Hotărârea nr. 79/2018

79/23.02.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării
Hotararea Consiliului Local 79/23.02.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018 - 2810/08.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -2810/08.02.2018, al Serviciului Şcoli Spitale;
Având în vedere avizul din data de 08.02.2018, al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 / 2810/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educaţia naţională, art. 112, alin (6);
În conformitate cu art.7 din Anexa la Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 - C1, situată în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Liceului Teoretic "Bartok Bela";
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 -      /of-Ol-IdI#

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura

Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2810/08.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării,

Facem următoarele precizări:

în prezent, Grădinița cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic „Bartok Bela”, situată în str. luliu Maniu nr. 42, înscrisă în CF 444491 Timișoara, funcționează cu două corpuri de clădire cu numere cad 4444921 - CI și 444491 - C2, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara. Corpul de clădire CI este într-o stare avansată de degradare fizică și nu mai poate fi folosit pentru desfășurarea activităților de învățământ preșcolar.

Conducerea Liceului Teoretic „Bartok Bela” prin adresa cu nr. 3272/19.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2017-26257/23.10.2017, ne-a adus la cunoștință faptul că este beneficiarul unui proiect al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, prin care construiesc și renovează clădiri ale grădinițelor. Pentru a beneficia de această oportunitate conducerea Liceului Teoretic „Bartok Bela” a solicitat demolarea corpului de clădire cu nr. cad. 444491- CI, în vederea edificării unei noi construcții de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, cu finanțare de la Fondul Bethlen Gabor S.A. cu sediul în Budapesta.

Prin adresele emise de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România nr. 862/31.10.2017 și 144/22.01.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 027183/01.11.2017 și nr. SC2018-001603/23.01.2018, se solicită de asemenea demolarea clădiri CI cu nr. cad. 444491- CI, în vederea edificării unei noi construcții de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, cu finanțare de la Fondul Bethlen Gabor S.A. cu sediul în Budapesta și semnarea unui document legal între Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar și finanțatorul investiției.

Pentru susținerea demolării, din punct de vedere tehnic, a clădiri CI cu nr. cad. 444491- CI, conducerea Liceului Teoretic „Bartok Bela” prin adresele nr. 3656/11.12.2017 și nr. 3749/21.12.2017, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 030887/11.12.2017 și nr. 032293/22.12.2017, a transmis argumentele specialiștilor în domeniu prin „Expertiza tehnică” și „Memoriul justificativ, privind demolarea construcției”.

Având în vedere cele expuse mai sus, pentru a edifica o nouă construcție este necesară demolarea celei vechi, respectiv a corpului CI. în acest sens este necesară schimbarea de destinație cu respectarea prevederilor legale:

- Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă - art. 7:

“în cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat”;

- Legea nr. 1/2011 privind educația națională , art. 112:

Alin.(6): Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale.

Prin Hotărârea nr. 377/14.12.2017, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a aprobat schimbarea destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării.

Conform adresei cu nr. 417/07.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 002774/07.02.2018, Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Bartok Bela”, a fost de acord cu demolarea corpului de clădire CI.

Menționăm faptul că în urma obținerii avizului conform de la Ministerul Educației Naționale pentru schimbarea destinației clădirii CI, se va promova un proiect de hotărâre pentru schimbarea destinației și trecerea imobilului nr. Cad 444491 - CI din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, în vederea demolării.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Consilier
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 - £SIO 0%- 2ol<£

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 — CI, situată în str. luliu Maniu nr.

42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării

în prezent, Grădinița cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic „Bartok Bela”, situată în str. luliu Maniu nr. 42, înscrisă în CF 444491 Timișoara, funcționează cu două corpuri de clădire cu numere cad 4444921 - CI și 444491 - C2, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara. Corpul de clădire CI este într-o stare avansată de degradare fizică și nu mai poate fi folosit pentru desfășurarea activităților de învățământ preșcolar.

Având în vedere adresa Liceului Teoretic „Bartok Bela” cu nr. 3272/19.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2017-26257/23.10.2017, prin care ni se aduce la cunoștință faptul că este beneficiarul unui proiect al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, prin care construiesc și renovează clădiri ale grădinițelor, și se solicită demolarea clădirii CI.

Având în vedere adresele Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România nr. 862/31.10.2017 și 144/22.01.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 027183/01.11.2017 și SC2018-001603/23.01.2018, prin care se solicită, de asemenea, demolarea clădiri CI cu nr. cad. 444491- CI, în vederea edificării unei noi construcții de către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, cu finanțare de la Fondul Bethlen Gabor S.A. cu sediul în Budapesta.

Pentru demolarea clădirii CI este necesară schimbarea destinației acesteia, conform cu prevederile Ordinului nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă - art. 7.

Față de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii cu regim de înălțime parter, în suprafață de 193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timișoara, cu nr. Cad 444491 - CI, situată în str. luliu Maniu nr. 42, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 10 din structura Linului Teoretic Bartok Bela, în vederea demolării.                                                   !   /'

PRIMAR


Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu