Hotărârea nr. 81/2018

81/23.02.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă", Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii de educaţie şcolară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învăţământ privat acreditat
Hotararea Consiliului Local 81/23.02.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă", Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii de educaţie şcolară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învăţământ privat acreditat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-2991/12.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-2991/12.02.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-2991/12.02.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-016388 /03.07.2017 a Asociaţiei New Millenium;
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 şi din data de 08.12.2017 ale Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara constituită în baza HCLMT nr. 309/28.07.2017;
Având în vedere Adresa cu nr. 2719/12.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2017-32207/21.12.2017, a Colegiului Tehnic Henri Coandă;
Având în vedere Hotararea nr. 318/25.10.2017, a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 al Colegiului Tehnic "Henri Coandă", Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, până la sfârsitul anului şcolar 2017- 2018, în vederea atribuirii către Asociaţia New Millenium pentru desfăşurarea activităţii de educaţie şcolară a Liceului Teoretic Millenium - unitate de învăţământ privat acreditat.

Art. 2: Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Colegiului Tehnic " Henri Coandă", Timişoara,
- Asociaţiei New Millenium Timişoara;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC2018-2991/12.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE -privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „ Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat

Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 016388/03.07.2017, a Asociației New Millenium- Liceul Teoretic Millenium prin care solicită prelungirea duratei contractului de închiriere, pentru spațiul situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, încheiat în baza HCLMT nr. 500 /22.10.2013;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 și din data de 08.12.2017 ale Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara, constituită în baza HCLMT nr. 309/28.07.2017;

Ținând cont de Hotărârea nr.318/25.10.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și de adresa nr. SC2017-32207/21.12.2017 a Colegiului Tehnic Henri Coandă ;

Având în vedere prevederile art. 20, alin.1 din Legea nr. 1/2011 educației naționale “Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea;

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „ Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

PT. ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

Nr. SC2018-2991/12.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „ Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-2991/12.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „ Henri Coandă, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditată.

Facem următoarele precizări:

Liceul Teoretic Millenium din cadrul Asociației New Millenium își desfășoară activitatea în spațiul cu suprafață de 197,00 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 cu P+2E aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timișoara. Spațiul a fost închiriat prin atribuire directă Asociației New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timișoara, pe o perioadă de 4 ani la un tarif de 2,5 lei/ lună/mp, în baza HCLMT nr. 500 /22.10.2013.

Asociația New Millenium este o organizație de persoane fizice și juridice neguvernamentală , autonomă și apolitică, înființată în temeiul OG 26/2000 și are prsonalitate juridică.

Liceul Teoretic Millenium Timisoara a fost acreditat ca unitate de învățământ preuniversitar particular, prin Ordinul nr.3824/04.05.2009 a Ministrului Educației Naționale, și este cuprins în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat acreditat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin HCLMT nr. 55/21.02.2017.

Prin adresa nr. 505/03.07.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2017-016388 /03.07.2017, Asociația New Millenium a solicitat prelungirea contractului de închiriere care a expirat la data 21.10.2017.

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011 și Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, închirierea, darea în administrare sau folosință gratuită a unui spațiu se poate face după obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale de schimbare a destinației spațiului respectiv.

Pentru schimbarea destinației spațiului utilizat de Liceul Teoretic Millenium Timisoara, Serviciul Școli-Spitale a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Timiș și Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timișoara acordul consiliilor de administrație.

Colegiul Tehnic Henri Coandă prin adresa cu nr.2904/12.10.2017 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2017-25410/12.10.2017 a transmis că, Consiliul de administrație a respins emiterea acordului de schimbare a destinației spațiului de 197, 00 mp situat la etajul II al Căminului nr.2, pentru desfășurarea activității școlare a Liceului Teoretic Millenium Timișoara.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș prin Hotărârea nr. 302 din 09.10.2017 a amânat luarea unei decizii.

În ședința din data de 01.11.2017, Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timișoara constituită în baza HCLMT nr. 261/20.12.2016 modificată și completată prin HCLMT nr. 309/28.07.2017 și HCL MT nr. 360/15.09.2017, a analizat solicitarea Asociației New Millenium, privind prelungirea contractului de închiriere, și a amânat luarea unei decizii până la primirea unui răspuns de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a revenit cu Hotărârea nr. 318/25.10.2017 a Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat schimbarea destinației spațiului din Căminul nr. 2 aferent Colegiului Tehnic Henri Coandă, pentru desfășurarea activității Liceului Teoretic Millenium Timisoara din cadrul Asociației New Millenium, pentru anul școlar 2017-2018.

În sedința din data de 08.12.2017, Comisia de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara s-a întrunit și analizat situația, invocând;

  • -    Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016, art. 4, alin. 4 privind schimbarea destinației spațiului;

  • -   faptul că spațiul este destinat activității de învățământ, Liceul Teoretic „Millenium” face parte din rețeaua de învățământ preuniversitar privat acreditat, rețea aferentă anului școlar 2017 - 2018, aprobată prin HCL nr. 55/2017;

  • -   în cazul în care nu se va încheia un nou contract de închiriere, activitatea unității de învățământ în anul școlar 2017 - 2018 va fi perturbată;

În urma analizei comisia a hotărât:

- Se va încheia contract de închiriere, după obținerea avizului favorabil de la unitatea școlară, respectiv Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Henri Coandă, pentru perioada anului școlar 2017 - 2018;

  • -   Se va recalcula chiria lunară, astfel încât să fie acoperite diferențele rezultate pentru perioada cuprinsă între data expirării termenului contractului de încheiere, respectiv 22.10.2017, până la data încheierii noului contract;

În acest sens Serviciul Școli Spitale va promova un proiect de HCL:

  • -   pentru încheierea unui contract de închiriere pentru perioada rămasă a anului școlar 2017 -2018;

  • -   Aprobare chirie lunară, astfel încât să fie acoperite diferențele rezultate pentru perioada cuprinsă între data expirării termenului contractului de încheiere, respectiv 22.10.2017, până la data încheierii noului contract.

În paralel cu cele menționate mai sus Serviciul Școli Spitale va demara procedura de promovare HCL, cu propunerea de schimbare a destinației spațiului, conform prevederilor legale, pentru perioada de după încheierea anului școlar 2017 - 2018”.

Prin adesa cu nr. 2719/12.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2017-32207/21.12.2017, Colegiul Tehnic Henri Coandă a revenit cu acordul favorabil al Consiliului de administrație privind schimbarea destinației spațiului de 197, 00 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 , pentru desfășurarea activității școlare a Liceului Teoretic Millenium Timișoara, până la sfârștul anului școlar 2017-2018.

Conform prevederilor Legii nr.1/2011 a educației naționale, art. 20, alin.1, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Menționăm că în paralel, Serviciul Școli Spitale a întocmit raportul de specialitate privind închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ”, situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 cu suprafața utilă de 197 mp, către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timișoara.

Față de cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației a spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 al Colegiului Tehnic „ Henri Coandă”, Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, până la sfârsitul anului școlar 2017- 2018, în vederea atribuirii către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

PT. ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

CONSILIER Ciucur Ioana