunilhr .cadastȚalQ?§J notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcei terenurilor prevăzute prin PUZ și cu stabiliireairespohsabilitatii pentru fiecare acțiune în parte.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-000539/23.01.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

05.02.2018

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr. 436361 Timișoara, nr. top 436361 - reiese că terenul în suprafață de 32.710 mp, din care : categoria de folosință - curți construcții intravilan în suprafața de 32.437 mp și categoria de folosință drum intravilan în suprafață de 273 mp cât și construcțiile menționate cu nr. cadastral 436361-CI, 436361-C2, 436361-C3, 436361-C4, 436361-C5, 436361-C6, 436361-C7, 436361-C8, 436361-C9, sunt proprietatea S.C. BEGA TEHNOMET S.A beneficiara documentației.

Din examinarea CF nr. 436362 Timișoara, nr. top 436362 - reiese că terenul în suprafață de 770 mp, categoria de folosință drum, intravilan este proprietatea S.C. BEGA TEHNOMET S.A. beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 11.01.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-000539/23.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 436361 Timișoara și CF nr. 436362 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

dJ ,

Cod FO53-13,Ver.l

Timișoara, Bd. C.D. L o g a nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internetiwww.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de S SC BEGA TEHNOMET SA, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, cod poștal .... Calea Stan Vidrighin nr. 5A, înregistrată cu UR2017-011880/21.07.2017;

Ca urmare a proiectului nr. 47/2017 realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., cu sediul în județul Timiș, localitatea Dumbrăvița str. Sirius nr. 2, spațiu C2;

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 27.07.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE

Nr. 31 din 27.07.2017

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțimje S+P+8E"

Generat de imobilul situat în Timișoara, jud. Timiș, identificat conform planului de încadrare în zonă, planului de situație și extraselor CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Calea Buziasului nr. 11;

Cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între Bulevardul Industriilor, proprietăți private SC EE Test SA, alte proprietăți private.

Zona ce urmează a fi reglementată, conform planșei de „Reglementări urbanistice" 42A06 anexă la prezentul aviz, planului de amplasament și delimitare a imobilului memoriului de prezentare, cuprinde terenul înscris în CF nr. 436361, nr. cadastral 436361 și în CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362,.

 • 2.  Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

 • - Categoria funcțională existenta pe terenul beneficiarului - Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziașului" - UTR 2 - zona unităților industriale

- Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului - zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțimje S+P+8E

 • 3.  Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

 • - Indicatori urbanistici existenți pe terenul beneficiarului conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziașului" - UTR 2 - zona unităților industriale, preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 - zona unităților industriale existente. Regim de înălțime maxim și POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spatii

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1 , Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

verzi conform legislației in vigoare afectata de sistematizarea zonei - modernizare de trasee/deschideri de străzi.

 • - Funcțiuni propuse: Zonă de locuințe individuale și locuințe colective mici și funcțiuni mici și funcțiuni complementare.

 • - Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarului:

 • - POT max = 60%

 • - CUT max = 2,80

 • - Regim max. De înălțime = S+P+8E

 • - spații verzi amenajate minim 20%;

 • - zona de implantare se va retrage față de limită;

 • - se vor marca subzonele altimetrice de implantare;

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - propunerile acestei documentații se vor corela cu propunerile celorlalte documentații de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru.

 • 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal și carosabil, parcajelor, utiliăților

 • - se vor studia accese atât din parcarea publică, cât și din strada nou creată cât și din Inelul IV;

 • - Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014;

 • - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. și „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții:

 • - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă;

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

Avize necesare pentru PUZ: aviz CTATU (Avizul Arhitectului-șef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, aviz Protecția Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major (conf. HG 62/1996) aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulație (PMT), adeverințe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) și Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, alte avize conform legislației în vigoare, dacă este cazul. Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului.

Timișoara, Bd. C.D. L o g a nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare și consultare a publicului:

- Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului".

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2980 din 05.07.2016 emis de Primăria Municipiului Timișoara

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 22425/ 21.07.2017

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de...........................................

Red- S.P. -2 ex
-■■■ ’tsie..

