Hotărârea nr. 80/2018

80/23.02.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 80/23.02.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2647/06.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2647/06.02.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2647/06.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 023552/22.09.2017 a Palatului Copiilor;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 025781/17.10.2017 a Colegiului Tehnic AZUR Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.300/ 09.10.2017 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere Procesul verbal din data de 01.11.2017, al Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara;
Având în vedere art. 112, alin. 6, art. 100 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 2: Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art.1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Art. 3: La data adoptarii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 424/21.11.2017 - privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 1562 mp, situat la etajul 2 şi 3 din clădirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR, Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, - pentru desfăşurarea activităţii Palatului Copiilor Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Palatului Copiilor Timişoara;
- Colegiului Tehnic Azur;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018- 2647/06.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr.64, - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

Potrivit art.100 alin.1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, palatele copiilor sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare.

Având în vedere că Palatul Copiilor din Timișoara a funcționat în imobilul din Bv Revoluției 1989 nr.20, care a fost retrocedat;

Ținâd cont de faptul că din anul 2010, Palatul Copiilor și-a mutat activitatea la etajul 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P +3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr.64, și a utilizat spațiul în baza contractelor de comodat, încheiate cu unitatea de învățământ;

Având în vedere adresa cu nr. SC2017-023552/22.09.2017 a Palatului Copiilor Timișoara prin care a solicitat acordul privind prelungirea contractului de comodat, care a expirat la data de 31.08.2017;

Având in vedere eroarea materială cu privire la suprafața spațiului folosit de Palatul Copiilor, strecurată în Hotărârea Consiliul Local nr. 424/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordinul nr.5819 /2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3, cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, str. Calea Martirilor nr.64, -pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE Nr. SC 2018-2647/06.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr.64, - pentru desfășurarea activității

Palatului Copiilor Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-2647/06.02.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr.64, - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Clădirile și terenul în care funcționează Colegiul Tehnic AZUR, Timișoara fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Palatul Copiilor din Timișoara a funcționat în imobilul din Bv Revoluției 1989 nr. 20 care a fost retrocedat.

Potrivit art. 100 alin.1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, palatele copiilor sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare.

Din anul 2010, Palatul Copiilor și-a mutat activitatea la etajul 2 și 3 din Căminul nr. 1 cu P +3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și a utilizat acest spațiu în baza contractelor de comodat, încheiate cu unitatea de învățământ.

Contractul de comodat a exiprat la data de 31.08.2017, fapt pentru care Palatul Copiilor, prin adresa cu nr. 1523/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-023552/22.09.2017, a solicitat acordul privind prelungirea acestuia.

Solicitarea Palatului Copiilor a fost analizată în sedința din data de 01.11.2017 a Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara, care fost de acord cu solicitarea acestuia cu condiția obținerii avizului conform al Ministrului educației naționale, privind schimbarea destinației spațiului.

Având în vedere modificările legislative privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia art. 4 lit.c, art.9, art. 10 din Ordinul nr. 5819/2016 precum și art. 112, alin. 6 din Legea nr.1/2011, pentru atribuirea spațiului către Palatul Copiilor Timișoara se impune schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr.1 al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr.64.

Serviciul Școli-Spitale a solicitat Colegiului Tehnic AZUR și Inspectoratului Școlar Județean Timiș acordul consiliilor de administrație pentru schimbarea destinației spațiului descris mai sus.

Prin adresa nr. 4533/17.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-025781/17.10.2017, Colegiul Tehnic AZUR Timișoara, a comunicat că în ședința din data de 12.10.2017, Consiliul de Administrație a aprobat schimbarea destinației spațiului în suprafață de 1562 mp, etajul 2 și 3 din clădirea corp internat A pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara.

Prin Hotărârea nr.300/ 09.10.2017 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a aprobat schimbarea destinației spațiului din Caminul nr. 1 cu P+3E aferent Colegiului Tehnic AZUR Timișoara, pentru desfășurarea activități Palatului Copiilor Timișoara.

În vederea obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale, a fost adoptată Hotărârea Consiliul Local nr. 424/21.11.2017, prin care s-a aprobat propunerea de schimbare a destinatiei spatiului în suprafață de 1562 mp, situat la etajul 2 si 3 din clădirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR Timișora, Calea Martirilor nr. 64 - pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara, pe o perioadă de 4 ani.

Suprafața de 1562 mp, constând în etajele 2 si 3 din cladirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR Timisora menționată în HCLMT nr. 424/21.11.2017 este eronată, întrucât la data promovări proiectului de hotărâre nu s-a dispus de o documentație (releveele și plan de situație cu bilanț de suprafețe), aceasta fiind transmisă de Colegiului Tehnic AZUR și prevăzută în Contractul de comodat încheiat între cele două unității, fapt pentru care impune revocarea acestei hotărâri și adoptarea unei noi hotărâri de consiliul local.

Din documentația topocadastrală întocmită de SC Black Light SA Timișoara, suprafața construită la sol a Căminul nr. 1 cu P+ 3E este de 716 mp, deci suprafața construită a etajului 2 și 3 este de 1432,00 mp.

Schimbarea destinație se face pe o perioadă de 4 ani și va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației etajelor 2 și 3 cu suprafața construită de 1432 mp, din Căminul nr. 1 cu P+ 3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timișoara, Calea Martirilor nr.64, pentru desfășurarea activității Palatului Copiilor Timișoara. îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ciucur Ioana