Hotărârea nr. 90/2018

90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea Consiliului Local 90/23.02.2018
privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-2796/08.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018 - al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Conform, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara, ca modalitate de reorganizare a unităţilor de învăţămant de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031830/18.12.2017;
Având în vedere Avizul Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş privind organizarea/reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031639/15.12.2017;
Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3) lit.a) b),d) şi e), art.25, pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere prevederile art.19 alin (4), art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, în baza Avizului Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, aşa cum este prevăzută în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2a, Anexa nr. 2b, Anexa nr. 2c şi Anexa nr. 2d,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea proiectului organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere prevederile art.19 alin (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.

Având în vedere prevederile art.61 alin.(1) și alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3). lit. a), b), d) și e), art.25,pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățâmânt particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;

Având în vedere adresa cu nr.14.793/14.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-031639/15.12.2017,Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis Avizul Conform privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățămant preuniversitar de stat și privat, precum și unitățile de învățământ conexe pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere adresa cu nr.15.177/18.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-031830/18.12.2017, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis Avizul Conform pentru proiectul de rețea școlară a unităților de învățămant preuniversitar-an școlar 2018-2019, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, ca modalitate de reorganizare a unităților de învățămant preuniversitar care să conducă la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre - privind aprobarea proiectului organizării și funcționarii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

PRIMAR ,                            VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                   Dan Diaconu

p. ȘEF SERVICIU Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE

Nr. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara,

pentru anul școlar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, actualizată, prevede la art.19,alin (4):

’’Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică - ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică - și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.’’

Totodată la art.61 alin.(1) și alin.(2) se prevede:’’(1) Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu.

(2) Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special liceal și special postliceal, rețeaua școlară se organizează de către consiliul județean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale’’.

Organizarea rețelei școlare prin arondarea unor instituții de învățământ, are ca scop crearea unui sistem de învățământ organizat, administrat și finanțat corespunzător, în vederea asigurării calității procesului instructiv-educativ, accesului liber și egal al tuturor copiilor la actul educațional și adecvarea ofertei educaționale la nevoile beneficiarilor direcți și indirecți.

Arondarea instituțiilor de învățământ nu trebuie să producă dezechilibre și distorsiuni în organizarea, conducerea și susținerea unităților de învățământ, ci dimpotrivă, crearea unor instituții puternice, cu un număr mai mare de elevi și preșcolari, care să asigure o susținere financiară proprie și pe termen lung.

Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățâmânt particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019, prevede:

„Art. 22 (1) Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau după caz , a consiliului județean , cu avizul conform al Inspectoratului Școlar/Ministerul Educației Naționale, după caz.

 • (2) Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau după caz, a consiliului județean prin care se aprobă rețeaua școlară.

 • (3) Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:

 • a)  realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean,de către primar/președintele consiliului județean, ;

 • b)  transmiterea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean de către primar/președintele consiliului județean, către Inspectoratul școlar/Ministerul Educației Naționaționale, cu solicitarea de emitere a avizului conform potrivit prevederilor legale; ”

Prin adresa cu nr.SC 2017-28728/06.12.2017, Primăria Municipiului Timișoara a înaintat Inspectoratului Școlar Județean Timiș proiectul privind propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat si privat pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HCLMT nr.463/21.11.2017.

Prin adresa cu nr.SC 2017-28728/06.12.2017 Primăria Municipiului Timisoara a înaintat Inspectoratului Școlar Județean Timiș propunerea reorganizării prin divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, aprobat prin HCLMT nr.462/21.11.2017.

Având în vedere adresa cu nr.15.177/18.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-031830/18.12.2017, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis Avizul Conform pentru proiectul de rețea școlară a unităților de învățămant preuniversitar-an școlar 2018-2019, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timișoara, ca modalitate de reorganizare a unităților de învățămant preuniversitar care să conducă la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere adresa cu nr.14.793/14.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-031639/15.12.2017, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis Avizul Conform privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățămant preuniversitar de stat si privat, precum și unitățile de învățământ conexe pentru anul școlar 2018-2019, conform anexelor atașate:

-Anexa nr.1- pentru unitățile de învațămant preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;

-Anexa nr.2a- pentru unitățile de învațămant privat acreditat din Municipiul Timișoara;

 • - Anexa nr.2b- pentru unitățile de învățământ privat autorizat din Municipiul Timișoara;

 • - Anexa nr.2c- pentru unitățile de învățământ conexe din Municipiul Timișoara;

 • - Anexa nr.2d- pentru Centrul de Excelență Județul Timiș;

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexele 1, 2a, 2b, 2c, 2d îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local.

p.SEF SERVICIU

CONSILIER

Ioana Ciucur


Anca Lăudatu

ISJ TIMIȘ

ANEXA NR.2d


REȚEAUA CENTRELOR DE EXCELENȚĂ JUDEȚENE TIMIȘ


an scolar/i» 18-z.uia


Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresațlocalitate superioara, localitate, str., nr, cod postai)

Statut

Forma de proprietate

Telefon

Fax

Email

Observatii/modifîcari

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA TIMIȘ

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str Ghirlandei nr 4 ,CP 300231

Cu personalitate juridică

Publică de interes național și local

736632481

nu deține unitatea

cjex.tm(a)Rmail.com

Sediul Administrativ strada Cornelia Sălceanu nr.ll timișoara

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, ura Codruța DAN1ELESCU


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJ.,

Consilier Rețea Școlară, Ec. Corina-O. NISTOR - L.1/1


ANEXA NR.lc Ia adresa ISJ Timiș nr.14.793/14.12.2017

UNITATI CONEXE DE STAT - MUNICIPIUL TIMIȘOARA

REȚEA 2018-2019


FINANȚARE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate j uridică*) Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată *) Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Observații

1

PALATUL COPIILOR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA /CALEA MARTIRILOR NR.64/ 256203744 / 256203744 / palatulcopiilortm@yahoo.com

2

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA / STR. AMFOREI NR.4 / 226467;0356/412824 / 0356/412825 / cssltm@rdslink.ro

3

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "BEGA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA; MUNICIPIUL TIMIȘOARA / STR. AMFOREI NR.1 / 356412839 / 356412840 / css.bega@yahoo.co.uk

4

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/ LIC VOC/ ACTIVITATI SPORTIVE (CSS) secție ; CSS

str. F. C. Ripensia, nr. 29; cod poștal

300584; telefon/ Fax: 0256 489 153;

0256 293 453;         e-mail:

licsportbanatul@yahoo.com

SECȚIE CLUBUL SPORTIV

ȘCOLAR TIMIȘOARA ACTIVITĂȚI SPORTIVE (CSS) Timișoara, str. F.C. Ripensia nr.29 tel: 0256- 489153, 0256 293453 fax:0256- 489153, 0256 293453 licsportbanatul@yahoo.com

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJ., Prof. Mihaela-Dana PETROV

Consilier Rețea Școlară,

Ec. Corina-O. NISTOR - L

Anexa nr. 2b Ia adresa ISJ Timiș nr. 14793/14.12.2017

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT


Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postai)

Statut

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str SIMION

BARNUTIU,nr 9,CP 300133

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER"

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER"

MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. AIDA,nr. 16,CP 3007763

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str TEBEA,nr 29,C P300401

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Ofcea,nr.9,CP 300561

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTI

LOR,nr 32B,CP 300389

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. ANTIM IVIREANUL" MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF ANTIM IVIREANUL" MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B-dul Liviu

Rebreanu,nr.35,CP 300210

Cu personalitate juridică

ȘCOALA PRIMARA "BABEL" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA PRIMARA "BABEL"

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

ȘCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMIȘOARA

ȘCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str ALEEA

GHlRODELnr 55 A,CP 300327

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.6O

Cu personalitate juridică

Inspector Școlar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV


Consilier Rețea Școlară,


Ec. Corina-O» NISTOR - L.


Anexa nr. 2a la adresa ISJ Timiș nr. 14793/14.12.2017

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ACREDITAT

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postai)

Statut

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI

PRELUNGIT LADYBIRD MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Martir Carpin

Dan.nr 19,CP 300289

Cu personalitate .uridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME” MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str B-dul Regele

Carol I,nr. 13,CP 300180

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

CORDIANA TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str GLAD,nr 27,CP 300482

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

KINDERGARTEN - GIMINNI MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str PISA.nr 9,CP 300245

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAȘI MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAȘI MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Calea Martirilor 1989,nr 96,CP 300774

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

TROITA MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Liviu

Rebreanu,nr 35,CP 300210

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU,nr 144,CP 300569

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.BOGDANESTI

LOR,nr 32 B,CP

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Circumvalatiuni i,nr.6,CP 300013

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA MONTESSORIHAUS MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str C-TIN

BRANCOVEANU.nr 73-77,CP 300480

Cu personalitate juridică

ȘCOALA POSTLICEALA FEG MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA POSTLICEALA FEG MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str B-dul Regele

Caroll.nr.il,CP 300180

Cu personalitate juridică

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

a dresa (localitate superioara, localitate^ str., nr, cod postai)

Statut

ȘCOALA. PREvLARA “CASA SPERANȚEI"

MUN.TIMISOARA

ȘCOALA PRIMARA "CASA SPERANȚEI” MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.FRATU

BUZESTI,nr.l4,CP 300398

Cu personalitate juridică

ȘCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA” MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9>CP

300561

Cu personalitate juridică

Inspector Școlar General, prof. Aura-Codruța DANIELESCU


Inspector Școlar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROVConsilier Rețea Școlară,Anexa nr. 1 la adresa ISJ Timiș nr. 14793/14.12.2017

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(locali(ate superioara, localitate, str., nr. cod postai)

Statut

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.Aleea Padurea

Verde,nr 5,CP 300310

Cu personalitate iuridică

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

AEROPORT,nr l.CP 300789

Arondată

COLEGIUL ECONOMIC "F S NITTI" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Str Corbului,nr.

7C,CP 300239

Cu personalitate

juridică

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str

Bd, Revoluției,nr 15A,CP 300034

Cu personalitate juridică

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICILOGA" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str bd C D Loga ,nr 37,CP 300020

Cu personalitate juridică

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Bv 16 Decembrie 1989,nr 26,CP 300172

Cu personal itate juridică

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Cluj,nr 12,CP 305576

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. Calea Martirilor,nr 64,CP 300727

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.str.

Dunărea,nr 9,CP 300612

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. P-ta lancu Huniade,nr.3,CP 300029

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. str Coriolan Brediceanu,nr.37,CP 300012

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC "ION I C.BRATIANU" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION I.C BRATIANU"

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str PIAȚA

HUN1ADE ,nr 2,CP 300002

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC DE VEST

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.B dul Regele Carol I,nr 11,CP 300172

Cu personalitate juridică

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Matei Millo,nr. 2A,CP 300696

Cu personalitate iuridică

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str MARTIR RADU CONSTANTIN,nr 23,CP 300702

Arondată

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamaut

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postai)

Statut

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS

MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.20

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

FIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str MARTIR

RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

Arondată

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I" MUN TIMIȘOARA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Renașterii,nr 24A,CP 300310

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str General E Grigorescu.nr 3,CP 300079

Cu personalitate uridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Ghirlandei,nr 2 ,CP 300231

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 11 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Versului, nr.2, CP 300741

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 11 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Axente

Sever,nr 10,CP 300587

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘ OARA,TIMIȘ OARA,str Al. Odobescu.nr 56A,CP 300237

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ODOBESCU,nr 45 B,CP 300237

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Herculane,nr 9,

CP 300434

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘ OARA,str. Al uniș,nr.41 A,C

P 300778

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2

TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Nottara

Constantin,nr 1,CP 300522

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Martir Silviu Motohon,nr 53,CP 300252

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.Constantin

Zabulica,nr A14,CP 300255

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str ION IONESCU

DE LA BRAD,nr.A2,CP 300255

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 9 "CARLA PELZ" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Crisan.nr 21-23 .CP 300367

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Semenic,nr 8,CP 300038

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str

G.Musicescu,nr.9,CP 300425

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 31 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str PLATANILOR, nr.2,CP 300185

Arondată

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postai)

Statut

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

UMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Suceava,nr. 13 A, CP 300391

Cu personalitate

uridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str MĂSLINULUI, nr 7/9,CP 300401

Arondata

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str C A.ROSETTȚn r 6,CP 300618

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Teiului,nr 3,CP 300658

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.

C-tin Brailoiu,nr.2,CP 300722

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Martir Sebastian Iordan,nr.6,CP 300049

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 19 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str.Banciu

Leontina, martir,nr.5,CP 300024

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 36 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Teiului,nr.5,CP 300659

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 36 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 37 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str CALEA

ARADULUI,nr. 56,CP 300291

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Intrarea Neptun,nr 4,CP 300115

Cu personalitate juridică

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 19 MUN. TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Balmuș Vasile, martir,nr 20-22,CP 300715

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.Ismail,nr 17,CP 300329

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Pestalozzi,nr 4,CP 300115

Cu personalitate juridica

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 16 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Renașterii,nr 4 ,CP 300296

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 45

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Comelia

Salceanu.nr 17,CP 300561

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 48 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.Dragasani,nr. 1 ,CP 300126

Arondată

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. Abrud,nr. 19,CP 300093

Arondată

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"

MUN.TIMISOARA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str F C

Ripensia,nr.29,CP 300584

Cu personalitate juridică

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postai)

Statut

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN TIMIȘOARA

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA JIMIȘOARA,str.

Lorena nr 35                                 .

Cu personalitate uridică

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str C D.LOGA.nr.4

5,CP 300020

Cu personalitate uridică

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE

ALIMENTARA MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Calea

Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015

Cu personalitate uridică

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA .TIMIȘOARA,str str.Ardealului,nr.l,CP 300536

Cu personalitate juridică

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str ADY

ENDRE,nr. 20,CP 300175

Cu personalitate juridică

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Str Transilvania,nr.lOA,CP 300456

Cu personalitate juridică

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

"GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str P ta Regina Maria,nr. 1 ,CP 300004

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Bd General

Dragalina,nr.llA,CP 300181

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA” MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Maniu

Iuliu.nr.42,CP 300185

Arondată

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str B dul General Dragalina,nr.6,CP 300181

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str GHIRLANDEI, nr 4,CP 300231

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "J L.CALDERON" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "J.L CALDERON" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str. Petalozzi,nr.l4,CP 300115

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Gheorghe Lazar,nr 2,CP 300078

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str SURORILE

MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568

Cu personalitate j uridică

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Retezat,nr. 1,CP 300588

Arondată

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE” MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str. I.LCaragiale.nr 6,CP 300092

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. Vulcan losif.nr.

,CP 300314

Arondată

Denumire lunga unitate PJ          1

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postai)

Statut

LICEUL WALDORF MUN TIMIȘOARA

LICEUL WALDORF MUN TIMIȘOARA

UUNICTPIUL

FIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Uranus,nr 14,CP 300687

Du personalitate

uridică

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str strRudolf Walther,nr 1,CP 300314

Cu personalitate uridică

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL 'RUDOLF WALTHER" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str ,nr, ,CP

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str strComanesti,nr.3,CP 300116

Cu personalitate uridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 5 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Vlaicu

Aurel,nr5,CP 300193

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.CANALUL

BEGA,nr.l,CP 300324

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 4 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Veme

Jules,nr 64,CP 300321

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 12

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str B dul Regele Carol I,nr. 17,CP 300180

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 12 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT C.F R MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Republicii,nr.25

,CP 300158

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 13 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 13 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str.Gavril Musicescu,nr. 14,CP 300510

Cu personal itate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 15 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 15 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Chisodei,nr 1 ,CP 300430

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 16 "TAKE IONESCU" MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "TAKE

IONESCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str București,nr 11.

CP 300064

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. str. Amforei,nr.6,CP 300660

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 19 "AVRAM IANCU" MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘ OARA,str B-dul Cetatii,nr 24,CP 300397

Cu personalitate iuridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 2 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 2

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.8,CP 300418

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Mureș,nr 6,CP 300418

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 21 "VICENTIU BABES" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str.Simion Bamutiu,nr 9,CP 300133

Cu personalitate juridică

Denumire lunga un Rate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(îocalitate superioara, localitate, str., nr, cod postai)

Statut

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 24 MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str BRÂNDUȘEI,nr .7,CP 300681

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 24

MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str BRÂNDUȘEI,nr .1.5,CP 300681

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 25 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 25

MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str

Cosminului,nr42,CP 300720

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 27 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 27 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Aleea

Corniștilor,nr 3,CP 300455

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Leonard

Nicolae,nr, 13,CP 300493

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 30

MUN.TIMISOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Artiștilor,nr. 13,CP 300685

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 6 MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Vulturilor,nr 89,CP 300151

Cu personalitate juridică

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 6 MUN TIMIȘOARA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 TIMIȘOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. Vasile

Lupu,nr.29A,CP 300152

Arondată

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA

MARIA" MUN TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 7 "SFANTA MARIA" MUN TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str. str. Ion lonescu de la Brad,nr 2,CP 300253

Cu personalitate juridică


Inspector Școlar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV


Consilier Rețea Școlară, Ec. Corina-O. NISTOR - L.INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ B-dul C.D. Loga nr. 3, 300022. Timișoara, Tel +40(0)256-305799 Fax +40(0)256-490430, *40(0)256-490429 mall.lș),t!mK^Pgmall.mm. www.Isj4mcdu.ro Operator de date cu caracter personal nr. 18818


J/ri

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Domnul Primar Nicolae Robu Domnul Viceprimar Dan Diaconu

în atenția: Serviciului Școli-Spitale

Ca urmare a propunerilor înaintate de către autoritățile administrației publice locale a Municipiului Timișoara, prin HCL nr. 462/21.11.2017 și HCL nr. 463/21.11.2017,

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (1) din OMEN nr. 5472 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de preșcolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de invatamant preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019,

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a acordat în ședința Consiliului de Administrație din 14.12.2017 avizul conform pentru proiectul de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar - an școlar 2018-2019, de pe raza Municipiului Timișoara, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic ’Ton Mincu” din Timișoara, ca modalitate de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar care să conducă la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019.

Prof. Aura Codruța Danielescu

Inspector școlar gerenal adjunct,

Prof. Francisc Halasz


Compartiment rețea școlară, plan școlarizare Ec. Corina-O. Nistor-Lăzăruică


Primăria Municipiului Timișoara          SRDC/BMD

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul : SC2017-031830 din 18.12.2^17

SCOl Corespondenta Primar

la Biroul Cabinet Primar

Am preluat de la

Firma: 15177-ISJ TIMIȘ

Cu adresa: Timișoara, Str. BD. C.D. LOGA nr.3 tel.0256 305 799 email mail.isj.timis@gmail.com

Total 1 file            Termen de rezolvare: 17.01.2018

Termen direcție: 02.01.2018

Obs. ÎNAINTARE "AVIZ CONFORM" PRIVIND ȘEDINȚA C A/l4.12.2017, CONF HCL NR. 462/21.11.2017 + 463/21.11.2017, OMEN NR. 5472

Timișoara, la 18.12.2017


Consilier/Reteent, Alina PetroviciAcest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

Județul Timiș

Primăria Municipiului Timișoara          SRDC/BMD

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S-a înregistrat cu numărul: SC2017-031639 din 15.12.2017

NW12 Corespondenta Serviciul Scoli-Spitale

Ia Serviciul Scoli-Spitale

Am preluat de la INBSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

TIMIȘ NR.14793/14.12.2017

Cu adresa: Timișoara, Str.

1            Total 13 file           Termen de rezolvare: 14.01.2018

Termen direcție: 30.12.2017

Obs. AVIZ CONFORM PENTRU UNITĂȚILE DE

t INVATAMANT PREUNIVERSITAR PRIVIND ORGANIZAREA /REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN RAZA TE /ORIALA AUAT TIMIȘOARA ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Nr. 14.793 din 14.12. 2017

Către, AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

MUNICIPIUL TIMIȘO ARA

Primarul Municipiului Timișoara Consiliu] Local al Municipiului Timișoara

AVIZ CONFORM

Având în vedere solicitarea primarului municipiului Timișoara, nr. 28.728 din 06.12.2017, cu privire la emiterea avizului conform, înregistrată la ISJ Timiș cu nr. 14.793 din 06.12.2017, s-a analizat proiectul rețelei școlare aprobat de Consiliul Local Timișoara, în ședința Consiliului de Administrație al ISJ Timiș din data 14.12. 2017, pentru anul școlar 2018-2019.

Se emite avizul conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar, privind organizarea / reorganizarea rețelei școlare din raza teritorială a U.A.T. Timișoara, care vor funcționa în anul școlar 2018-2019, cuprinse în cele 3 anexe atașate prezentei, respectiv:

 • •  Anexa nr.l - pentru unitățile de învățământ de stat din municipiul Timișoara;

 • •  Anexa nr.2 a - pentru unitățile de învățământ privat acreditat din municipiul Timișoara;

 • •   Anexa nr.2 b - pentru unitățile de învățământ privat autorizat din municipiul Timișoara.

Potrivit OMEN nr.5472/07.11.2017, art.25, pct.(5), vă comunicăm lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, centrelor de excelență și cluburilor sportive școlare din municipiul Timișoara, în vederea includerii acestora în rețeaua școlară, pentru anul școlar 2018-2019, cuprinse în cele 2 anexe atașate prezentei, respectiv:

' • Anexa 2c- pentru unitățile de învățământ conexe din municipiul Timișoara;

 • •  Anexa 2 d - pentru Centrul de Excelență Județean Timiș.

în situația în care, după începerea cursurilor, efectivele de copii și elevi ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform și s-a emis hotărâre de consiliu local, scad sub cele prevăzute la art.19, alin(l), din Legea nr. 1/2011, unitățile de învățământ respective își continuă activitatea, urmând a intra în proces de reorganizare, începând cu anul școlar următor, conform OMEN nr.5.472/07.11.2017, art.26.

Vă precizăm că potrivit art.32, alin.(3) din OMEN nr.5.472/2017 data limită impusă pentru aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, prin hotărârea consiliului local, este 1 iunie 2018.

Menționăm că potrivit art.30, alin (2) din OMEN nr.5.472/2017, ”în situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii de consiliu local/consiliu județean privind organizarea rețelei școlare există solicitări de modificare a rețelei școlare, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în afara calendarului stabilit prin prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care cooordonează învățământul preuniversitar.”


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJ., Prof. Mihaela - Dana PETROV

CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ, Ec. Corina- O. NISTOR-LĂZĂRUICĂ