Hotărârea nr. 717/2018

717/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2
Hotararea Consiliului Local 717/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-30272/14.12.2018 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30273/14.12.2018 al Biroului Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018-30273/14.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 60/27.11.2018 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2018 , investiţii , cap 65.02.04.02 - Învaţamânt secundar superior;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 întocmit de S.C." Rheinbrucke" S.R.L.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 prevazuţi în Anexa 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, pentru proiectul "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 prevazută în Anexa 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI


ROMÂNIA


191 a-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


/


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza - D.A.L.I. - si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul

D.A.L.I.+PT- Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C. Bratianu

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018 -30272/14.12.2018., a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „DALI+P.T. - Reabilitare fațada și șarpanta (toate fațadele) Colegiul I.C. Bratianu”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect nr. 487 / 2018D.A.L.I.+P.T. - - Reabilitare fațada și șarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului S.C. „RHEINBRUCKE” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 82/06.07.2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 487 / 2018 - D.A.L.I.+P.T. - Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C. Bratianu” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

13.596.315,43 lei (inclusiv TVA), din care

C+M are valoarea de 10.734.933,09 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

- Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul “- Reabilitare fațada și șarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU

CONSILIER, COSMIN PREDA

Cod FO53-01,Ver.1

2     01 Timișoara 2021

£ I Capitală Europeană a CulturiiNr.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice,

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul „Reabilitare fațada și sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu

1.  Descrierea situației actuale

În vederea aprobării DALI ,conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.180 din 07.12.2017 penru realizarea „DALI+PT- Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C. Bratianu”, cu etapa a II-a respectiv realizarea PT -Proiectul Tehnic și pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiții 2019 a obiectivului, la cap. 65.02.04.02 - Invatamint secundar superior, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 60/27.11.2018. privind realizarea investitiei ,, Reabilitare fațada și sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”.

Intervențile propuse în cadrul acestei variante cuprind intervenții structurale importante pentru stabilizarea și consolidarea corpului lateral dreapta, având în vedere fenomenul accentuat de înclinare spre Est a acestuia deoarece înclinarea corpului lateral dreapta (de colț) a fost generată de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz (sub efectul variației conținutului de umiditate din teren în decursul timpului și

stabilizarii terenului din zona de influent a fundatiilor cl5dirii de colt;

 • - injectarea fundatiilor din zid5rie dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt cu substante pe baz5 de polimeri, pentru realizarea unei bariere impotriva ascensiunii capilare a apei din teren in fundatie;

 • - realizarea unei centuri din beton armat monolit de forma unei „diafragme mulate" (Cu grosimea de 30- 35 cm) pe exteriorul fundatiei perimetrale dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt, prevazute cu talpa lath si rigidizata spre exterior cu contraforti din beton armat dispusi la distante de cca. 2,50 m intre ei.

Obs.:- in cazul in care in urma studiului geotehnic (care va trebui realizat) va rezulta că starea fundatiei din zidarie si dimensiunile acesteia sunt necorespunzatoare, talpa diafragmei mulate din beton armat va fi realizate si prin subturnarea partiala cu beton a fundatiei din caramida;

 • - legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C. Telbisz de structura corpului central prin intermediul unor tiranti metalici (bare din otel cu diametrul de 30 mm) dispusi la nivelul planseelor peste etajele 1și 2 și orientați pe direcția EST-VEST (perpendiculari pe str. Telbisz) ancorați de structura corpului central de cladire și la exteriorul peretelui de fațadă al corpului lateral dreapta adiacent străzii Telbisz.

Lucrările de intervenție la acoperiș vor cuprinde :

 • - desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de același tip cu cele actuale (țiglă ceramică profilată, neglazurată);

  2 21


  Timișoara 2021

  Capitală Europeană a Culturii


 • - înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a șipcilor din lemn);

 • - controlul detaliat al elementelor structurale ale șarpantei și înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la fața locului);

 • - înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată;

 • - controlul detaliat al elementelor de la nivelul streașinei acoperișului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor;

 • - desfacerea tencuielii coșurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) și curățarea rosturilor zidăriei și refacerea finisajelor coșurilor;

 • - reparații locale la frontoanele din zidărie al podului (injecții fisuri, etc.);

 • - ignifugarea elementelor șarpantei din lemn și protejarea lor (cu soluții anticarii, antimucegai, antifungice).

Lucrările de intervenție la fațade vor cuprinde :

-decopertare tencuielj exterioare pereti-socluri

-curatare rosturi

 • - refacere tencuieli și finjsaje

 • - refacere elemente decorative identice cu cele existente;

-realjzare mulaje/pastrare elemente originale ca martor;

-injectare fisuri/crapaturi zidarie;

-înlocuirea tamplariei fatadelor (ferestre si usi exterioare) cu tîmplărie din lemn stratificat si geam termopan; -realizare trotuar de protectje in zona dinspre curtea cladirilor;

Prin implementarea măsurilor de intervenție prevăzute în proiect, cladirea reabilitată, se va putea folosi in conditii de siguranta pentru desfășurarea în continuare a procesului de invatamant respectiv a activităților educaționale, se va încadra armonios în peisajul urban al municipiului fiind în imediata vecinătate a centrului orașului precum și din perspectiva ,,Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii,, și îi va creste valoarea efectivă și de patrimoniu .

Durata de realizare a investitiei se estimeaza la 18 luni.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare fațada și șarpanta (toate fațadele) Colegiul I.C. Bratianu „

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII, CONSTANTIN PASCU

Cod FO53-03,Ver.1

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Timișoara

Noiembrie 2018

T)HE1NBRUCKE

i\ ARCH1TECTURE

E3EEEJ


SR EN ISO îtMfeLft


Denumire proiect:


Beneficiar:


Adresa obiectiv:


Proiectant general:


Data elaborării:


Număr proiect:


FOAIE DE CAPĂT


Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele)

Colegiul I. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3


Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timișoara,

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, bv. C.D. Loga nr.l,

cod fiscal 14756536, tel. 0256.408300, fax. 026.490635,

reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Stelian Stanciu - director economic


P-ta lancu Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timișvv. ..................... juyi. .„miș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805Aprilie 2018


487/2018


Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)

SR EN ISO HflWJ


MMM!*


LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general:

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805

Șef de proiect:

Arh. Hamza Augustin-Răzvan,

O.A.R. Timiș, TNA 6209, S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Expertiza:

Prof. dr. ing. Sevastean ianca

Expert Atestat M.L.P.A.T. nr. 652/1995 și M.C.C. 125 E/19.11.2008

Arhitectura:


Devize:


Arh. Hamza Augustin-Răzvan Stud. Arh. Bogdan Alexandru dr. ing. Gurza Vlad-Gabriel S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Arh. Hamza Augustin-Răzvan S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


A.

PIESE SCRISE

SR EN ISO

GZEIECa


BORDEROU

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)

 • 1.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2    Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3    Ordonator de credite secundar/terțiar

 • 1.4    Beneficiarul Investiției

 • 1.5    Elaboratorul documentației

 • 2.   SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3.    Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.   DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1.    Particularități ale amplasamentului

 • a.   Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan, extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan

 • b.   Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c.    Date seismice și climatice

 • d.   Studii de teren

 • e.    Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factor de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

13

 • g.   Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în

zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone prdtejate

 • 3.2.    Regimul juridic

 • a.   Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

 • b.   Destinația construcției existente

 • c.    Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele

de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

 • d.   Informații/obligații/constrângeri extrase din documentația de urbanism, după caz

 • 3.3.    Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a.   Categoria și clasa de importanță

 • b.   Cod în lista monumentelor istorice, după caz

 • c.   An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d.   Suprafața construită

 • e.   Suprafața construită desfășurată

 • f. Valoarea de inventar a construcției

 • g.    Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4.   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului

arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și ale imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsă de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică........................................................................................................................................................................................16

 • 3.5.    Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale

aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6.   Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.   CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 18

 • 4.1.    Clasa de risc seismic...................................................

 • 4.2.   Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

 • 4.3.   Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadru

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • 4.4.   Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate 20

 • 5.   IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZAREA DETALIATĂ A

ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

 • a.   Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • b.    Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații,

termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate............................................................................................................................................24

SR EN ISO K>WI

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

A.01

Plan de încadrare

A4 Portrait

A.02

Plan de Situație si Plan 1 nvelitori

A3 Landscape

A.03

Fațada Frontala Existenta

A1/A3 Landscape

A.04

Fațada Posterioara Existenta

A1/A3 Landscape

A.05

Fațada Lateral Stanga Existenta

A3 Landscape

A.06

Fațada Lateral Dreapta Existenta

A3 Landscape

A.07

Fațada Frontala Propusa

A1/A3 Landscape

A.08

Fațada Posterioara Propusa

A1/A3 Landscape

A.09

Fațada Lateral Stanga Propusa

A3 Landscape

A. 10

Fațada Lateral Dreapta Propusa

A3 Landscape

A.ll

Fotografii situația existenta

A3 Landscape

A. 12

Operațiuni Fațada Frontala

A1/A3 Landscape

A.13

Operațiuni Fațada Posterioara

A1/A3 Landscape

A. 14

Operațiuni Fațada Lateral Stanga

A3 Landscape

A.15

Operațiuni Fațada Lateral Dreapta

A3 Landscape

DHEINBR.UCKE

1V ARCHITECTURESR EN ISO GMTFI


SR EN ISODOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

9

INTERVENȚII (D.A.LI.)

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1    Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea proiectului: „Reabilitare toate fațadele și acoperiș Colegiul I. C. Brătianu (Grup Școlar Industrial de Industrie Ușoară) compus din corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3"

 • 1.2    Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timișoara, str. B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postai 300030, Timișoara.

 • 1.3    Ordonator de credite secundar/terțiar

Nu este cazul. Colegiul I.C. Brătianu nu participă ca ordonator secundar/terțiar în cadrul proiectului.

 • 1.4    Beneficiarul Investiției

Beneficiarul investiției este: Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timișoara.

 • 1.5    Elaboratorul documentației

Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul pe Calea Martirilor nr. 51/20, localitatea Timișoara, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/28/1993 cu codul unic de înregistrare: RO 2806363, cont bancar: R019TREZ6215069XXX012966, deschis la Trezoreria Timișoara

DHE1NBRUCKE                          __

A KC HI I LII UR1:                                     SRENISO SREN ISO SROHSAS

E2KE3 IEES iLî'-’ibfe:

Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-lvanda în sud."

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită "Falia Timișoara Vest".

Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificați! încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase.

Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte.

Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influențe mediteraneene.

Temperaturile medii anuale sunt de 109-ll 9 C. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 9 C și în iulie de 22 9 - 25 9 C.

Cantitatea de precipitații multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62 % (iulie) și 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvență mai mare, urmat de vântul de nord-est. Iernile blânde, fără viscole și verile calde avatajează zona, oferind condiții bune pentru lucrări agricole timpurii.

 • d. Studii de teren

 • I.  Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

Nu este cazul, lucrările propuse nu vor afecta structura existentă și nu se propun corpuri noi.

 • II.  Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrotehnice, după caz

Nu este cazul.

 • e. Situația utilităților tehnico-edilitare existente

în momentul de față, obiectivul este aprovizionat cu următoarele utilități urbane, conform avizelor obținute de la furnizori, în baza Certificatului de Urbanism:

 • •  alimentare cu apă;

 • •  alimentare cu energie electrică;

 • •  alimentare cu gaz;

 • •  alimentare cu agent termic;

 • •   canalizare;

 • •   comunicații.

 • f.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factor de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 Timișoara si LMI 2010 actualizata-Zona centrala cu funcțiuni complexe specifice, situl urban „Cetatea Timișoara".

Propunerile privind reabilitarea Colegiului respecta prevederile documentelor în vigoare și se va restaura respectînd caracterul arhitectural.

182.


PIAȚA IANCU

HUNIADE

(colt cu STR. LUCIAN

BLAGA)


1746-1747

1752

1758

1828


Șantier.__________________________________

Șantier, zidurile parterului erau ridicate. Locuințe ale funcționarilor Oficiului Sării. Oficiul Cameral al Sării (2*).183.


PIAȚA IANCU HUNIADE. NR. 2


In prezent Fațadă fără elemente stilistice pregnante __Fațadă fără decorațiuni. Parterul tratat ca un soclu cu bosaje.

1741 Proiect pentru Oficiul Sării.

1746

Șantier.

1752

Depozitul de Sare. La vremea respectivă a fost una dintre cele mai interesante clădiri baroce din oraș, cu parter și un etaj.

1828

Oficiul Cameral al Sării (2‘).

1876 (ante)

Edificiul este demolat.

1900

Școala Orășenească de fete.

1905 (cca)

Școala de Fete a Ordinului Notre Dame.

în prezent

Fațadă fără elemente stilistice pregnante

Fațadă simplă cu decorțiuni eclectice. Parterul tratat ca un soclu cu bosaje. La parter, etajul I și etajul II, ferestrele terminate cu arcuri segment de cerc.


 • d. Suprafața construita

  A. DA i fc Rtl-fcRi i OARE LA i tzREM

  Nr. parcela

  Categoria de folosința

  Suprafața (mp)

  Valoarea de impozitare (lei)

  Mențiuni

  230

  Cc

  1884

  23542’S

  Teren intravilan imptajniLl to.ai

  Total

  1384

  2354246 |

?. DATg REFERi | OARE La COnSTRUC i ii

1 conotr.

1

S ■ ’orafata constn*:ia la soi (mp)

! Valoarea de impozitare (lei)

. .                                                                i

faenttuni

Ci

197,67

S desf.= 593,01 nr p. (P+2E)

GiJ

5/ 6,62

.   4 _                      -o - T5 • ___A 1

o uâSt.—          f. p.

1 CW

i ’

5‘6,Cn

i

S desf.= 2314 mo. (P K3E)

i

i             ■' i

i TOTAL i

j362"^       i

n

.                                                                                                                            i

i

 • e. Suprafața construita desfășurată

EXISTENT= 4802 mp

PROPUS= 4802 mp

Datorită specificului investiției, adică rebilitarea, nu se va interveni cu modificări aspura suprafețelor sau volumetriilor construcțiilor existente.

 • f.  Valoarea de inventar a construcției

Conform informațiilor transmise de către Primăria Timișoara, balanța activelor fixe la în luna august 2018 este de 6.347.042,786 LEI cu TVA.

Proiect nr. 487/2018: Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul I. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 _______________________________________________ MEMORIU GENERAL D.A.L.I.______________________________________________ 15/33


SREN ISO ESIE33


rara


imam


(precizare - din informațiile unora dintre utilizatorii clădirii rezultă că într-o perioadă de cca. 35-40 de ani, deschiderea rostului dintre cele două clădiri s-a dublat). Este posibil ca fenomenul acestei înclinări a corpului de colț să fie generat de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz, sub efectul umidității (al variației conținutului de umiditate) din teren și sub efectul vibrațiilor produse de circulația autovehiculelor pe străzile adiacente.

Notă: - apreciez ca fiind necesară luarea unor măsuri de stabilizare și consolidare o corpului lateral dreapta într-o etapă viitoare, inclusiv prin intervenții asupra terenului de fundare și asupra fundațiilor corpului respectiv.

 • 3.5.   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere structural cele trei corpuri de clădire se încadrează în domeniul structurilor din zidărie portantă, dar prezintă și unele diferențe de alcătuire a elementelor structurale, datorită construirii lor în perioade și etape diferite:

Structura corpului central:

pereți structurali din zidărie de cărămidă plină;

fundații continue din zidărie de cărămidă și piatră;

planșeu peste demisol: - bolți și arce din zidărie de cărămidă plină;

planșeu peste parter: - bolți din zidărie și parțial din beton armat;

planșeu peste etaj I: - pe grinzi din lemn - beton armat;

planșeu peste etaj II: - pe grinzi din lemn - beton armat;

planșeu peste etaj III: - beton armat și parțial pe grinzi din lemn;

acoperiș: - șarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din țiglă;

Structura corpului lateral stânga:                                                        )

pereți structurali din zidărie de cărămidă plină;

fundații continue din zidărie de cărămidă și piatră;

planșeu peste subsol: - bolți și arce din zidărie de cărămidă plină;

planșeu peste parter: - bolți din zidărie - grinzi din lemn;

planșeu peste etaj I: - beton armat și parțial pe grinzi din lemn;

planșeu peste etaj II: - beton armat și parțial pe grinzi din lemn;

acoperiș: - șarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din țiglă.

Structura corpului lateral dreapta:

pereți structurali din zidărie de cărămidă plină;

fundații continue din zidărie de cărămidă și piatră;

planșeu peste parter: - bolți din zidărie - grinzi din lemn;

planșeu peste etaj I: - pe grinzi din lemn;

planșeu peste etaj II: - pe grinzi din lemn;

acoperiș: - șarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din țiglă.

 • 3.6.   Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

DHHNBR.UCKE                           J___

l\AKC.Ii 1 ! LC I URL                                SRENISO SR EN ISO SROHSAS țȘ&jj

E2IES3 MERE E3EE3

refacerea tencuielilor clădirilor, se va face cu un mortar pe bază de var hidraulic, sau cu materiale speciale (de tip SIKA, KERAKOLL, MARMOCRET-SP, MAPEI, sau similare) care permit pereților sa respire în mod natural, să absoarbă și să cedeze umiditatea, echilibrând-o cu cea a mediului ambiant.

Propuneri de intervenții asupra acoperișului clădirilor

în corelare cu Proiectul nr. 487/2018 elaborat de S.C. "RHEINBRUCKE" S.R.L din Timișoara, se propune realizarea unor intervenții pentru schimbarea în totalitate a învelitorii acoperișului clădirilor și de punerea în siguranță a elementelor structurale și nestructurale ale acoperișului, constând în:

 • •   desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de același tip cu cele actuale (țiglă ceramică profilată, neglazurată);

 • •   înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a șipcilor din lemn);

 • •   controlul detaliat al elementelor structurale ale șarpantei și înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la fața locului);

 • •   înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată;

 • •   controlul detaliat al elementelor de la nivelul streașinei acoperișului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor;

 • •   desfacerea tencuielii coșurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) și curățarea rosturilor zidăriei și refacerea finisajelor coșurilor;

 • •   reparații locale la frontoanele din zidărie al podului (injecții fisuri, etc.);

 • •   ignifugarea elementelor șarpantei din lemn și protejarea lor (cu soluții anticarii, antimucegai, antifungice);

se recomandă: - descărcarea planșeului de pod prin înlăturarea molozului, resturilor de țiglă, a materialelor depozitate în pod și a straturilor de umplutură de peste planșeu și termoizolarea planșeului de pod cu polistiren extrudat (sau cu panouri de vată minerală ngidă) protejat cu un strat din șapă slab armată.

Varianta II - maximală -

Precizare: - intervențiile propuse în cadrul acestei variante cuprind toate intervențiile propuse prin varianta 1 de intervenție, precum și unele intervenții structurale importante pentru stabilizarea și consolidarea corpului lateral dreapta, având în vedere fenomenul accentuat de înclinare spre Est a acestuia.

Deoarece înclinarea corpului lateral dreapta (de colț) a fost generată de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz (sub efectul variației conținutului de umiditate din teren în decursul timpului și sub efectul vibrațiilor produse de circulația autovehiculelor pe străzile adiacente), pe lângă măsurile propuse prin varianta 1 de intervenție se propun si următoarele măsuri structurale pentru stabilizarea si consolidarea corpului lateral dreapta, măsuri care vor trebui precedate de un studiu qeotehnic detaliat:

 • •   realizarea de foraje cu teacă și de injectări a terenului de fundare cu o compoziție pe bază de ciment, bentonită și silicați (la adâncimi de 4,00 până la 6,00 m) pe zona dinspre str. C. Telbisz a corpului lateral dreapta, în scopul consolidăriii și stabilizării terenului din zona de influență a fundațiilor clădirii de colț;

 • •   injectarea fundațiilor din zidărie dinspre str. C. Telbisz a clădirii de colț cu substanțe pe bază de polimeri, pentru realizarea unei bariere împotriva ascensiunii capilare a apei din teren în fundație;

 • •  realizarea unei centuri din beton armat monolit de forma unei „diafragme mulate" (cu grosimea de BOSS cm) pe exteriorul fundației perimetrale dinspre str. C. Telbisz a clădirii de colț, prevăzută cu talpă lată și rigidizată spre exterior cu contraforți din beton armat dispuși la distanțe de cca. 2,50 m între ei.

o Obs.:- în cazul în care în urma studiului geotehnic (care va trebui realizat) va rezulta că starea fundației din zidărie și dimensiunile acesteia sunt necorespunzătoare, talpa diafragmei mulate din beton armat va fi realizată și prin subturnarea parțială cu beton a fundației din cărămidă;

 • •   legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C. Telbisz de structura corpului central prin intermediul unor tiranți metalici (bare din oțel cu diametrul de 30 mm) dispuși la nivelul planșeelor peste etajele 1

DHEINBRUCKE

[ \ ARCHITECTURE

SR EN ISO E3EE]


 • •  execuția lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție atestat;

 • •  la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

 • •  pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecția muncii și de pază contra incendiilor;

 • •  toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a construcției.

Precizare:

- intervențiile propuse se referă la repararea și consolidarea unor elemente nestructurale ale clădirii, fără să modifice forma și volumetria generală și fără să afecteze valoarea istorică a clădirii și au rolul de a reface capacitatea portantă și de a crește siguranța actuală în exploatare a clădirii.

în concluzie:

 • •   Intervențiile propuse nu modifică aspectul, forma și caracteristicile volumetrice generale ale clădirii.

 • •  Intervențiile propuse refac capacitatea portantă a structurii și măresc gradul actual de siguranță al clădirii la acțiuni seismice.

 • •  Intervențiile propuse nu afectează valoarea și importanța istorică a clădirii.

Se recomandă deasemenea realizarea unor intervenții în regim de urgență:

 • •  luarea unor măsuri imediate pentru izolarea și punerea în siguranță a zonei care prezintă pericol pentru pietoni, până la realizarea completă a reparațiilor.

 • •  începerea lucrărilor de reparare se va realiza numai după luarea unor măsuri corespunzătoare de protecția muncii, referitoare la munca la înălțime.

 • •  fațadele se vor acoperi temporar (pe durata desfășurării lucrărilor) cu material textil în vederea opririi avansului degradării și protejării trecătorilor.

 • •  nu va fi permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetățeni în zona de lucru. Zona periculoasă din apropierea construcției va fi împrejmuită și prevăzută cu indicatoare-avertizoare, vizibile atât ziua cât și noaptea.

DHEINBRUCKE

1\ A KCHITECTURE

SR EN ISO mm


E3EEE


 • •  Tencuiala de soclu:

Mortar de umplere, șpriț, tencuială suport și tencuială finală pe zidărie de cărămidă plină, piatră sau mixtă. Aplicare în zona de soclu la clădiri monument istoric cu o rețetă specială pentru monumente istorice care se utilizează numai cu recomandarea și asistența producătorului.

Material conform cerințelor legate de monumente istorice. Curba granulometrică a fost stabilită prin analizarea și reconstruirea tencuielilor istorice.

 • •   învelitoarea și pod

La nivelul învelitorii, se propune înlocuirea integrală a olanelor ceramice datorită deteriorării acestora, infiltrărilor de apă și prin prisma faptului că aceasta a ieșit din perioada de garanție. Se propune mărirea/completarea deliilor metalice pentru a nu mai permite infiltrații. Se vor înlocui complet accesoriile acoperișului (burlane, jgheaburi) cu altele noi.

învelitoarea se va reface tot din țiglă ceramică profilată, neglazurată, asemanatoare celei existente.

La nivelul șarpantei, lemnul existent se va trata cu substanțe ignifuge, anticarii, antifungice, insecticidice pentru a conferi lemnului rezistența sporită împotriva inamicilor naturali și împotriva incendiilor.

Se propune montarea montarea de astereală din scânduri de lemn bătută peste căpriorii existenți. Peste această astereală se va monta hidroizolația folie polietilenă și apoi se vor monta șipcile care suțin țiglele. Țiglele se vor fixa suplimentar cu cuie.

Se va cuăța planșeul podului de excrementele de pasăre care se estimează că au pe alocuri grosime de până la 10 cm. Se va turna un strat de egalizare, se așeza termoizolare din panouri de vată minerală rigidă, inclusiv perimetral și se va turna o șapă ușoară, slab armată. Aceasta nu va atinge aticul existent și va fi ușor de demontat la o eventuală mansardare, sau tot la o eventuală mansardare va fi un strat suport fonoizolant pentru aproape orice tip de finisaj.

