Hotărârea nr. 95/2018

95/23.02.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)
Hotararea Consiliului Local 95/23.02.2018
privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1499/22.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1500 din data de 22.01.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. SC2018 - 1500/25.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 29.01.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 1500/22.01.2018;
Având în vedere Adresa nr.227 din 18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.SC2018- 1216 din 18.01.2018, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş plata cotizaţiei pentru anul 2018 stabilită prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale;
Având în vedere Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.46 (1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.2 lit.e), alin.4 lit.a) şi alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Deşeurilor Timiş, aferentă anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. "Protecţia Mediului".

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-1499/22.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)

Prin Hotărârea nr.457 din 20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, orașelor și comunelor județului Timiș și cu Consiliul Județean Timiș pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș”, iar prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș (ADID) alături de Consiliul Județean Timiș.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș” de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș din care face parte și Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor art.11 lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 15 martie a anului în curs.

Pentru anul 2017, cotizația anuală a fost la nivelul sumei de 1 leu/locuitor/an pentru fiecare membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș nr.3/26.09.2016.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș a stabilit prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 majorarea cuantumului cotizației la valoarea de 1,5 lei pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ, potrivit adresei nr.227/18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-1216/18.01.2018.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea de către Municipiul Timișoara, în calitate de membru, a cotizației aferente anului 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, respectiv alocării sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecția Mediului”.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș.

PRIMAR                           DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

NICOLAE ROBU                           ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR.SC2018-1500/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID)

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID), prin care se propune plata de către Municipiul Timișoara, în calitate de membru, a cotizației aferente anului 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011 și alocării sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecția Mediului”.

Facem următoarele precizări:

Conform art.11 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și modificată, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică .

Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează că, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Potrivit art.12 din actul normativ mai sus menționat, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre, în condițiile legii.

În anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Timișoara s-a asociat cu Consiliul Județean Timiș și cu consiliile locale ale municipiilor și orașelor județului Timiș în vederea promovării proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere în județul Timiș” (Hotărârea nr.457 din 20.12.2005)

Prin Hotărârea nr.200 din 22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș (ADID) alături de Consiliul Județean Timiș.

De asemenea, prin Hotărârea nr.95 din 24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Statutul-cadru și Actul constitutiv-cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, iar la data de 18.05.2011 a fost semnat Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Timiș” de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș din care face parte și Municipiul Timișoara.

Conform prevederilor art.11 lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 15 martie a anului în curs.

În calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, Municipiul Timișoara are obligația achitării cotizației anuale, în conformitate cu prevederile Statutului mai sus enunțate.

Cod FO53-01, Ver.1

Pentru anul 2017, cotizația anuală a fost la nivelul sumei de 1 leu/locuitor/an pentru fiecare membru, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș nr.3/26.09.2016.

Pentru anul 2018, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș a stabilit prin Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 majorarea cuantumului cotizației la valoarea de 1,5 lei pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ, potrivit adresei nr.227/18.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-1216/18.01.2018.

Având în vedere solicitarea ADID Timiș și cele expuse mai sus, se propune aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș, aferente anului 2018, în valoare de 1,5 lei pe locuitor, respectiv în cuantum de 478.918,50 lei conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011 și alocarea sumei de 478.918,50 lei din bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, Capitolul 74.02.05.02. „Protecția Mediului”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației de membru pe anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU Adrian BERE-SEMEREDI

pt.ȘEF SERVICIU RMPAM Cristian CĂRĂBAȘ


CONSILIER

Adina PANC

Cod FO53-01, Ver.1

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A

ASOCIAȚILOR “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ (ADID TIMIȘ)”

Nr. 1/15.01.2018

Asociații ADID Timiș,

 • 1. Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, bv. Revoluției din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. Timiș, reprezentat de Traian Stancu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 146/22.07.2016;

 • 2. Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, bv. C.D. Loga nr. 1, județul Timiș, reprezentat de Bere Semeredi Adrian Amedeo, în calitate de director executiv al Direcției de Mediu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 102/20.09.2016;

 • 3. Municipiul Lugoj, prin Consiliul Local al municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, județul Timiș, reprezentat de Boldea Francisc Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lugoj nr. 32/31.08.2016;

 • 4.  Orașul Buziaș, prin Consiliul Local Buziaș, cu sediul în Buziaș, str. Principală nr. 16, județul Timiș reprezentat de Munteanu Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Buziaș nr. 13/29.07.2016;

 • 5.  Orașul Ciacova, prin Consiliul Local Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ța Cetății nr. 8, județul Timiș, reprezentat de Filip Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciacova nr. 9/23.08.2016;

 • 6.  Orașul Deta, prin Consiliul Local Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiș, reprezentat de Roman Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Deta nr. 11/18.07.2016;

 • 7.  Orașul Făget, prin Consiliul Local Făget, cu sediul în Făget, cal. Lugojului nr. 25, județul Timiș, reprezentat de Avram Marcel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Făget nr. 16/29.07.2016;

 • 8.  Orașul Gătaia, prin Consiliul Local Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpați nr. 106, județul Timiș, reprezentat de Cozarov Râul, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Gătaia nr. 13/28.07.2016;

 • 9. Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, județul Timiș, reprezentat de Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 143/28.07.2016;

 • 10. Orașul Recaș, prin Consiliul Local Recaș, cu sediul în Recaș, nr. 134, județul Timiș, reprezentat de Pavel Teodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 14/29.07.2016;

 • 11. Orașul Sânnicolau Mare, prin Consiliul Local Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, județul Timiș, reprezentat de Groza Dănuț, în calitate de primar, legal

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânnicolau Mare nr. 21/135/21.07.2016;

 • 12. Comuna Balinț, prin Consiliul Local al comunei Balinț, cu sediul în Balinț, nr. 135, județul Timiș, reprezentată de Crașovan Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Balinț nr. 11/17.08.2016;

 • 13. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, județul Timiș, reprezentată de Trifonescu Lucian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Banloc nr. 16/25.08.2016;

 • 14. Comuna Bara, prin Consiliul Local al comunei Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, județul Timiș, reprezentată de Ursu Daniel Casian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bara nr. 10/30.08.2016;

 • 15. Comuna Beba Veche, prin Consiliul Local al comunei Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, județul Timiș, reprezentată de Bohăncanu Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 34/21.09.2016;

 • 16. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, județul Timiș, reprezentată de Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 24/26.07.2016;

 • 17. Comuna Belinț, prin Consiliul Local al comunei Belinț, cu sediul în Belinț, nr. 147, județul Timiș, reprezentată de Laza Gheorghe Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Belinț nr. 17/30.08.2016;

 • 18. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, județul Timiș, reprezentată de Murariu Tripon Doru, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bethausen nr. 24/20.09.2016;

 • 19. Comuna Biled, prin Consiliul Local al comunei Biled, cu sediul în Biled, nr. 359, județul Timiș, reprezentată de David Cristian Felician, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local Biled nr. 11/27.07.2016;

 • 20. Comuna Birda, prin Consiliul Local al comunei Birda, cu sediul in Birda, nr. 110, județul Timiș, reprezentata de Marcu Sorinei, in calitate de viceprimar, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Birda nr. 11/25.07.2016;

 • 21. Comuna Barna, prin Consiliul Local al comunei Bama, cu sediul în Bama, nr. 76/a, județul Timiș, reprezentată de Pecora Dumitru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bama nr. 11/22.07.2016;

 • 22. Comuna Bogda, prin Consiliul Local al comunei Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, județul Timiș, reprezentata de Iovănuț Iasmin Ciprian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bogda nr. 8/04.07.2016;

 • 23. Comuna Boldur, prin Consiliul Local al comunei Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, județul Timiș, reprezentată de Berci Viorel, în calitate de viceprimar, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Boldur nr. 11/04.07.2016;

 • 24. Comuna Brestovaț, prin Consiliul Local al comunei Brestovaț, cu sediul în Brestovaț, nr. 20, județul Timiș, reprezentată de Dobra Eugen, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Brestovaț nr. 10/17.08.2016;

 • 25. Comuna Bucovaț, prin Consiliul Local al comunei Bucovaț, cu sediul în Bucovaț, nr. 178, județul Timiș, reprezentată de Jivan Tiberiu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bucovaț nr. 9/24.08.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018        r

..........Page2ofl7

 • 26. Comuna Cărpiniș, prin Consiliul Local al comunei Cărpiniș, cu sediul în Cărpiniș, str. a IlI-a nr. 42, județul Timiș, reprezentată de Sima Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cărpiniș nr. 12/09.2016;

 • 27. Comuna Cenad, prin Consiliul Local al comunei Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, județul Timiș, reprezentată de Crăciun Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cenad nr. 9/18.07.2016;

 • 28. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, județul Timiș, reprezentată de Ilaș Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cenei nr. 11/19.07.2012

 • 29. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, județul Timiș, reprezentată de Birdean Dorin Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Checea nr. 8/20.07.2016;

 • 30. Comuna Chevereșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Chevereșu Mare, cu sediul în Chevereșu Mare, nr. 277, județul Timiș, reprezentată de Muia Marcel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Chevereșu Mare nr. 12/14.09.2016;

 • 31. Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloșu Mare, cu sediul în Comloșu Mare, nr. 655, județul Timiș, reprezentată de Ovidiu Ștefanescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărrrea Consiliului Local Comloșu Mare nr. 12/22.08.2016;

 • 32. Comuna Coșteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu, cu sediul în Coșteiu, nr. 668, județul Timiș, reprezentată de Marton Benjamin, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Coșteiu nr. 11/25.08.2016;

 • 33. Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, județul Timiș, reprezentată de Cătană Cristian Iosif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Criciova nr. 10/07.07.2016;

 • 34. Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, județul Timiș, reprezentată de Grecu Mircea, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Curtea nr. nr. 9/10.07.2012;

 • 35. Comuna Darova, prin Consiliul Local al comunei Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, județul Timiș, reprezentată de Cherciu Viorel Aurel, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Darova nr. 21/29.09.2016;

 • 36. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, județul Timiș, reprezentată de Tapanov Petru, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Denta nr. 17/22.09.2016;

 • 37. Comuna Dudeștii Noi, prin Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, cu sediul în Dudeștii Noi, nr. 29, județul Timiș, reprezentată de Nica Alin Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dudeștii Noi nr. 17/31.08.2012;

 • 38. Comuna Dudeștii Vechi, prin Consiliul Local al comunei Dudeștii Vechi, cu sediul in Dudeștii Vechi, nr. 254, județul Timiș, reprezentata de Cucalan Bono, in calitate de primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Dudeștii Vechi nr. 7/13.07.2016;

 • 39. Comuna Dumbrava, prin Consiliul Local al comunei Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, județul Timiș, reprezentată de Ihasz Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumbrava nr. 9/24.08.2016;

 • 40. Comuna Dumbrăvița, prin Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, județul Timiș, reprezentată de Malac Victor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița nr. 13/19.07.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018

- .       ...........-     - - • • .;      - Page 3 of 17

 • 41. Comuna Fibiș, prin Consiliul Local al comunei Fibiș, cu sediul în Fibiș, nr. 94A, județul Timiș, reprezentată de Carcea Gheorghe Dorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Fibiș nr. 8/22.07.2016;

 • 42. Comuna Fârdea, prin Consiliul Local al comunei Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, județul Timiș, reprezentată de Lupulescu Samuel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Fârdea nr. 16/29.07.2016;

 • 43. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiș, reprezentată de Cizmaș Miomir-Dobrivoi, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Foeni nr. 13/22.09.2016;

 • 44. Comuna Găvojdia, prin Consiliul Local al comunei Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, județul Timiș, reprezentată de Stoica Dănuț Toma, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Găvojdia nr. 15/22.07.2016;

 • 45. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, județul Timiș, reprezentată de Guran Comei, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghilad nr. 30/01.09.2016;

 • 46. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, județul Timiș, reprezentată de Stănușoiu Ionuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 11/20.07.2016;

 • 47. Comuna Ghizela, prin Consiliul Local al comunei Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, județul Timiș, reprezentată de Mirean Mircea Dinu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ghizela nr. 20/30.09.2016;

 • 48. Comuna Giarmata, prin Consiliul Local al comunei Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, județul Timiș, reprezentată de Bunescu Virgil, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giarmata nr. 12/22.07.2016;

 • 49. Comuna Giera, prin Consiliul Local al comunei Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiș, reprezentată de Vicol Radu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giera nr. 8/28.07.2016;

 • 50. Comuna Giroc, prin Consiliul Local al comunei Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș, reprezentată de Toma Iosif Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giroc nr. 24/31.08.2016;

 • 51. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz, cu sediul în Giulvaz, nr. 172, județul Timiș, reprezentată de Muntean Maria, în calitate de viceprimar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Giulvaz nr. 9/08.07.2016;

 • 52. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, județul Timiș, reprezentată de Nastor Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Gottlob nr. 11/01.08.2016;

 • 53. Comuna lecea Mare, prin Consiliul Local al comunei lecea Mare, cu sediul în lecea Mare, nr.

127 A, județul Timiș, reprezentată de Tomulea Liviu Ștefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local lecea Mare                     nr.

12/13.08.2012;

 • 54. Comuna Jamu Mare, prin Consiliul Local al comunei Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, județul Timiș, reprezentată de Filipiac Valeriu Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Jamu Mare nr. 14/30.08.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018    /

...............         Page 4 of 17

 • 55. Comuna Jebel, prin Consiliul Local al comunei Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, județul Timiș, reprezentată de Bociu Sabin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Jebel nr. 9/28.07.2016;

 • 56. Comuna Lenauheim, prin Consiliul Local al comunei Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, județul Timiș, reprezentată de Suciu IIie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lenauheim nr. 14/22.09.2016;

 • 57. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, județul Timiș, reprezentată de Munteanu Ioan Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Liebling nr. 12/29.10.2016;

 • 58. Comuna Livezile, prin Consiliul Local al comunei Livezile, cu sediul în Livezile, nr. 191, județul Timiș, reprezentată de Varga Ștefan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Livezile nr. 8/08.07.2016;

 • 59. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, județul Timiș, reprezentată de Graur Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Lovrin nr. 9/19.07.2016;

 • 60. Comuna Margina, prin Consiliul Local al comunei Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, județul Timiș, reprezentată de Costa Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Margina nr. 14/20.09.2016;

 • 61. Comuna Mașloc, prin Consiliul Local al comunei Mașloc, cu sediul în Mașloc, nr. 95, județul Timiș, reprezentată de Lupu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mașloc nr. 11/31.08.2016;

 • 62. Comuna Mănăștiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăștiur, cu sediul în Mănăștiur, nr. 297, județul Timiș, reprezentată de Curuți Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Mănăștiur nr. 9/29.07.2016;

 • 63. Comuna Moravița, prin Consiliul Local al comunei Moravița, cu sediul în Moravița, nr. 261, județul Timiș, reprezentată de Fistea Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Moravița nr. 10/15.07.2016;

 • 64. Comuna Moșnița Noua, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Noua, cu sediul în Moșnița Noua, nr. 73, județul Timiș, reprezentată de Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Moșnița Nouă nr. 19/30.06.2016;

 • 65. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ța Centrală nr. 2, județul Timiș, reprezentată de Muntean Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 21/19.09.2016;

 • 66. Comuna Nitchidorf, prin Consiliul Local al comunei Nitchidorf, cu sediul în Nitchidorf, nr. 212, județul Timiș, reprezentată de Drăghici Dănuț, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Nițchidorf nr. 16/31.08.2016;

 • 67. Comuna Ohaba Lunga, prin Consiliul Local al comunei Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, județul Timiș, reprezentată de Lăzărescu Ion în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comuna Ohaba Lunga nr. 13/20.07.2016;

 • 68. Comuna Orțișoara, prin Consiliul Local al comunei Orțișoara, cu sediul în Orțișoara, nr. 209, județul Timiș, reprezentată de Sobolu Gheorghe Aleodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Orțișoara nr. 10/21.07.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018/ :

-------                     •        :            ■ Page 5 of 17

 • 69. Comuna Otelec, prin Consiliul Local al comunei Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, județul Timiș, reprezentată de Pascu Vasile Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Otelec nr. 12/28.08.2016;

 • 70. Comuna Parța, prin Consiliul Local al comunei Parța, cu sediul în Parța, nr. 282, județul Timiș, reprezentată de Petricaș Mihai, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Parța nr. 33/26.08.2016;

 • 71. Comuna Pădureni, prin Consiliul Local al comunei Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, județul Timiș, reprezentată de Ignuța Dorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pădureni nr. 17/22.09.2016;

 • 72. Comuna Peciu Nou, prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, județul Timiș, reprezentată de Drăgan Gabriel-Răzvan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Peciu Nou nr. 12/15.07.2016;

 • 73. Comuna Periam, prin Consiliul Local al comunei Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, județul Timiș, reprezentată de Dumitraș Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 17/21.07.2016;

 • 74. Comuna Pesac, prin Consiliul Local al comunei Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, județul Timiș, reprezentată de Toma Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pesac nr. 9/21.07.2016;

 • 75. Comuna Pietroasa, prin Consiliul Local al comunei Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, județul Timiș, reprezentată de Simoc Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pietroasa nr. 14/29.09.2016;

 • 76. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia, cu sediul în Pișchia, nr. 261, județul Timiș, reprezentată de Sas Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr. 30/31.10.2012;

 • 77. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița, cu sediul în Racovița, nr. 331, județul Timiș, reprezentată de Nanu Ion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Racovița nr. 8/28.07.2016;

 • 78. Comuna Remetea Mare, prin Consiliul Local al comunei Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, județul Timiș, reprezentată de Golubov Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Remetea Mare nr. 10/29.07.2016;

 • 79. Comuna Sacoșu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoșu Turcesc, cu sediul în Sacoșu Turcesc, nr. 98, județul Timiș, reprezentată de Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sacoșu Turcesc nr. 11/05.08.2016;

 • 80. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, județul Timiș, reprezentată de Stoian Sava, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Saravale nr. 33/05.07.2016;

 • 81. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. aV-a nr. 82, județul Timiș, reprezentată de Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Satchinez nr. 11/29.07.2016;

 • 82. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, județul Timiș, reprezentată de Todașcă Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Săcălaz nr. 21/30.06.2016;

 • 83. Comuna Secaș, prin Consiliul Local al comunei Secaș, cu sediul în Secaș, nr. 19, județul Timiș, reprezentată de Pop Simion, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Secaș nr. 14/15.09.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018 ;

- ■        .      • .    ;     — Page 6 of 17 -

 • 84. Comuna Sânandrei, prin Consiliul Local al comunei Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, județul Timiș, reprezentată de Minnich Iosif, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânandrei nr. 8/14.07.2016;

 • 85. Comuna Sânmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sânmihaiu Român, cu sediul in Sânmihaiu Român, nr. 1, județul Timiș, reprezentata de Mărcuți Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotararea Consiliului Local Sânmihaiu Român nr. 7/21.07.2016;

 • 86. Comuna Sânpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru

Mare, nr. 1, județul Timiș, reprezentată de Popovici Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânpetru Mare                 nr.

9/31.07.2012;

 • 87. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag, cu sediul în Șag, str. a Il-a nr. 49, județul Timiș, reprezentată de Roșu Flavius Alin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Șag nr. 9/29.07.2016;

 • 88. Comuna Șandra, prin Consiliul Local al comunei Șandra, cu sediul în Șandra, nr. 6, județul Timiș, reprezentată de Savu Luchian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Șandra nr. 8/10.08.2016;

 • 89. Comuna Știuca, prin Consiliul Local al comunei Știuca, cu sediul în Știuca, nr. 111, județul Timiș, reprezentată de Bejera Vasile în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Știuca nr. 15/5.09.2016;

 • 90. Comuna Teremia Mare, prin Consiliul Local al comunei Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, județul Timiș, reprezentată de Gui Cornel Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Teremia Mare nr. 34/18.08.2016;

 • 91. Comuna Tomești, prin Consiliul Local al comunei Tomești, cu sediul în Tomești, nr. 46, județul Timiș, reprezentată de Medelean Costel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr. 9/25.07.2016;

 • 92. Comuna Tomnatic, prin Consiliul Local al comunei Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, județul Timiș, reprezentată de Vasiu Stoian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomnatic nr. 10/24.08.2016;

 • 93. Comuna Topolovățu Mare, prin Consiliul Local al comunei Topolovățu Mare, cu sediul în

Topolovațu Mare, nr. 321, județul Timiș, reprezentată de ___________________, în calitate de

___________, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Topolovățu Mare nr. /________________;

 • 94. Comuna Tormac, prin Consiliul Local al comunei Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, județul Timiș, reprezentată de Csaki Karol Ion Lucian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tormac nr. 16/25.08.2016;

 • 95. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia, cu sediul în Sudrias, nr. 163 A, județul Timiș, reprezentată de Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Traian Vuianr. 10/11.08.2016;

 • 96. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, județul Timiș, reprezentată de Idvorianu Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Uivar nr. 23/21.09.2012;

 • 97. Comuna Valcani, prin Consiliul Local al comunei Vâlcani, cu sediul ân Vâlcani, nr. 222, județul Timiș, reprezentată de Galu Adina Aureliana, în calitate de viceprimar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vâlcani nr. 7/29.06.2016;

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018

■ • - ... ■...... ....... .......... ......page 7 of 17

 • 98. Comuna Variaș, prin Consiliul Local al comunei Variaș, cu sediul în Variaș, nr. 619, județul Timiș, reprezentată de Birău Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Variaș nr.20/15.09.2016;

 • 99. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, județul Timiș, reprezentată de Cardaș Ioan Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Victor Vlad Delamarina nr. 10/15.07.2016;

 • 100. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, județul Timiș, reprezentată de Olaru Iulian-Cristian, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Voiteg nr. 9/24.08.2016;

Adunarea generală a asociațiilor, statutar și legal întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă raportul de activitate al aparatului tehnic al ADID Timiș aferent anului 2017.

Art. 2 Se aprobă cotizația și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ADID pentru anul 2018.

Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința membrilor asociați.

Art. 4 Prezenta hotărâre urmează a fi publicată și pe pagina de internet a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș www. adi dtimi s ,ro

Art. 5 Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 exemplare.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.0L2018

Anexă Ia Hotărârea nr. 1/15.01.2018

ASOCIAȚII, din care semnează cei prezenți, conform tabelului de prezență al ședinței Adunării Generale din 15.01.2018

1. Județul Timiș, prin Vicepreședinte Stancu Traian


2. Municipiul Timișoara, prin director executiv al Direcției Bere

3. Municipiul Lugoj, prin primar Boldea Francisc Constantin

4. Orașul Buziaș, prin primar Munteanu Sorin

5. Orașul Ciacova, prin primar Filip Petru

6. Orașul Deta, prin primar Roman Petru

7. Orașul Făget, prin primar Avram Marcel

8. Orașul Gătaia, prin primar Cozarov Râul9. Orașul Jimbolia, prin primar Postelnicu Darius Adrian

10. Orașul Recaș, prin primar Pavel Teodor

11. Orașul Sânnicolau Mare, prin primar Groza Dănuț

 • 12. Comuna Balinț, prin primar Crașovan Dănuț


 • 13. Comuna Banloc, prin primar Trifonescu Lucian

 • 14. Comuna Bara, prin viceprimar Ursu Daniel Casian

15. Comuna Beba Veche, prin primar Bohăncanu Ioan

16. Comuna Becicherecu Mic, prin primar Rusu Raimond Ovidiu

 • 17. Comuna Belinț, prin primar Laza Gheorghe Florin

 • 18. Comuna Bethausen, prin viceprimar Murariu Tripon Doru

19. Comuna Biled, prin primar David Cristian Felician

 • 20. Comuna Birda, prin viceprimar Marcu Sorinei

 • 21. Comuna Barna, prin primar Pecora Dumitru

 • 22. Comuna Bogda, prin viceprimar Iovănuț Iasmin Ciprian

 • 23. Comuna Boldur, prin viceprimar Berci Viorel

24. Comuna Brestovăț, prin primar Dobra Eugen


25. Comuna Bucovăț, prin primar Jivan Tiberiu Ionel

26. Comuna Cărpiniș, prin primar Sima loan

27. Comuna Cenad, prin primar Crăciun Nicolae

28. Comuna Cenei, prin primar Ilaș Gabriel

29. Comuna Checea, prin______________________________

30. Comuna Chevereșu Mare, prin primar Muia Marcel

31. Comuna Comloșu Mare, prin primar Ștefanescu Ovidiu Nicolae

32. Comuna Coșteiu, prin viceprimar Marton Benjamin


33. Comuna Criciova, prin primar Cătană Cristian Iosif

34. Comuna Curtea, prin primar Grecu Mircea

Comuna Denta, prin viceprimar Tapanov Petru


ADMll'HSTflA PUBLIC Comuna Dudeștii Noi, prin primar Nica Alin AdrisrAioro!

Comuna Dudeștii Vechi, prin primar Cucalan Bono

Comuna Dumbrava, prin primar Ihasz Ioan

Comuna Dumbrăvița, prin primar Malac Victor

Comuna Fibiș, prin primar Carcea Gheorghe Dorel

Comuna Fârdea, prin primar Lupulescu Samuel

Comuna Foeni, prin primar Cizmaș Miomir-Dobrivoi

Comuna Găvojdia, prin primar Stoica Dănuț - Toma

Comuna Ghilad, prin primar Guran Cornel


46. Comuna Ghiroda, prin primar Stănușoiu Ionuț


47. Comuna Ghizela, prin primar Mirean Mircea Dinu

48. Comuna Giarmata, prin primar Bunescu Virgil

V o \

X. *• AJh


 • 49. Comuna Giera, prin primar Vicol Radu Ionel

 • 50. Comuna Giroc, prin primar Toma Iosif Ionel

 • 51. Comuna Giulvăz, prin viceprimar Muntean Maria

52. Comuna Gottlob, prin primar Nastor Gheorghe

53. Comuna Iecea Mare, prin primar Tomulea Liviu Ștefan

54. Comuna Jamu Mare, prin primar Filipiac Valeriu Nicolae55. Comuna Jebel, prin primar Bociu Sabin

56. Comuna Lenauheim, prin primar Suciu Ilie

57. Comuna Liebling, prin primar Munteanu Ioan Gheorghe

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01 ;2018

58. Comuna Livezile, prin primar Varga Ștefan

 • 59. Comuna Lovrin, prin primar Graur Vasile

 • 60. Comuna Margina, prin primar Costa Ionel

 • 61. Comuna Mașloc, prin primar Lupu Ionel

 • 62. Comuna Mănăștiur, prin primar Curuți Ionel

 • 63. Comuna Moravița, prin primar Fistea Ion

 • 64. Comuna Moșnița Noua, prin primar Bucur Florin Octavian

55. Comuna Nădrag, prin primar Muntean Liviu

16. Comuna Nițchidorf, prin primar Drăghici Dănuț

7. Comuna Ohaba Lungă, prin primar Lăzărescu Ion

J. Comuna Orțișoara, prin primar Sobolu Gheorghe Aleodor

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților AD1D Timiș nr. 1/15.01.2018

70. Comuna Parța, prin primar Petricaș Mihai


Comuna / g&D U R E NI


71. Comuna Pădureni, prin primar Ignuța Dorin

72. Comuna Peciu Nou, prin primar Drăgan Gabriel Razvan

73. Comuna Periam, prin primar Dumitraș Cornel

74. Comuna Pesac, prin primar Toma Cornel

75. Comuna Pietroasa, prin primar Simoc Ioan

76. Comuna Pișchia, prin primar Sas Ioan

77. Comuna Racovița, prin primar Nanu Ion


78. Comuna Remetea Mare, prin primar Golubov Ilie

79. Comuna Sacoșu Turcesc, prin primar Koller Gabriel Adrian


80. Comuna Saravale, prin primar Stoian Sava


81. Comuna Satchinez, prin primar Cheaua Florin Olimpiu

1/

82. Comuna Săcălaz, prin primar Todașcă Iii


89. Comuna Știuca, prin primar Bejera Vasile


90. Comuna Teremia Mare, prin primar Gui Cornel Vasile

91. Comuna Tomești, prin primar Medelean Costel

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/15.01.2018

92. Comuna Tomnatic, prin primar Vasiu Stoian

93. Comuna Topolovățu Mare, prin


94. Comuna Tormac, prin primar Csaki Karol Ion Lucian

95. Comuna Traian Vuia, prin primar Petruescu Vasile Bujor


96. Comuna Uivar, prin primar Idvorianu Gabriel


97. Comuna Vâlcani, prin viceprimar Galu Adina Aureliana

98. Comuna Variaș, prin primar Birău Nicolae

99. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin primar Cardaș Ioan Cristian

100. Comuna Voiteg, prin viceprimar Olaru Iulian-Cristian

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților AD1D Timiș nr. 1/15.01.2018