GENERALA


DE URBANISMJUDEȚUL TIMIȘ

M U N I CH P I U L T I M I Ș O A R A —

SI DEZVOLTARE URBANA


Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ P U Z


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax +40 2 5 6 40843 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm


Nr. UR2017-013746/02.10.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”;

 • - Amplasament: Bld. Industriilor nr. 2, Timișoara

 • - Beneficiari: SC BEGA TEHNOMET SA

 • - Proiectant: S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.08.2017 - 23.09.2017.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Timișoara, beneficiari SC BEGA TEHNOMET SA, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red- S.P. 2ex


-D S

cii

<X

£

t %

<8


%


PROIECTANT GENERAL:

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299 PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian StancuSef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian StancuLimite topo teren conform C.F. Limite teren ce face obiectul PUZ Limita zona studiata

SIMBOLURI

cf.nr.436361

S=32.710mp


Nr. Cf parcele existente


subzona industrie, producție cu caracter nepoluant

subzona servicii,birouri, activitati economice cu caracter tertiar

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian Stancu
Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian Stancu


____________________S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D.

307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E” Proiect nr. 47/2017

1. Introducere

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării:

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E”

  Amplasament:

  B-dul Industriei, nr. 2, Timisoara

  Inițiator:

  S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

(Beneficiar)

Elaborator:

S.C.”903 STUDIOARH”S.R.L.D

(Proiectant)

Data elaborării:

iunie 2017

Faza de proiectare:

P.U.Z.

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E” B-dul Industriei, nr. 2, CF nr. 436361, 436362, Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Tehnomet SA

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative si birouri, in regim de inaltime maxim S+P+8E

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - amplasată in imediata vecinatate a Pietei Gh. Domasneanu (intersectia strazilor B-dul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziasului, Calea Stan Vidrighin si B-dul Industriei) , pe b-dul Industriei se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în teren intravilan.

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcțională: unități industriale

Folosința actuala: teren curti construcții si drum.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • •  Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2980/05.07.2017

 • • Conform PUZ aprobat prin HCL nr.50/1999 preluat prin Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, aprobat cu HCL nr.157/2007 prelungit prin HCL nr.131/2017 terenul de față este situatîn intravilanul localității si are destinația de zona industriala

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta (RiM )

 • Terenul studiat este delimitat astfel:

 • > la nord - vest trenul are front la B-dul Industriei

 • > la nord terenul ese delimitat de teren aflat in proprietatea privata SC EE Test SA

 • > la est, sud si vest, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate privata care in prezent au destinatia de birouri, spatii comericale si functiuni administrative.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.2980/05.07.2017 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil atât de pe B-dul Industriei cât și de din strada Siemens

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiția in restructurarea zonei industriale,

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUȚIA ZONEI

 • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Recent intreaga zona a fost marcata de investitii masive in restructurarea platformei industriale, imbunatatire a fondului construi, a deschiderii de noi strazi, si de ecchiparea cu utilitati a intregii zone.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zona capata un puternic accent de zona de birouri, productie, comert si serviciii.

Evoluția localității a demonstrat necesitatea creeari unui pol de zona de afaceri -business center, a reinoirii fondului construit cu spatii de birouri care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

 • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea sud - estica a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității, pe fosta platforma industriala Cale Buziasului

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din B-dul Industriei si beneficiază de întreaga rețea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 66.75 m la B-dul Industriei și o adâncime de aprximativ 260 m

Terenul in suprafața totala de 33.480mp, este inscris in CF nr. 436361, 436362, - nu există sarcini

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziției în țesutul urban.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv intersectia strazilor B-dul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziasului, Calea Stan Vidrighin si B-dul Industriei

 • > La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 • > Zona este dotata cu servicii de interes local și general.

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare și de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificata poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului Bo = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:-1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

 • b) Precipitații:

- Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

2.4. CIRCULAȚIA

 • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea sud - estica a Municipiului Timișoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • - existența traficului greu in piata Gh. Domasneanu.

 • - insuficienta locurilor de parcare amenajate

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Terenul are front la B-dul Industriei strada, care asigura legătura cu localitatea Piata Gh. Domasneanu, nod rutier principal al Municipiului Timisoara

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent de centru afaceri servicii prductie si birouri.

 • -  Birouri si spatii de productie in regim de inaltime P+4, P+6+Er

 • -  Locuirea de orice natura nu este prezneta in vecinatatea amplasamentului studiat.

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul studiat se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 4.700mp cu un regim maxim de înălțime de P+1e

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Noua zona rezidentiala propusa va fi deservita de catre serviciile existente in zona.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

 • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt imobile de birouri.

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilan, zona industriala

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone productivitate/inovatie- centre de afaceri

Prin propunerea de zone mixte servicii, birouri si functiuni administrative , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale - zona mixta (RiM )

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune amenajarea de locuri de parcare ata la nivelul terenului cat si la subsolul clădirilor precum și modernizarea accesului din B-dul Industriei

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - realizarea unui ansamblu de cladiri care adapostesc birouri.

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

Documentația are drept obiect:

 • 1. Realizarea pe un teren, în suprafață de 33.480mp, a unei lotizări care sa daposteasca spatii comerciale, cladiri de birouri.

 • 2. Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare.

 • 3. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

 • 3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

33.480,00

-

Clădiri

4.751 (14,19%)

platforme, parcari, alei

28.729 (85,81%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

Szc - subzona mixta comerț,

-

32.710

97,70%

servicii, functiuni administrative

și birouri

Clădiri

19.626

60,00%

Spatii verzi amenajate

6.542

20,00%

Platforme, parcari, alei

6.542

20,00%

Cc- subzona cai de circulație

770

2,30%

TOTAL

33.480

100,00%

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. max.                    60%

C.U.T.max.                       2,80

Regim de inaltime max. S+P+8E

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la rețeaua de apă a localității Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea necesarului de umplerea a sistemului de stingere a incendiilor (2x rezervor 150mc). Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din B-dul Industriilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzimed = 109,40 m3/zi = 1,26 l/s Qzimax = = 142,22 m3/zi = 1,64 l/s Qorarmax = 232,26 m3/zi = 16,59 m3/h = 4,60 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Rețeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 398m.

 • b. Stingerea incendiilor

In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.-ul studiat s-au prevăzut 3 hidranti supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situație ED -01) amplasati pe spațiul verde. Acești hidranți vin în completarea celor 3 hidranți exteriori aflați pe amplasament. Astfel se ajunge la un număr total de 5 hidranți exteriori pe toata suprafata amplasamentului studiat.

Hidranții sunt alimentați din cele doua rezervoare existente pe amplsament fiecare având o capacitate de 150 mc, presiunea si debitul pe rețeaua care alimentează hidranții fiind dată de o statie de pompare amplasata lângă rezervoare.

Conducta de apă care ajunge pe amplsament va alimenta si cele doua rezervoare de incendiu V= 2 x 150 mc.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • c. Canalizare

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 109,40 m3/zi = 1,26 l/s

Quz.zimax = Qzimax = = 142,22 m3/zi = 1,64 l/s Quz.orarmax = Qorarmax = 232,26 m3/zi = 16,59 m3/h = 4,60 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul uuni branșament la rețeaua de canalizare cu De 250 mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in B-dul Industriilor prin intermediul căminului de racord existent.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 439 m. Pe această rețea s-au prevăzut 12 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație (ED-01). Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

d. Apele pluviale de pe platforma se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) existent.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 718m. Pe această rețea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 8 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenție (BR) existent, poate asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 290 m3 . Dimensiunile bazinul de retenție sunt:

- L = 12.40 m, l = 15.40 m, H = 1.5 m

Ulterior, prin intermediul unei statii de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul unei statii de pompare care refuleaza in CM8. Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord săajunga in sistemul de canzalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

 • 3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investițiile din acest areal; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită;

Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă; Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin bransarea la rețeaua publică a Municipilui Timișoara;

evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Municipiului Timișoara; sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia Municipală Retim. protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin prevederea de spații verzi și plantații de aliniament;

Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.m.d.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că pe terenul de față este deja realizata o incinta care are in prezent caracter indistrial;

asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului;

valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialele de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timișoara;

implementarea planului nu distruge topografia terenului;

nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;

riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

 • 3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014

În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele:

Art 3

Cladirile propuse a fi amplasate, au inaltima maxima de 35m, in vecinatatea amplasamentului studiat NU se afla immobile destiante locuirii, de orice fel.

