Hotărârea nr. 782/2018

782/20.12.2018 privind majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Timisoara, Str. DACILOR NR.7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
Hotararea Consiliului Local 782/20.12.2018
privind majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Timisoara, Str. DACILOR NR.7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-30497/17.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30497/17.12.2018 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30497/17.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexa 1b la Hotararea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate, in intravilan.
Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 578/2018 privind modificarea componentei Comisiei Mixte de Control in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b) , alin.4 lit. a) si lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:.Se aproba majorarea in anul 2019 a impozitului pe cladiri stabilit pentru imobilul situat in Timisoara str.DACILOR NR.7 , ca urmare a constatari starii tehnice de cladire neingrijita dupa cum urmeaza: cu cota de 400 % pentru proprietari/coproprietari ai imobilului.

Art.2: Lista proprietarilor/coproprietarilor afectati de masura majorarii impozitului pe cladire mentionata la art.1 este prezentata in Anexa la prezenta hotarare.

Art 3: Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa.

Art. 4: (1) Prezenta hotarare se suspenda in situatia in care proprietarii imobilului prezinta documente justificative emise cu data anterioara datei de 01.01.2019, prin care atesta obtinerea autorizatiei de construire/demolare si inceperea lucrarilor.
(2) In cazul nefinalizarii lucrarilor in conditiile si in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, majorarea impozitului pentru anul 2019 se va aplica retroactiv proprietarilor din evidentele fiscale de la data de 31.12.2018.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Proprietarilor/coproprietarilor prevazuti in Anexa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-................../17.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în

Timișoara, Str. DACILOR NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu prevederile art.489 alin.(5) - (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexele 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.

Având în vedere Referatul nr..................... din ....12.2018. întocmit de către Direcția

Poliției Locale

Având în vedere constatarile Comisiei Mixte de Control conform cu aplicarea procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan anexa la HCL 314/2017, a evaluat imobilul situat in Timișoara si l-a incadrat la categoria clădiri neingrijite.

Ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite propunem majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri. începând cu anul 2018. pentru imobilul situat in Timisoara. str. DACILOR NR.7

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Aplicarea prevederilor legale menționate mai sus. ar conduce la stimularea proprietarilor de clădiri neîngrijite în a-și remedia aceste probleme care afectează în mod direct noțiunea de urbanism de pe raza Municipiului Timișoara.

  • 3. Alte informații

În cazul în care proprietarul este decedat la data intrării în vigoare a hotărârii, se aplică succesorilor in drepturi majorarea cu 400 % a impozitului.

  • 4. Concluzii

În consecință. considerăm oportună emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019 pentru imobilul situat in Timisoara, str. DACILOR NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV

ARH.CIURARIU SORIN

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-.............../17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. DACILOR NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-............/17.12.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, Str. DACILOR NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite, prin care se propune:

Aprobarea majorării cu 400 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, Str.DACILOR NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite;

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 228/ 24.04.2018 au fost modificate cotele de majorare a impozitului care se aplica incepand cu anul 2018 precum si Anexele 1b la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.

Având în vedere Referatul nr..................... din ....12.2018, întocmit de către Direcția

Poliției Locale

Având în vedere constatarile Comisiei Mixte de Control conform cu aplicarea procedurii cadru privind majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan anexa la HCL 314/2017, a evaluat imobilul situat in Timișoara Str. DACILOR NR.7 si l-a incadrat la categoria clădiri neingrijite.

Ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite propunem majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri, în anul 2019, pentru imobilul situat in Timisoara, str. DACILOR NR.7

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri, în cu anul 2019, pentru imobilul situat în Timisoara, Str. DACILOR NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIER


ARH. CIURARIU SORIN