Hotărârea nr. 716/2018

716/20.12.2018 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 716/20.12.2018
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8361/10.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Conform Raportului de specialitate nr. 8367/10.12.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 8367/10.12.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nr. SC2018 - 0302068;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.5, lit.B, cap.I din Anexa nr.VIII privind Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În baza prevederilor art. 63, art. 64 şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În concordanţă cu prevederile art. 3, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, începând cu data de 01.01.2018, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În baza art. 36, alin (2), lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 499/24.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţia Generală Drumuri , Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE NR. 8367/10.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 8361 din 10.12.2018 a Direcției Poliției Locale și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu art. 63 și art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”/n carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în clasă nu este condiționată de existența unui post vacant. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcționarii publici de execuție au dreptul să participe la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității” coroborat cu prevederile art.5, lit.B, cap.I din Anexa nr.VIII privind Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - ”funcționarii publici care absolvă studii universitare de licentă, în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție care să le asigure cel puțin salariul de bază avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-și gradația avută la data promovării”.

În baza celor expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi - funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în clasă, după cum urmează:

 • -  2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent;

 • -  1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent;

În conformitate cu art. 63 și art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi - funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

 • - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional principal;

 • - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 1 post de POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior.

 • - 1 post de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 1 post de CONSILIER, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  12 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 12 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  5 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 5 posturi de POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional superior;

În vederea eficientizării activității instituției, propunem transformarea unei funcții publice vacante, după cum urmează:

-1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Monitorizare Video într-un post de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Monitorizare Video

În concordanță cu prevederile art.3, alin.(1) și (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv Adjunct,

Jr. Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA

Șef Serviciu Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. 8361/10.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Promovarea în clasă și promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art. 63 și art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în clasă nu este condiționată de existența unui post vacant. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcționarii publici de execuție au dreptul să participe la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității.

Ținând cont de art. 14 alin. (1) din Ordinul nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici.

Având în vedere prevederile art. 63 și art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiționată de existența unui post vacant. Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituția publică, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere Raportul final nr.13398/15.11.2018 încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în clasă organizat în data de 12.11.2018 - proba scrisă și 14.11.2018 -interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licență în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susținut și promovat examenul de promovare în clasă, astfel:

Funcția existentă

Nr. posturi

Mutația intervenită

9

Funcția modificată

9

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

2

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

1

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

Ținând cont de art.3 alin (1) și (4), art. 11, art.31, alin (2) și (4), art.37 alin (1) și (2) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art.5 din cap. I, lit. B - Reglementări specifice funcționarilor publici din Anexa nr. VIII la Legea nr.153/28.06.2017.

În baza art. 63, art. 64 și art. 68 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.144 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare;

În concordanță cu art.39, alin (1) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere Raportul final nr.14473/10.12.2018 încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 04.12.2018 - proba scrisă și 07.12.2018 - interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susținut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

Funcția existentă

9

Nr.

posturi

Mutația intervenită

9

Funcția modificată

9

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent

1

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

1

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional asistent

1

Consilier, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

12

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

5

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

Ținând cont de art.3 alin. (1) și alin.(4) din Legea nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede:

”(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.

(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.”

În vederea eficientizării activității instituției, propunem transformarea unei funcții publice vacante, după cum urmează:

> 1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Monitorizare Video într-un post de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Monitorizare Video

 • 3. Alte informații

9

Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări în structura funcțiilor publice mai sus menționate.

4. Concluzii

Menționăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de funcții, conform anexei.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. .............. din ...................... APROB,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel

studii

Funcții publice/

Posturi contractuale prevazute

Ocupate

Vacante

Nr.

posturi

Clasa

Grad

DIRECȚIA POLITIEI LOCALE TIMIȘOARA

A. 1. Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

0

1

2

Director executiv adjunct

S

3

II

3

0

3

Sef serviciu

S

10

II

10

0

4

Șef birou

S

10

II

7

3

Total funcții publice de conducere

24

1

20

4

A. 2. Funcții publice de execuție

5

Auditor

S

2

I

superior

2

0

6

Auditor

S

0

I

principal

0

0

7

Consilier

S

14

I

superior

14

0

8

Consilier

S

5

I

principal

5

0

9

Consilier

S

5

I

asistent

5

0

10

Consilier

S

1

I

debutant

0

1

11

Consilier juridic

S

3

I

superior

3

0

12

Consilier juridic

S

0

I

principal

0

0

13

Consilier juridic

S

0

I

asistent

0

0

14

Consilier juridic

S

2

I

debutant

0

2

15

Politist local

S

31

I

superior

31

0

16

Politist local

S

44

I

principal

41

3

17

Politist local

S

49

I

asistent

49

0

18

Politist local

S

0

I

debutant

0

0

19

Politist local

SSD

1

II

superior

1

0

20

Referent

M

5

III

superior

4

1

21

Referent

M

0

III

principal

0

0

22

Referent

M

0

III

asistent

0

0

23

Referent

M

0

III

debutant

0

0

24

Politist local

M

71

III

superior

70

1

25

Politist local

M

19

III

principal

18

1

26

Politist local

M

38

III

asistent

36

2

27

Politist local

M

0

III

debutant

0

0

Total funcții publice de execuție

290

279

11

TOTAL FUNCTII PUBLICE

314

OfOOOOOOl

299

15

B. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

28

Sef serviciu

S

1

II

1

0

B. 2. Functii personal contractual executie

Grad/Treapta

29

Inspector de specialitate

S

1

I A

1

0

30

Inspector de specialitate

S

0

I

0

0

31

Referent

M

2

IA

2

0

32

Secretar - dactilograf

M

1

IA

1

0

33

Arhivar

M

1

1

0

34

Agent de securitate (guard)

G/M

49

49

0

B. 3. Functii contractuale de deservire

35

Muncitor calificat (mecanic)

G

1

I

1

0

36

Ingrijitor

G

2

2

0

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

58

58

0

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMIȘOARA

372

357

15

Număr total posturi

372

din care:

1. Funcții publice

314

- de conducere

24

- de execuție

290

2. Personal contractual

58

- de conducere

1

- de execuție

54

- de deservire

3

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN