Hotărârea nr. 86/2018

86/23.02.2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1
Hotararea Consiliului Local 86/23.02.2018
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care doamna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piaţa Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafeţe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.452/10.10.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.596/09.12.2014;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, Piaţa Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C.F. nr. 406513-Timişoara (conversie a C.F. nr. 5085), nr. topo. 12215, în suprafaţă de 818 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Laichici Lilica;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018-1907 din 29.01.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de

locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1

Prin adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, domna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piața Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timișoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafețe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014;

Din înscrisurile în C.F. nr.5085-Timișoara, poz.B6-7, rezultă că, apartamentul nr.1 din imobilul menționat mai sus, a fost cumpărat de către foștii chiriași, în baza Legii nr.112/1995.

Conform înscrisului în C.F. nr.406513-Timișoara, poz.B2, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.849/2009 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.596/2014, doar terenurile aflate în proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, pot face obiectul concesiunii, în vederea extinderilor construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 ;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local ;

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent construcțiilor cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C.F. nr. 406513-Timișoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, în suprafață de 818 m.p.

PRIMAR,                                VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                            Farkas Imre

p. DIRECTOR, Mihai Boncea

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018- 1907 din 29.01.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de

locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1

Având în vedere adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care domna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piața Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timișoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafețe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014;

Din înscrisurile în C.F. nr.5085-Timișoara, poz.B6-7, rezultă că, apartamentul nr.1 din imobilul menționat mai sus, a fost cumpărat de către foștii chiriași, în baza Legii nr.112/1995.

Conform înscrisului în C.F. nr.406513-Timișoara, poz.B2, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.849/2009 ;

Conform prevederilor H.C.L. nr.596/2014, doar terenurile aflate în proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, pot face obiectul concesiunii, în vederea extinderilor construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 ;

Având în vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr.1, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

Din evidențele Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Clădiri, rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele menționate mai sus, în vederea întocmirii procedurii de concesionare a terenului aferent construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent construcțiilor cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C. F. nr.406513-Timișoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, în suprafață de 818 m.p.

p.DIRECTOR,

Mihai Boncea


ȘEF BIROU, Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1