Hotărârea nr. 797/2018

797/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Str. LUCIAN BLAGA NR.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
Hotararea Consiliului Local 797/20.12.2018
privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Str. LUCIAN BLAGA NR.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-30429/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30429/17.12.2018 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic- Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018- 30429/17.12.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexa 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate, în intravilan.
Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 578/2018 privind modificarea componentei Comisiei Mixte de Control in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b) , alin.4 lit. a) şi lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:.Se aprobă majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri stabilit pentru imobilul situat în Timişoara str.LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită după cum urmează: cu cota de 300 % pentru proprietari/coproprietari ai imobilului.

Art.2: Lista proprietarilor/coproprietarilor afectaţi de măsura majorării impozitului pe clădire menţionată la art.1 este prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

Art 3: Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa .

Art. 4: (1) Prezenta hotărâre se suspendă în situaţia în care proprietarii imobilului prezintă documente justificative emise cu dată anterioară datei de 01.01.2019, prin care atestă obţinerea autorizaţiei de construire/demolare şi începerea lucrărilor.
(2) În cazul nefinalizării lucrărilor în condiţiile şi în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, majorarea impozitului pentru anul 2019 se va aplica retroactiv proprietarilor din evidenţele fiscale de la data de 31.12.2018.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proprietarilor/coproprietarilor prevăzuţi în Anexă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2018-................../17.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. LUCIAN BLAGA NR.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

15. Descrierea situației actuale

În conformitate cu prevederile art.489 alin.(5) - (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexele 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.

Având în vedere Referatul nr..................... din ....12.2018, întocmit de către Direcția

Poliției Locale

Având în vedere constatarile Comisiei Mixte de Control conform cu aplicarea procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan anexa la HCL 314/2017, a evaluat imobilul situat in Timișoara .....si l-a incadrat la categoria clădiri neingrijite.

Ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite propunem majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. LUCIAN BLAGA NR.10

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Aplicarea prevederilor legale menționate mai sus, ar conduce la stimularea proprietarilor de clădiri neîngrijite în a-și remedia aceste probleme care afectează în mod direct noțiunea de urbanism de pe raza Municipiului Timișoara.

  • 3. Alte informații

În cazul în care proprietarul este decedat la data intrării în vigoare a hotărârii, se aplică succesorilor in drepturi majorarea cu 300 % a impozitului.

  • 4. Concluzii

În consecință, considerăm oportună emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019 pentru imobilul situat in Timisoara, str. LUCIAN BLAGA NR.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV ARH.CIURARIU SORIN

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

NR. SC2018-.............../17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str.

LUCIAN BLAGA NR.10, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-............/17.12.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, Str. LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite, prin care se propune:

Aprobarea majorării cu 300 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, Str.LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite;

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexele 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.

Având în vedere Referatul nr..................... din ....12.2018, întocmit de către Direcția

Poliției Locale

Având în vedere constatarile Comisiei Mixte de Control conform cu aplicarea procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan anexa la HCL 314/2017, a evaluat imobilul situat in Timișoara Str. LUCIAN BLAGA NR.10 si l-a incadrat la categoria clădiri neingrijite.

Ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite propunem majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, str. LUCIAN BLAGA NR.10

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, în cu anul 2019, pentru imobilul situat în Timisoara, Str. LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIER


ARH. CIURARIU SORIN