Hotărârea nr. 721/2018

721/20.12.2018 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Zefirului, nr.37, inscris in CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) in suprafata de 8506 mp proprietar SC MAGNUM RESIDENCE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
Hotararea Consiliului Local 721/20.12.2018
privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Zefirului, nr.37, inscris in CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) in suprafata de 8506 mp proprietar SC MAGNUM RESIDENCE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30005/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30015 din data de 12.12.2018 al Directiei de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Directiei Politiei Locale - Serviciul Protectia Mediului, cu numarul de inregistrare 7858/20.11.2018, privind cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan, in conformitate cu Anexa 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017.
Avand in vedere Proces-Verbal de constatare intocmit la fata locului in data de 21.06.2018, 30.10.2018 si 14.11.2018.
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.12.2018- Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 30015/12.12.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei Mixte de Control conform Hotararii Consiliului nr.314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan nr. SC2018-29448/07.12.2018.
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015, Ordonantei nr. 21/2002 aprobate cu modificari si completari Legea nr.515/2002, art.6 si art.75 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Zefirului, nr.37, inscris in CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) in suprafata de 8506 mp proprietar SC MAGNUM RESIDENCE SRL identificat cu J35/402/2008, CUI 23221990, Sediul social Municipiul Timisoara, Strada Paris, Numar 3, Etaj subsol, Ap.3/B, Judet Timis.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC MAGNUM RESIDENCE SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA       /

NR.SC2018- 'boo^/IZ - H •

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Secțiunea 1


majorarea impozitului pe clădiri și-a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan

Secțiunea a 2 - a

Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale - Serviciul Protecția Mediului, cu numărul de înregistrare 7858/20.11.2018, privind clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, în conformitate cu Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Precizăm faptul că, în cursul anului 2018, cu ocazia verificărilor și acțiunilor tematice organizate și executate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, 206 de proprietari au fost sancționați contravențional.în urma acestor acțiuni, SC MAGNUM RESIDENCE SRL, proprietară a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) în suprafață de 8506 mp nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut în mod corespunzător pe parcursul anului 2018, terenul pe care-1 deține.

Prin Fișa de evaluare la vedere a aspectului terenului proprietate din Municipiului Timișoara s-a calculat categoria de impozitare a terenului cu 500%(conform anexa 2 la HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.).Anexăm prezentei în copie Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Considerăm că prin această măsură, identificarea terenurilor virane nesalubrizate și necosite de pe raza Municipiului Timișoara, identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai acestora și aplicarea măsurilor legale, efectele negative asupra sănătății populației și prejudiciile de imagine aduse orașului vor fi reduse considerabil.

Prin urmare, în conformitate cu art.36 alin. (1) din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală propunem și supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind majorarea impozitului pe acest teren cu 500%.


TORF

BERE


DIREGTOR EXECUTIV z ADRIAN BERE SEMEREDI /

Cod FO53-03,Ver.2


ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30015/12.12.2018


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 14.12.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Constatând din examinarea următoarelor: raportul de specialitate privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral i 592, i 59 i(intravilan extins) in suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017;

Având în vedere hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara precum și prevederile actelor normative în vigoare:

 • - Hotărârea de Consiliu Local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 314/28.07.2017 privind modificarea Anexelor nr.

1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare:

 • (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

 • (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

 • (7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

 • (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

în conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare:

"Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Codul fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:

 • a)  în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

 • b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

 • c) fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/ demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;

 • d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare;

 • e) după identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire;

j) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. în cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

 • g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la Ut. d) vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată

menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. în acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. In municipiul București, această atribuție revine consiliilor locale ale sectoarelor. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local;

 • h) în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la lit. d), pe numele noului proprietar;

 • i) majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite și/sau al terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

 • (i)  Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

 • (ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (iii) oricăror altor reglementări în această materie”.

- Conform art.36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), litc) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-30015/12.12.2018 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017, expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premiză legalitatea și conformitatea demersurilor privind verificarea, evaluarea și constatarea faptelor, nu privește aspectele procedurale premergătoare, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SECRETARIAT COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL3I4/2017

SC2018- MM /

AVIZUL nr. 4 DIN DATA 06.12.2018

Prezentul aviz a fost întocmit în baza procesului verbal al ședinței Comisiei Mixte de Control a Municipiului Timișoara, constituită în baza H.C.L. nr.314/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, din data-de 06.12.2018, cu numărul SC2018/29198/06.12.2018.

In urma analizării documentației privind terenul situat în intravilanul Municipiului Timișoara, la adresa str. Zefirului nr.37 a cărui proprietar nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut acest terenur pe care il deține în mod corespunzător pe parcursul anului 2018, Comisia a constatat că terenul se încadrează în categoria neîngrijite și se supune majorării impozitului cu până la 500%, cu cota de majorare 500%.

Soluția propusă este acceptată și nu sunt obiecții.

Prezentul aviz se comunică:

Direcției de Mediu în vederea emiterii unei hotărâri de consiliu individuale de majorare, cu procentul aferent gradului de degradare al terenului.

1 exemplar se păstrează la secretariatul Comisiei Mixte de Control.

PREȘEDINTE COMISIE

Arh. SORIN EMILIAN CIURARIU


MEMBRII COMISIE

EDITH SABĂU

RÂUL STROESCU

MITROFAN MONICA UU


GABRIELA VOLOSC1UC (jANEXA 2 la H.C.L nr.          ,   :v-'~    '

Terenul este o întindere de pământ delimitată (considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu).

Terenul neîngrijit este terenul care deși se află într-un cartier construit și locuit, este fără clădiri Și, de obicei, neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic și pe care de regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.). Pe terenul neângrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii și familii (buruiană) din categoria arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.

Fișa de evaluarea la vedere a aspectului terenului proprietate din municipiul Timișoara

1. întreținere (cosire)

| |       întreținut

(cosit)

0

[71 neîntreținut

(necosit)

50

2. Depozitări de deșeuri

Q fără depozitări de deșeuri

0

M cu depozitări de deșeuri

50

Total punctaj

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referință.

Punctajul de referință este 100 puncte.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare teren evaluat în parte.

Calculul punctajului

Tî? %

Categoria de impozitare a terenului

Q supraimpozitare cu 250% pentru punctajul procentual de 50%

[/] supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%

IPROCEDURĂ

 • 1. Fac excepție de ia evaluare terenurile neângrijite pentru care proprietarii dețin Autorizație de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului și care au anunțat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și ia Primăria Municipiului Timișoara.

 • 2. în vederea identificării terenurilor din intravilanul Municipiului Timișoara, care intră în categoria celor neîngrijite, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara vor efectua verificări pe raza unității administrativ teritoriale, întocmind nota de constatare (însoțite de fotografii ale terenului identificat) și fișa de evaluare, prevăzută în prezenta anexă.

 • 3. După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constat starea terenului neângrijit, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire (cosire, igienizare, colectare a deșeurilor, etc) necesare până la sfârșitul anului respectiv și mențină în continuare terenul în stare de întreținere/îngrijire;

 • 4. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate.

 • 5. Dacă, în urma verificărilor ulterioare pe teren, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea terenului în categoria celor considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neângrijite. In acest caz, notele de constatare, fișa de evaluare, fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neângrijit, datele de identificare a terenului și a proprietarului, vor fi transmise către Direcția de Mediu care va întocmi și promova proiectul de hotărâre, cu caracter individual, în vederea majorării impozitului pentru terenul respectiv.

 • 5. în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului Ia care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la punctul 2, pe numele noului proprietar;

 • 6. Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit și propietarii s-au conformat ulterior somațiilor/ notificărilor, și își întrețin în mod constant terenurile, nu se va mai aplica această majorare începând cu anul următor.

 • 7. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări Legea nr. 515/2002;

 • - art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - oricăror altor reglementări în această materie.

l VICEPRIMAR

DAN DIACONU ,


DIRECTOR D^CȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEM'EREDÎ


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI Șl LOCURI DE JOACĂ DIANA MIHAELA NICA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2018-           ./Z.

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru promovarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Având în vedere Expunerea de motive nr ^O>op            a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Facem următoarele precizări:

In baza prevederilor art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și normele de aplicare; "Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan” , Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări Legea nr.515/2002, art.6 "Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun. ” și art.75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu cele anterior expuse se va ține cont de verificările și acțiunile tematice organizate și executate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului care au întocmit Proces-Verbal de constatare la fața locului în data de 21.06.2018, 30.10.2018 și 14.11.2018.

în urma acestor acțiuni, SC MAGNUM RESIDENCE SRL, proprietară a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut în mod corespunzător pe parcursul anului 2017 terenul pe care-1 deține, fiind sancționată cu Proces-Verbal seria AX număr 364606 din 19.06.2017, Proces-Verbal seria AX număr 0377700 din 09.08.2018 și Proces-Verbal seria AX număr 0412270 din 31.10.2018.

Facem precizarea că în data de 20.12.2016 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local numărul 266, modificată ulterior cu Hotărârea Consiliului Local numărul 314 din data de 28.07.2017, care prevede majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:

- cu 250%, pentru punctajul procentual de 50%

-cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care conține și criteriile de încadrare a terenului în categoria terenurilor neîngrijite și procedura de impozitare.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591 (intravilan extins) în suprafață de 8506 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,         ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI

BERE SEMEREDI ADRIAN                LOCURI DE JOACĂ,

NICA DIANA MIHAELA

INSPECTOR DE SPECIALITATE HOARCĂ CRISTIAN

RED./DACT.H.C

Cod FO53-01, Ver.l