Hotărârea nr. 722/2018

722/20.12.2018 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Inocentiu Klein, Nr.22, inscris in CF430759, cu nr. topografic 403759 in suprafata de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
Hotararea Consiliului Local 722/20.12.2018
privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Inocentiu Klein, Nr.22, inscris in CF430759, cu nr. topografic 403759 in suprafata de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 30006/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30016 din data de 12.12.2018 al Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Directiei Politiei Locale - Serviciul Protectia Mediului, cu numarul de inregistrare 7858/20.11.2018, privind cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan, in conformitate cu Anexa 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
Avand in vedere Proces-Verbal de constatare intocmit la fata locului in data de 29.05.2018, 19.07.2018, 15.10.2018 si 14.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.12.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30016/12.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei Mixte de Control conform Hotararii Consiliului Local nr.314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan SC2018 - 29449/07.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015, Ordonantei nr. 21/2002 aprobate cu modificari si completari Legea nr.515/2002, art.6 si art.75 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Inocentiu Klein, Nr.22, inscris in CF 430759, cu nr. topografic 430759 in suprafata de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- FONDAS INVEST SRL
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI