Hotărârea nr. 87/2018

87/23.02.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.
Hotararea Consiliului Local 87/23.02.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2018-1408 din 22.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-1408 din 22.01.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-1408 din 22.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-127 din 15.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către S.C. Vivalia Real Estate S.A., prin care ne înştiinţează că S.C. BEGA INVEST S.A., cu sediul în Timişoara Calea Buziaşului nr.11/A, reprezentantă prin domnul Conac Nicolae, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr. 445796-Timişoara, în suprafaţă de 586 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum şi zone verzi;
Având în vedere, "Declaraţia" autentificată sub nr. 3190 din 20.12.2017, la Biroul Individual Notarial "Bulgăr Vlad-Ioan";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr. 445796-Timişoara, în suprafaţă de 586 m.p., care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către S.C. BEGA INVEST S.A.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum şi zone verzi.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. Bega Invest S.R.L;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018-1408 din 22.01.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

Având în vedere adresa nr.CT2018-127 din 15.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către S.C. Vivalia Real Estate S.A., prin care ne înștiințează că, S.C. BEGA INVEST S.A., cu sediul în Timișoara Calea Buziașului nr.11/A, reprezentantă prin domnul Conac Nicolae, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr.445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum și zone verzi, conform Documentației cadastrale de dezlipire, întocmită de către S.C. Pilot Cad S.R.L. și înregistrată la O.C.P.I. Timiș, sub nr.235700/2017;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.3190 din 20.12.2017, la Biroul Individual Notarial ”Bulgăr Vlad-Ioan”, de către Notar Public, Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Conac Nicolae, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.445796-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr. 11/A, înscris în C.F. nr.445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și zone verzi.

PRIMAR,                                 VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                             Farkas Imre p. DIRECTOR, Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018-1408 din 22.01.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

Având în vedere adresa nr.CT2018-127 din 15.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către S.C. Vivalia Real Estate S.A., prin care ne înștiințează că, S.C. BEGA INVEST S.A., cu sediul în Timișoara Calea Buziașului nr.11/A, reprezentantă prin domnul Conac Nicolae, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr.445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum și zone verzi, conform Documentației cadastrale de dezlipire, întocmită de către S.C. Pilot Cad S.R.L. și înregistrată la O.C.P.I. Timiș, sub nr.235700/2017;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.3190 din 20.12.2017, la Biroul Individual Notarial ”Bulgăr Vlad-Ioan”, de către Notar Public, Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Conac Nicolae, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”'proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului ”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.445796-Timișoara, a fost notată Declarația autentificată sub nr.3190 din 20.12.2017, de renunțare la dreptul de proprietate, de către proprietarul tabular.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este “pentru drum și zone verzi”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 -privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr.445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. BEGA INVEST S.A. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și zone verzi.

p.DIRECTOR,


Mihai Boncea


ȘEF BIROU,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă