Hotărârea nr. 794/2018

794/20.12.2018 privind majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Timisoara, Str. B-DUL GEN. IOAN DRAGALINA NR. 29, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
Hotararea Consiliului Local 794/20.12.2018
privind majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Timisoara, Str. B-DUL GEN. IOAN DRAGALINA NR. 29, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-30510/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30510/17.12.2018 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 30510/17.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018-30510/17.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexa 1b la Hotararea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate, in intravilan;
Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 578/2018 privind modificarea componentei Comisiei Mixte de Control in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin.4 lit. a) si lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri stabilit pentru imobilul situat in Timisoara, str. B-DUL GEN. IOAN DRAGALINA NR. 29, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita dupa cum urmeaza: cu cota de 400 % pentru proprietari/coproprietari ai imobilului.

Art. 2: Lista proprietarilor/coproprietarilor afectati de masura majorarii impozitului pe cladire mentionata la art.1 este prezentata in Anexa la prezenta hotarare

Art. 3: Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa.

Art. 4: (1) Prezenta hotarare se suspenda in situatia in care proprietarii imobilului prezinta documente justificative emise cu data anterioara datei de 01.01.2019, prin care atesta obtinerea autorizatiei de construire/demolare si inceperea lucrarilor.
(2) In cazul nefinalizarii lucrarilor in conditiile si in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, majorarea impozitului pentru anul 2019 se va aplica retroactiv proprietarilor din evidentele fiscale de la data de 31.12.2018.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Proprietarilor/coproprietarilor prevazuti in Anexa;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI