Hotărârea nr. 77/2018

77/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 77/23.02.2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 30439/5.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30440/5.12.2017 al Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 9.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30440/5.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) şi i);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.99/04.07.2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/25.04.2006;
Având în vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.143/2016 şi nr. 454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) şi art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Oportunitate, Caietul de sarcini, Acordul Cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara .
Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
- Anexa 1 "Studiul de oportunitate";
- Anexa 2 "Caietul de sarcini şi anexele la acesta (1- 8)"
- Anexa 3 "Acordul Cadru şi Contractul Subsecvent".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini Acordului Cadru și Contractului Subsecvent privind gestiunea delegată a serviciului de ”Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara”

A\ând în vedere Expunerea de motive nr SC2017-30439/5,12,2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotăiâre, prin care se propune aprobarea Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara” Facem următoarele precizări:

Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locald’. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora

Potrivit Art. 11 alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare alocalităților, cu modificările și completările ulterioare;Jndiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotăiâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul se sarcini-cadru elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Potrivit art.10 din O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități publice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Neexisâid baza tehnico- materială necesară, varianta gestiunii directe implică cheltuieli considerabile , implicit alegerea acestei variante este mai puțin fezabilă altor alternative.

Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin gestiune delegată este mai avantajoasă în raport cu prima variantă, deoarece nu necesită investiții majore în baza tehnico-materială, operatorul vine cu personal calificat, experiență în efectuarea unui astfel de activități preluând astfel și majoritatea riscurilor. In desfășurarea activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție , Operatorul va respecta Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL 143/2016 și HCL454/21.11.2017

Deținerea de către operator a certificării SR EN ISO: 9001, SR EN ISO 14001 constituie o garanție privind calitatea și eficiența serviciilor prestate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Contractul cadru și Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului "Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara”” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚIpADMINISTRATIVE GARC FtW^TARA

CONSILIER

Eugenia Panit

Cod FO53-01,Ver.l

ANEXA 1 la HCL........../.

STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara”

CUPRINS

Capitolul 1

Capitolul 2

- Prezentare generală

Situația actuală a Serviciului de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție, și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara

Capitolul 3

Capitolul 4

 • 4.1.

 • 4.2.

 • 4.3.

 • 4.4.

 • - Cadrul legal

 • - Fezabilitatea gestiunii delegate

 • - Fezabilitatea tehnică

 • - Fezabilitatea economico-financiară

 • - Aspecte de ordin social și de protecție a mediului

 • - Identificarea și alocarea riscurilor

Capitolul 5

Capitolul 6

- Stabilirea soluției optime de gestiune

- Durata estimată a contractului și termenul previzibil pentru

Capitolul 7

încheierea acestuia

- Finanțarea activității delegate

Capitolul I PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pe raza municipiului Timișoara

Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată și actualizată.

Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, „deratizarea și dezinsectia instituțiilor publice, a locuințelor, a spațiilor comerciale și de alimentație publica, a unităților de service și producție;”, conform art.3 alin.l lit. d din O.G. nr.71/2002.

Principiile de organizare și funționare a serviciului de deratizare, dezinsecție și dezinfecție sunt următoarele:

 • a)  protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Descrierea activităților din cadrul serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerea acestora la un nivel numeric redus.Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor și amediului ambient.

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire si combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014

Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii și stabilirea de repere oportune, menite să asigure serviciile de salubrizare pentru activități de deratizare, dezinsecție, dezinfecție de care va beneficia populația din Municipiul Timișoara.

Capitolul II

SITUAȚIA ACTUALĂ A GESTIUNII SEVICIILOR DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Domeniul public al Municipiul Timișoara ce urmează să fie supus tratamentelor de Deratizare, dezinsecție, și dezinfecție cuprinde următoarele suprafețe:

Nr.

Crt.

Obiectivul

Suprafața (mii mp)

Internă

externă

1

Instituții publice, sportive, culturale din subordinea Municipiului Timișoara

12,59

4,85

2

Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timișoara

1.952,27

3

Locurile dejoacă din Municipiul Timișoara

91,93

4

Canalul Bega, bălțile, lacurile și ștrandurile ce aparțin Municipiului Timișoara

243,60

5

Aliniamentele stradale

7.942,77

TOTAL      SUPRAFAȚA      SUPUSĂ

TRATAMENTELOR TERESTRE

12,59

10.235,42

6

Tratamentele aeriene pe suprafața Municipiului

Timișoara (13.372,61 ha)

m.T26,W

Având în vedere faptul că procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pe raza Municipiului Timișoara, inițiata in 2014 a fost finalizată abia in luna august a anului curent întrucât aceasta a fost contestantă în prima faza la Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Prin Decizia nr. 2925/C5/3427 din data de 24.11.2014 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a dispus trimiterea spre soluționare a contestației nr. 7440/30.10.2014, către Tribunalul București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal, înregistrată în dosarul nr. 41319/3/2014 litigiu privind achizițiile publice declinate”.

De asemenea, amintim că din anul 2014 au mai fost efectuate lucrări de dezinsecție pe domeniul public al Municipiului Timișoara doar in regim de urgenta si pentru a acoperii cele mai stringente nevoi ale populației, insuficiente pentru a acoperi nevoile orașului, limitându-se doar la cate un contract pana la limita de 30.000 euro. Acest lucru a generat o situație de disconfort care a fost resimțită de întreaga populație a municipiului, aceasta arătându-și nemulțumirea prin nenumărate sesizări și îngrijorări vis-a-vis de sănătatea publică. Perioada lungă în care nu au fost executate activitati de dezinsecție și deratizare a creat o situație care duce la riscul apariției unor focare de infecție și a unor boli în rândul populației. în mod special sunt expuși copiii și persoanele în vârstă, care sunt mai vulnerabili la atacurile insectelor, precum căpușele și țânțarii. Pe lângă țânțari și căpușe s-au înmulțit masiv muștele și viespile.

Obiective urmărite prin acest demers:

Primăria Municipiului Timișoara urmărește ca prin delegarea gestiunii activitățiilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare să realizeze următoarele obiective și cerințe:

Securitatea serviciilor furnizate/prestate;

Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

Adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale;

Accesul liber la servicii și informațiile referitoare la acestea;

Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul nostru;

Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor;

Rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localității, generate de problematica în cauză;

Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitor la salubrizarea localităților;

 • -  Necesitatea modernizării și asigurării unor servicii publice de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție eficiente și dc calitate;

 • -   îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

Gestionarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

In prestarea serviciului operatorul de deratizare, dezinsecție dezinfecție se urmăresc pașii:

 • - Cunoașterea zonei și a locului unde se execută deratizarea, dezinsecția si dezinfecția

 • - Stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecția si dezinfecția;

 • - Determinarea nivelului de infestare;

 • - Stabilirea substanțelor, și a concentrațiilor pentru combaterea dăunătorilor din zona propusă spre deratizarea, dezinsecția si dezinfecția ca tratamentele aplicate să nu aibă remanență ridicată deoarece ajung foarte repede în apă și sol unde persistă apoi ca elemente poluante;

 • - Instruirea operatorilor DDD care execută deratizarea, dezinsecția, dezinfecția , verificarea în urma tratamentelor aplicate, eficiența acestora și riscul de reinfestare, risc care se datorează pe de o parte apariției insectelor și larvelor netratate, iar pe de altă parte insectelor adulte care migrează din zonele învecinate sau ieșirii acestora din locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit în urma tratamentelor aplicate sub formă de aerosoli reci sau ceață caldă

Capitolul III

CADRUL LEGAL

Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de deratizarea, dezinsecția si dezinfecția pe raza municipiului Timișoara este următorul:

în baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002 organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

Consiliul Local, în exercitarea acestui drept, are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Legislația în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentată de LegealOl/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, care stipulează că:

Art.6. (1) „Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților...”

Potrivit Art. 11 alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare alocalităților, cu modificările și completările ulterioare:„Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentu l-cadru al serviciului de salubrizare și caietul se sarcini-cadru elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Potrivit art. 10 din O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art. 10 alin.(3) din O.G. nr.71/2002, desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități publice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

 • 1. Gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 • -  dotarea cu utilaje specifice fiecărei activități din cadrul serviciului;

 • -  suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului;

 • -  asigurarea și amenajarea unui sediu în care să se desfășoare activitatea;

 • -  costuri de personal pentru realizarea activităților de salubrizare;

 • -  necesitatea obținerii licenței pentru efectuarea activităților de salubrizare- conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Există riscul, în situația delegării directe, de a nu se obține licența ANRSC de către operatorul înființat sub autoritatea publică locală, Municipiul Timișoara fiind obligat, într-un termen foarte scurt, să organizeze o procedură de achiziție publică;

 • 2. Gestiunea delegată prezintă avantajul încheierii contractului de servicii de valori relativ mari, posibilitatea amortizării investițiilor pe parcursul derulării contractului, tarife ofertate optime, raport optim dintre tarife ( mici) și calitate (ridicată) a serviciilor.

Potrivit art. 29 alin.6 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, drepul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, în schimbul unei redevențe.

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, autoritatea administrației publice locale, semnatară a contractului de delegare a gestiunii, își păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla (art. 14)

 • a) modul de respectare și de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

 • d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate;

 • e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

Capitolul IV

FEZABILITATEA GESTIUNII DELEGATE

4.1. Fezabilitatea tehnică

Municipiul Timișoara are o suprafață de cca 13.372,61 ha, iar activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor efectua la obiectivele menționate atât în interior, cât și la exterior:

Obiectivele și suprafețele de pe domeniul public al Municipiului Timișoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative a municipiului și totodată ca urmare a modificării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

Operatorul trebuie să aibă experiență în domeniu și să fîe dotat cu utilaje specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în conformitate cu caietul de sarcinii și legislația în vigoare.

Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru).

Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare, de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muște, gândaci, căpușe, etc), ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs.

Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local, cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de până la 30 zile.

Standarde de performanță tehnică și specificații tehnice de calitate

Calitatea serviciilor prestate este în strânsă corelație cu:

 • >  pregătirea profesională a personalului de specialitate;

 • >  calitatea și eficiența utilajelor și echipamentelor;

 • >  calitatea și eficiența substanțelor utilizate.

Pentru realizarea la standarde de calitate a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare operatorul trebuie să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa 7 la caietul de sarcini.

în vederea urmăririi și.respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure

 • a)  gestiunea serviciilor conform prevederilor contractuale;

 • b)  evidența clară și corectă a utilizatorilor

 • c)   înregistrarea activităților privind măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate;

 • d)   înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Deținerea de către operator a certificării SR EN ISO: 9001, SR EN ISO: 14001, constituie o garanție privind calitatea și eficiența serviciilor prestate.

Starea tehnică a facilităților existente

Pentru realizarea calității superioare a activității lor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, autoritatea publică locală pune la dispoziția operatorului suprafețele conform tabelului prezentat la capitolul II, iar operatorul va menține în stare perfectă de funcționare utilajele pentru a putea interveni în cel mai scurt timp .Informații tehnice generale din prezentul studiu detaliate și în caietul de sarcini.

 • 4.2. Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii și stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate.

Prin delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se urmărește reducerea costurilor și eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timișoara, de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani și orientarea spre alte activități. Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului Timișoara nu dispune de organizarea necesară, de un număr suficient de personal calificat și baza tehnico-materială în domeniu pentru a putea gestiona direct această activitate

4.2.1 Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza delegării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din municipiul Timișoara, constau în:

 • a) prin derularea procedurii de licitație deschisă se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim între preț (mic) și calitate (ridicată) a serviciilor;

 • b) posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării serviciilor la termenele stabilite în contract, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

 • c)  parametrii serviciilor vor fi clar definite în contract sau caietul de sarcini.

 • d) Eficientizarea utilizării fondurilor publice;

în Municipiul Timișoara, activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public s-au desfășurat de către un operator pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului salubrizare pentru activitatea de combatere a vectorilor, dăunătorilor avind ca obiect deratizare, dezinsecție, dezinfecție și delarvizare, prin concesiune nr. SC2006-15308/28.07.2006 a cărui durată a expirat la data 30.01.2014.

Următoarea licitație a fost contestată în instanță, litigiul derulându-se pe o perioadă de 3 ani, timp în care Primăria Municipiului Timișoara a achiziționat servicii de dezinsecție și deratizare doar în limita a 30.000 euro și doar pentru a asigura minimul de confort populației.

Conform datelor deținute de Primăria Municipiului Timișoara, situația cheltuielilor bugetare pe anii 2011- 2013 pentru de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public, se structurează astfel:

 • 2011 - 4.685.332,79 lei cu T.V.A.;

 • 2012 - 4.674.659,12 lei cu T.V.A.;

 • 2013 - 5.063.490,64 lei cu T.V.A.;

Total: 14.423.482,55 lei cu T.V.A.

Argumente juridice:

Instituția noastră deține controlul, intervenția directă și imediată asupra acestui domeniu de activitate;

Orice incident care se petrece pe suprafețele ce fac obiectul delegării de gestiune și care are ca efect implicații materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara transferând total această obligație. Se vor evita eventualele conflicte (potențiale cereri de chemare în judecată, contestații, etc.) care pot interveni cu operatorii privați;

Argumente tehnice:

- Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public (sesizări, reclamatii, urgențe)

 • -  Se va asigura monitorizarea vectorilor în vederea determinării suprafețelor ce necesită tratament cu prioritate;

 • - Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin biroul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara impune organizarea fronturilor de lucru, frecvența, simultaneitatea si verifică desfășurarea lucrărilor pe toată durata prestării;

4.3. Aspecte de ordin social și de protecție a mediului

Conform art. 5 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare, principalele activități edilitar-gospodărești specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiului, trebuie să asigure următoarele:

Realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la creșterea de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței activităților de Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție. Organizarea acestor activității au scopul să satisfacă nevoile populației precum și realizarea acestora, cu costuri minime și de o calitate superioară, pe o suprafață cât mai mare, creșterea operativității in executarea la timp a lucrărilor si nu in ultimul rând al calitatii lucrărilor;

Intervenția în cel mai scurt timp în cazul în care apar situații neprevăzute.

Totodată în conformitate cu O.U.G nr. 195/29.01.2006, privind reglementarea protecției mediului, Consiliul Local al Municipiului Timișoara are responsabilitatea și obligația de a asigura un mediu sănătos pentru toți locuitorii din Municipiul Timișoara.

în desfășurarea activității este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos. Aceste activități trebuie să asigure:

Satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale și creșterea calității vieții;

- Administrarea unității administrativ-teritoriale în interesul comunității locale;

Ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

Protejarea domeniului public și punerea în valoare a acestuia;

Protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare

 • 4.4. Analiza delegării. Identificarea și alocarea riscurilor

Indicatorii de performanță ai serviciului

Evaluarea și monitorizarea serviciului de salubrizare în Municipiul Timișoara se va realiza în baza indicatorilor de performanță ai serviciului prevăzuți în regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor fi precizați în caietul de sarcini și vor fi anexați contractului de delegare a serviciului către prestator.

Autoritatea administrației publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și respectarea legislației în vigoare referitoare la serviciul de dezinsecție,dezinfecție și deratizare.

în conformitate cu art. 125 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităților, indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a. continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b. atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este

responsabilă;

 • c. prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d. adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e. excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f. respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății

populației;

 • g. implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și

securității muncii.

Conform art. 126 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităților, indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a.  măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c.  menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor;

 • d.  soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare trebuie să asigure respectarea prevederilor contractuale prin:

 • -   înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate,

 • -   înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Pentru serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare indicatorii de performanță propuși sunt:

Nr.

crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

Indicator

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ TEHNICI

1.

Serviciul de dezinsecție

(valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări comandate) xlOO

%

100

2.

Serviciul de dezinfecție

(valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări comandate) xlOO

%

100

3.

Serviciu de deratizare

(valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări propuse) xlOO

%

100

2

RECLAMAȚII ȘI SESIZĂRI

2.1

Numărul de sesizări scrise soluționate raportat la numărul total de sesizări scrise privind calitatea lucrărilor executate

(nr sesizări soluționate/ nr sesizări inregitrate) xlOO

%

96

2.2

Numărul de sesizări scrise justificate privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

(nr sesizări verificate/ nr sesizări inregitrate) xlOO

%

0

Indicatorii de performanță menționați la punctul 1 al tabelului de mai sus se calculează ca raport dintre cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată și cantitatea valorică de lucrări comandată de către autoritatea contractantă xl 00

Pentru indicatorii de performanță menționați la punctul 2 al tabelului de mai sus se vor putea aplica penalități astfel:

2.1 - pentru nerezolvarea în termen a reclamațiilor scrise justificate privind calitatea lucrărilor executate- avertisment. La cumularea unui număr de maxim 5 avertismente pe parcursul unui an calendaristic se va calcula operatorului o sancțiune de 0,01% din valoarea comenzii aferente lunii în care au fost acumulate cele 5 avertismente.

2.2- orice nerespectare a obligațiilor prevăzute în licența de operare constatate de organele abilitate, atrage după sine rezilierea contractului.

Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare pentru activitățiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se precizează în caietul de sarcini și în contractul de delegare a gestiunii activității.

INDICATORI

TRIMESTRUL

TOTA

L

AN

I

II

III

IV

1. Indicatori generali

1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție

a) numărul de  contracte încheiate, pe

categorii de utilizatori, raportat     la

numărul de solicitări;

100%

100%

100%

100%

100%

b) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție,deratizare ,raportat la numărul de contracte încheiate;

0

0

0

0

0

1.2. Măsurarea și gestiunea cantității serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și prestate

a) numărul de operațiuni de deratizare, dezinsecție, dezinfecție ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100%

100%

100%

100%

100%

b) numărul anual de sesizări din partea Agenției de protecția mediului;

0

0

0

0

0

c) numărul anual de sesizări din partea Direcției de sănătate publică;

0

0

0

0

0

d) numărul de reclamații privind valorile facturate, pe tipuri de activități ;

0

0

0

0

0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la       valoarea totală a

facturilor emise

100%

100%

100%

100%

100%

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activități

0

0

0

0

0

1.3.    Calitatea serviciilor de deratizare,

dezinsecție, dezinfecție prestate

a) numărul de reclamații privind parametrii de                                   calitate

ai serviciului, pe tipuri de utilizatori și tipuri de activități

0

0

0

0

0

b) numărul de reclamații la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamații

100%

100 %

100%

100%

100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor și a parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activități;

0

0

0

0

0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condițiilor și clauzelor contractuale

0

0

0

0

0

2. Indicatori garantați

2.1. Indicatori garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către    operator    a

obligațiilor din licență

0

0

0

0

0

Indicatori generali

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele A.N.R.S.C și Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații

0

0

0

0

0

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalități contractuale:

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri     datorate     nerespectării

condițiilor de aplicare de către operator a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare .

0

0

0

0

0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micșorarea valorii facturilor

0

0

0

0

0

2.3 Indicatori de calitate exprimați prin parametri tehnici realizați

 • a) grad de infestare cu rozătoare înainte de efectuarea lucrărilor de deratizare

 • b) grad de infestare cu rozătoare după efectuarea lucrărilor de deratizare

mare moderat

moderat mic

moderat mic

moderat mic

mic

 • c) grad de infestare înainte de efectuarea lucrărilor de dezinsecție

 • d) grad de infestare după efectuarea

mare moderat

moderat mic

moderat mic

moderat mic

mic

lucrărilor de dezinsecție

Delegarea gestiunii trebuie să se realizeze fie prin organizarea procedurii de concesiunarea a serviciului public prin licitație deschisă, fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitație publică deschisă încheind un contract de achiziție publică sau un acord cadru

Avantajele delegării de gestiune prin concesiune sunt:

 • •   Contractul de delegare poate fi încheiat pe o durată de 5 ani

 • •   Riscurile de operare sunt transferate către concesionar

 • •   Asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului, cu respectarea condițiilor obligatorii de mediu si de poluare:

 • •   Suplimentarea eventualelor investiții pe parcursul rerulării contractului pentru înoirea parcului de utilaje este în sarcina concesionarului (operatorului);

Dezavantajele delegării de gestiune prin concesiune sunt:

 • •    Durată mare de timp pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public

 • •    Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate;

 • •    Valoarea plăților în timp este influențată de rata inflației

Avantajele delegării de gestiune prin achiziție publică de servicii

 • •   Durată de timp redusă necesară pentru atribuirea contractului de achiziție - acord cadru

 • •   Experiență în utilizarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ a acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice .(HG395/2016)

Dezavantajele delegării de gestiune prin achiziție publică de servicii

 • •   Contractul de delegare a gestiunii se poate încheia pe o perioadă de lan, acordul cadru pe maxim 4 ani

 • •   Riscul de a nu exista ofertanti interesați.

Capitolul V

STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE GESTIUNE

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Având în vedere aspectele tehnice, sociale și financiar-economice menționate mai sus, colectivul de coordonare și supervizare desemnat în vederea delegării serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara propune delegarea de gestiune prin achiziție publică de servicii', procedura de atribuire licitație deschisa -criteriul de atribuire fiind “ prețul cel mai mic”

Colectivul de coordonare si supervizare a delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara, este format din:

Președinte: Imre Farkas- viceprimar

Membrii: l.Garofița Mara- Sef birou Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție si Activități Administrative

 • 2.Eugenia Paniti- consilier

 • 3. Alexandra Pintea- consilier

 • 4. Sorina Condan- inspector de specialitate

Capitolul VI

DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Durata gestiunii delegare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezatizare, dezinsecție, dezinfectie pe domeniul public al Municipiului Timișoara este de 4 ani.

împreună cu aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității de gestionare a serviciului salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție de pe raza municipiului Timișoara, se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara, caietul de sarcini prin care se va stabili modurile de organizare și funcționare a serviciului. Regulamentul de serviciului de salubrizare pentru activități de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a fost aprobat cu HCL 143/2016 și 454/21.11.2017

Capitolul VII

FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DELEGATE

Sursele de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: Bugetul local

- Alte surse financiare legal constituite.

VICEPRIMAR

Im re Farkas/


SEF BIROU GEST.POP.CANINÂ DDD SI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE


CONSILIER

Eugenia Panfti

SC2017- 3D.?3£/f./.?. ^9-

CAIET DE SARCINI

Delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al Municipiului Timișoara,

prin achiziție publică de servicii

CAPITOLUL I

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Timișoara stabilind nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

ART.2 Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L.nr 143/2016 și HCL nr. 454/21.11.2017 cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.3 Operatorii serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) mentenanța predictivă a instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prezentul caiet de sarcini și în regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de prestare a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • f) prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ teritorială a Municipiului Timișoara pentru care deține contract de prestare servicii pentru comunitate;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecțiuni;

k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul calificat necesar pentru prestarea serviciilor asumate prin contract;

o)  conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare sau închiriate pentru prestarea serviciilor în condițiile stabilite prin contract;

q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART.4 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. nr. 143/2016 și 454/21.11.2017 cu modificările și completările ulterioare, anexă la prezentul caiet de sarcini.

ART.5 Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparații, investiții, precum și a altor cheltuieli în scopul funcționării corespunzătoare a activităților de, dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

CAPITOLUL III

DEZINSECȚIA, DEZINFECȚIA ȘI DERATIZAREA

ARTA (1) Dezinsecția reprezintă acțiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă și/sau adult, vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează și transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase și parazitare pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roșu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, căpușa, ploșnița de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecția previne transmiterea la om a unor boli infecțioase și parazitare de către insecte și acarieni.

 • (2) Dezinsecția se execută la exterior și interior și se realizează prin următoarele etape:

Delarvicidare - operație care se efectuează cu procedee specifice și are drept scop tratarea habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafețele luciului de apă stătătoare și a zonelor mlăștinoase.

Dezinsecția preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea și răspândirea insectelor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent- lunar;

Dezinsecția curativă (de combatere) în focar, care urmărește distrugerea și îndepărtarea insectelor și artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică.

 • (3) Substanțele utilizate pentru efectuarea dezinsecției trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să fie active în combaterea insectelor vectoare și generatoare de disconfort (țânțari, muște, păianjeni, etc.), prin distrugerea larvelor și tratamente de combatere a insectelor adulte.

acțiunea insecticidă sa fie de șoc și să se realizeze prin contact și/sau ingestie. să nu afecteze activitățile din arealul în care se acționează.

să nu fie toxice pentru populație, dăunătoare pentru vegetație, animale și păsări în dozele recomandate de producător.

 • (4) Boli trasmisibile de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact cu alimentele sunt: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, viroze, etc.

 • (5) Factori care influențează dezinsecția:

 • a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie

 • -  pulverizarea și tratamentul la sol, sub forma de ceață, în parcuri, zone cu verdeața, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor adulte asigurând distrugerea lor imediată;

 • -  tratamentul terestru și larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăștinoase, lacuri, bălți, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă;

 • -  dezinsecția în subsoluri, casa scărilor și poduri (inclusiv cele de locuințe) unde pot exista focare de țânțari și alte insecte;

 • -  dezinsecția biologică cu larvicide;

 • b) Eficiența desfășurării simultane a tratamentelor:

 • -  tratamentul terestru prin combaterea directă a adulților și larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficiență a operațiunii de dezinsecție;

 • -  tratamentul în subsoluri, casa scărilor și poduri asigură confortul imediat;

 • -  tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficiență sporită și imediată a operațiunii de dezinsecție datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere.

 • (6) Criterii de alegere a insecticidelor

 • -  Eficacitatea;

 • -  Ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

 • -  Economicitatea;

 • -  Lipsa corozivității și a efectelor distructive;

 • -  Cunoașterea toxicității insecticidelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate;

 • -  Spectrul de combatere privind speciile de insecte vectoare;

 • -  Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus );

 • -  Acțiunea insecticidelor prin contact și ingestie;

 • (7) Practici în acțiunile de dezinsecție:

 • -  combaterea populației adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufișuri, arbori).

 • -  tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori și / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece, in sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor sau aerian sub formă de ceață rece cuprinzând întreaga vegetație. In zonele cu densitate ridicată de țânțari adulți se pot aplica tratamente la intervale de 2-3 zile timp de aprox. 10 zile. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea țânțarilor adulți.

 • -  activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 21 februarie 2014 actualizat.

 • -  materialele ce se folosesc vor fi insoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare).

 • (8) Practici în acțiunile de larvicidare:

 • -  acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare și care să nu fie toxic pentru oameni, pești și animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare și zone mlăștinoase.

- are drept scop reducerea numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (Râul Bega, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede și/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori și / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus.

ART.7 Frecvența și locul unde se efectuează dezinsecția:

 • (1) Dezinsecția terestră (în exterior) se va efectua minim o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la următoarele obiective:

 • -  Primăria Municipiului Timișoara sediu și puncte de lucru prevăzute în Anexai;

 • -  parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  locurile dejoacă din Municipiul prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  canalul Bega, bălțile, lacurile și ștrandurile ce aparțin Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

 • -  în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor

 • -  orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

 • (2) Dezinsecția terestră (în interior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la următoarele obiective:

 • -  Primăria Municipiului Timișoara sediu și puncte de lucru

 • -  orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

 • (3) Dezinsecția aeriană se va efectua minim de 2 ori pe an pe suprafața unității administrativ teritorială conform anexei IA

ART. 8 (1) Dezinfecția este o metoda a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. în orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

 • (2)Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide.

 • (3) Dezinfecția se aplică în cazurile în care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară. în afara de curățenia mecanică ce se impune în fiecare spațiu, dezinfecția se realizează:

 • -   preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local și se dezvoltă influențând negativ starea de sănătate a oamenilor și animalelor.

 • -   de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar.

 • (4) Factori care influențează dezinfecția:

spectrul de activitate și puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistența microorganismelor);

numărul microorganismelor pe suportul tratat; cantitatea de material organic de pe suportul tratat; natura suportului de tratat;

concentrația substanței dezinfectante;

timpul de contact și temperatură;

susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivați prin substanțe organice, plastic, cauciuc, celuloza, apă dură și detergenți;

dezinfectantele pe bază de compuși cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici;

corozivitatea, de exemplu hipocloriții corodează unele metale;

toxicitatea, de exemplu formaldehida și glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate;

costul produsului.

 • (5) Criterii de alegere a dezinfectanților:

eficacitatea;

ușurința în prepararea și aplicarea soluțiilor și în stocarea substanțelor și produselor;

economicitatea;

lipsa corozivității și a efectelor distructive;

cunoașterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare și a măsurilor de protecție recomandate.

 • (6) Practici a dezinfecției:

dezinfecția profilactică completează curățenia, dar nu o suplinește si nu poate înlocui sterilizarea; pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus.

dezinfecția se practică înainte de instituirea măsurilor de curățenie, trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății, în dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericidă,virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă.

în funcție de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acționează specific asupra agenților patogeni incriminați.

se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare și timpii de acțiune recomandați de producător.

 • (7) La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare: cunoașterea exactă a concentrației substanței active în produse, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este posibil);

folosirea de recipienți curați;

utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea și degradarea - inactivarea lor;

utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător;

controlul chimic și bacteriologic prin sondaj al soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare;

instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor;

utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecție a muncii, care să prevină accidentele și intoxicațiile.

 • (8) Aplicarea substanțelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV, biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinteriscuri de incendii sau explozii.

ART. 9 Frecvența și locul unde se efectuează dezinfecția

Dezinfecția se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la următoarele obiective;

 • -   Primăria Municipiului Timișoara sediu și puncte de lucru prevăzute în Anexai

 • -   orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timișoara;

 • -   orice focar care apare pe raza Municipiului Timișoara.

ART. 10. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne și combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin mușcătură sau contact. Pericolul mare pe care-1 reprezintă rozătoarele dăunătoare, șoareci și șobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale și reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice și parazitare, atât la om cât și la animale, este bine cunoscut. Șoarecii, dar mai ales șobolanii, sunt rezervoare de infecție și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase și răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5-3 luni), perioada de gestație scurtă (16-21 zile) fatări frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fatare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt: șobolanul cenușiu, șobolan de casă, șoarecele de casa.

 • (2) Deratizare se execută la exterior și interior.

 • (3) Măsurile de combatere sunt:

preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii și stabilirii rozătoarelor în obiective;

profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă și hrană pentru

rozătoare;

realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeli toxice în locații bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente și depistate pe teren.

 • (4) Practici a deratizării

substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de Ministerul Sănătății.

momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi întroduse în stații de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de intemperii și vor purta inscripții „Atenție s-au pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor - Nu le atingeți !!!" și se va menționa numele, telefonul prestatorului și data.

numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate.

transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranță privind sustragerea sau împrăștierea lor.

neutralizarea cadavrelor de rozătoare și ambalajelor rezultate în urma activităților prestate cu o societate specializată și autorizată în acest sens.

reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au consumat din momelile amplasate anterior.

societățile trebuie să țină evidența intrării și consumului produselor și substanțelor toxice

 • (5) Substanțele folosite în deratizare vor fi depozitate și vor îndeplini următoarele condiții astfel:

să ambaleze și să transporte produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om, la animale și poluării mediului înconjurător;

manipularea produselor substanțelor toxice se va face înconformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

ART. 11. Frecvența și locul unde se efectuează deratizarea

Deratizarea se efectuează minim de 3 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unor focare la următoarele obiective:

 • a) Primăria Municipiului Timișoara sediu și puncte de lucru prevăzute în Anexai

 • b) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini;

 • c) locurile de joacă din Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini;

 • d) canalul Bega, bălțile, lacurile și ștrandurile ce aparțin Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini;

 • e) aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini;

în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea

oamenilor și a animalelor

CAPITOLUL IV DOTARE TEHNICO-MATERIALĂ

Art. 12. - în cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta substanțele pe care le va utiliza în cadrul activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Vor fi acceptate numai substanțe biocide (larvicide, insecticide și rodenticide) cuprinse în Registrul Național al Produselor Biocide pentru igiena publică, care au aviz sanitar în termen de valabilitate.

Art. 13. - Ofertantul are obligația de a-și dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport), utilajele și echipamentele, precum și personalul calificat, astfel încât să asigure desfășurarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Timișoara, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate în munca și P.S.I.

Art. 14. - Dotări minime solicitate, necesare pe toata durata de prestare a serviciului:

 • 1. Ofertantul va face dovada deținerii mijloacelor de transport menționate -proprietate, leasing sau închiriere și va deține pe toata durata de prestare a serviciului, de următoarele utilaje și echipamente pentru efectuarea serviciilor și va prezenta documente doveditoare ale acestora:

 • a) aparate tip atomizor portabil, generatoare de ceață rece dotate cu sistem de dispersie în volum ultraredus (ULV) - 6 buc

 • b) pulverizatoare portabile minim 12 buc.;

 • c) mașini pentru transportul personalului, substanțelor, utilajelor și materialelor auxiliare specifice serviciului de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. - 6 buc.;

 • d) echipamente de protecție și de lucru individualizate și inscripționare cu denumirea societății prestatoare

 • e) materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activitatilor;

 • 2. Ofertantul va face dovada deținerii unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide / pesticide neconsumate și ambalajele pesticidelor utilizate, încheiat cu o societate autorizată.

 • 3. Precizări privind licența A.N.R.S.C

Conform art. 49 alin. (3) din Legea nr.51.2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, „Operatorii au obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii”

Operatorul va deține licență ANRSC și autorizațiile necesare prevăzute de lege pentru desfășurarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pe toata durata de prestare a serviciului.

Art. 15. Personal minim solicitat, necesar pe toata durata de prestare a serviciului:

Operatorul va face dovada că dispune de un număr minim de personal, după cum urmează:

 • a) 12 operatori, agenți DDD, calificați și atestați conform legislației în vigoare pentru prestarea activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție,

 • b) 1 medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România

 • c) 1 inginer de mediu

Art. 16. - Ofertantul trebuie să facă dovada că deține în proprietate/folosință, în sistem leasing sau închiriere un minim de echipamente și utilaje (menționate la Art. 14) pe care să le folosească pentru acest contract.Utilajele prezentate în ofertă trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

Art. 17. - Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 15 pot. emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

 • a) Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata;

 • b) Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederilor art.

1, punctul 3,litera e) din O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena;

 • c) Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul menționat la art. 15.

 • d) Ofertantul trebuie să dețină contract de prestări servicii dezinsecție aeriana cu un operator autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Aparatele de zbor trebuie să fie dotate cu sistem GPS de înregistrare grafică, a suprafețelor executate.

CAPITOLUL V CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Art. 18 Prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa astfel încât să se realizeze:

continuitatea activităților pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului; controlul calității serviciului prestat;

ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara aprobat prin H.C.L. 143/2016 și nr. 454/21.11.2017 prestarea serviciilor pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru prestarea serviciilor, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării serviciilor specificate în regulamentul serviciului de salubrizare;

asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.,

Ofertantul va trebui să prezinte : certificat ISO 9001:2008.sau echivalent , ISO 14001:2005 sau echivalent.

Art. 19. - La activitatea de deratizare:

 • (1) Se vor folosi numai produse raticide aflate în perioada de garanție și se vor desigila numai în prezența reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor.

 • (2) Produsele raticide trebuie să prezinte eficiență atât în combaterea șoarecilor, cât și a șobolanilor.

 • (3) Vor fi acceptate raticide numai din grupele Xi și Xn de toxicitate;

 • (4) Raticidele folosite vor fi sub forma solidă, momeli parafinate sau batoane cerate,pasta și peleți.

 • (5) Raticidele vor fi prezentate în recipiente sigilate, care să aibă prevăzută data expirării (termenul de valabilitate) în clar.

 • (6) Operatorul își va instrui întreg personalul implicat în acțiunile de combatere pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, normele privind protecția muncii, normele de aplicare a produselor raticide pe unitatea de suprafață, normele de protecție a locuitorilor din zonele unde lucrează.

 • (7) Norma de aplicare a raticidelor va fi cea recomandată de producător și în funcție de gradul de infestare.

Art.20. - La activitatea de dezinsecție:

 • (1) Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție și se vor desigila numai în prezenta reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor.

 • (2) Se va lucra numai când condițiile meteo sunt favorabile pentru obținerea eficienței maxime a acțiunilor de combatere.

 • (3) Se vor utiliza dozele de cantități de substanța conform normativelor în vigoare - fișei tehnice - aplicate pe fiecare unitate de suprafață, astfel încât să se asigure eficienta maxima a combaterii pentru perioada garantată a produsului. în acest scop prestatorul va prezenta obligatoriu reprezentanților beneficiarului care urmăresc lucrarea - prospectele substanțelor folosite.

 • (4) Operatorul își va instrui temeinic întreg personalul implicat în acțiunile de combatere pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de întâlnire, normele privind protecția muncii, normele de aplicare a substanței pe unitatea de suprafață, normele de protecție a locuitorilor din zonele unde lucrează.

 • (5) Diluția insecticidelor pentru alcătuirea soluției de lucru se va face ținând cont de recomandările producătorilor.

 • (6) Norma de aplicare a soluției de lucru se va stabili în funcție de insecta ținta (târâtoare sau zburătoare) și/sau gradul de infestare.

 • (7) Anunțarea populației - prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal și a importanței acțiunii.

Art.21. - La dezinfecție:

Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție.

Vor fi acceptate numai produse dezinfectante din clasele Xi și Xn.

Ofertantul va elabora Propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte toate cerințele caietului de sarcini și specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, pentru fiecare activitate în parte. Se va include :

 • a)Descrierea modalității în care ofertantul va presta efectiv serviciile solicitate în Caietul de sarcini, detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor, conform obligațiilor referitoare la realizarea serviciului și repartizarea personalului astfel încât să se asigure continuitatea prestării serviciilor, conform Caietului de sarcini.

 • b) Informații cu privire la protecția muncii și protecția mediului : ofertantul are obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform Legii nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de munca, cu modificările și completările ulterioare,O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 • c) Se va atașa Lista materialelor și substanțelor ce se folosesc pentru activitățile de deratizare,dezinsecție și dezinfecție, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007:

  Nr. crt.

  Denumirea materialelor, substanțelor

  U/M

  Cantitatea

  Norma de consum

Art. 22. Materialele ce se folosesc și consumurile specifice (vor fi precizate de către ofertanți) în anexa nr. , la prezentul caiet de sarcini, cu tipurile de materiale folosite și normele de consum.

Programul Prestației

Art. 23 (1) Programul prestației va fi elaborat pentru obiectivele și suprafețele domeniul public al Municipiului Timișoara prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Nr. Crt.

Obiectivul

Suprafața (mii mp)

Internă

externă

1

Instituții publice, sportive din subordinea Municipiului

Timișoara - Anexa 1

12,59

4,85

2

Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timișoara - Anexa 2

1.952,27

3

Locurile dejoacă din Municipiul Timișoara-Anexa 3

91,93

4

Canalul Bega, bălțile, lacurile și ștrandurile ce aparțin Municipiului Timișoara - Anexa4

243,60

5

Aliniamentele stradale - Anexa 5

7.942,77

TOTAL SUPRAFAȚA SUPUSĂ TRATAMENTELOR TERESTRE

12,59

10.235,42

Suprafața totală supusă dezinsecției aeriene (13.372,61 ha) anexa 1A

133.726,10

Domeniul public a Municipiului Timișoara se poate modifica datorită reorganizării teritorial-administrative, precum și a mișcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

 • (4) Prestatorul de servicii va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistării gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muște, gândaci, căpușe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs.

 • (5) In cazul solicitărilor din partea instituțiilor publice, din subordinea Municipiului Timișoara sau a sesizărilor din partea cetățenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara prestatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant și de prestator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului.

 • (6) Programul prestației întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizării efectuate se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare.

 • (7) în cazul solicitărilor primite de la instituțiile publice, unitățile de învățământ, etc. din subordinea Municipiului Timișoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgență efectuarea dezinfecției.

ART. 24 (1) Operatorul va executa serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura și să nu afecteze viața și sănătatea oamenilor, precum și mediului.

 • (2) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință beneficiarului cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • - tipul serviciului ce se va presta;

 • - data și intervalul orar în care se efectuează prestarea serviciului;

 • - locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară prestarea

serviciului;

 • - gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • - efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • - măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

Tehnologii

ART. 25 (l)Operatorul va prezenta în documentația de ofertă tehnică concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc.

 • (2) Tehnologiile utilizate vor ține cont de situația specifică de pe teren, de evoluția spațială pe orizontală și verticală a orașului, de poziția geografică respectiv apropierea de frontiere - Serbia, Ungaria, de prezența unor fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, ploi acide, etc.).

 • (3) Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asigurătorii în cazul apariției unor situații de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situații cu caracter de extindere, apariția unor noi specii de dăunători.

Verificări, recepții, garanții

ART. 26 (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităților prestate de către prestator, întocmind proces verbal zilnic de recepție privind calitatea și cantitatea lucrărilor.

 • (2) Decadal prestatorul va întocmi pe baza proceselor verbale de recepție zilnică un proces verbal de recepție decadală la terminarea fiecărei acțiuni de tratament (dezinsecție, dezinfecție și deratizare) care cuprinde situația de lucrări cantitativă și valoric pe care o va prezenta beneficiarului în vederea plății.

 • (3) Prestatorul va completa și semna formularul de ofertă cu tarifele pentru prestarea serviciilor dezinsecție, dezinfecție și deratizare prevăzute în anexa 6 la prezentul caiet de sarcini.

Tarifele (la 1000 mp, respectiv 1 ha in cazul dezinsecției aeriene) pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităților conform caietului de sarcini, alte costuri și componente de costuri).

Pentru serviciile de dezinsecție aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru celelalte activități unitatea de măsură este 1000 mp.

 • (3) Prestatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurarea serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestație.

 • (4) Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica, ca procesul verbal de recepție decadală să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa 6 parte integrată din prezentul caiet de sarcini.

ART. 27 Beneficiarul poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute și de sursele finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înștiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile.

Condiții finaciare de execuție a lucrărilor

ART.28 Prestatorul va încasa decadal de la beneficiar, în baza contractului de prestare a serviciilor contravaloarea lucrărilor prestate și confirmate de reprezentantul împuternicit.

Condiții tehnice

ART.29 (1) Activitățiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Municipiul Timișoara trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întreaga arie autorizată, cu respectarea condiților tehnice și de calitate specifice.

 • (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, un autovehicul pentru controlul prestațiilor.

 • (3) Operatorul va asigura efectuarea lucrărilor de dezinsecție aeriană cu mijoace adecvate.

 • (4) ) Operatorul va asigura prin serviciul de dispecerat (24h/24h) intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public în regim de urgență ( sesizări, reclamatii, urgențe)

Obiective de exploatare

ART.30 (1) Obiectivele de exploatare pe care trebuie să le atingă, serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care fac obiectul achiziției publice a prestărilor de servicii sunt:

 • -  îmbunătățirea condițiilor de viată ale cetățenilor;

 • -  promovarea calității si eficiența activităților de combatere a vectorilor și dăunătorilor;

 • -  dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • -  protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene;

 • (2) Obiectivele operatorului de deratizare și dezinsecție sunt:

 • - Cunoașterea zonei și a locului unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;

 • - Stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;

 • - Determinarea nivelului de infestare;

 • - Instruirea operatorilor DDD care execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția.

 • -  Verificarea în urma tratamentelor aplicate,eficiența acestora și riscul de reinfestare,

risc care se datorează pe de o parte apariției insectelor și larvelor netratate, iar pe de altă parte insectelor adulte care migrează din zonele învecinate sau ieșirii acestora din locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit în urma tratamentelor aplicate sub formă de aerosoli ULV sau ceață caldă.

 • (3) Prestarea serviciilor se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor

tehnice specifice fiecărei activități.

Obiective de ordin economic

ART. 31 (1) Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor organiza și funcționa având în vedere să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ.

 • (3) Ajustarea sau modificarea tarifelor ofertate se face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la solicitarea operatorului, în baza cererii de ajustare însoțită de documentația de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli întocmită în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităților care fac obiectul contractului, elaborate de A.N.R.S.C.