Conform Conf. A.1.3. din Ord. 2641 din 2017 este necesar un R'min [m2K/W] = 5 pentru Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri. Astfel, se propune următorul pachet de finisaje peste planșeul din pod:

Denumire Material

Coeficient Conductivitate termica (W/mK)

Grosime (m)

Rezistenta termica (mp1k/W)

Planseu din Pod

Sapa slab armata

1,45

0,03

0,02

Vata minerala rigida

0,036

0,2

5,56

Sapa de egalizare

1,45

0,02

0,01

Placa BA

1,45

0,15

0,10

Tencuiala

1,45

0,02

0,01

5,71

DHEINBRJUCKE

[\ A RCH I T ECTU KE

 • d. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 Timișoara si LMI 2010 actualizata-Zona centrala cu funcțiuni complexe specifice, situl urban „Cetatea Timișoara".

Propunerile privind reabilitarea Colegiului respecta prevederile documentelor în vigoare și se va restaura respectînd caracterul arhitectural.

3. REGIMUL TEHNIC

l)Conform PUZ aprobat prin H.C.L. 52/1999 și LMI 2010 actualizată - Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, situl urban " Cetatea Timișoara". Regim de inaltime existent: Ds+P+2E; S+P+2E, Ds+P+3E; POT max. = 80%. 2) Indiferent de natura intervenției ( structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine ) ea va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul , personalitatea, identitatea și substanța originală. Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente vor fi restaurate sau refăcute identic pe bază documentară. Realizare perspectiva de ansamblu. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Intervențiile la fațade vor fi executate unitar respectăndu-se arhitectura existentă. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Colectarea apelor pluviale se va face în rețeaua proprie. Detaliile arhitecturale și materialele din care este executat acoperișul vor fi respectate cu strictețe (se va folosi materialul inițial - țiglă de culoare roșie), orice intervenție se va face respectandu-se partiul de acoperiș inițial. Nu se admite demolarea coșurilor de fum, ele pot fi folosite pentru ventilarea naturala a diverselor incaperi. Nu se admite tamplarie de plastic sau aluminiu. Lucrările nu vor afecta proprietățile învecinate. Se vor respecta: HCL 455/2014,LI 14/96, RLU pentru Zona centarala și Regulamentul aferent PUZ aprobat prin HCL 52/1999, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil si legislația in vigoare. 3)Utilitati existente in zona : apa, canal, gaz, electricitate. 4) Circulația pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu se vor depăși consumurile inițiale de utilități.

 • 5.3.   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

 • 5.4.   Costurile estimative ale investiției

 • a.  Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Pentru prezenta investiție, conform devizului anexat, costurile estimate sunt:

COSTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:      -în lei FĂRĂ TVA-8.648.612,46

 • - în lei CU TVA -10.276.865,30

DINTRE CARE - CONSTRUCȚII Șl MONTAJ:            -în lei FĂRĂ TVA-7.348.377,68

 • - în lei CU TVA - 8.744.569,43

 • b. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, durata normală de funcționare este de 50 ani.

Durata normală de funcționare = 600 luni.

Valoarea de invantar înainte de implementarea proiectului = 6.347.042,786 LEI cu TVA

Valoarea de inventar după implementarea proiectului = 15.091.612,216 LEI cu TVA Amortizare lunară pentru C+M investiți 8.744.569,43 ron = 14.574,28 LEI cu TVA/ lună.

DHEINBRUCKE                           ___

LVakchitecture                            sreniso sreniso SR0HSfl5

<✓                                                              EEZE2E3                      j

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare - descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare - descărcare).

Deșeurile valorificatele reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare - primire, împreună cu Fișele de Evidență.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusive prognoze pe termen mediu și lung

 • c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza financiară este prezentată în anexa 1.

DHEINBRUCKE                           ___,

£\j\ KCIi I I EC I URI:                                     SR EN ISO SR EN ISO SROHSAS

EHEESS EH»
 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor și legislației în vigoare, cum ar fi:

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecțiuni dorsolombare;

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Scopul prezentei documentații este de a obține finanțare și aprobare în Consiliul Local Timișoara.

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 7.1.   Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Cerificatul de Urbanism nr. 1282 din 26.03.2018 Primăria Timișoara este anexat prezentei documentații.

 • 7.2.   Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

Planul topografic, vizat O.C.P.I. cu nr. 18860 este anexat prezentei documentații.

 • 7.3.   Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzult de lege Se va anexa prezentei documentații.

 • 7.4.   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente Nu este cazul.

 • 7.5.   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se va anexa prezentei documentații. Nr. 333/23.01.2018

 • 7.6.   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiența ridicata pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul. Se propun lucrări de reparații și reabilitare.

 • b. Studiu de trafic și studiu de circulație, dupâ caz

Nu este cazul. Se propun lucrări de reparații și reabilitare.

 • c.  Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice Nu este cazul.

 • d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul. Obiectivul nu este încadrat pe lista monumentelor istorice

 • e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Se va anexa prezentei documentații Expertiza Tehnică.

 • f.  Avize și acorduri specifice obiectivului de investiție.

Acord Direcția de Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse Municipiul Timișoara, nr. CT2018-002622/05.06.2018

Aviz Direcția pentru Cultură a Județului Timiș, nr. 156/Z/11-12.07.2018

Aviz Delgaz grid, nr. 981,2/19/2018

Acord Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat" al județului Timiș, nr. 4,626.322 din 06.06.2018

Direcția de Mediu Primăria Timișoara, nr. 469/05.06.2018

Aviz Retim, RA 584/02.02.2018

Dovada de luare în evidență a proiectului de arhitectură

Clasarea notificării de mediu, nr. 333/23.01.2018

OROiNUl ARHITICTHQR DIN ROMÂNIA

Augustin-Râ

HAMZ Arhitect tu drept dsîntocmit,

< Arh. Hamza Augustin-Răzvan Stud. Arh.Bogdan Alexandru


L

DHEINBRJUCKE

f\ ARCHITECTURE

SR EN ISO E5EZEJ


ANTEMĂSURĂTOARE PRELIMINARIE

Nr.

Crt.


Obiect


Suprafață


Unitate de măsură


 • A. COLEGIU

LUCRĂRI EXTERIOARE

 • •   Invelitori

S in plan = 1415 + 220 = 1635 mp in plan acoperire, din care:

S in plan pod = 1538 mp, din care

62 mp tabla la 15 grade = 62 mp/ cos 15gr = 62/0,965 = 64,25 mp

1476 mp restul e țigla la 35-45 grade, conform plan invelitoare

S acoperire bitum terasa 97 mp

 • •  Ignifugare, antimugecai, antidăunători pentru elemente de lemn șarpantă prin vopsire = 1538 mp șarpanta in plan

 • •  Curatare coșuri de fum = 12 bucăți

 • •  Jgheaburi =

26,75+14,58+12,32+4,08+7,68+11,34+7,29+11,73+5,74+21,03+21,01+26,45+15,75+4,49+12,30+2,18+

4,63+11,3+11,9+2,43+13,44 = 248,42 m

Burlane = 13,823 + 19,622 + 13,25+20,16+19,622+4,67+13,9522= 737,28 m

 • •  Curatare si termoziolare planseu din pod

o Curatare manuala umpluturi, deșeuri peste placa pod = 1538 mp

o Sapa de egalizare = 1538 mp

o Folie anticondens polipropilena = 1538 mp

o Placi de vata mineral bazaltica, 20 cm inaltime totala = 1538 mp 2 0,10% perimetral

o Sapa ușor armata 3-4 cm inaltime = 1538 mp

 • •   Tencuieli

Frontala = 13,1+24,7+25+1,5+7,1+1,5+ 208,3+308+379,8+126,7+20,9 = 1116,6 mp

Laterala stanga = 21,5 + 288,9 = 310,4 mp

Laterala dreapta = 8,8 + 140,1+28,7+28,6 = 206,2 mp

Posterioara = 3,1+2,7+1+24,7 + 30,4+8,1+62,8+205+307,8+51,0+26,1+ 85,2+56,3+89,5= 953,7mp

Total fara goluri = 1116,6 +310,4+206,2+953,7= 2586,9 mp

 • •  Reabiltiari ancadramente

Goluri = 249,29+59,58+285,51+29,75 = 624,13 mp

• Hidroizolare soclu

Frontala = 13,1+24,7+25+1,5+7,1+1,5 = 72,9 mp

Laterala stanga = 21,5 mp

Laterala dreapta = 8,8 mp

Posterioara = 3,1+2,7+1+24,7= 31,5 mp

Total = 72,9+21,5+8,8+31,5 = 134,7 mp


ANEXA 1

ANALIZA FINANCIARĂ SI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE r

„Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele)"

Colegiul I. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3

P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Timișoara

Noiembrie 2018

Rheinbrucke                       SRENISO SREN ISO SROHSAS $813^

ARCH1TECTURE                                 EEEEE Ifl'MKMI

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele)

Colegiul 1. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3

Beneficiar:

Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timișoara,

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, bv. C.D. Loga nr.l, cod fiscal 14756536, tel. 0256.408300, fax. 026.490635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Stelian Stanciu - director economic

Adresa obiectiv:

P-ta lancu Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timiș

Proiectant general:

S.C. RHEINBRUCKE S.R.Lz^FT'

cu sediul în Timișoara, jud. Tjmiș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805    1 ilHEUNBK UCIG |

Data elaborării:

Aprilie 2018                  C'V

Număr proiect:

487/2018

Faza de proiectare:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)

SRENISO SROHSAS

EEEEE E3EEE

BORDEROU
 • 1.  INTRODUCERE

 • 2.   IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA

PERIOADEI DE REFERINȚĂ

 • 2.1   Situația existentă și identificarea deficiențelor

 • 2.2   Obiectivele investiție

 • 2.3   Entitățile implicate în proiect

 • 2.4  Perioada de referință

 • 3.  ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.  ANALIZA FINANCIARA

 • 4.1   Costurile totale ale investiției

 • 4.2   încasări și plăți din exploatare

 • 4.3  Evoluția prezumată a costurilor de operare

 • 4.4  Evoluția prezumată a veniturilor financiare

 • 4.5  Indicatori de performață financiară

 • 5.  ANALIZA DE SENSITIVITATE

 • 6.  ANALIZA DE RISC

 • 7.  RECAPITULAREA ANALIZEI

 • 1. INTRODUCERE

Analiza financiară are ca scop determinarea rentabilității financiare și economice a unui proiect de investiții, precum și sustenabilitatea sa. Investițiile pot fi productive și non-productive. în viața reală se poate întâmpla ca un proiect să fie profitabil din punct de vedere financiar, dar nu și economic. în acest context proiectul nu servește societății și nu ar trebui să fie finanțat. Pe de altă parte, sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că proiectul generează beneficii incrementale la nivelul societății. Acest tip de proiecte ar trebui să se bucure de o largă susținere și să beneficieze de finanțare nerambursabilă.

în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri structurale, analiza cost-beneficiu capătă o importanță deosebită deoarece arată dacă un proiect merită și are nevoie de finanțare și în ce proporție ar trebui să fie acordată finanțarea. în cazul acestui proiect, fiind vorba reabilitarea fațadelor și a învelitorii Colegiului I. C. Brătianu, proiectul nu este un generator major de venituri (veniturile generate se constituie din taxele subvenționate de stat) ceea ce înseamnă ca operațiunile sale nu pot fi susținute decât prin fonduri publice.

Sursele folosite pentru analiza sunt:

„Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiții" emis de Comisia Europeană.

 • 2. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

  • 2.1    Situația existentă și identificarea deficiențelor

Clădirea Colegiului Tehnic I. C. Brătianu e stituată în centrul Timișoarei, iar în prezent a ajuns într-o stare avansată de degradare încât prezintă un real pericol pentru trecători dar și pentru elevii acestuia.

Scopul prezentului proiect este reabilitarea fațadelor și a învelitorii clădirii aflate în Piața Huniade, nr. 2, înscrisă în C.F. nr. 428396, nr. topo. 266/1 și C.F. nr. 418910, nr. topo. 266/2. Suprafața construită a obiectivului este de 1884 mp.

Clădirea se află în centrul orașului Timișoara, o zonă cu o bogată arhitectură, care ne amintește de istoria acestui oraș. Reabilitarea acestui obiectiv va fi reprezentativă pentru clădirile aflate în zonă dar și pentru istoria locală.

 • 2.2    Obiectivele investiție

Necesitatea investiției se constituie prin fapul că starea de degradare, în momentul de față, a fațadelor construcției este una foarte avansată. Riscul ca tencuiala, cornișa, sau alte elemente ale fațadei să se desprindă este unul real și poate prezenta un pericol pentru trecătorii din zonă, elevii colegiului sau poate avaria bunuri publice sau personale (de ex: mașini parcate în zona respectivă).

Avantajele economice așteptate se referă la:

 • - reducerea costurilor de întreținere pentru reparația curentă a fațadelor și a învelitorii;

 • - reducerea costurilor de reparații a tencuielilor etajelor superioare în urma opririi infiltrațiilor din acoperiș.

Costul total al investiției este estimat la o valoare de 10.276.865,30 LEI CU TVA.

DHEINBRUCKE f \ A RCH ITECTURE
 • 3. ANALIZA OPȚIUNILOR

Varianta I - minimală - intervenții nestructurale, în scopul restaurării clădirii

Notă: - în această variantă nu sunt propuse modificări/intervenții/consolidări structurale majore la clădirile expertizate.

Propuneri de intervenții asupra fațadelor

 • •   decopertarea tencuielii exterioare a pereților exteriori ai clădirilor, curățarea rosturilor, refacerea tencuielii și finisajelor (respectând arhitectura actuală) cu materiale compatibile cu valoarea istorică a clădirii și conform cu propunerile arhitectului restaurator.

 • •   refacerea elementelor de decorație arhitecturală identic cu cele existente. înainte de decaparea tencuielii se vor realiza mulaje după fiecare tip de element decorativ, iar cele în stare bună vor fi păstrate ca model.

o înainte de refacerea finisajelor se va realiza injectarea fisurilor din zidăria pereților cu materiale compatibile pentru restaurarea zidăriilor vechi.

o fisurile de mici dimensiuni (până la 3mm) din pereți vor fi injectate cu materiale compatibile, iar fisurile de dimensiuni mari (peste 3 mm) vor fi „cusute" în prealabil cu scoabe/agrafe metalice și vor fi injectate la rândul lor;

 • •   decopertarea soclului fațadelor, curățarea rosturilor zidăriei și refacerea tencuielii soclului cu un mortar de var hidraulic (care permite evaporarea apei din zidărie) sau cu materiale speciale compatibile cu vechimea clădirilor. în prealabil se vor injecta fisurile din zidăria soclului.

 • •  înlocuirea tâmplăriei fațadelor (ferestre și uși exterioare) cu unele noi de tip termopan cu tâmplărie din lemn sau lemn stratificat.

 • •   realizarea unui trotuar de protecție în zona dinspre curtea clădirilor.

NOTĂ:

refacerea tencuielilor clădirilor, se va face cu un mortar pe bază de var hidraulic, sau cu materiale speciale (de tip SIKA, KERAKOLL, MARMOCRET-SP, MAPEI, sau similare) care permit pereților sa respire în mod natural, să absoarbă și să cedeze umiditatea, echilibrând-o cu cea a mediului ambiant.

Propuneri de intervenții asupra acoperișului clădirilor

în corelare cu Proiectul nr. 487/2018 elaborat de S.C. "RHEINBRUCKE" S.R.L din Timișoara, se propune realizarea unor intervenții pentru schimbarea în totalitate a învelitorii acoperișului clădirilor și de punerea în siguranță a elementelor structurale și nestructurale ale acoperișului, constând în:

 • •   desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de același tip cu cele actuale (țiglă ceramică profilată, neglazurată);

 • •   înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a șipcilor din lemn);

 • •   controlul detaliat al elementelor structurale ale șarpantei și înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la fața locului);

 • •   înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată;

 • •   controlul detaliat al elementelor de la nivelul streașinei acoperișului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor;

 • •   desfacerea tencuielii coșurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) și curățarea rosturilor zidăriei și refacerea finisajelor coșurilor;

 • •   reparații locale la frontoanele din zidărie al podului (injecții fisuri, etc.);

DHEINBRUCKE

fy A RCH1TECTURE

Atenționări:

 • >  prin intervențiile propuse în această etapă nu se intenționează modificarea volumetrici clădirilor și nici modificarea funcțională a spațiului interior, ci doar reabilitarea fațadelor și schimbarea învelitorii acoperișului clădirilor.

 • >  în această etapă nu sunt propuse modificări/intervenții/consolidări structurale la clădirile expertizate.

 • >  dacă la desfacerea învelitorii se constată existența unor elemente structurale și nestructurale din lemn ale șarpantei degradate sau avariate, se vor lua măsurile necesare de reparare sau înlocuire a lor (prin dispoziție de șantier a proiectantului, avizată și de către expertul tehnic).

Scenariul selectat și recomandat de expert pentru obiectivul de investiții este Varianta I de intervenție. Fată de de Varianta II, opțiunea aleasă nu cuprinde în plus lucrări de consolidare a fundației, lucrări ce se consideră absolut necesare, si pot fi realizate la o etapă ulterioară sau anterioară, fără să afecteze semnificativ reabilitarea propusă.

Notă: Costurile prezentate în Analiza Financiară fac referire doar la varianta propusă.

SREN ISO


SREN ISO


iFimn
Având în vedere faptul că imobilul studiat, ce face obiectul prezentului proiect de modernizare și reabilitare, se află într-o condiție proastă, costurile de întreținere ale acestuia pe o perioadă de 15 ani (de la anul 0 la anul 15), în situația „fără proiect7, sunt indicate în tabelul 2.

în secțiunea 1 a tabelului este prezentată evoluția stării construcției. în momentul realizării prezentei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, clădirea se află într-o stare proastă (valoarea costurilor anuale de întreținere pot fi estimate la 135222 lei/an), situația urmând a se agrava continuu dacă nu se iau măsuri de modernizare (s-a estimat că după 10 ani, va ajunge în condiția „foarte proastă" iar valoarea costurilor anuale de întreținere pot fi estimate la 173857 lei/an).

întrucât înainte de executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare clădirii, starea va fi una proastă, se apreciază că valoarea costurilor anuale de întreținere la nivelul bugetului local în situația „fără proiect" pot fi estimate la 135222 lei/an (conform tabelului 1).

TABEL 2 - Costurile suportate de bugetul local, pe fiecare an, în situația „fără proiect"

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

Costuri exploatare

Costuri utilități

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri angajați

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri întreținere

Condiție proastă

192691

192691

192691

192691

192691

192691

192691

192691

Condiție foarte proastă

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COSTURI

192691

192691

192691

192691

192691

192691

192691

192691

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri exploatare

Costuri utilități

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri angajați

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri intretinere

Condiție proastă

192691

192691

0

0

0

0

0

0

Condiție foarte proastă

0

0

231229

231229

231229

231229

231229

231229

TOTAL COSTURI

192691

192691

231229

231229

231229

231229

231229

231229

 • B. SITUAȚIA CU PROIECT

După realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare, vor fi necesare lucrări de întreținere anuale ale construcției.

Costurile anuale de întreținere depind de starea clădirii în care se efectuează lucrările. întrucât după executarea lucrărilor de modernizare, clădirea vizată va fi una în stare „foarte bună", se apreciază ca valoarea costurilor anuale de întreținere la nivelul bugetului local, în situația „cu proiect" pot fi estimate la 19317 lei/an (conform tabel 1).

■HEINBRUCKE

ARCH1TECTURE

rxZ<iX.Z^7

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Costuri de întreținere în situația fără proiect

192691

192691

231229

231229

231229

231229

231229

231229

1.1. Beneficii financiare fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cap. 1

-192691

-192691

-231229

-231229

-231229

-231229

-231229

-231229

2. Costuri de întreținere în situația cu proiect

25692

25692

57807

57807

57807

57807

57807

57807

2.1. Beneficii financiare cu proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cap. 2

-25692

-25692

-57807

-57807

-57807

-57807

-57807

-57807

BENEFICII FINANCIARE

166999

166999

173422

173422

173422

173422

173422

173422

4.5 Indicatori de performață financiara

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situația „fără proiect", cât și pentru situația „cu proiect', ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Rata de actualizare pentru construcții este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu).

Indicatorii care reflectă eficiența investiției luați în considerare sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabilitate (RIR) și raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (raportul BA/CA).

 • A. Valoarea actualizată netă (VAN)

Se determină ca diferență între beneficiile nete viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investițional total, generat de respectivul proiect, actualizat.

Relația de calcul a VAN este:

unde:


VAN


BN


Vrez


15 VAN = -I + X


BN, î+ej' (1 + e)


rcz

15


-valoarea actualizată netă;

-investiția, considerată cu semnul „minus" și aferentă perioadei „zero";

-fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 15 ani, care se determină ca diferență între beneficiile totale și costurile totale;

-rata de actualizare;

 • - numărul de ani ai perioadei de previziune, luați în considerare pentru calculul

VAN; ia valori de la 1 la 15;

 • - valoarea reziduală, calculată drept fluxul de numerar net din ultimul an de analiză pentru o perioada de 10 ani, ceea ce adunat la cei 15 ani ai perioadei de previziune se însumează într-o durată de viață economică a proiectului de 25 de ani.


Aplicând metodologia descrisă anterior și luând în considerare o rată de actualizare de 5%, calculele realizate și rezultatele obținute sunt sintetizate în tabelul următor:

Beneficiile și costurile luate în considerare la calculul RIR includ:

 • a) baza este dată de investiția inițială, dată de valoarea totală a devizului general al obiectului investițional;

 • b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de previziune; aceasta se consideră a fi egală cu fluxul net al ultimului an al orizontului de previziune, capitalizat pe 10 ani;

 • c) fluxul de beneficii și costuri pe parcursul perioadei anilor 1 - 15 ai investiției include doar elemente de natura exploatării;

 • d) fluxul de beneficii nete:

 • e) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și a celor anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției, considerat anul „0" al acesteia;

 • f) coeficientul de actualizare are următoarea expresie:

1

(1 + e)‘

unde: e - rata de actualizare, reprezentată prin e min si e max;

t - anul luat în calcul, t = 0 + n (0 - momentul de bază al investiției; 1 +15 - anii perioadei de previziune).

 • g) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

TABEL 6 - Determinarea RIR

Specificație

0

1

2

3

5

6

7

1. Costuri totale

10276865

25692

25692

25692

256^2

25692

25692

25692

2. Beneficii financiare

166999

166999

166999

166999

166999

166999

166999

166999

3. Beneficii financiare nete

-10109866

141307

141307

141307

141307

141307

141307

141307

Specificație

8

9

10

11

12

13

14

15

Valoare

1. Costuri totale

25692

25692

57807

57807

57807

57807

57807

57807

2. Beneficii financiare

166999

166999

173422

173422

173422

173422

173422

173422

3. Beneficii financiare nete

141307

141307

147730

115615

115615

115615

115615

115615

1997566

RIR

19%

Indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt nesatisfăcători: valoarea actualizată netă este negativă (-8.847.280), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+19 %). în aceste condiții, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timișoara, ca gestionar al construcției, proiectul investițional nu este fezabil din punct de vedere financiar și economic.

Datorită faptului că este un proiect ce nu generează venituri, nu se poate vorbi de subvenții sau alocații financiare din partea Statului Român, datorită naturii proiectului, acesta generază în mod normal indicatori negativi.

Necesitatea investiției este justificată de faptul că nivelul de degradare al fațadelor este foarte avasat și prezintă un real pericol pentru trecătorii din zonă și elevii școlii. în eventualitatea unui accident, Primăria Municipiului este responsabilă, iar în funcție de gravitatea acelui accident, pot interveni sancțiuni financiare, până la suspendarea activității școlare.

C. Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

 • 5. ANALIZA DE SENSITIVITATE

Sensitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficiență luați în considerare sunt VAN, RIR (raportul BA/CA nu a fost luat în calcul), iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile investiționale și costurile de întreținere. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie am testat 4 tipuri de scenarii (foarte pesimist, pesimist, optimist și foarte optimist).

TABEL 8 - Analiza de sensitivitate

Variații

VAN

RIR

Scenariul de bază

0

-8847280

0,19

Variația cheltuielilor investiționale:

Scenarii foarte pesimist-creștere 5%

1,05%

10790709

0,14

Scenariul pesimist - creștere 2,5%

1,03%

10533787

0,17

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0,98%

10019944

0,22

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0,95%

9763022

0,24

Variația costurilor de întreținere:

Scenarii foarte pesimist-creștere 5%

1,05%

-9289644

0,24

Scenariul pesimist - creștere 2,5%

1,03%

-9068462

0,22

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0,98%

-8626098

0,17

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0,95%

-8404916

0,14

 • 6. ANALIZA DE RISC

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 9. Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investițional

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Riscuri tehnice

Construcție

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp și la costul estimat

întârzierea în implementare și majorarea costurilor de execuție a lucrărilor de modernizare

Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată și valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de

Investitorul

SR EN ISO

Cine este

Categoria de risc Descriere            Consecințe Eliminare          responsabil de

gestiunea riscului

reparații

Capacitate tehnică

Executantul nu are capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a investiției

Imposibilitatea investitorului de a moderniza imobiulul conform proiectului tehnic

Investitorul examinează în detaliu capacitatea tehnică și financiară a executantului

Executantul

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale referitoare la calitatea lucrării

Investitorul

Riscuri financiare

Finanțare indisponibilă

Riscul ca finanțatorul sa nu poata asigura resursele financiare atunci când trebuie și în cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Investitorul va analiza cu mare atenție angajamentele sale financiare și concordanța cu programarea investiției

Investitorul

Evaluare incorectă a valorii investiției și a costurilor de operare

Valoarea investiției și costurile de operare sunt subevaluate

Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției și întreținerea clădirii

Investitorul poate să își utilizeze propriile resurse financiare (dacă acestea sunt disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare. De asemenea, investitorul poate căuta și alte surse de finanțare.

Investitorul

Inflația

Valoarea reală a plăților, în timp, este diminuată de inflație

Diminuarea în termeni reali a veniturilor realizate de executant

Executantul va căuta un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de indexare în contract.

Investitorul

Executantul

Riscuri instituționali

?


 • 7. RECAPITULAREA ANALIZEI

Obiectul prezentului proiect este reprezentat de reabilitarea fațadelor și a acoperișului Colegiului Tehnic I. C. Brătianu.

Perioada de implementare a proiectului a fost estimat de către proiectantul de specialitate la 12 luni.

Costul total al lucrărilor a fost estimat la o valoare cu TVA de 10.276.865,30 LEI, din care valoarea de C+M = 8.744.569,43 LEI.

Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru a oferi o evaluare a costurilor și beneficiilor financiare și sociale în situația fără proiect și în situația cu proiect și pentru a pune în evidență situația netă dintre acestea.

Indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt nesatisfăcători: valoarea actualizată netă este negativă (-8.847.280), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+19 %).

în aceste condiții, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timișoara, ca gestionar construcției, proiectul investițional nu este fezabil din punct de vedere financiar și economic. Datorită faptului că este un proiect ce nu generează venituri și nu se poate vorbi de subvenții sau alocații financiare din partea Statului Român, acesta generază în mod normal indicatori negativi.

Necesitatea investiției este justificată de faptul că nivelul de degradare al fațadelor este foarte avasat și prezintă un real pericol pentru trecătorii din zonă și elevii scolii, în eventualitatea unui accident, Primăria Municipiului este responsabilă, iar în funcție de gravitatea acelui accident, pot interveni sancțiuni financiare, până la suspendarea activității școlare.


Stud. Arh. Alex


OSOiNtH

PIN ItO&ĂNI

SREN ISO E3EE3


ANEXA 2


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)


Documente

Avize si acorduri


„Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele)"

Colegiul I. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3


P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Județul Timiș


Timișoara

Noiembrie 2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA 'MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-004555 din

19.03.2018

CERTIFICAT DE URBANISM

din 26.0%

în scopul: "Reabilitare fațada si șarpanta (toate fațadele)"

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin BIROUL CONSTRUCȚII -INSTALAȚII cu domiciliul în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul - sectorul - cod poștal: strada C.D. LOG A nr. 1 bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2018-004555 din 19.03.2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Timiș municipiul TIMIȘOARA satul -sectorul - cod n ~ tal strada P-TA I. HUNIADE nr. 2 bl. sc. et. ap. sau identificat prin plan de situație, plan de încadrare in zona, CF nr. 418910, nr. top. 266/2 ; Cad: CI Top: 266/2; CF nr. 428396, nr. top. 266/1; Cad:Cl Top. 266/1,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. / , faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 52/1999,

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de publicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public conf. CF - uri anexate

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Zona A .1) Folosința actuală : Teren intravilan S=707 si 1177 mp ; Grup Școlar Industrial de industrie ușoara compus din construcție Sp+P+2E, casa cu 3 etaje-corpul III, construcție P+2E -corpul I -conform conf. CF - uri anexate. 2) Destinația conform P.U.Z - activități caracteristice zonei centrale; construcții administrative si social culturale

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a)  Certificatul de urbanism (copie);

 • b)  Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c)  Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)

g|D.T.A.C. ’                   □D.T.O.E.               □ D.T.A.D.

 • d)  Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.l) Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

O alimentare cu apă                  (3 gaze naturale [X] aviz de principiu mediu urban si gestiune

deșeuri (PMT), Aviz Delgaz Grid (daca este cazul)

| | canalizare                         Q telefonizare        □

[3 alimentare cu energie electrică      Q salubrizare         □

EJ alimentare cu energie termică □ transport urban

d.2) Avize și acorduri privind:

[X] securitatea la incendiu                Q protecția civilă                  Q sănătatea populației

d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

aviz Comisia de Monumente, acord Inspectoratul in Construcții

d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):

 • > documentație întocmită conf. art. 9 - Anexa 1 din Legea 50/91 rep. și verificat conf. LI0/95 și H.G. 925/95 (proiectanții vor preciza, în proiectele pe care le elaborează, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la verificarea proiectelor), dovada luării în evidență a proiectului de arhitectură de către OAR - conf. HG 932/2010, cererea pt. AC întocmită și semnată, ștampilată de către titularul unui drept real asupra imobilului conf L. 50/91 rep.si act., acorduri ce rezultă din situația juridică înscrisă în CF la data depunerii documentației,

 • > plan de amplasament si delimitare imobil vizat OCPI actualizat la data depunerii documentației, acord Direcția Clădiri Terenuri si Dotări Diverse cu ref. la număr proiect si L. 10/2001, expertii:' tehnica, poze color construcție existentă evidențiind fațadele, acoperisul/invelitoarea la data depunerii documentației, paletar culori+documentație întocmită conf. HCL 455/2014, DTOE

 • e)  punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f)  documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa de scutit de taxa lei, conform chitanței nr. din .

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin

IHIIIIIIIIII

___22516J16________________________________Carte Funciară Nr. 418785 Comuna/Oraș/Municlpiu: Timisoc

CARTE FUNCIARĂ NR. 418785
COPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timișoara, Str Stroescu, Nr, 2, Jud, Timiș

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Al

Top: 270

Din acte: 400 Masurata: -


Observații / Referințe


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 270

Loc. Timișoara, Str Stroescu, Nr. 2, Jud. Timiș

casa


 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2025 / 12/08/1949

Decret nr. 176, din 03/08/1948 emis de ;

Bl

/ B.2

AT; Al.l

TTUuuatureȚ-ur epr ue r RUimt ia 11, ooDunOit prin LCye, cotd dCtttutu n/-1- cntri î nîFî/T

Ur^-t CUtu trntldld irrir

T) STATUL ROMAN, prin Ministerul Invatamantului-Publie


171936 / 13/11/2012


înscris Sub Semnătură Privata nr. PROTOCOL SC 2000-001421 SI 592/31.102001, din 01/02/2001 emis c MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSPECTORATUL ȘCOLAR TIMțr _______________________________________

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATELEGEA 84/1995, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al, Al.l

Rt) MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PUBLIC

66903 / 25/04/2013

Act Normativ nr. HG NR. 849, din 19/10/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

B3

se respinge cererea formulata de Municipiul Timișoara, avind ca obiect intabulate domeniu public, ca fiind fara obiect

Al, Al.l

____________________________C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNTooR-
Ziua

09   _

Luna

07

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 418910

Comuna/Oras/Municipiu: Timișoara

Nr. CF vechi: Nr. 150255

TEREN intravilan                                            (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 150255 )'

Adresa: Timișoara, Piața Ion Huniade, nr. 2


 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)  7681646_________________________________Carte Funciară Nr. 428396 Comuna/Oraș/Municipiu: Timișoara

  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

  Nr.

  52425

  L-l

  PENTRU INFORMARE

  Ziua

  15

  Luna

  03

  a n r/^nv

  Anul

  2017


.             Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ

' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                   Nr. CF vechi:148262

Adresa: Loc. Timișoara, Pta Ion Huniade, Nr. 2, Jud. Timiș

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 266/1

707

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 266/1

Loc. Timișoara, Pta Ion Huniade, Nr. 2, lud. Timiș

Grup Școlar industrial de industrie ușoara compus din construcție Sp+P+2E

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

131974/24/09/2007

Act nr. 0 (conf.L.213/1998, HG 977/2002 , edificare nr.17401/2008 si dezmembrare cu nr.41402/2008);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 148262)

4

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI

CT2018-002622/05.06.2018

CĂTRE,

Biroul Construcții Instalații Timișoara

Referitor la documentația dumneavoastră înregistrată cu nr. de mai sus, vă precizăm că în calitate de proprietari ai imobilului situat în Timișoara,P-ta I.Huniade nr.2, înscris în CF.428396 Timișoara,nr. top.266/lsi CF 428910 nr.top 266/2, Municipiul Timișoara prin Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, emite acordul pentru „Reabilitare fațade si șarpanta imobil ” conform Certificatului de Urbanism nr. 1282/26.03.2018.

Faza de execuție a lucrărilor va putea începe numai după obținerea Autorizației de Construire, a acordurilor si a documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism .

Acordul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse nu obligă autoritățile publice implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Vă comunicăm faptul că, nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 și nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru acest imobil


SEF BIROU

Calin N.Pirvi


N.Pirvj


*7<WȘmm -202! — tfa/tOatâ         « GmUmU

DELGAZ

grid

DELGAZ GRID SA

Str. Independentei, nr. 26-28 300207, Timișoara

DELGAZ GRID SA

Departament Acces la Rete< Independenței 26-28 300207 Timișoara www.delgaz-grid.ro

Măriei Mioara

T +0356-803377

Mioara.marici@delgaz-grid.

Abreviere:    TM


AVIZ FAVORABIL

981,2/19/2018

Stimate domnule/doamnă MUNICIPIUL TIMISOARa,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu din Localitatea Timișoara, strada Piața LHuniade nr.2, județ Timiș, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:

A. Condiții tehnice:

 • 1.  Traseele și adâncimea exactă de pozare a conductelor si branșamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje.

 • 2. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației ce ne-ați înaintat, constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin președinte ANRE nr. 5/2009 și publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009. Se vor respecta cu strictețe prevederile art. 6.36 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin președinte ANRE nr. 5/2009 și publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis

/16.04.2009, privind conductele de încălzire, apă, canalizare și cabluri electrice pozate direct în pământ sau canale de protecție și se vor lua măsuri de etanșare a acestora la intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz.

Măsurile de protecție a rețelelor și branșamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a Delgaz Grid SA, Centru Exploatare Timișoara, și vor fi incluse în documentația elaborată de acesta.

Se vor respecta prevederile legii 351/2004 Cap. XII, Art.96.

1

manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

 • 5.     în mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

 • 6.     în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

 • 7.     în cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

 • 8.     Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Exploatare Timisoara asupra datei la care e programată recepția.

 • 9.     Prezentul aviz este valabil până la data de 2/19/2019(12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor - se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

în cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.


Măriei Mioara


Emitent Avize si Acorduri


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


România

191# Z118I SÂRBĂTOAlM iMPREl «Â

NECLASIFICAT

Ex. nr. 1

Nr. 4.626.322

Timișoara; 06.06.2018


INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUD. TIMIȘ

Către,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

- Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș -

La cererea dumneavoastră înregistrată cu numărul 4.626322 din data de 25.05.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de securitate la incendiu pentru "REABILITARE FAȚADĂ ȘI ȘARPANTĂ (TOATE FAȚADELE)” la Colegiul ”1. C. BRĂTIANU” (Grup Școlar Industrial de Industrie Ușoară) din municipiul Timișoara, Piața Huniade, nr. 2, județul Timiș, vă comunicăm că documentul NU ESTE NECESAR în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Pe toată durata desfășurării activităților specifice, aveți obligația de a respecta prevederile legale în vigoare în ceea ce privește îndeplinirea tuturor criteriilor de performanță pe linia securității la incendiu, prevenirii și apărării împotriva incendiilor, cât și prevederile privind spațiile cu aglomerări de persoane.

De asemenea vă învederăm faptul că în cazul în care datele din documentele depuse nu corespund cu situația reală din teren, prezenta adresă își pierde valabilitatea.

Prezenta adresă nu constituie aviz / autorizație de securitate la incendiu.


