Hotărârea nr. 9/2018

9/30.01.2018 privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Hotararea Consiliului Local 9/30.01.2018
privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1526 din 23.01.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Clădiri, Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 1526/23.01.2018;
Având în vedere Adresa nr. SC2017-011507/24.11.2017 a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Având în vedere adresa nr.SC2017-011507/23.01.2018 a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa nr.SC2017-011507/19.01.2018 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Clădiri, Terenuri din care reiese că notificările depuse conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 au fost soluţionate, deasemenea nu au fost depuse cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;
Având în vedere Procesul verbal nr.SC2017-5704 din 28.03.2017, încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;
Având în vedere Anexa 1 nr.SC2018-1526 din 23.01.2018 cuprinzând lista terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2003 actualizată si republicată, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a H.G. nr.896 din 29.07.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform Anexei 1.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003

Nr. SC2018-1526 din 23.01.2018

Anexă

Cu privire la identificarea și inventarierea terenurilor din domeniul privat al Municipiului Timișoara care sunt disponibile, libere de sarcini și sunt situate în intravilan, în vederea _________________aplicării prevederilor Legii nr.15/2003 pentru anul 2018_________________

Nr. crt

Nr. inventar mijloace fixe

Nr. CF conversie

Nr. Cadastral

Nr. CF vechi

Suprafața

(mP)

1.

6356

440964

A1993/1

140492

276

2.

6357

440965

A1993/2

140492

276

3

6358

440966

A1993/3

140492

276

4

6359

440967

A1993/4

140492

276

5

6360

440968

A1993/5

140492

276

6

6361

440969

A1993/6

140492

276

7

6362

440970

A1993/7

140492

276

8

6363

440971

A1993/8

140492

276

9

6364

440972

A1993/9

140492

276

10

6365

440973

A1993/10

140492

276

11

6366

440974

A1993/11

140492

276

12

6367

440975

A1993/12

140492

276

13

6368

440976

A1993/13

140492

276

14

6369

440977

A1993/14

140492

276

15

6370

440978

A1993/15

140492

276

16

6371

440979

A1993/16

140492

276

17

6372

440980

A1993/17

140492

276

18

6373

440981

A1993/18

140492

276

19

6374

440982

A1993/19

140492

276

20

6375

440983

A1993/20

140492

276

21

6376

440985

A1993/21

140492

276

22

6377

440984

A1993/22

140492

276

23

6378

440986

A1993/23

140492

276

24

6379

440987

A1993/24

140492

276

25

6380

440988

A1993/25

140492

276

26

6381

440989

A1993/26

140492

276

27

6382

440990

A1993/27

140492

276

28

6383

440993

A1993/28

140492

276

29

6384

440994

A1993/29

140492

276

30

6385

440995

A1993/30

140492

276

31

6386

440996

A1993/31

140492

276

32

6387

440997

A1993/32

140492

276

33

6388

440998

A1993/33

140492

276

34

6389

440999

A1993/34

140492

276

35

6390

441000

A1993/35

140492

276

36

6391

441001

A1993/36

140492

276

37

6392

441002

A1993/37

140492

276

38

6393

441003

A1993/38

140492

276

39

6394

441004

A1993/39

140492

276

40

6395

441005

A1993/40

140492

276

41

6396

441006

A1993/41

140492

276

42

6397

441007

A1993/42

140492

276

43

6398

441008

A1993/43

140492

276

44

6399

441009

A1993/44

140492

252

45

6400

441010

A1993/45

140492

252

46

6401

441011

A1993/46

140492

252

47

6402

441012

A1993/47

140492

252

48

6403

441013

A1993/48

140492

252

49

6404

441014

A1993/49

140492

252

50

6405

441016

A1993/50

140492

252

51

6406

441017

A1993/51

140492

252

52

6407

441018

A1993/52

140492

252

53

6408

441019

A1993/53

140492

252

54

6409

441020

A1993/54

140492

252

55

6410

441021

A1993/55

140492

252

56

6411

441022

A1993/56

140492

252

57

6412

441023

A1993/57

140492

252

58

6413

441024

A1993/58

140492

252

59

6414

441025

A1993/59

140492

252

60

6415

441026

A1993/60

140492

252

61

6416

441027

A1993/61

140492

252

62

6417

441028

A1993/62

140492

252

63

6418

441029

A1993/63

140492

252

64

6419

441030

A1993/64

140492

252

65

6420

441031

A1993/65

140492

252

66

6421

441032

A1993/66

140492

252

67

6422

441033

A1993/67

140492

252

68

6423

441034

A1993/68

140492

252

69

6424

441035

A1993/69

140492

252

70

6425

441036

A1993/70

140492

252

71

6426

441037

A1993/71

140492

252

72

6427

441038

A1993/72

140492

252

73

6428

441039

A1993/73

140492

252

74

6429

441040

A1993/74

140492

252

75

6430

441041

A1993/75

140492

252

76

6431

441042

A1993/76

140492

252

77

6432

441043

A1993/77

140492

252

78

6433

441044

A1993/78

140492

252

79

6434

441045

A1993/79

140492

252

80

6435

441046

A1993/80

140492

252

81

6436

441047

A1993/81

140492

252

82

6437

441048

A1993/82

140492

252

83

6438

441049

A1993/83

140492

252

84

6439

441050

A1993/84

140492

252

85

6440

441051

A1993/85

140492

252

86

6441

441052

A1993/86

140492

252

87

6442

441053

A1993/87

140492

252

88

6443

441054

A1993/88

140492

252

89

6444

441056

A1993/89

140492

276

90

6445

441057

A1993/90

140492

276

91

6446

441058

A1993/91

140492

276

92

6447

441059

A1993/92

140492

276

93

6448

441060

A1993/93

140492

276

94

6449

441061

A1993/94

140492

276

95

6450

441062

A1993/95

140492

276

96

6451

441063

A1993/96

140492

276

97

6452

441064

A1993/97

140492

276

98

6453

441065

A1993/98

140492

276

99

6454

441068

A1993/99

140492

276

100

6455

441069

A1993/100

140492

276

101

6456

441070

A1993/101

140492

276

102

6457

441071

A1993/102

140492

276

103

6458

441072

A1993/103

140492

276

104

6459

441074

A1993/104

140492

276

105

6460

441075

A1993/105

140492

276

106

6461

441078

A1993/106

140492

276

107

6462

441079

A1993/107

140492

276

108

6463

441080

A1993/108

140492

276

109

6464

441081

A1993/109

140492

276

110

6465

441082

A1993/110

140492

276

111

6466

441083

A1993/111

140492

276

112

6467

441084

A1993/112

140492

276

113

6468

441085

A1993/113

140492

276

114

6469

441086

A1993/114

140492

276

115

6470

441088

A1993/115

140492

276

116

6471

441087

A1993/116

140492

276

117

6472

441089

A1993/117

140492

276

118

6473

441090

A1993/118

140492

276

119

6474

441091

A1993/119

140492

276

120

6475

441092

A1993/120

140492

276

121

6476

441093

A1993/121

140492

276

122

6477

441094

A1993/122

140492

276

123

6478

441095

A1993/123

140492

276

124

6479

441096

A1993/124

140492

276

125

6480

441097

A1993/125

140492

276

126

6481

441098

A1993/126

140492

276

127

6482

441099

A1993/127

140492

276

128

6483

441100

A1993/128

140492

276

Imre Farkas................................Viceprimar

Ștefan Brihac.............................Biroul Banca de Date Urbane

Alin Moga.................................Serviciu Certificări și Autorizări

Caius Șuli..................................Șef Serviciu Juridic

Călin N. Pîrva............................Șef Birou Clădiri,Terenuri

Secretariat Tehnic: Mircea Hărăbor Ilie Dumbravă

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI

NR. SC2018-1526 din 23.01.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Ca urmare a identificării și inventarierii a terenurilor situate în Timișoara str. Ovidiu Balea, înscrise în C.F. nr.440964 - 440990; C.F. nr.440993 - 441054; C.F. nr.441056- C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100, întocmind Procesul verbal înregistrat cu numărul SC2017-5704 din 28.03.2017, de către comisia nou constituită în baza Dispoziției Primarului nr.29 din 11.01.2017, în temeiul prevederilor H.G. nr.896 din 29.07.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice;

Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doreste sa atribuie aceste parcele solicitanților care au depus cereri conform regulamentului stabilit prin HCLMT nr.193/15.11.2016.

Scopul acestei acțiuni este de a sprijini tinerii din Timișoara la edificarea unor locuințe decente cu costuri reduse, având în vedere gratuitatea terenului pe durata existenței construcției.

Parcelele înscrise în cărțile funciare mai sus menționate sunt în proprietatea Municipiului Timișoara se află situate pe str. Ovidiu Balea si au suprafata cuprinsă între 276 și 252 mp.

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportună validarea acestor parcele pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală .

PRIMAR                                 VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                FARKAS IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA

red/dact MH

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI

NR. SC2018-1526 din 23.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-1526 din 23.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarire privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Având în vedere propunerea Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, conform Anexei, de a se pune la dispoziție 128 de parcele, situate pe str. Ovidiu Balea cu suprafata cuprinsă între 276 și 252 mp, înscrise in în C.F. nr.440964 - 440990; C.F. nr.440993 - 441054; C.F. nr.441056- C.F. nr.441065; C.F. nr.441068- C.F. nr.441072; C.F. nr.441074- C.F. nr.441075; C.F. nr.441078- C.F. nr.441100, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara și pentru care in prezent nu exista revendicari sau litigii nesolutionate pe rol.

Având în vedere că din analiza acestor parcele la O.C.P.I. Timiș rezultă că acestea sunt libere de sarcini și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.15/2003.

Având in vedere avantajele acestei locatii care raspund favorabil conditiilor cerute pentru aplicarea Legii nr.15/2003.

Având in vedere cele de mai sus, validarea acestor terenuri pentru programul Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală va raspunde solicitărilor tinerilor care se încadrează în prevederile acestei legi.

DIRECTOR

ȘEF BIROU

Călin N. Pîrva


Mihai Boncea

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

red/dact MH


Cod FO 53-01,ver.1