Obiective de mediu

ART. 32 Pe perioada derulării contractului de achiziție prestatorul va respecta condițiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Prestatorul răspunde de serviciile prestare în fața organelor abilitate și are obligația de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului.

CAPITOLUL VI

CUANTUMUL GARANȚIILOR DATORATE DE OPERATOR

ART. 34(1) Garanția de bună execuție reprezintă 5% din prețul contractului fara TVA. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis este de 0,5 % din prețul contractului fara TVA.

 • (2) Cuantumul garanției de bună execuție este de..........................................lei și

reprezintă 5 % din valoarea tară TVA a contractului

 • (3) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a obligațiilor contractuale.

Autoritatea contractantă acceptă constituirea garanției de bună execuție prin:

-instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau necondiționat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009

-prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanției este redusă ca valoare;

-prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. în acest sens, prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din prețul acestuia fără TVA.

 • (4)  Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • (5) Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de

14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului

CAPITOLUL VII

CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.36 încetarea contractului se face în următoarele situații:

 • a) în cazul în care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

 • b) la expirarea duratei stabilite prin Acord Cadru

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune,

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți.

CAPITOLUL XI

DURATA CONTRACTULUI

Durata gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfectie pe domeniul public al Municipiului Timișoara este de 4 ani.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII GENERALE

ART . 38 Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

 • - LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

 • - HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • - Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si actualizata;

 • - O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului—cadru al serviciului de salubritate a localităților;

 • - Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

-Hotararea guvernului 745/2007 privind aprobarea regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

 • - Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubritate in municipiul Timișoara aprobat prin HCL nr. 143/2016 și 454/21.11.2017

  VICEPRIMAR

  IMRE FARKAS


SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD SI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAR(/IARA

CONSILIER neon ia Pandti

La caietul de sarcini nr. SC2017 - Zo.teZ/ C/2.2ol+ Suprafața Primăriei Municipiului Timișoara - sediu central și puncte de lucru

Nr.

Crt

Obiectivul

Adresa Obiectivului

Suprafața (mp)

Interioara

Exterioara

1

Primăria Municipiului Timișoara - sediu

C.D. Loga nr. 1

4.533

2

Primăria Municipiului Timișoara

Spațiu administrarea cimitirelor și coșerit

Str. 3 August 1919

120

o J

Primăria Municipiului Timișoara Spațiu administrativ coșari

Str. C. Neculuță 6

56

4

Primăria Municipiului Timișoara

Spațiu administrativ Compartiment locuințe garaje

Str. Oituz 1

100

5

Primăria Municipiului Timișoara

Sala Polivalentă Olimpia „Constantin Jude”

Aleea FC Ripensia

3.705

4.000

6

Primăria Municipiului Timișoara Complexul Sportiv Bega

Intrarea Zânelor 2

2.045

850

7

Biroul Agricol+ Spațiul expozitional

102

8

Primăria Municipiului Timișoara

Str.Piatra Craiului nr.3

Str.PiatraCraiului nr.

o

1.884

TOTAL mp

12.585

4.850

TOTAL mii mp

12,585

4,850

Suprafața totală a Municipiului Timișoara (pentru dezinsecția aeriană)

anexa IA


sector

Sector delimitat de străzile

suprafața (ha)

1

Canal Bega;blv 16 Decembrie 1989; Calea Sagului;

1.858,76

2

biv 16 Decembrie 1989; Calea Sagului;Canal Bega ;str.Aries; Calea Martirilor

893,24

o

J

str.Aries; Calea Martirilor;Canal Bega

1.804,98

4

Canal Bega;Calea Bogdănestilor; Str.Demetriade str. Imbroane

1.008,33

5

str. Imbroane;str.Demetriade Calea Aradului

1.324,36

6

Calea Aradului;Calea Bogdănestilor;Canal Bega

2.835,24

7

Partea nordică a orașului ;la nordul sectorului 6 parțial extravilan

3.647,70

TOTAL SUPRAFAȚA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

13.372,61


SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE garofiTa/mara

CONSILIER

EugenxrPanki

La caietul de sarcini nr

Suprafața parcurilor, scuarurilor, spațiile verzi, etc, de pe raza Municipiului Timișoara, din Municipiului Timișoara

Nr. Crt.

Obiectivul

Adresa Obiectivului

Suprafață

SVmp

1

Parcul Andrei Mocioni ILSA

22.503

2

Parcul Poporului- Regina Maria

45.129

3

Parcul Vasile Pârvan

Musicescu colt cu I. Miloia

59.596

4

Parcul Rozelor

37.490

5

Parcul Justiției

32.700

6

Parcul Alpimet

Sp. T. Vladimirescu

21.223

7

Parcul Catedralei

45.399

8

Parcul Central A. Scudier

Str. Mareșal C-tin Prezan

79.127

9

Parcul Cetății Civic

str. Aștrilor

76.000

10

Parcul Botanic

84.100

11

Parcul Studențesc

Str. Cluj - Aleea F.C.

Ripensia

69.800

12

Scuarul Piața Libertății

5.316

13

Scuarul Piața Victoriei

16.273

14

Scuarul Piața Unirii

13.900

15

Scuarul Piața Mărăști

3.730

16

Scuarul Piața 700

5.595

17

Scuarul Piața Regina Maria

577

18

Scuarul de la bustul lui Mihaie Eminescu

1.640

19

Scuarul Piața Plevnei

4.925

20

Faleză Bega de la Podul Michelangelo pană la Podul Tinereții pe partea cu Parcul Rozelor

18.000

21

Ceasul Floral

10.000

22

Scuar Castelului Muzeului

9.000

23

Bastion

8.070

24

Scuarul Eftim ie Murgul

400

25

Bulevardul Vasile Parvan

57.240

26

Piața Romanilor

1.480

27

Scuarul Piața A Mocioni - Biserica ortodoxă

3.412

28

Parcul Clăbucet

5.653

29

Parcul Zona Bucovina

8.947

30

Scuar Macilor

2.440

31

Scuar Pompiliu Ștefu

1.766

32

Scuarul Arhangelii Mihai și Gavril

2.830

33

Scuarul Greuceanu str. Dunărea

2.400

34

Scuarul Păun Pinciu Piața Sfântul Nicolae

Piața Sfântul Nicolae

1.318

35

Parcul Petofi

12.088

36

Scuarul de pe Bulevardul Cetății

1.193

37

Scuarul Piața Dacia

7.120

38

Scuarul Favorit loc de joaca Bogdan Vodă

8.670

39

Parcul Doina - Carmen Sylva

Str. Gheorghe Doja

20.000

40

Scuarul Piața Bălcescu

1.960

41

Parcul Adoleșcenților

4.489

42

Scuarul Piața Eforie

2.845

43

Scuarul Piața Crucii

6.255

44

Scuar Arcidava

2.398

45

Scuar Piața Hunedoara

2.179

46

Parcul Soarelui Bdul Sudului

6.70C

47

Parcul Lidia Pădurice Giroc

90.331

48

Parcul Stadion

70.900

49

Parcul Karlsruhe Bihor

17.000

50

Scuarul Kiriac

316

51

Scuarul Vidraru

813

52

Parcul Triade

2.036

53

Parcul zona Uzinei

17.020

54

Parcul Frații Constantin

10.000

55

Parcul

Zurich

10.000

56

Scuarul Cugir

1.583

57

Piața Traian

1.193

58

Parcul Copiilor Ion Creană

66.800

59

Grădina Zoologică

63.400

60

Parc Boemia- Liniștei

Str. Boemia Liniștei

C

61

Pădurea Verde

507.000

62

Perdeaua Forestieră

Calea Torontalului

180.000

Ciarda Roșie

8.000

63

Parcul Balta Lamâiție spațiu verde

4.867

64

Parcul Paul Constantinescu

8.000

TOTAL mp

1.893.135

TOTAL mii mp

1.893,135

SEF BIROU GEST.POP.CANINÂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAROEfTA MARA


Anexa 3

La caietul de sarcini nr. JC         30                 fj-

Locurile dejoacă din Municipiul Timișoara

altele decât cele de la unitățile de învățământ

Nr.

Denumire

Adresa

Suprafața

Crt.

locul dejoacă

Obiectivului

mp

1

Aeroport

Aeroport

3.431

2

Prâslea cel Voinic

Calea Aradului

1.443

3

Arcașilor

Str. Arcașilor

765

4

Arcidava

Str. Arcidava

701

5

Eforie

Piața Bisericii (Eforie)

425

6

Bogdan Vodă

Calea Băgdăneștilor

385

7

Brândușei

Str. Brândușei

1.098

8

Brăteanu (Dr. Russel)

Bdul I.C. Brăteanu

472

9

Tom și Jerry

Str. București 18-20

947

10

București 26

Str. București 26

35

11

București 34

Str. București 34

26

12

București 38

Str. București 38 A

31

13

Str. Bujorilor

Str. Bujorilor 160

880

14

Str. Bujorilor 23

Str. Bujorilor 23

556

15

Câmpului

Câmpului intersecție cu Căprioarei

2.950

16

Cerna

Cerna

669

17

Parcul Clăbucet

str. Clăbucet

3.000

18

Jules Verne - (Moțul)

Piața Consiliul Europei

602

19

Parc Vidraru

Piața Cortuș Aron Vidraru

679

20

Cugir

Str. Cugir 8-9

440

21

Penes Curcanul

Spl. Peneș Curcanul

2.155

22

Dacia

Piața Dacia

1.354

23

Dacia Policlinica

Dacia Policlinică

676

24

Dobrogea

Str. Dobrogea

479

25

Parc Carmen Szlva

Str. Gheorghe Doja

637

26

Intrarea Doinei

Intrarea Doinei 09

43

27

Dornei

Str. Dornei

446

28

Odobești

Str. Dr. Martha Alexandru

322

29

Draga li na

Str. I. Dragalina 40

386

30

Greuceanu

Str. Dunărea

1.499

31

Electronicii

Str. Electronicii

225

32

Constructorul

Bdul Eroilor de la Tisa

3.590

33

Sala Olimpia

FC Ripensia 7

474

34

Spitalul V. Babeș

Str. Gh Adam

715

35

dărniciei

Str. Hărniciei 04

775

36

Hebe

Str. Hebe 1

507

37

Piața Avram Iancu

Piața Avram Iancu

60

38

Iepurelui

Str. Iepurelui

1.331

39

Parcul Adoleșcenților

str. N. Ilieșu

3.050

40

Parcul Bucovina

Str. Dirijor Inculeț Ion

776

41

înfrățirii

Str. înfrățirii 4A

33

42

Țepeș Vodă Ghiroda

Str. Ismail 3-4

3.519

43

Jora

Mihail Jora 7

427

44

Harap Alb

str. D. Kiriac 3

1.477

45

Labirint

Labirint 1-3

120

46

Labirint 2

Labirint 3-5

95

47

Sever Bocu

Leahu Gheorghe

604

48

Lorena

Str. Lorena 2C

409

49

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 01 B1.B2

302

50

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 03 B1.B3

342

51

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 07 B1.B4-B5

263

52

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 09

455

53

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 14 B

307

54

V. Lucaci

Str. Vasile Lucaci 15

609

55

Scuarul Macilor

Str. Macilor

90

56

Martir Andrei Iștvan

Str. Martir Andrei Istvan 11 Bl. 66-67

580

57

Martir O. Tânțăreanu

Str. Martir 0. Țânțăreanu colț cu Mureș

80

58

Arhangheli Mihai și Gavril

Măslinului

698

59

Micu Ioan Inocențiu

Ințr. Micu Ioan Inocențiu cu Căprioarei

1.936

60

Mierlei

str. Mierlei

812

61

Miloia

Str. loachim Miloia

3.487

62

Frații Constantin

Str. Mistral F.