NECLASIFICAT

Timișoara, str. înfrățirii, nr. 13, www.isutimis.ro, office@isutimis.ro, tel.: 0256 434 870, fax: 0256 430 615

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU

NR. 469/05.06.2018

AVIZ DE PRINCIPIU MEDIU URBAN ȘI GESTIUNE DEȘEURI

Urmare a cererii d-voastră înregistrată cu nr. DM2018-000995 / 25.05.2018 privind faza de proiectare și avizarea favorabilă a execuției lucrării REABILITARE FAȚADE (TOATE) ȘI ȘARPANTĂ IMOBIL pe str. P-TA IOAN HUNIADE nr.: 2 având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA , vă comunicăm avizul nostru cu respectarea următoarelor condiții:

Beneficiarul investiției/lucrării va respecta și aduce la îndeplinire următoarele obligații specifice:

 • 1. Zonele verzi amenajate/neamenajate, indiferent de regimul juridic, (arbori, arbuști, rabate cu flori anuale/perene, gazon, vegetație ierboasă perenă) se vor inventaria înainte de distrugere/afectare, iar materialul dendrofloricol se va evalua, urmând ca sumele reprezentând contravaloarea materialului dendrofloricol afectat să fie achitate de beneficiar/constructor, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, nr. R090TREZ62121360206XXXXX. Evaluarea zonelor verzi amenajate/neamenajate se va realiza în conformitate cu prevederile HCL nr. 300/2012 privind aprobarea măsurilor de protecție a materialului dendrofloricol de pe raza municipiului Timișoara, modificată și completată cu HCL nr. 349/2013, cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

 • 2. în devizul de refacere se va prevedea transportul întregii cantități de pământ, resturi și moloz rezultate din spargere, la un depozit autorizat. Cantitățile mai mici de pământ pot fi depozitate în containere cu o capacitate corespunzătoare, pe amplasamentele și perioada aprobată, cu plata taxelor pentru ocupare temporară a domeniului public. Molozul și reziduurile vor fi depozitate obligatoriu în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diferite capacități. Executanții lucrărilor au obligația conformării prevederilor HCL nr. 159/2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, completata si modificata.

 • 3. Pe parcursul derulării lucrărilor, pământul se va depozita, în condițiile prevăzute la pct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior (în adâncime de până la 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a fi folosit ca strat fertil, fără a fi amestecat cu pământul provenit din straturile inferioare. Pentru aștemerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor și măsuri de împiedicare a producerii și răspândirii prafului prin stropire/udare, etc.

 • 4. După finalizarea lucrărilor, în termen de maxim 2 zile, zona afectată se va aduce la starea inițială, prin aducerea la cotă, nivelarea și tasarea/compactarea corespunzătoare a terenului afectat, și fără resturi materiale (pietre, bolovani, alte reziduuri).

 • 5. Prezentul aviz este valabil pe toată durata execuției lucrărilor investiției și servește la obținerea autorizației de construire/demolare. Se vor respecta prevederile art. 11 din HCL nr. 159/2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, completata si modificata.

 • 6. Prezentul aviz este valabil însoțit de planul de situație vizat spre neschimbare și Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul), avizat de Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu.

X da           ... nu este cazul

PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR (ÎN SITUAȚIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIȚIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCȚII, DOAR DUPĂ OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE)

a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: numele beneficiarului investiției)

(se va menționa


MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030,


b) Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției) P-ta lancu Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timiș

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01 01

Beton

0,1

17 01 02

Cărămizi

0,1

17 01 03

țigle și produse ceramice

5,0

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 (tencuială degradată)

2,5

17 02 01

Lemn

1,5

17 02 02

Sticlă

1,0

17 02 03

Materiale plastice

0,1

17 04 02

Aluminiu

0,1

17 04 05

Fier și oțel

0,1

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

0,1

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

0,3

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

deșeurile reciclabile - plastic, carton, lemn, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat.

Beneficiarul lucrării va deleagă executantului investiției responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate din investiție acesta din urma fiind obligat sa respecte prevederile plan de eliminare a deșeurilor întocmit de beneficiar si sa incheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor rezultate din investiție.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat

h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsătJ^^țgjgȘ^g^^Șp^p^iîJQ^^uIîhte din investiție este beneficiarul investiției.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la

Aviz de Principiu Mediu Urban și rrdTO. Sglementare, Monitorizare, le și AQjeUefate-MediiLj


Diana Pausan 0745698286

i) Data întocmirii planului. 24.05.2018


Nr. ^6^

Serviciul

Prote

SemnăturaEcologic Service S.A.

Sediul: 300.086, TIMIȘOARA, str. Oituz nr 3/A

Ar. Ord. Reg. Cent.: J35/56/1997 CIF: RO91I2229


Capital social subscris: 2.608.400 LEI

RO54BRDE3 60S l O7195093600 BRD TIMIȘ OARA

TeL: 0256/490.537, 499.490; Fax: 0256/499.499

iveb: wviv.retijn.ro e-JnaiL retint. ecologidg. gmaU. eoni, secretariaKd rețin i. ro

Nr.RA 584/02.02.2018/

Către,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrata cu nr. A 584/02.02.2018, vă comunicăm avizul favorabil al S.C. RETIM Ecologic Service S.A. - Timișoara pentru realizarea obiectivului: "Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul I.C. Bratianu (spre str. Lucian Blaga, Piața Huniade, str. Carol Telbisz)“ in Timișoara, Piața I. Huniade nr. 2, județul Timiș ( CF 428396, 418910; CU 1433/07.04.2017) in următoarele condiții:

 • - Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de construcții vor fi transportate si neutralizate în baza unui Contract/Comenzi de prestări servicii încheiat cu o societate specializată, astfel incat sa va asigurați ca nu ajung in spațiul public sau sa se formeze rampe clandestine. In baza acestui contract se colectează deșeuri inerte din construcții, demolări conform HG 856/2002 -cod 17.01.07 (pământ, amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice);

Se interzice depozitarea în containere a deșeurilor periculoase rezultate din activitati de construcții si/sau amenajari (polistiren, materiale hidroizolante, azbest, etc.).

Neîncheierea unui contract/comandă va face pasibili de a suferi rigorile legilor in vigoare.;

 • - Deșeurile menajere rezultate în urma activității desfășurate după darea în funcțiune a obiectivului vor fi colectate, transportă? si neutralizate de către-societatea noastră în baza unui contract încheiat între părți, deșeurile fiind depozitate numai în recipienți TIP amplasați în locuri special amenajate; Pentru aceasta va rugam sa ne anunțați de momentul in care aveți nevoie de un astfel de contract;

 • - Se vor respecta prevederile legale în vigoare conform HG 856/2002 si Legea 211/2011, privind colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel.

 • - Este interzisa depozitarea deșeurilor periculoase (produse de igienizare, baterii si acumulatori portabili, ambalaje de la vopsea pe baza de ulei, spray-uri, ambalaje de la produsele de amenajari interioare etc, etc) precum si a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte de dimensiuni mari, etc) sau a DEEE-urilor in containerele destinate deșeurilor din construcții si demolări.

 • - Pentru lucrările din municipiul Timișoara, conform art. 9 alin. 5 din HCL 159/2016 “la finalizarea investiției, beneficiarii si/sau executantii lucrărilor au obligația de a întocmi un raport final la planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

Termenul de valabilitate al prezentului aviz este același cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism atașat acestei documentarii.


Sef Birou Lansare Urmărire Producție, ec. Alin Cazacu

--ă—

întocmit, Sagi Angela


Direcfia Județeană pentru

Cultură Timiș

ROMÂNIA


Direcția Județeană pentru Cultura Tlmla - MINISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE


ci


Țk


1814/24.07.2018


Către,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - REPREZENTAT PRIN PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Str. C.D. Loga, nr. 1, Timișoara, jud Timiș

Referitor la: lucrări consolidare la imobilul din pța Huniade nr.2, Timișoara

în baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. II. Art. 26 alin. 6 și în urma analizării documentației în Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor lstorice-12 din data de 11-12.07.2018, DJC Timiș a emis Avizul nr. 156 / Z / 11-12.07.2018 pentru documentația Reabilitare toate fațadele și acoperiș Colegiu I C Bratianu (Grup Industrial de Industrie Ușoara) compus din corp 1 -Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 - Ds+P+3E)

Din documentația analizată - memoriu general și expertiză tehnică rezultă degradări structurale a căror consolidare nu face parte din obiectul proiectului.

Se atrage atenția beneficiarului, Primăria Municipiului Timișoara, asupra necesității intervenției în zona cu degradări și deformări accentuate, prin programarea imediată a studiilor și proiectelor necesare, respectiv a autorizării și realizării lucrărilor de consolidare ce se impun.Diroctia Județeană pentru Cultura Timiș INISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE Str. Augustin Pacha nr.8 T. +40 (0)256 493659 300055, Timișoara             F. +40 (0)256 493659

www.cuituratimis.ro

monumente@culturatimis.ro


întocmit/redactat de:

Alina Maria Tîrtea consilier monumente

Data: 24.07.2018| Pagina 1


MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ, Str. Episcop Augustin PachaNr. 8, 300055, Timișoara

NR-1814/24.07.2018

- legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C Telbisz de structura corpului central prin intermediul tiranților metalici.

în baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. II. Art. 26 alin. 6 și în urma analizării documentației în Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice-12 din data de 11-12.07.2018 cu completările ulterioare, se acordă:

AVIZ FAVORABIL,

Pentru faza D.A.L.I - Reabilitare toate fațadele și acoperiș Colegiu I C Bratianu (Grup Industrial de Industrie Ușoara) compus din corp 1 -Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 Ds+P+3E la imobilul situat la dresa p-ța lancu Huniade nr. 2, Timișoara, jud Timiș cu condiția ca:

asupra fațadei se interveni prin curățarea ei prin metode specifice fiecărui tip de murdărie (praf grafitti etc.) stabilite în urma unor teste prealabile de curățare;

lucrările de reabilitate ale fațadei se vor realiza cu materiale compatibile cu clădirile istorice; coșurile de fum nu se vor demola; acestea se vor consolida și reconstrui în forma lor originală;

tâmplării noi se vor realiza din lemn/lemn stratificat după modelul propus, identic cu cel original existent pe fațadă (material iconografic), ca formă partiție-model-culoare, pentru realizarea unității fațadei și revenirea la valoarea arhitecturală a clădirii;

elementele liniare ale fațadei se vor realiza din tencuieli trase cu șablonul - nu se admit profite din polistiren sau lemn;

lucrările se vor realiza cu firme/meșteri specializați în acest gen de intervenții;

- culoarea de fațadă se va stabili după proba de culoare la care va participa proiectantul și un reprezentant DJC;

NOTĂ:

In faza următoare de proiectare (PAC/PTZDDE), în urma montării schelei pe fațadă, și a posibilităților aprofundării studierii degradărilor se va completa documentația cu:

identificarea și propunere de îndepărtare a tuturor intervențiilor neconforme;

propunere de îndepărtarea cablurilor de pe fațadă și soluții de mascare a acestora;

investigații/soluționare cauze infiltrații umiditate subsol/ demisol; soluții și detalii de asanare zidărie; verificare jgheaburi și burlane;

verificarea stării de conservare/detalii/propunere de intervenție prin restaurare/înlocuire elemente decorative metalice/tablă de la nivelul învelitorii și fațadelor;

detalii travee fațadă, detalii elemente decorative;

inventarierea tâmplăriei originale/ detalii tâmplărie propusă după material iconografic - tablou de tâmplărie, identificarea tâmplăriei înlocuite;

propunere de înlocuire porți acces metalice cu porți realizate în specificul imobilului/ detalii;

detalii intervenții restaurare porți lemn;

releveu șarpantă cu marcarea elementelor degradate, detalii intervenții de înlocuire/consolidare elemente șarpantă, detalii cornișă perimetral;

studiu de parament pentru identificare a culorii inițiale a fațadei;

material fotografic complet, de ansamblu si de detaliu;

propunere regulament de signalistică în acord cu caracteristicile imobilului;

Taxa de avizare în valoare de 00,00 Lei a fost achitată conforpîchitanței nr..........................din...............

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data                   însoțit de.....exemplare din documentația

tehnică, vizată spre neschimbare.

Nota:                        cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,

Z-lucrări în zona de protecție sau rezervații de arhitectură și urbanism, U-documentații de urbanism- PATJ, PUG etc.

Anexa nr.2 FORMULAR DOVADĂ (digital)

La Hotărârea Consiliului național nr. 1648 / 07/10/2013ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA


Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Diaconu Coresi, Nr.: 12 T: 0040256487633 F: 0040256487633, W: secretariat@oartimis.ro

Către

(3 Primăria Municipiului Timișoara, Jud. Timiș,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

 • 1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/DI Augustin Razvan Hamza.', aflat(ă) în evidența Filialei teritoriale Timiș a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. 6209, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură

și care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

 • 2. Vă comunicăm că sub nr. 122-11022 din 31/01/2018 am luat în evidența Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice P.A.C. + P.O.E., pentru:

 • a.  obiectul de investiție Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul I.C. Bratianu

 • b.  adresa investiției Județ: Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Piața I. Huniade, Nr.: 2 <5i

 • c.  beneficiarul investiției Municipiul Timișoara

 • d.  proiect nr.487 din data 15/01/2018 elaborat de (firma) SC RHEINBRUCKE SRL

 • e.  elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. 1433, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, Jud. Timiș, la data 07/04/2017

 • f.  valoarea de investiție estimată 42.017.500,00 RON

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de șef proiect pentru proiectul de arhitectură (8>.

întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnătură

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus < : .

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de 0,5%o(zero virgulă cinci la mie) din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont R009BRDE410SV58888334100 banca

BRD

Data (zz/ll/aaaa):


31/01/2018


Președinte:

Arhitect Vlad Alexandru

Gaivoronschi


Filiala Teritorială:

TimișAutenticitatea acestei dovezi de luare în evidență a proiectului de arhitectură poate fi verificată accesând pagina https://www.sioar.ro, secțiunea 'Caută dovadă lucrare'.

NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO


Ministerul Mediului

Agenția Națională pentru Protecția Mediului


Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

Nr. 333/23.01.2018

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Timișoara, bd. C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL TIMIȘOARA pentru proiectul „Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu (spre Lucian Blaga, Piața Huniade, str. Carol Telbisz)” propus a fi amplasat în Timișoara, Piața Huniade, nr. 2, CF 428396, nr.top 266/1, cad. CI, top 266/1, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 558RP/19.01.2018,

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism conform CU nr. 1433 din 07.04.2017 și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră si a declarației titularului ca nu vor fi taiati arbori din spatii verzi, conform prevederilor legale in vigoare;

Având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Titularul are obligația:

 • -  respectării art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

“Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora";

 • - amplasării organizării de șantier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • - de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

 • - respectării prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

 • - respectării nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017;

 • - se vor respecta valorile prevăzute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/ 2005 privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;

 • - pentru deșeurile rezultate în urma lucrărilor de constructii/demolari, beneficiarul are obligația de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau să predea deșeurile unor agenți economici autorizați să desfășoare activități de valorificare/eliminare, conform Legii 211 (r) /2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare;

 • - respectării Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările si completările ulterioare;

 • - obligativitatea obținerii avizului Comisiei de Monumente.


p. ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ÎNTOCMIT,

Daniela FITU.AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.l8-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 E-mail: officefolaDmtm.annm.ro: Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005


1 Ultime-


£°leSiuic A


Coord. E chtn.i ’ -


Verificator

DHEINBRUCKE=--ea

Kf x           ~                  Martirilor Nr.51/20

A R.CHITECTURE tei.074a.022.a05

J35/28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

Șef Proiect

arh. HAMZA AUGUSTIN

Proiectat

arh. HAMZA AUGUSTIN

r z

Proiectat

stud. arh. BOGDAN ALEXANDRU

Desenat

stud. arh. BOGDAN ALEXANDRU


SCARA:

1:500


DATA:

1/2018


AMPLASAMENT:

P-ta Hunlade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timiș ________________


FAZA

P.A.C. -i

D.A.L.I.


FORMAT

A3 (ISO)


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara i :500Nr. top.

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

266

1899

loc. TIMIȘOARA. Plate Ion Huniade nr.2


145-262


I

479650.r-


UAT


TIMIȘOARA ■


G.R.F. II Risc mic

Corpul II

Sp+P+2E


3   /

‘<o p/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la

Aviz de Principiu Mediu Urban șl /*4l#STIUN^Pf?EU^,r ZD f/sES . din QT 0fo 20îl

a nr.tcJTSSS^ parcare acoperita


nr.top.266 S=1884mp.


anexaCorpul !!!

P+3E

G.R.F. II

_ Risc mic


33


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

268

Cc

1884

2354246

Teren Intravilan împrejmuit total

_

Total

1884

2354246

I


8. OATS REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Ccd constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

197,67

S desf = 593,01 mp. (P+2E)

-         - •                              •---- 1

Cil

573,82

Sdesf.= 1801,26 mp. (Sp+P+2E) I

cm

586,00

S desf.= 2344 mp. (P+3E)

TOTAL

i362,^«

__1


COORDONATE STEREO 70

Pct

X(m.)

Y(m.)

1

47S630.24

206741,55

2

479626.77

206765.15

3

479626.49

206766.74

4

479625.49

206770.96

5

479625.35.

206772.03

6

479617.29

206770.16

7

479613.18

206784.32

8

479611.74

20678925

9

479609.80

206795.94

10

479608.06

206801.96

11

47S600.11

2C87S9.50

12

479597.93

206806.46

13

479593.89

206819.05

14

479581.11

208814.99

15

479580.04

206813.04

10


i479600


12


*G.R.F. O*

Risc mic

Corpul I P+2E,13


«O


OOCRDCfiATE STEREO TC

jp^

X(m.)

Y (m.)    |

13

47S533.53

2C6301.SC |

47

479597.68

206757.45 '

18

479598.88

206753.46 !

19

479603.88

206733.29 jSe confirma șucrafatg. d'n .mțw’ratori rt fojocucerea imebiiuiiujr. cazauda uatu.

îl .,;-.,     • .         ’*• • .•Plan                                                                Invelitori                                                              1:500

OKI de Importanți pentru existent șl propunere: II «didM de importanți deosebit!- - dltfiri dm patrimoniul național. Conform P100-1/2013 Categorie de Importanți pentru existent șl propunere: C «construcții de importanți normali-, Conform HGR nr. 766/1997 Prezentul proiect nu modifica POT sau CUT.

Regim de înălțime existent: Sp+P+2E; S+P+3E, P*2E

Cartierul "Cetatea Timișoarei6 (cod LMI2010, TM-ll-s-A-06095)

Colegiul I.C Britianu se afli Tn cvartalul 33.

Verificator

| referat nr. din

dheinbrucke-ee B-Ț.-------------------------------------------Martirilor Nr.51/20

1 \ARCHJTECTUR.E tei.ow».022.105

.   " '                           ■      - CUI 2806363

âa                      J35/28/1201 1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

BENEFICIAR:

Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timișoara

PROIECT NR. 487/2018

DENUMIRE PROIECT:

Reabilitare toate fațadele și acoperiș Colegiul I. C. Brătianu (Grup Școlar Industrial de Industrie Ușoară) compus din corp 1 - DS+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3E

FAZA: D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA: 1:500

AMPLASAMENT:

P-ta Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timiș

REVIZIA:

Rev.2

Șef Proiect

arh. HAMZAAUGUSTIN

Proiectat

arh. HAMZAAUGUSTIN

Proiectat

stud. arh. BOGDAN ALEXANDRU

DATA: 05/2018

DENUMIRE PLANȘĂ:

Plan de Situație si Plan Invelitori

PLANȘA:

Desenat

Stud. arh. BOGDAN ALEXANDRU

A.02


Devizul general

al obiectivului de investiții

Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul 1. C. Brătianu

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0(

o.oc

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,0(

o,oc

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

O.OC

o.oc

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

o.oc

o,oc

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

o,oc

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

o,oc

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

'                       0,00

0,00

0,00

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiză tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

•: 'j,oo

3.5

Proiectare

21 272,00

4 041,68

25 313,68

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10 636,00

2 020,84

12 656,84

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

10 636,00

2 020,84

12 656,84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Xuditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Xsistență tehnică

55 686,09

10 580,36

66 266,45

3.8.1       /

Xsistență tehnică din partea proiectantului

5 318,00

1 010,42

6 328,42

3.8.1.1

>e perioada de execuție a lucrărilor

5 318,00

1 010,42

6 328,42

3.8.1.2 p

P c

entru participarea proiectantului la fazele incluse în rogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ătre Inspectoratul de Stat în Const

0,00

0,00

0,00

3.8.2      C

Jirigenție de șantier

50 368,09

9 569,94

59 938,03

TOTAL CAPITOLUL 3

76 958,09

14 622,04

91 580,13

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1         C

onstrucții și instalații

7 169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

4.2       N

lontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

L '> p.oo

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,0(

3                    0,0(

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

O.OC

O.OC

0,00

4.5

Dotări

o,oc

o.oc

0,00

4.6

Active necorporale

o.oc

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

7 169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

179 228,72

34 053,46

213 282,18

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

179 228,72

34 053,46

213 282,18

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

78 860,64

0,00

78 860,64

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5 2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

35 845,74

0,00

35 845,74

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7169,15

0,00

7 169,15

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

35 845,74

0,00

35 845,74

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1 144 416,05

217 439,05

1 361 855,10

5.4        [Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

1 402 505,42

251 492,51

1 653 997,92

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1         F

’regătirea personalului de exploatare

o,oo|

0,00

0,00

6.2        F

’robe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

8 648 612,46

1 628 252,85

10 276 865,30

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

7 348 377,681

1 396 191,76

8 744 569,43


întocmit, arh. Hamza Augustin

Rapcrt generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www daveonfltw ro:

Devizul obiectului: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul 1. C. Brătianu

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7 169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

4.1.1

Obiect

7 169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

4.1.1.1

învelitoare

2 989 176,50

567 943,54

3 557 120,04

4.1.1.2

Fațade

4 179 972,45

794 194,77

4 974 167,21

TOTAL I - subcap. 4.1

7 169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

4.2       (Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

7169 148,95

1 362 138,30

8 531 287,25

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;


Beneficiarul: Municipiului Timișoara

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.                                                                   , .

Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I. C. Brătianu k ' I

Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări /

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1 295 865,90

361 736,66

524 565,87

405 863,18

2 588 031,61

Cheltuieli indirecte

10,00%

258 803,16

Profit

5,00%

142 341,74

[Total Deviz fara TVA


Obiectul: Obiect                                                                                         /

Devizul: învelitoare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

CE02B-1#

învelitoare din țigla solzi din argila arsa la acoperișuri fara astereala, cu țiglele, așezate simplu,pesipci de

rasinoase,executate pe suprafețe mai mari de 50mp, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la coșuri, etc. țigle solzi din argila arsa montate pe astereala si un strat de carton bitumat pe astereala si un strat de carton bitumat in cazul țiglei solzi așezate dublu

mp

2 214,72

325,91

721 790,01

1.1.2

CE13XA

Astereala din scânduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din țigla si azbociment

metr u patr at

2 214,72

72,55

160 683,46

1.1.3

CB14B#

Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la inaltimi peste 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

mp

5 753,78

109,96

632 680,52

1.1.4

CE20A#

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv

ml

248,42

62,28

15 471,38

1.1.5

CE22A#

Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv)

ml

737,28

152,95

112 766,43

1.1.6

CN54A+

Ignifugare si protecție insecto-fungicida elementelor de construcții din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect sau echivalent

mp

4 290,00

9,60

41 194,08

1.1.7

CN19A1

Curatare si termoziolare planseu din pod

mp

1 538,00

47,85

73 593,30

1.1.8

CN20A

Termoizolare cu vata minerala bazaltica grosime de 20cm, folie anticondens

mp

1 538,00

143,55

220 779,90

1.1.9

CN21W

Sapa ușor armata cu grosimea de 3-4 cm

mp

1 538,00

286,48

440 598,55

1.1.10

CN26A2

Sapa de egalizare grosime maxima 1cm

mp

1 538,00

71,78

110 389,95

1.1.11

CN39A1

Curatare coșuri de fum

buc

12,00

1 355,75

16 269,00

1.1.12

TRA01A30

P

Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=30 km

tona

108,00

111,00

11 988,02

1.1.13

TRA01A30

Transportul rutier al betonului dist.=30 km

tona

147,00

148,00

21 756,03

1.1.14

TRA01A30 E

Transportul rutier al materialelor dist.=30 km

tona

1,00

111,00

111,00

Total manopera (ore)

11 540,71

Total greutate materiale (tone)

221,37

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

1 295 865,90

353 776,68

524 565,87

405 863,18

2 580 071,63

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0,00

7 959,98

0,00

0,00

7 959,98

2 989 176,50|

Obiectul: Obiect

Devizul: Fațade

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar

Prețul total (Lei)

(Lei)

