Hotărârea nr. 91/2018

91/23.02.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 91/23.02.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2167 / 31.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2168 din data de 31.01.2018, al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.02.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2168/31.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completarile si modificarile aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Hotararea Consiliului Local nr.542/20.12.2017 se completeaza cu art.11 cu următorul cuprins:
" Salariile angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului pot fi restabilite oricând pe parcursul anului, la propunerea Primarului, prin hotărâre de Consiliu Local."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism ţi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR        /

.Motf.     A? O/. Zof-ț

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

în contextul actual, potrivit Legii- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului , salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. în prezent, ele sunt aprobate prin HCL nr. 542/20.12.2017.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Schimbarea preconizată este de conferire a posibilității de restabilire a acestora in cursul anului 2018 , cu efectul direct de eficientizare a activității.

 • 3. Alte informații ----

 • 4.  Concluzii

Propunem completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara cu precizarea că salariile angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara pot fi restabilite oricând pe parcursul anului, la propunerea Primarului, prin hotărâre de Consiliu Local.


Cod FO 53-03,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-   2167/31.01.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara ;

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017,

apreciez că proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SER VICIU RESURSE UMANE RODICA A URELIAN Z) f

Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA                     Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-2168/31.01.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

02.02.2018

AVIZ

la raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

 • (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație44 din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

 • (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.

Potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 7 - Forma de redactare a actelor normative (l)Proiectele de legi, propunerile legislative și celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice.

(4) Forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia și claritatea dispozițiilor.

Luând in considerare faptul ca legiuitorul folosește sintagme precum “ salariile de bază se stabilesc “ , “ Stabilirea salariilor lunare “ , “ Nivelul veniturilor salariale se stabilește “ recomandam folosirea expresiei “ pot fi stabilite

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

 • a) principiul legalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forța legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunțate de art. 120 din Constituția României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime și maxime prevăzute prin prezenta lege;

 • b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;

 • c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;

 • d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor;

 • e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii;

 • f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate;

 • g) principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;

 • h) principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii;

 • i) principiul publicității în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, precum și a altor drepturi în bani și/sau în natură pentru toate funcțiile din sectorul bugetar.

Se avizează favorabil Raportul de specialitate referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului referitor la completarea HCL nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz nu privește aspectele de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

SERVICIUL JURIDIC,

DANIEL VACARESCU

Cod FO53-13,Ver.l