7.993

63

Mureș

Str. Mureș colț Drobeta

493

64

Mureș

Str. Mureș colț cu Calea Martirilor

796

65

Mureș

Str. Mureș 121-123

276

66

Ronaț

Str. Nekrasov

790

67

Ioan Nistor

Str. Ioan Nistor A28

410

68

Nufărul

Str. Nufărul 48

200

69

Orșova

Str. Orșova

1.587

70

Orșova

Str. Orșova colț cu Str. Dej

353

71

Grădina Zoologică

Pădurea Verde

1.139

72

Parcul Lidia

Pădurice Giroc

1.033

73

Piața Petofi Șandor

Piața Peto Șandor

325

74

Plavoșin Ioan

Str. Plavoșin

645

75

3olona

Str. Polonă 2

1.332

76

Parcul 3 August Humuilești

Str. Radu Constantin Ciarda Roșie

3.820

77

Pavilioane

Str. Radu de la Afumați

935

78

Boem ia

Str. Răduleț R

1.891

79

Liceul Energetic

Str. Renașterii

820

80

Popa Șapcă

Str. Popa Șapcă 3

529

81

Parcul Bihor

Piața Karlsruhe Sf. losif cel Nou

1.773

82

Piața Sfântul Nicolae

Piața Sfântul Nicolae (Păun Pincio)

813

83

I. I. de la Brad

Str. Silistra Bl. A90

1.333

84

Iulia Simu

Str. Iulia Simu 16

427

85

Siriul

Str. Sirius 04 Bl. 64 Sc E

450

86

Lămâiței

Str. Slavici. Bl. 22

746

87

Steaua

Str. Steaua 01

1.503

88

Parcul Soarelui

Bdul Sudului

487

89

Negoiul

Str. Surorile Martir Caceu

60

90

Martir Gabriela Tako

Str. Martir Gabriela Tako B1.A70

432

91

Timocului

Str. Timocului

830

92

Kunz

Str. Tirac

851

93

Luis Țurcanu

Str. Luis Țurcanu

50

94

Parcul Uzinei

Str. Uzinei

558

95

Parcul Zurich

Str. Zuric

570

TOTAL mp

91.930

TOTAL mii mp

91,93


SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAROEIȚA MARA

UZ

Anexa 4 La caietul de sarcini nr. </<?             O                £0/^

Suprafața canalelor, bălților, lacurilor ce aparțin Municipiului Timișoara

Nr.

Crt.

Obiectivul

Localizare obiectiv

Proprietar

Suprafața

Mii mp

1

Balta Lămâița

str. Lămâița,

Municipiul Timișoara

42,40

2

Canal Bega

De la Uzina de Apa la Podul Modoș

Municipiul Timișoara

157,60

o

J

Lacul Azur

în incinta SC AZUR SA

Statul Român

16,00

4

Ștrandul Tineretului

Calea Dorobanților, Canal Behela, gardul Motel 2000

Statul Român

38,00

TOTAL                                  Mii mp 254,00


SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAROFI7A MARA


la caietul de sarcini nr.

Lista cu suprafețele aliniamentelor stradale de pe domeniul public al Municipiului Timișoara

Nr. crt.

ZONA DE NORD

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața

[mii mp]

Obs.

TOTAL I suprafețe/zone Nord

3.736,186

TOTAL I suprafețe/zone SUD

4.215,718

TOTAL FINAL I+II mp

7.951,904

TOTAL FINAL I+II mii mp                                       | 7.951,904

Defalcat pe străzi:

Nr. crt.

1

ZONA DE NORD

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața

[mp]

Obs.

OV. BALEA. delimitată de: str. Ov. Balea. str. Gr. Alexandrescu. str. Torontalului. Perdeaua de protecție Ov. Balea-Torontalului.

34.210.00

2

RONAȚ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu. CI. Bogdăneștilor. Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea.

263.196.00

3

BLAȘCOVICI. delimitată de: CI. Bogdăneștilor. Gara de Nord (str.Dunărea). CI Circumvalațiunii (rambleu cale ferată).

262.800.00

4

MEHALA. delimitată de: CI. Bogdăneștilor. str. Gr.Alexandrescu. str. Ov. Balea. Al. Viilor. str.Munteniei. str. Macilor.

270.640.00

5

TORONTALULUI. delimitată de: str. Torontalului. str. Gr. Alexandrescu. al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774.00

6

BUCOVINA, delimitată de: str. Cloșca, str. Munteniei. Al. Viilor. C'l. Torontalului. Bv. Cetății.

63.602.00

7

MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: CI. Bogdăneștilor. str. Macilor, Str. Cloșca. Bv. Cetății

26.737.00

8

CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată de: Bv. Cetății. CI. Torontalului. rambleu calc ferată. CI. Bogdăneștilor.

550.130,00

9

ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului. Intersecția CI. Aradului, CI. Aradului.

131.598.00

10

ARADULUI EST, delimitată de: CI. Aradului. Str. Amurgului. CI. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii.

146.769.00

11

ANTENE, delimitată de: CI. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiței), Rambleu calea ferată.

32.425.00

12

LI. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copcrnic. str. Dcmetriade, str. Div. 9 Cavalerie. CI. Lipovei (Sever Bocu). str. I.I. de la Brad.

412.511.00

13

U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane,, str. Frigului, Str. Copernic.

21.024,00

14

GHIRODA NOUĂ

145.880.00

15

Cartier Aeroport Timișoara

9.137.00

16

CRIȘAN. delimitată de: CI. Dorobanților, CI. Ghirodei. Behela. Bcga.

197.530.00

17

DOROBANȚILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuțiu - CI. Dorobanților, canal Bega. Piața B. Cârțan.

86.790,00

18

MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată. Behela. CI. Ghirodei. CI. Dorobanților, str. Spitalul nou.

61.744.00

19

BADEA CÂRȚAN. delimitată de: Canal Bega. str. Brăila. Bl. Take Ionescu. P-ța Badea Cârțan.

53.121.00

20

TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuțiu-Cl. Dorobanților, Al. Pădurea Verde. Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955,00

21

KOGĂLNICE.ANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion Bărnuțiu, Bv. Take Ionescu

94.932.00

22

TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Șapcă, rambleu cale ferată, str. Bader. Bl. Take Ionescu.

114.923.00

23

CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Șapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730.00

24

GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul. Spl. N. Titulescu. str. Jiul. Str. Gării - Bv. Republicii.

96.217.00

25

SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoș, str. Gării. Spl. N. Titulescu. str. Nufărul.

68.571.00

26

STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoș, Stația de epurare. Ecarisaj.

6.240.00

TOTAL I suprafețe/zone Nord

3.736.186,00

Nr. crt.

ZONA I la nord de Bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Șapcă, bv. Tache Ionescu, str. Brăila, canal Bega.

419.730.00

2

TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Șapcă, rambleu cale ferată, str. Bader. Bl. Take Ionescu.

114.923.00

3

BADEA CÂRȚAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila. Bl. Take Ionescu, P-ța Badea Cârțan.

53.121,00

4

KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader. rambleul dc calc ferată, str. Samuil Micu. Bv. Simion Bămuțiu. Bv. Take Ionescu

94.932.00

5

TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu. Bv.S. Bămuțiu-CI. Dorobanților, Al. Pădurea Verde, Rambleul calea ferată - Al. CFR.

69.955.00

6

DOROBANȚILOR, delimitată de: Bv.S.Bămuțiu - CI. Dorobanților, canal Bega, Piața B. Cârțan.

86.790,00

TOTAL suprafață

839.451,00

Nr. crt

ZONA II la nord de Bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoș, Stația dc epurare. Ecarisaj.

6.240,00

2

SOLVENTUL, delimitată dc: Podul Modoș, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul.

68.571,00

3

GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul. Str. Gării - Bv. Republicii.

96.217,00

4

BLAȘCOVICI. delimitată de: CI. Bogdăneștilor, Gara de Nord (str.Dunărea). CI Circumvalațiunii (rambleu cale ferată).

262.800.00

5

RONAȚ. delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, CI. Bogdăneștilor. Rambleu calea ferată, str. ()v. Balea.

263.196,00

6

OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea. str. Gr. Alexandrescu. str. Torontalului. Perdeaua de protecție Ov. Balea-Torontalului.

34.210.00

7

MEHALA, delimitată de:

CI. Bogdăneștilor, str. Gr.Alcxandrescu. str. Ov. Balea. Al. Viilor. str.Munteniei, str. Macilor.

270.640.00

8

MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de:

CI. Bogdăneștilor, str. Macilor, Str. Cloșca. Bv. Cetății.

26.737.00

9

CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată dc: Bv. Cetății. CI. Torontalului. rambleu cale ferată. CI. Bogdăneștilor.

550.130.00

10

BUCOVINA, delimitată de: str. Cloșca, str. Munteniei. Al. Viilor. CI. Torontalului. Bv. Cetății.

63.602,00

11

TORONTALULUI. delimitată dc: str. Torontalului. str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei.

95.774.00

TOTAL suprafață

1.738.117,00

Nr. crt

ZONA III la nord de Bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T., str. Torontalului. Intersecția CI. Aradului, CI. Aradului.

131.598.00

2

ARADULUI EST. delimitată de: CI. Aradului. Str. Amurgului. CI. Sever Bocu (Lipovei). str. Marginii.

146.769.00

3

ANTENE, delimitată de: CI. Aradului. Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (lalomițci). Rambleu calea ferată.

32.425.00

4

I.I. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic. str. Demetriade. str. Div. 9 Cavalerie. CI. Lipovei (Sever Bocu). str. LI. de la Brad.

412.511,00

5

U.M.T., delimitată de: Grădina Zoo. Al. Avram Imbroane,, str. Frigului, Str. Copernic.

21.024.00

6

MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată. Behela. CI. Ghirodei. CI. Dorobanților, str. Spitalul nou.

61.744.00

7

CRIȘAN. delimitată de: CI. Dorobanților, CI. Ghirodei. Behela, Bega.

197.530.00

8

GHIRODA NOUĂ

145.880,00

7

lanrcr za vru pui i

7. 1 J / ,UU

TOTAL suprafață

1.158.618,00

Anexa 5.2.

Nr. crt.

ZONA DE SUD

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Suprafața

[mp]

Obs.

1

PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega. CI. Moșniței.

143.834.00

2

CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi. Bega, Cart. Kuncz, str. Torac.

10.041.00

3

KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac.

25.305.00

4

BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Șaguna, str. Tigrului, str. Câmpului.

55.995.00

5

LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Șt. 0. Iosif, CI. Buziașului, str. Cermena.

111.991,00

6

FABRIC, delimitată dc: str. B. Dochia - str. A. Șaguna, canal Bega, str. Pcstalozi, str. Iepurelui.

150.531.00

7

CALEA BUZIAȘULUI. delimitată de: str. Vcnus, CI. Buziașului, Bv. Industriei, Str. Constructorilor, str. Torac.

60.089.00

8

CIARDA ROȘIE, delimitată de: CI. Urseni. str. Pavel Stoica, str. Traian Simu. CI. Buziașului, str. Venus.

219.704.00

9

SOARELUI, delimitată dc: str. Lidia. Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion.

138.055,00

10

TIMIȘOARA SUD. delimitată de: cl. Urseni. str. Musicescu, CI. Girocului, str. Lidia.

148.058.00

11

CALEA GIROCULUI. delimitată de: Cl. Martirilor. Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. Miloia, str. G. Musiccscu.

343.292,00

12

FRATELIA, delimitată dc: str. G. Musicescu. Cl. Șagului. str. Bujorilor, str. Cercului, C’l. Martirilor.

352.760,00

13

STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor. Al. Nicorești. Rambleu calc ferată (Gara Timișoara Sud), Cl. Șagului.

102.903.00

14

PARCUL IND. CL. ȘAGULUI. delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa. str. Polonă. Cl. Șagului.

14.708.00

15

FRAIDORF, delimitată dc: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă.

300.438,00

16

POLONĂ, delimitată de: str. Polonă. Rambleu calc ferată. Utvin,Canal Bega.

9.468.00

17

PARCUL IND. FRAIDORF. delimitată de: Rambleu cale ferată. Canal Bega. str. Polonă.

10.026.00

18

IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu. bl. Dâmbovița.

437.929.00

19

DÂMBOVIȚA, delimitată dc: Canal Bega, bl. Dâmbovița. str. Budai Deleanu, Cl. Șagului. Rambleu cale ferată.

287.483,00

20

CALEA ȘAGULUI. delimitată de: str. G. Musicescu. Cl. Șagului. Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia.

248.594,00

21

ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Șagului. Bv. L. Rebreanu. str. Drubeta -Bv. M. Viteazul, Canal Bega.

278.139,00

22

ELISABETIN, delimitată dc: Bv. M. Viteazul -str. Drubeta. Bv. L. Rebreanu. str. Arieș, Str. Cluj. Bv. V. Babeș.

461.089,00

23

CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul. Bv. V. Babeș -Bv. Eroii de la Tisa. str. Daliei -str. Ofcea. Canal Bega.

159.258.00

24

STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieș. str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa. str. I. Gutenberg. str. Cerna.

146.028.00

TOTAL II suprafețe/zone SUD

4.215.718,00

TOTAL II suprafețe/zone SUD

4.215,718 mii mp

Anexa 5.2.A

Nr. crt

ZONA IV la sud de Bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moșniței.

143.834.00

2

CÂMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz. str. Torac.

10.041.00

3

KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac.

25.305,00

4

BABA DOCHIA, delimitată de: Bega. str. Andrei Șaguna. str. Tigrului, str. Câmpului.

55.995,00

5

LUNEI. delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia. str. Șt. O. Iosif. Cl. Buziașului. str. Cermena.

111.991,00

6

FABRIC, delimitată de:

150.531.00

bll . D. UUUllld - 511. CĂ. ^dguild, Ucilldl DCgd, 5U. rcbiaiuz.1, 5U. icpuiciui.

7

CALEA BUZIAȘULUI, delimitată de: str. Venus. CI. Buziașului, Bv. Industriei. Str. Constructorilor, str. Torac.

60.089.00

8

CIARDA ROȘIE, delimitată de: CI. Urseni. str. Pavel Stoica, str. Traian simu. CI. Buziașului. str. Venus.

219.704.00

TOTAL suprafață

777.490,00

Anexa 5.2.B

Nr.

crt

ZONA V la sud de Bega

Suprafața

I mp|

Obs.

1

TIMIȘOARA SUD. delimitată de: cl. Urseni. str. Musicescu. CI. Girocului. str. Lidia.

148.058.00

2

SOARELUI, delimitată de: str. Lidia. Bv. Sudului. Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion.

138.055.00

3

STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieș. str. Cluj. bv. Eroilor de la Tisa. str. 1. Gutenberg. str. Cerna.

146.028.00

4

CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul. Bv. V. Babeș -Bv. Eroii de la Tisa. str. Daliei -str. Ofcea. Canal Bega.

159.258.00

5

ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul -str. Drubeta. Bv. L. Rebreanu. str. Arieș. Str. Cluj. Bv. V. Babeș.

461.089.00

6

CALEA GIROCULUI, delimitată de: Ci. Martirilor. Bv. L. Rebreanu. str. Salcâmilor, str. Lidia. str. Miloia. str. G. Musicescu.

343.292.00

7

ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Șagului. Bv. L. Rebreanu. str. Drubeta -Bv. M. Viteazul. Canal Bega.

278.139.00

TOTAL suprafață

1.673.919,00

Nr. crt

ZONA VI la sud de bega

Suprafața

[mp]

Obs.

1

STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor. Al. Nicorești. Rambleu cale ferată (Gara Timișoara Sud). Cl. Șagului.

102.903.00

2

FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu. Cl. Șagului. str. Bujorilor, str. Cercului. Cl. Martirilor.

352.760.00

3

CALEA ȘAGULUI. delimitată de: str. G. Musicescu. Cl. Șagului. Bv. L. Rebreanu. str. Lidia. str. Miloia.

248.594,00

4

IOSEFIN. delimitată de: Canal Bega. bl. 16 Decembrie 1989. str. Budai Deleanu. bl. Dâmbovița.

437.929.00

5

DÂMBOVIȚA, delimitată de: Canal Bega. bl. Dâmbovița, str. Budai Deleanu. Cl. Șagului, Rambleu cale ferată.

287.483.00

6

PARCUL IND. CL. ȘAGULUI. delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu. str. Sulina, str. Anton Bacalbașa, str. Polonă. Cl. Șagului.

14.708.00

7

FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu. str. Sulina. str. Anton Bacalbașa, str. Polonă.

300.438,00

8

PARCUL IND. FRAIDORF. delimitată de: Rambleu cale ferată. Canal Bega, str. Polonă.

10.026.00

9

POLONĂ, delimitată de: str. Polonă. Rambleu cale ferată. Utvin.Canal Bega.

9.468.00

TOTAL suprafață mp

1.764.309,00


SEF BIROU GEST.POP.CANINÂDDD SI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE


Anexa 6

la Caietul de sarcini nr.                                fa.

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

denumirea lucrărilor

obiectievele pe care se execută lucrările

U.M. tarif

Suprafața (mii mp)

Tarife lei/UM

Nr.de Lucrări estimate a fi executate pe an

Valoare pe an

(4x3x7)

lei fără TVA

Valoare totala pe an pe categorie de servicii executat lei fără TVA

Nr.de Lucrări estimate a fi executate pe an

Valoare pe an

(4x3x7)

lei fără TVA

Valoare totala pe an pe categorie de servicii executat lei fără TVA

1

2

3

4

5

6

7=(4x5x6)

8,00

9

10=(4x5x9)

11,00

DEZINSECȚIE

1NT.

mii mp

12,59

5

0,00

0,00

8

0

0,00

EXTER.

mii mp

10.354,95

5

0,00

8

0

aeriana

ha          13.372,61

2

0,00

4

0

DEZINFECȚIE

INT.

mii mp

12,59

2

0,00

0,00

4

0

0,00

EXTER.

mii mp

50,00

2

0,00

4

0

DERATIZARE

INT.

mii mp

12,59

3

0,00

0,00

6

0

0,00

EXTER.

mii mp

9.659,95

3

0,00

6

0

Valoare contract subsecvent pe un an fără TVA

Valoare totală acord cadru pe 4ani fără TVA

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexa 7 La caietul de sarcini nr.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

INDICATORI

TRIMESTRUL

TOTA

_ L

AN

I

II

III

IV

1. Indicatori generali

1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție

a) numărul de  contracte încheiate, pe

categorii de utilizatori, raportat     la

numărul de solicitări;

100%

100%

100%

100%

100%

b) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție,deratizare ,raportat la numărul de contracte încheiate;

0

0

0

0

0

1.2.    Măsurarea și gestiunea cantității

serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare și prestate

a) numărul de operațiuni de deratizare, dezinsecție, dezinfecție ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100%

100%

100%

100%

100%

b) numărul anual de sesizări din partea Agenției de protecția mediului;

0

0

0

0

0

c) numărul anual de sesizări din partea Direcției de sănătate publică;

0

0

0

0

0

d) numărul de reclamații privind valorile facturate, pe tipuri de activități;

0

0

0

0

0

e) valoarea totală a facturilor încasate, raportată la       valoarea    totală    a

facturilor emise

100%

100%

100%

100%

100%

f) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activități

0

0

0

0

0

1.3.    Calitatea serviciilor de deratizare,

dezinsecție, dezinfecție prestate

a) numărul de reclamații privind parametrii de                                   calitate

0

0

0

0

0

ai serviciului, pe tipuri de utilizatori și tipuri de activități

b) numărul de reclamații la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamați i

100%

100%

100%

100%

100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor și a parametrilor de calitate

stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de activități;

0

0

0

0

0

d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condițiilor și clauzelor contractuale

0

0

0

0

0

2. Indicatori garantați

2.1. Indicatori garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către    operator    a

obligațiilor din licență

0

0

0

0

0

Indicatori generali

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele A.N.R.S.C și Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații

0

0

0

0

0

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalități contractuale:

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri     datorate     nerespectării

condițiilor de aplicare de către operator a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție ,deratizare .

0

0

0

0

0

b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micșorarea valorii facturilor

0

0

0

0

0

2.3 Indicatori de calitate exprimați prin parametri tehnici realizați

 • a)  grad de infestare cu rozătoare înainte de efectuarea lucrărilor de deratizare

 • b) grad de infestare cu rozătoare după efectuarea lucrărilor de deratizare

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

 • c) grad de infestare înainte de efectuarea lucrărilor de dezinsecție

 • d) grad de infestare după efectuarea lucrărilor de dezinsecție

mare

moderat

moderat

mic

moderat

mic

moderat

mic

mic

SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTEACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE


GAROFJTĂ MARAAnexa nr. F.

la caietul de sarcini nr.

Lista materialelor și substanțelor ce se folosesc pentru activitățile de dezinsecție deratizare si dezinfectie

Nr. crt.

Denumirea materialelor, substanțelor

U/M

Cantitatea

Norma de consum folosită

1

2

3

4

5

6

7

n

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII nr................data......................

Preambul

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între:

1. Părți contractante

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.l, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. R090TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu și Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, și

.....................cu sediul în............., str.............., nr......., jud............, telefon................. ..............., fax: ...................., e-mail: ......................... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr...................., CUI ................., reprezentată prin ............................ în

calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract:

2. Definiții

 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii- activitati a căror prestare face obiectul contractului;

 • e. produse- echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g. zi -zi calendaristică; an-365 de zile.

3. Interpretare

 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLA UZE OBLIGA TORII

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Servicii de salubrizare- activități de deratizare, dezinsecție dezinfecție în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentația de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de maxim............................., la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos:

   contract subsecvent

   TRATAMENT

   INT/EXT

   UM

   suprafața supusa tratamentului min

   suprafața supusa tratamentului

   max

   1

   2

   3

   4

   5

   DEZINSECȚIE

   INT.

   mii mp

   62,93

   100,68

   EXTER.

   mii mp

   51.774,76

   82.839,62

   aeriana

   ha

   26.745,22

   53.490,44

   DEZINFECȚIE

   INT.

   mii mp

   25,17

   50,34

   EXTER.

   mii mp

   100,00

   200,00

   DERATIZARE

   INT.

   mii mp

   37,76

   75,51

   EXTER.

   mii mp

   28.979,86

   57.959,71

  • 5.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câștigătoare în urma licitației publice desfășurate.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract subsecvent privind Servicii de salubrizare activități de deratizare, dezinsecție dezinfecție în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic.

7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție.

8. Documentele contractului

 • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a)  Caietul de sarcini și anexele la acesta;

 • b)  Oferta cu propunerile tehnice și financiare, înregistrată cu nr..................

 • c)  Graficul de prestare a serviciilor;

 • d)  Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul);

 • e)  Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract; 0 Acord de asociere (dacă este cazul);

g) Angajament de susținere (dacă este cazul)

9. Standarde

 • 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini și anexele la acesta, cerințele din contract și reglementările tehnice în vigoare.

10. Caracterul confidențial al contractului

 • 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

11. Obligațiile principale ale prestatorului

 • 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prevăzute în Caietul de sarcini anexă la contract;

 • 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caiet de sarcini și anexele la acesta și să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;

 • 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante și A.N.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare, în condițiile legii;

 • 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor.

 • 11.5.   Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum și a modificărilor și actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului;

 • 11.6. Prestatorul va face dovada deținerii și menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente:

 • a.  Licența pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • b.  certificat ISO 9001:2008.sau echivalent, ISO 14001:2005 sau echivalent

 • c.  Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu.

 • 11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice și a personalului de intervenție;

 • 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului unic aprobat;

 • 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate;

 • 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele și obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini și anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate și eficiență.

12. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini și anexelor la acesta, în momentul finalizării lor.

 • 12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, conform legislației specifice în vigoare.

 • 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

 • 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor și va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 13.1.   (1) - Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală

prestatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • a)  neefectuarea sau efectuarea parțială a serviciului pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective;

 • b)  la acestea se vor adăuga penalități lunare pentru suprafețele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri:

pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat;

 • c) neefectuarea succesivă a serviciilor pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile și în termenul legal va organiza și desfășura licitația publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. în această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitația organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleași condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator.

CLA UZE SPECIFICE

14. Garanția de bună execuție a contractului

 • 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

 • 14.2.  Cuantumul garanției de bună execuție este de .................. Iei, reprezentând 5% din valoarea

fără TVA a contractului.

 • 14.3.  Garanția de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanției de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante):

 • - virament bancar

 • - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanției se va executa condiționat sau necondiționat.

sau

 • - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. în acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înștiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 14.5.  Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

15. Alte responsabilități ale prestatorului

 • 15.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator.

 • 16. Alte responsabilități ale achizitorului

  • 16.1.  Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

  • 16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea prestării serviciilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin reprezentantul său din cadrul compartimentului de specialitate .

  • 16.3. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul compartimentului de specialitate are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările și a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise și de a restitui garanția de bună execuție.

17. Recepție și verificări

 • 17.1.  Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini și anexele la acesta.

 • 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

18. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 18.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanției de bună execuție;

 • 18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform graficelor de lucrări;

(2) în cazul în care din:

 • i)  motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

 • ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, îndreptățesc prestatorul de a solicita decalarea perioadei de prestare a serviciilor din graficele de lucrări dar nu mai mult de 48 de ore (nu presupune modificarea duratei contractului).

 • 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

 • 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

19. Ajustarea prețului contractului

 • 19.1. Prețul contractului este ferm și nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului.

20. Amendamente

 • 20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanți / Asociați

 • 21.1. Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct și nu prin subcontractanți.

Sau

 • 21.1. (1) în aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia.

(2) în vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte.

 • 21.2. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații:

 • a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți,

 • b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

 • c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

 • 21.3. în situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

 • a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

 • c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

 • 21.4. în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

 • 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 și declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

 • 21.6.  în situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

 • 21.7. înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante.

 • 21.8. Situația prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016.

 • 21.9. (1) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract.

 • (2) în situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

 • (3) Obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

 • 21.10. în situația prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016.

 • 21.11. Situația prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a)  introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

 • b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

 • c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

 • d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

 • 21.12. în situația prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a).

 • 21.13. (1) în cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publica, iar susținerea acordată dc unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor și contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act adițional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

 • 22. Cesiunea

  • 22.1. - Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului.

  • 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

23. Forța majoră

 • 23.1.  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 23.3.  îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a foțci majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 23.4.  Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. încetarea și denunțarea unilaterală și rezilierea contractului

 • 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

(2) în situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial.

 • 24.3. Neobținerea de către prestator a tuturor avizelor și acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini duce la încetarea contractului.

 • 24.4. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata și de a pretinde plata de daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

 • 25.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă.

26. Limba care guvernează contractul

 • 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

 • 27.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 27.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28. Legea aplicabilă contractului

  • 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru

achizitor și unul pentru prestator.

ACHIZITOR

PRESTATOR


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU

ȘEF BIROU GEST. POP. CANINA DDD ȘI AA MARA GAROFITA

ȘEF SERVICIU JURIDIC CAIUSȘULI

AVIZAT JURIDIC

ACORD-CADRU DE SERVICII

nr.__________data_______________

în temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie,

Intre

MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin Primar, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr. 1 telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar și Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Și

SOCIETATEA........................ , cu sediul în       ,cod unic de înregistrare RO înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ,telefon/fax ,e-mail:      , reprezentată prin - Administrator, în

calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

CLAUZE OBLIGATORII

1. Documente care însoțesc Acordul cadru

 • 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru și constituie parte componentă a acestuia:

 • a) Caietul de sarcini și anexele acestuia;

 • b) Propunerea tehnică și propunerea financiara înregistrata cu nr.

 • c) Contractele subsecvente

2. Scopul acordului cadru

2.1 Scopul acordului -

Art. 1. Prezentul Acord cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție .

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază:

 • 3.1. Deratizare;

 • 3.2. Dezinsecție;

3.3 Dezinfecție

Art. 4. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție .

(1) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție :

Art. 5. Termenii și noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara, aprobat de HCL143/2016 și HCL 454/21.11.2017 anexe la prezentul Caiet de sarcini.

3. Durata acordului-cadru

 • 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui.

 • 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta sa mai producă efecte.

 • 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante si de fondurile alocate acestei destinații, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru.

4. Prețul total al serviciilor

 • 4.1.- Valoarea acordului-cadru este de maxim.................lei fără TVA.

 • 4. 2. - Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la acordul-cadru .

5. Cantitatea previzionata

 • 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate in baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează :

Cantități minime și maxime aferente acordului cadru pentru 12 luni (col. 4 și 5), respectiv 48 de luni (col. 6 și 7):

contract subsecvent

acord cadru

TRATAMENT

INT/EXT

UM

suprafața supusa tratamentului min

suprafața supusa tratamentului

max

suprafața supusa tratamentului min

suprafața supusa tratamentului max

1

2

3

4

5

6

7

DEZINSECȚIE

INT.

mii

mp

62,93

100,68

251,70

402,72

EXTER.

mii

mp

51.774,76

82.839,62

207.099,04

331.358,46

aeriana

ha

26.745,22

53.490,44

106.980,88

213.961,76

DEZINFECȚIE

INT.

mii

mp

25,17

50,34

100,68

201,36

EXTER.

mii mp

100,00

200,00

400,00

800,00

DERATIZARE

INT.

mii

mp

37,76

75,51

151,02

302,04

EXTER.

mii mp

28.979,86

57.959,71

115.919,42 |

231.838,85

6. Obligațiile promitentului-prestator

 • 6.1. - (1) Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze a activități specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu ’’ condiții de eficiență și siguranță.

Serviciile menționate se incadreaza in CPV 90923000 - 3: Servicii de deratizare

CPV 90921000 - 9: Servicii de dezinfecție și de dezinsecție

 • 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru și caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

 • 6.3. In cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul-Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului - Achizitor.

 • 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

 • 6.5. Promitentul - Prestator își asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia.

 • 6.6.  Promitent-Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

 • 6.7. Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză.

 • 7. Obligațiile proinitentului-achizitor

  • 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timișoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a anexelor acestuia.

  • 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

8. Ajustarea prețului

 • 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată in propunerea financiara, anexa la acordul-cadru.

 • 8.2. - Modificarea, actualizarea tarifelor se va realiza anual în perioada 01-28 februarie, la solicitarea fundamentată a prestatorului.

 • 8.3. - Tarifele se vor actualiza în funcție de nivelul indicelui prețurilor de consum prevăzut în Buletinul Statistic de Prețuri, la capitolul SERVICII.

 • 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent.

9. Amendamente

 • 9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

 • 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

10. Comunicări

 • 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii.

 • 10.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

11. Soluționarea litigiilor

 • 11.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

 • 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum și cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei.

 • 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

12. încetarea acordului cadru

 • 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen.

(2)Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • -  prin acordul de voință al părților;

 • - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă.

12.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

13. Dispoziții finale

 • 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor și unul pentru promitent - prestator.

  PRESTATOR


ACHIZITOR MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR IMRE FARKAS

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU

ȘEF BIROU GEST. POP. CANINA DDD ȘI AA MARA GAROFITA

ȘEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ȘULI

AVIZAT JURIDIC


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini Acordului Cadru și Contractului subsecvent privind gestiunea delegată a serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara”

 • 1.     Descrierea situației actuale

In prezent se află în derulare contractul cu nr. 126/24.08.2017 “Prestări servicii de deratizare și dezinsecție” contract de expira la 24.02.2018 . Ultima licitație pentru delegarea de gestiune prin concesiune a fost contestată în instanță, litigiul derulându-se 3 ani, timp în care aceste activități au fost asigurate doar în limita a 30.000 euro, sumă insuficientă pentru a asigura sănătatea și confortul populației.

Serviciul de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfășoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, în vederea asigurării protecției sănătății populației și a mediului înconjurător.

în vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare de gestiune a Serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aproba Studiul de oportunitate și a Caietul de Sarcini și Contractul Cadru aferente serviciului mai sus menționat.

 • 2.     Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin acest proiect de hotărâre se urmărește obținerea unui serviciu de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de o calitate optimă pe raza Municipiului Timișoara eficientă din punct de vedere economic, realizând un raport calitate/preț cât mai bun și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară aprobarea Studiului de Oportunitate, Contractului cadru și Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a Serviciului de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza Municipiului Timișoara” pentru a putea scoate la licitație serviciul în timp util.

PRIMAR


NICOLAE ROBU