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45%

Art 4.

a)la nivelul terenului se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 15m fata de festrele birourilor Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartela de acces.

Se interzice gararea autovehicolelor cu capacitate mai mare de 3,5 tone

Art.5

Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie

Art.47

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila.

Art. 48

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafața totala de 33.480mp, este inscris in CF nr. 436361, 436362,

 • - nu există sarcini

 • - proprietari: SC Bega Tehnomet SA

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse - nu e cazul.

Șef proiect

arhitect STANCU LUCIAN


S(a^z

+3584 84b


PROIECTANT GENERAL:


Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

277Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian StancuMIXTA COMERȚ, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN

n uLIMITE SI DELIMITĂRI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limita zona studiata

Limita zona de implantare a clădirilorcf.nr.436361

S=32.710mp


Nr. Cf parcele existenteS.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE


4

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian Stancu


Nr. proiect:


47/2017


Faza:

P.U.Z.
LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F. Limite teren ce face obiectul PUZ Limita zona studiata


SIMBOLURI


cf.nr.436361

S=32.710mp


Nr. Cf parcele existenteNr.top.8484/2/7           / /


ro


"sj


2l8«6/2oi2

zona de implantare a


Tipuri de proprietate asupra terenurilorTeren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice


teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice ce se intantioneaza a fi trecute in doemniul public

Teren proprietate publica


TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

33.480,00

CIRCULATIA TERENURILOR

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT

32.710,00

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIU PUBLIC

770,00

TOTAL

33.480,00

Specialist rur    Arh.Anca Anghelescu

Nr. proiect:


PROIECTANT GENERAL:

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299 PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535


Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Verificat:

Arh.Lucian StancuLIMITE SI DELIMITĂRI

Limite topo teren conform C.F.

---------- Limite teren ce face obiectul PUZ


Limita zona de implantare a clădirilor


Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/t


cf.nr.436361

S=32.710mp


Nr. Cf parcele existente


BILANȚ TERITORIAL

Teren curți construcții in intravilan propus spre restructurare urbana

Teren ce se intenționează a fi trecut in domenul public 770mp Subzona mixta

Suprafața construita max.

Suprafața construita desfasurata max.

Suprafața spatii verzi min.


32.710mp

20.088mp (60%) 91,588mp

6.542mp (20%)
PTT

scara 1:100CALCULUL NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE conf. Anexa 2 la PUG Timișoara

1. Birouri

la. funcție de suprafața

25.680 mp : 90          = 285 locuri

spor 25%               = 71 locuri

Total 1a                 = 356 locuri

lb. funcție de angajați

960 angajați: 15        =64 locuri

spor 25%               = 16 locuri

Total 1b                  = 70 locuri


Total necesar (se considera cazul defavorabil - 1a) = 356 locuri

Total realizate in incinta                              = 367 locuri


Legenda

VZZZZAclădiri birouri limita proprietate carosabil trotuar piste cicliști zone verzi


BILANȚ TERITORIAL


SUPRAFAȚA TEREN

SITUAȚIA EXISTENTA mp

SITUAȚIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

33.480,00

-

Clădiri

4.751 (14,19%)

platforme, parcari, alei

28.729 (85,81%)

spati verzi amenajate

0(0,00%)

Szc - subzona mixta comerț,

-

32.710

97,70%

servicii, funcțiuni administrative

si birouri

Clădiri

19.626

60,00%

Spatii verzi amenajate

6.542

20,00%

Platforme, parcari. alei

6.542

20,00%

Cc- subzona cai de circulație

770

2,30%

TOTAL

33.480

100,00%


Specialist RUR

Arh.Anca Anghelescu

PROIECTANT GENERAL:

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Denumire proiect:

P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comerț, servicii, funcțiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E" Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

Nr. proiect:

47/ 2017

Sef proiect:

Arh.Lucian Stancu

Scara:

1:2.000

Adresa proiect:

B-dul Industriilor, nr.2, Timișoara, jud. Timiș

Faza:

P.U.Z.

Proiectat:

Arh.Lucian Stancu

Desenat:

Arh. Emilian Cojocaru

Data: ian. 2018

Denumire planșa: Posibilități de mobilare

Nr. planșa: 47A09

Verificat:

Arh.Lucian Stancu


____________________S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D.

307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

LAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E” Proiect nr. 47/2017

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E, TIMISOARA, B-DUL INDUSTRIEI NR.2 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -   și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E, TIMISOARA, B-DUL INDUSTRIEI NR.2 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 33.480 mp, situată pe B-dul Industriei, nr.2, identificată prin CF nr.436362, 436361, Timișoara, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 42 A02 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

■Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timișoara și are o suprafața totala de 14.555 mp. Suprafața restransa a zonei studiate precum si lipsa de diversitate a funcțiunilor propuse a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

UTR 1     - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE

BIROURI

Zonă terenurilor libere în care prezentul studiu nu impune reglementări, terenurile fiind în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcțională, ținând cont de potențialul de dezvoltare economico-socială a zonei și de necesitatea protejării mediului.

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 -

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI , are următoarele subzone funcționale:

Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălțime S+P+8E

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

SCc - subzona cai de comunicație rutieră

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Szc -subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

Structură funcțională dedicată exclusiv activităților economice de tip terțiar:

 • ■  administrative - birouri, sedii de companii etc

 • ■  financiar-bancare

 • ■  comerciale, alimentație publică

 • ■  servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere

 • ■  cazare turistică

 • ■   cercetare științifică

 • ■  culturale

 • ■  căi de acces carosabile și pietonale private,

 • ■  parcaje supraterane

 • ■  spații plantate

 • ■  spații pentru sport și recreere

 • ■  construcții pentru echipare tehnică

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

SCc - zona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona SCc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de mică producție, cu următoarele condiții:

să fie parte a unei activități de tip comercial - producția să fie desfăcută preponderent în această locație spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

 • ■  dotări sportive

 • ■  stații comercializare produse petroliere din clădirile dedicate parcărilor colective

 • ■  dotări pentru sănătate si agrement

 • ■   servicii

 • ■  locuințe de serviciu

3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1- ZONĂ MIXTA

COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • ■  activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de reparatii auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  depozitare en gros

 • ■  depozitare de materiale refolosibile

 • ■  comerț en detail cu suprafața mai mare de 5000 mp în clădire independenta de tip big box

 • ■  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine

 • ■  clădiri provizorii de orice natură

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru SCc- subzonă căi de comunicație rutieră:

■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa nr. 42 A02 conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 10,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2e,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 4,50m față de limita posterioară a parcelelor.

 • ■ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din Szc - subzona comert servicii, funcțiuni administrative si birouri

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+8E

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.32,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

P.O.T. maxim 60%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare

150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

4.5.4. Gestionarea deșeurilor

■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie

33.480,00

-

Clădiri

4.751 (14,19%)

platforme, parcari, alei

28.729 (85,81%)

spati verzi amenajate

0 (0,00%)

Szc - subzona mixta comert,

-

32.710

97,70%

servicii, functiuni administrative

și birouri

Clădiri

19.626

60,00%

Spatii verzi amenajate

6.542

20,00%

Platforme, parcari, alei

6.542

20,00%

Cc- subzona cai de circulație

770

2,30%

TOTAL

33.480

100,00%

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. max.                     60%

C.U.T.max.                       2,80

Regim de inaltime max. S+P+8E

5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața relativ mica a terenului a dus la realizarea a unei singure Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil pentru tot terenul reglementat UTR 1  - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Întocmit, arhitect Lucian Stancu