1.2.1

HASSOC

Tencuiala soclu - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli de asanare la zidărie de piatra naturala/ cărămidă plina, cu grosimea unui strat de 15mm

mp

134,70

174,30

23 478,38

1.2.2

HAST02

Tencuiala - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli de asanare la zidărie de piatra naturala/ cărămidă plina, cu grosimea unui strat de 15mm

mp

3 211,03

167,12

536 620,66

1.2.3

TRI1AA03F

1

Incarnarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

421,20

125,00

52 650,00

1.2.4

TRI1AA08

E1

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m vagon-teren categ.1

tona

421,20

125,00

52 650,00

1.2.5

TRA01A30

P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km

tona

421,20

111,37

46 909,21

1.2.6

RPCT10A1

Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obișnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui

mp

5 005,00

5,00

25 025,00

1.2.7

RPCT33XA

Demontarea ușilor si a ferestrelor existente

metr u patr at

2 373,80

18,25

43 321,85

1.2.8

PSMU01

Reabilitare, reparare, restaurare usi si ferestre cu ornamente/valoare istorica (demontat, montat, reparat, restaurat, baituit, lăcuit, vopsit, accesorii feronerie etc)

mp

748,00

2 979,59

2 228 732,48

1.2.9

RPCH31D

%

Montarea si demontarea schelei pt lucrări de constr.: schela metalica tubulara pt inaltimi peste 7 m incl.streasina de protecție din PFL sau plasa de protecție cu toate materialele necesare si ancorare de elementele construcției

metr u patr at

3 500,00

18,57

65 000,08

1.2.10

CR54A1

Reabiltiari ancadramente

mp

289,99

1 199,49

347 839,74

1.2.11

CR63A1

Hidroizolare soclu cu mortar mineral preparat industrial

mp

134,70

239,90

32 314,23

1.2.12

CR75A1

Trotuar de garda

mp

245,00

200,00

49 000,00

1.2.13

ER88A1

Reabilitare scara de acces si balustrada

mp

25,00

2 000,00

50 000,00

1.2.14

MO44R1

Reabilitare copertine metalice de acces

buc

1,00

48 200,00

48 200,00

Total manopera (ore)

26 313,74

Total greutate materiale (tone)

127,76

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

2 590 679,02

768 095,09

107 797,40

135 170,11

3 601 741,63

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0,00

17 282,14

0,00

0,00

17 282,14

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2 590 679,02

785 377,23

107 797,40

135 170,11

3 619 023,76

Cheltuieli indirecte

10,00%

361 902,38

Profit

5,00%

199 046,31

[Total Deviz fara TVA

|    4179 972,45]

Total General fara TVA

7 169 148,95

TVA (19%)

1 362 138,30

TOTAL GENERAL (Lei)

8 531 287,25


Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;


Beneficiarul: Municipiului Timișoara

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I. C. Brătianu

Graficul general de realizare a investiției publice

Nr. crt.

Denumirea obiectului

Valoarea totala Lei (fara TVA)

Anul 1 de execuție

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Obiect

7169148.95

1.1

învelitoare

2989176.5

597835

597835

597835.3

597835.3

597835.3

1.2

Fațade

4179972.45

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

| Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro?

Devizul general

al obiectivului de investiții

Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul 1. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0(

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

O.OC

O.OC

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

O.OC

o.oc

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

o.oc

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

o,oc

o,oc

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

o,oc

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

14 650,00

2 783,50

17 433,50

3.1.1

Studii de teren

14 650,00

2 783,50

17 433,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiză tehnică

53 956,00

10 251,64

64 207,64

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,Uu

0,00

0,00

3.5

Proiectare

294 636,00

55 980,84

350 616,84

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10 636,00

2 020,84

12 656,84

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

102 500,00

19 475,00

121 975,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

63 500,00

12 065,00

75 565,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

118 000,00

22 420,00

140 420,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

'Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

135 000,00

25 650,00

160 650,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

62 000,00

11 780,00

73 780,00

3.8.1.1

)e perioada de execuție a lucrărilor

62 000,00

11 780,00

73 780,00

3.8.1.2

jentru participarea proiectantului la fazele incluse în >rogramu! de control al lucrărilor de execuție, avizat de ,ătre Inspectoratul de Stat în Const

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

73 000,00

13 870,00

86 870,00

TOTAL CAPITOLUL 3

498 242,00

94 665,98

592 907,98

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1         C

Construcții și instalații

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473 105,45

4.2          fi

lontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,0C

O.OC

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,0C

0.0C

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473 105,45

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

220 023,22

41 804,41

261 827,64

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

220 023,22

41 804,41

261 827,64

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

96 810,22

0,00

96 810,22

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

44 004,64

0,00

44 004,64

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

8 800,93

0,00

8 800,93

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

44 004,64

0,00

44 004,64

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1 824 927,85

346 736,29

2 171 664,15

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

2 141 761,30

388 540,70

2 530 302,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

3regătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

3robe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

11 440 932,25

2 155 383,19

13 596 315,43

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1)

9 020 952,18

1 713 980,91

10 734 933,09


întocmit, arh. Hamza Augustin

Raport generat cu programul Devizonlme, creat de Softmagazin; www devizonline ro;

Devizul obiectului: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul 1. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473 105,45

4.1.1

Obiect

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473 105,45

4.1.1.1

învelitoare

2 989 176,50

567 943,54

3 557 120,04

4.1.1.2

Fațade

4 179 972,45

794 194,77

4 974 167,21

4.1.1.3

Intervenții structurale

1 631 780,00

310 038,20

1 941 818,20

TOTAL I - subcap. 4.1

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473105,45

4.2       |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

8 800 928,95

1 672 176,50

10 473105,45

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;


Beneficiarul: Municipiului Timișoara

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA


Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: Obiect

Devizul: învelitoare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UNI

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

CE02B-1#

învelitoare din țigla solzi din argila arsa la acoperișuri fara astereala, cu țiglele, așezate simplu,pesipci de

rasinoase,executate pe suprafețe mai mari de 50mp, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la coșuri, etc. țigle solzi din argila arsa montate pe astereala si un strat de carton bitumat pe astereala si un strat de carton bitumat in cazul țiglei solzi așezate dublu

mp

2 214,72

325,91

721 790,01

1.1.2

CE13XA

Astereala din scânduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din țigla si azbociment

metr u patr at

2 214,72

72,55

160 683,46

1.1.3

CB14B#

Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi peste 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

mp

5 753,78

109,96

632 680,52

1.1.4

CE20A#

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv

ml

248,42

62,28

15 471,38

1.1.5

CE22A#

Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv)

ml

737,28

152,95

112 766,43

1.1.6

CN54A+

Ignifugare si protecție insecto-fungicida elementelor de construcții din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect sau echivalent

mp

4 290,00

9,60

41 194,08

1.1.7

CN19A1

Curatare si termoziolare planseu din pod

mp

1 538,00

47,85

73 593,30

1.1.8

CN20A

Termoizolare cu vata minerala bazaltica grosime de 20cm, folie anticondens

mp

1 538,00

143,55

220 779,90

1.1.9

CN21W

Sapa ușor armata cu grosimea de 3-4 cm

mp

1 538,00

286,48

440 598,55

1.1.10

CN26A2

Sapa de egalizare grosime maxima 1cm

mp

1 538,00

71,78

110 389,95

1.1.11

CN39A1

Curatare coșuri de fum

buc

12,UU

1 355,75

16 269,00

1.1.12

TRA01A30

P

Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=30 km

tona

108,00

111,00

11 988,02

1.1.13

TRA01A30

Transportul rutier al betonului dist.=30 km

tona

147,00

148,00

21 756,03

1.1.14

TRA01A30

E

Transportul rutier al materialelor dist.=30 km

tona

1,00

111,00

111,00


Total manopera (ore)

11 540,71

Total greutate materiale (tone)

221,37


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

1 295 865,90

353 776,68

524 565,87

405 863,18

2 580 071,63


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0,00

7 959,98

0,00

0,00

7 959,98


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1 295 865,90

361 736,66

524 565,87

405 863,18

2 588 031,61

Cheltuieli indirecte

10,00%

258 803,16

Profit

5,00%

142 341,74

2 989 176,50|


[Total Deviz fara TVA

Obiectul: Obiect

Devizul: Fațade

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar

Prețul total (Lei)


(Lei)

1.2.1

HASSOC

Tencuiala soclu - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli de asanare la zidărie de piatra naturala/ cărămidă plina, cu grosimea unui strat de 15mm

mp

134,70

174,30

23 478,38

1.2.2

HAST02

Tencuiala - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli de asanare la zidărie de piatra naturala/ cărămidă plina, cu grosimea unui strat de 15mm

mp

3211,03

167,12

536 620,66

1.2.3

TRI1AA03F 1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

421,20

125,00

52 650,00

1.2.4

TRI1AA08

E1

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m vagon-teren categ.1

tona

421,20

125,00

52 650,00

1.2.5

TRA01A30

P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km

tona

421,20

111,37

46 909,21

1.2.6

RPCT10A1

Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obișnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui

mp

5 005,00

5,00

25 025,00

1.2.7

RPCT33XA

Demontarea ușilor si a ferestrelor existente

metr u patr at

2 373,80

18,25

43 321,85

1.2.8

PSMU01

Reabilitare, reparare, restaurare usi si ferestre cu ornamente/valoare istorica (demontat, montat, reparat, restaurat, baituit, lăcuit, vopsit, accesorii feronerie etc)

mp

748,00

2 979,59

2 228 732,48

1.2.9

RPCH31D %

Montarea si demontarea schelei pt lucrări de constr.: schela metalica tubulara pt inaltimi peste 7 m incl.streasina de protecție din PFL sau plasa de protecție cu toate materialele necesare si ancorare de elementele construcției

metr u patr at

3 500,00

18,57

65 000,08

1.2.10

CR54A1

Reabiltiari ancadramente

mp

289,99

1 199,49

347 839,74

1.2.11

CR63A1

Hidroizolare soclu cu mortar mineral preparat industrial

mp

134,70

239,90

32 314,23

1.2.12

CR75A1

Trotuar de garda

mp

245,00

200,00

49 000,00

1.2.13

ER88A1

Reabilitare scara de acces si balustrada

mp

25,00

2 000,00

50 000,00

1.2.14

MO44R1

Reabilitare copertine metalice de acces

buc

1,00

48 200,00

48 200,00

Total manopera (ore)

26 313,74

Total greutate materiale (tone)

127,76

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

2 590 679,02

768 095,09

107 797,40

135 170,11

3 601 741,63

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0,00

17 282,14

0,00

0,00

17 282,14

|Total Deviz fara TVA

Obiectul: Obiect

Devizul: Intervenții structurale

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.3.1

Articol

Intervenții structurale conform expertiza

mp

8 000,00

175,42

1 403 324,10

Total manopera (ore)

2 400,00

Total greutate materiale (tone)

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0,00

9 472,44

0,00

0,00

9 472,44

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

631 495,84

430 469,67

140 332,41

210 498,61

1 412 796,54

Cheltuieli indirecte

10,00%

141 279,65

Profit

5,00%

77 703,81

1 631 780,00|

|Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA

8 800 928,95

TVA (19%)

1 672 176,50

TOTAL GENERAL (Lei)

10 473 105,45


Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2 590 679,02

785 377,23

107 797,40

135 170,11

3 619 023,76

Cheltuieli indirecte

10,00%

361 902,38

Profit

5,00%

199 046,31

4 179 972,45
Beneficiarul: Municipiului Timișoara

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA

Graficul general de realizare a investiției publice

Nr. crt.

Denumirea obiectului

Valoarea totala Lei (fara TVA)

Anul 1 de execuție

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Obiect

8800928.95

1.1

învelitoare

2989176.5

597835

597835

597835.3

597835.3

597835.3

1.2

Fațade

4179972.45

835994.5

835994.5

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

417997.2

1.3

Intervenții structurale

1631780

326356

326356

326356

326356

326356

| Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

1

Culori

Culorile vor fi similare cu cele existente, Conform HCL 455/2014 Tm, Anexa 2 si vor fi alese pe sit, de pe un paletar profesionist, înaintea fazei de execuție.

2

 Zugrăveli = Tencuieli

 • •  Trotuar de garda = 245 mp

 • •   Reabilitare scări acces = 25 mp

 • •   Reabilitări copertine 1 buc


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL CONSTRUCȚII-INSTALAȚII


ROMAN IA


191 a-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.


/ Data


ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .12.2018.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI „DALI+PT- Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C. Bratianu.

D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții „DALI+PT- Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C.

Bratianu.” intocmit de S.C. «Rheinbrucke» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 18 luni

Valoarea totala a investitiei :       13.596.315,43 lei (inclusiv TVA),

Din care constructii montaj C+M 10.734.933,09 lei (inclusiv TVA)


Capacitate(in unitati fizice si valorice):

 • - Amprenta la sol corp P+2E care necesită lucrări de consolidare = 197,67mp

 • - Reabilitare/restaurare ferestre = 748 mp

 • - Șarpantă cu învelitoare țigla = 2214, 73 mp

 • - Suprafața însumată fațade reabilitate = 3211 mp


Intocmit,

Consilier Cosmin Preda


2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii