Hotărârea nr. 78/2018

78/23.02.2018 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.4 din 08.01.2018 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţă de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuinţe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. şi case tip LC - 36 buc. şi aprobarea modelului contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 78/23.02.2018
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.4 din 08.01.2018 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţă de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuinţe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. şi case tip LC - 36 buc. şi aprobarea modelului contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2524/05.02.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2524/05.02.2018 a Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul din data de 05.02.2018 al Serviciului Juridic, Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2524/05.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr.18/02.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CT2018-000477/02.02.2018;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.4/08.01.2018, care va avea următorul conţinut: "Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţă de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuinţe individuale pe credit ipotecar în regim de înălţime P+M".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018-2524/05.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 din H.C.L.M.T. nr.4/2017 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara

Având în vedere adresa Agenției Naționale pentru Locuințe cu nr. 18/02.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CT2018-000477/02.02.2018, cu privire la adaptarea realistă și în conformitate cu legislația în vigoare a dezvoltării amplasamentului de locuințe cu credit ipotecar pe terenul situat în Chișoda identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, considerăm oportună modificarea H.C.L.M.T. nr. 4/2018 în sensul nespecificării numărul de locuințe individuale și tipul acestora.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-2524/05.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea art. 1 din H.C.L.M.T. nr.4 din 08.01.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului

între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M.T. nr.4 din 08.01.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit ipotecar: case tip HC - 23 buc., case tip TS - 28 buc. și case tip LC - 36 buc. și aprobarea modelului contractului între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Timișoara;

Prin adresa Agenției Naționale pentru Locuințe cu nr. 18/02.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CT2018-000477/02.02.2018, aceștia solicită sprijinul pentru adaptarea realist și în conformitate cu legislația în vigoare a amplasamentului de locuințe pe credit ipotecar pe terenul situate în localitatea Chișoda identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177.

Astfel, din eroare, la nivelul proiectării inițiale, s-a considerat că terenul este situat în intravilanul municipiului Timișoara și s-a operat cu parcele de teren aferente caselor cu suprafața de sub 350 mp, sub cerințele A.N.L. în legătură cu implementarea unor astfel de locuințe în mediul rural unde sunt impuse suprafețe de minim 350 mp. Ca urmare alocarea unei suprafețe mai mari pentru fiecare unitate locativă presupune implicit reducerea numărului de case.

De asemenea având în vedere că tipul locuințelor care urmează a se construi sunt opțiunea clienților programului, există posibilitatea ca un anumit tip să fie mai solicitat în detrimental celorlalte.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L.M.T. nt.4/08.01.2018 cu următorul conținut ”Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în în localitatea Chișoda, în suprafață de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuințe individuale pe credit ipotecar în regim de înălțime P+M”, privind îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR,

Mihai Boncea


Pt. ȘEF BIROU,

Simona Bălan