Hotărârea nr. 720/2018

720/20.12.2018 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textilistilor, Nr.9, înscris în CF 402257, cu nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017
Hotararea Consiliului Local 720/20.12.2018
privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textilistilor, Nr.9, înscris în CF 402257, cu nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 30001/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -30014 din data de 12.12.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Direcţiei Poliţiei Locale - Serviciul Protecţia Mediului, cu numărul de înregistrare 7858/20.11.2018, privind clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan, în conformitate cu Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017.
Având in vedere Proces-Verbal de constatare întocmit la faţa locului în data de 04.04.2018, 19.06.2018, 27.08.2018, 18.10.2018 şi 15.11.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.12.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30014/12/12/2018
Având în vedere Avizul Comisiei Mixte de Control constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan, cu nr. SC2018- 29447/07.12.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015, Ordonanţei nr. 21/2002 aprobate cu modificări şi completări Legea nr.515/2002, art.6 şi art.75 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36 alin .(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textilistilor, Nr.9, înscris în CF 402257, cu nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, identificată prin: J40/6729/2013, CUI 31698940, Sediu social Strada George Constantinescu, Număr 3, Etaj 3, Birou A, Sector 2, Bucureşti.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reşele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC ARC MANAGEMENT ONE SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR.SC2018- OCTQ ■ -(1 . jWg

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Secțiunea 1 majorarea impozitului-pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirileși terenurile neîngrijite, situate în intravilan

Secțiunea a 2 - a

Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale - Serviciul Protecția Mediului, cu numărul de înregistrare 7858/20.11.2018, privind clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, în conformitate cu Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Precizăm faptul că, în cursul anului 2018, cu ocazia verificărilor și acțiunilor tematice organizate și executate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului, 206 de proprietari au fost sancționați contravențional.în urma acestor acțiuni, SC RHS COMPANY SA, proprietară a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut în mod corespunzător pe parcursul anului 2018, terenul pe care-1 deține.

Prin Fișa de evaluare la vedere a aspectului terenului proprietate din Municipiului Timișoara s-a calculat categoria de impozitare a terenului cu 250%(conform anexa 2 la HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.).Anexăm prezentei în copie Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Considerăm că prin această măsură, identificarea terenurilor virane nesalubrizate și necosite de pe raza Municipiului Timișoara, identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali ai acestora și aplicarea măsurilor legale, efectele negative asupra sănătății populației și prejudiciile de imagine aduse orașului vor fi reduse considerabil.

Prin urmare, în conformitate cu art.36 alin. (1) din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală propunem și supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind majorarea impozitului pe acest teren cu 250%.


DIRECTOR EXECUTIVj5> ADRIAN bere semeredi

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC2018- ''dO 0 Iț/ (2 J2

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru promovarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.Timișoara și Proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Facem următoarele precizări:

în baza prevederilor art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și normele de aplicare; “Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan” , Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări Legea nr.515/2002, art.6 “Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun. ” și art.75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu cele anterior expuse se va ține cont de verificările și acțiunile tematice organizate și executate de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului care au întocmit Proces-Verbal de constatare la fața locului în data de 04.06.2018, 02.08.2018, 16.10.2018 și 15.11.2018.

în urma acestor acțiuni, SC RHS COMPANY SA, proprietară a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut în mod corespunzător pe parcursul anului 2018 terenul pe care-1 deține, fiind sancționată cu Proces-Verbal seria AX număr 0407514 din 12.06.2018, Proces-Verbal seria AX număr 0407534 din 07.08.2018 și Proces-Verbal seria AX număr 0419327 din 19.10.2018.

Facem precizarea că în data de 20.12.2016 s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local numărul 266, modificată ulterior cu Hotărârea Consiliului Local numărul 314 din data de 28.07.2017, care prevede majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan, se majoreaza, astfel:

 • - cu 250%, pentru punctajul procentual de 50%

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, care conține și criteriile de încadrare a terenului în categoria terenurilor neîngrijite și procedura de impozitare.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, BERE SEMEREDÎ ADRIAN


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ, NICA DIANĂ'MIHAELA


INSPECTOR DE SPECIALITATE HOARCĂ CRISTIAN

RED./DACT.HC

Cod FO53-01, Ver. 1

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30013/12.12.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 14.12.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Constatând din examinarea următoarelor: raportul de specialitate privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017;

Având în vedere hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara precum și prevederile actelor normative în vigoare:

 • - Hotărârea de Consiliu Local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 314/28.07.2017 privind modificarea Anexelor nr.

1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cujrână la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare:

 • (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

 • (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

 • (7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

 • (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

în conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare:

''Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Codul fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:

 • a)  în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

 • b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

 • c) fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/ demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;

 • d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare;

 • e) după identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire;

 • f) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. în cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

 • g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la Ut. d) vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată

menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. în acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. In municipiul București, această atribuție revine consiliilor locale ale sectoarelor. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local;

h) în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea


termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la Ut. d), pe numele noului proprietar;

i) majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite și/sau al terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

(i) Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

 • (ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (iii) oricăror altor reglementări în această materie”.


- Conform art.36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-30013/12.12.2018 privind


majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 în suprafață de 2218 mp, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017, expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premiză legalitatea și conformitatea demersurilor privind verificarea, evaluarea și constatarea faptelor, nu privește aspectele procedurale premergătoare, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Alin StojeaL^

R O M Â N I A

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SECRETARIAT COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL314/2017


SC2018-


AVIZUL nr. 2 DIN DATA 06.12.2018


Prezentul aviz a fost întocmit în baza procesului verbal al ședinței Comisiei Mixte de Control a Municipiului Timișoara, constituită în baza H.C.L. nr.314/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a


impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, din datacle—


06.12.2018, cu numărul SC2018/29198/06.12.2018.

în urma analizării documentației privind terenul situat în intravilanul Municipiului Timișoara, la adresa calea Torontalului (nr. Top.cc527/3/l ) a cărui proprietar nu s-a conformat măsurilor dispuse de polițiștii locali și nu a întreținut acest terenur pe care il deține în mod corespunzător pe parcursul anului 2018, Comisia a constatat că terenul se încadrează în categoria neîngrijite și se supune majorării impozitului cu până la 500%, cu cota de majorare 250%.

Soluția propusă este acceptată și nu sunt obiecții.

Prezentul aviz se comunică:

Direcției de Mediu în vederea emiterii unei hotărâri de consiliu individuale de majorare, cu procentul aferent gradului de degradare al terenului.

1 exemplar se păstrează la secretariatul Comisiei Mixte de Control.


PREȘEDINTE COMISIE


MEMBRII COMISIE


Arh. SORIN EM1LIAN CIURARIUMIHAI BONCEA


ADRIAN BERE-SEMEREDI


ANDREEA STĂNILA


EDITH SABĂU


RÂUL STROESCU


MITROFAN MONICA


ȘERBAN MARINEASA


GABRIELA VOLOSC1UC i.


Secretariat Comisia Mixtă de Control, 2 exemplare Page 2 of 10


ANEXA 2 la H.C.L. nr. 2<£6../ ZolQ f/locl f>f'lĂl fâCL-       {2.C>

Terenul este o întindere de pământ delimitată (considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu).

Terenul neîngrijit este terenul care deși se află într-un cartier construit și locuit, este fără clădiri Și, de obicei, neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic și pe care de regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.). Pe terenul neângrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii și familii (buruiană) din categoria arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.

Fișa de evaluarea la vedere a aspectului terenului proprietate din municipiul Timișoara

1. întreținere (cosire)

întreținut

(cosit)

0

0 neîntreținut

(necosit)

50

2. Depozitări de deșeuri

______________________________________________________________________________1

jxj fără depozitări de deșeuri

0

0 cu depozitări de deșeuri

50

Total punctaj______6 O________________

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referință.

Punctajul de referință este 100 puncte.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare teren evaluat în parte.

Calculul punctajului                                                                6)     %

Categoria de impozitare a terenului

12] supraimpozitare cu 250% pentru punctajul procentual de 50%

| | supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%

PROCEDURĂ

 • 1. Fac excepție de la evaluare terenurile neângrijite pentru care proprietarii dețin Autorizație de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului și care au anunțat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la Primăria Municipiului Timișoara.

 • 2. în vederea identificării terenurilor din intravilanul Municipiului Timișoara, care intră în categoria celor neîngrijite, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara vor efectua verificări pe raza unității administrativ teritoriale, întocmind nota de constatare (însoțite de fotografii ale terenului identificat) și fișa de evaluare, prevăzută în prezenta anexă.

 • 3. După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constat starea terenului neângrijit, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire (cosire, igienizare, colectare a deșeurilor, etc) necesare până la sfârșitul anuluijrespectiv ȘȚsămențină în continuare terenul în stare de întreținere/îngrijire;

 • 4. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate.

 • 5. Dacă, în urma verificărilor ulterioare pe teren, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, agenții Direcției Poliției Locale Timișoara vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea terenului în categoria celor considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neângrijite. în acest caz, notele de constatare, fișa de evaluare, fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neângrijit, datele de identificare a terenului și a proprietarului, vor fi transmise către Direcția de Mediu care va întocmi și promova proiectul de hotărâre, cu caracter individual, în vederea majorării impozitului pentru terenul respectiv.

 • 5. în cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la punctul 2, pe numele noului proprietar;

 • 6. Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit și propietarii s-au conformat ulterior somațiilor/ notificărilor, și își întrețin în mod constant terenurile, nu se va mai aplica această majorare începând cu anul următor.

 • 7. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate cu modificări și completări Legea nr. 515/2002;

 • - art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - oricăror altor reglementări în această materie.

I VICEPRIMAR

DAN DIACONU

DIRECTOR D^CȚIA DE MEDIU ADRIAN B.ERE SEM'EREDl.î

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI Șl LOCURI DE JOACĂ DIANA MIHAELA NICA

POLiT(€( JLoCfitp

'T (