Hotărârea nr. 96/2018

96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"
Hotararea Consiliului Local 96/23.02.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018 - 3212/01.02.2018 a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 3212 / 01.02.2018 al Directiei Edilitare din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 3212 / 01.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 359 / 15.01.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului", întocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de proiectare nr. 177 / 21.07.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

din

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C, Torontalului - C. Aradului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”, conform contractului de proiectare nr. 177 din data de 21.07.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:

10 luni (8 luni execuția)


Valoare de investiție (INV)

Din care construcții montaj C+M

9.468,544 mii lei (inclusiv TVA)

2.143,368 mii euro (inclusiv TVA)

8.458,937 mii lei (inclusiv TVA)

1.914,826 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice):

 • - Suprafață stradă + girație

 • - Suprafață piste cicliști

 • - Suprafață trotuare

 • - Suprafață zone verzi

 • - podeț P2

 • - Canalizare

 • - Rețea alimenta?'u apă

 • - Canalizafi5\subtețană pentru rețele de comunicații


  17.220 mp

  1.806 mp

  3.433 mp

  8.550 mp

  24 m

  1.325 m

  300 m

  1.325 m


DIRECtOR/PIRECȚlA EDILITARĂ,

CEIȘ C

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.Descrierea situatiei actuale

Amplasamentul zonei studiate se află în partea nord-vestică a Municipiului Timișoara, pe strada Grigore Alexandrescu, tronson ce se află între Calea Torontalului și Calea Aradului și are o lungime de aproximativ 800,00m.

Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe, volumul traficului de autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios, ca urmare este necesară modernizarea și realizarea drumului la patru benzi.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.23 alin.1 lit.c din Anexa nr.1 la HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritatile administratiei publice locale vor asigura administrarea drumurilor orășenești.

Potrivit prevederilor art.23 alin.3 din același act normativ și OG nr.43/1997, art.22 privind regimul drumurilor, activitatea de modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor revine în atribuțiile autorităților publice locale.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în partea de nord-vest a municipiului prin amenajarea străzii cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuar, piste de biciclete, locuri de parcare, zone verzi și realizarea unei intersecții tip sens giratoriu la intersecția cu Calea Torontalului, rezultând o mai bună funcționalitate a zonei.

 • 3. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, cu modificarile și completarile ulterioare, și Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

CHIȘ CULIȚĂ

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

DIRECȚIA EDILITARA

SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE

NR.SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție

Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție “Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului";

Facem următoarele precizări:

Direcția Edilitară prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2018 obiectivul de investiții ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”.

În situația actuală strada supusă modernizării asigură accesul la diferite societăți comerciale și blocuri de locuințe fiind prevăzută cu două benzi de circulatie, una pe fiecare sens.

Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe, volumul traficului de autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios. Ca urmare investiția, care face obiectul acestui studiu de fezabilitate, are ca obiectiv general amenajarea și modernizarea străzii Grigore Alexandrescu pe tronsonul dintre Calea Torontalului si Calea Aradului prin realizarea străzii cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuare, piste de biciclete și realizarea unei intersectii tip sens giratoriu la intersectia cu Calea Torontalului.

Studiul de Fezabilitate pentru ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului”, a fost întocmit de S.C Proexco S.R.L - Oradea în baza contractului de prestări servicii nr. 176 / 21.07.2014

În vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului” este estimată, conform devizului general al investiției, la 9.468,544 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 2.143,368 mii Euro.

Durata de realizare pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi

Ținând cont de prevederile:

Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene."

Având în vedere prevederile legale apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “ Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A,

IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU D.P.P.,

VASILE OLAR


CONSILIER, LILIANA PÎRVU


Cod FO53-01,Ver.1