Hotărârea nr. 710/2018

710/20.12.2018 privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara"
Hotararea Consiliului Local 710/20.12.2018
privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive SC2018 - 29238/06.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 391/23.11.2018 al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 10.12.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara din data din data de 11.10.2018, cu nr. 341/16.10.2018;
Avand in vedere propunerea consilierului local Grigore Grigoroiu si Procesul Verbal al sedintei Consiliului Local din data de 20.12.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 470/30.10.2015 - privind infiintarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara", cu toate modificarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se completeaza Consiliul de Administratie al Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara" cu urmatorii membrii: d-na Botezatu Mihaela Alina, contabil sef si dl Jumanca Iosif, inspector de specialitate, ambii angajati (personal contractual) in cadrul Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".
Art.2: Se valideaza urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie a Clubului sportiv "Sport Club Municipal Timisoara":
- dl. Radu Daniel Toanca (director executiv);
- d-na Mihaela Alina Botezatu (contabil sef);
- dl Jumanca Iosif (inspector specialitate sectii sportive);
- dl Mihai Costa (reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara);
- dl Ioan Mateescu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- dl Lucian Caldararu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- dl Silviu Ioan Dobosi, reprezentant al sectiei de handbal;
- dl Ilie Tritoiu, reprezentant al sectiei de baschet:
- dl Dusan Filipas, reprezentant al sectiei de rugby;
- dl Vasile Ruset, reprezentant al UPT (Universitatea Politehnica Timisoara);
- dl Madalin Bunoiu, reprezentant al UVT (Universitatea de Vest Timisoara).

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara".

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului -Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr._____________________________

EXPUNERE DE MOTIVE

privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate al clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara” (institutie de drept public), nr. , prin care se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local de validare a membrilor în Consiliul de Administratie a Clubului sportiv a Sport Club Municipal Timisoara, aprobat inițial prin HCLMT nr. 470/30.10.2015.

Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare, Sport Club Municipal Timisoara este condus de un Consiliu de Administratie care are rol deliberativ si un Director care are atributii executive.

În prezent, Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara este alcătuit dintr-un număr impar de 9 (nouă) membri , cu următoarea componentă:

 • - directorul executiv al entitătii;

 • - reprezentantul Compartimentului Economico-Financiar al Sport Club Municipal Timisoara ;

 • - reprezentantul Compartimentului Sectii sportive al SCM Timisoara,

 • - 2 (doi) reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • - 1(un) reprezentant al Primarului Municipiului Timisoara;

 • - reprezentanti ai sectiilor sportive, reprezentanti sponsori ( cu respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare a entitătii). Având în vedere faptul că, pe de o parte, întrunirea valabilă a Consiliului de Administratie se face cu dificultate, iar, pe de altă parte, trebuie să introducem în Consiliul de Administratie si un reprezentant al Compartimentului economico-financiar din cadrul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara, este necesar a se elimina disfunctionalitătile si neconcordanta cu Regulamentul de Organizare si Functionare a entitătii sportive.

Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara a aprobat, în cadrul sedintei din data de 11.10.2018 (conform procesul verbal al sedintei nr. 341/16.10.2018), initierea unui proiect de hotărâre privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara.

Avînd în vedere cele de mai sus, consideram că este oportuna initierea unui proiect de hotărâre, pentru validarea membrilor în Consiliul de Administratie a Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara”.

PRIMAR                  Sport Club Municipal Timisoara

NICOLAE ROBU                 director RADU DANIEL TOANCÂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Clubul Sportiv ”SPoRt CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA”

Nr._____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara

Sport Club Municipal Timișoara înființat prin HCLMT nr. 470/30.10.2015, obținut avizul de constituire nr. 044/04.03.2016 si Certificatul de Identitate Sportiva nr. TM/A1/00002/2016.

Prin aceiași hotarare nr. 470/30.10.2015, a fost aprobat si Regulamentul de Organizare si Functionare a ” Sport Club Municipal Timisoara” cu Anexele sale (Organigrama si Statul de functii)

Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare, Sport Club Municipal Timisoara este condus de un Consiliu de Administratie care are rol deliberativ si un Director care are atributii executive.

Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara trebuie sa fie alcătuit dintr-un număr impar de membri (maxim 11 membri), cu următoarea componenta:

 • - directorul executiv;

 • - reprezentantul Compartimentului Economico-Financiar;

 • - reprezentantul Compartimentului Sectii sportive ;

 • - 2 (doi) reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • - 1(un) reprezentant al Primarului Municipiului Timisoara;

 • - reprezentanti ai sectiilor sportive, reprezentanti sponsori (cu respectarea Regulamentului de organizare si Functionare a entitatii).

În prezent, Consiliul de Administratie este alcatuit din următorii membri:

 • - dl. Radu Daniel Toanca (director executiv);

 • - dl Mihai Costa (reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara);

 • - dl loan Mateescu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • -  dl Grigore Grigoroiu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • - dl Silviu loan Dobosi, reprezentant al sectiei de handbal;

 • - dl Ilie Tritoiu, reprezentant al sectiei de baschet:

 • - dl Dusan Filipas, reprezentant al sectiei de rugby;

 • - dl Vasile Ruset, reprezentant al UPT (Universitatea Politehnică Timisoara);

 • - dl Mădălin Bunoiu, reprezentant al UVT (Universitatea de Vest Timisoara).

Având în vedere faptul că, pe de o parte, întrunirea valabilă a Consiliului de Administratie se face cu dificultate, iar pe de altă parte, trebuie să introducem în Consiliu de Administrație un reprezentant al Compartimentului economico-financiar din cadrul ”Sport Club Municipal Timișoara si un reprezentant al Compartimentului Sectii sportive, consideram că este oportună validarea (prin Hotărâre de Consiliu Local) membrilor si componenta Consiliului de Administratie, astfel încât să fie în acord cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara”.

Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Timisoara a aprobat, în cadrul sedintei din data de 11.10.2018 (conform procesul verbal al sedintei nr. 341/16.10.2018), initierea unui proiect de hotărâre privind completarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara

Raportat la situatia mai sus descrisă,

PROPUNEM

Completarea si validarea membrilor în Consiliul de Administratie a Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timisoara”, după cum urmează:

 • - dl. Radu Daniel Toancă (director executiv);

 • - d-na Mihaela Alina Botezatu (contabil sef);

 • - dl Jumanca iosif (inspector specialitate sectii sportive);

 • - dl Mihai Costa (reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara);

 • - dl loan Mateescu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • -  dl Grigore Grigoroiu, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

 • - dl Silviu loan Dobosi, reprezentant al sectiei de handbal;

 • - dl Ilie Tritoiu, reprezentant al sectiei de baschet:

 • - dl Dusan Filipas, reprezentant al sectiei de rugby;

 • - dl Vasile Ruset, reprezentant al UPT (Universitatea Politehnică Timisoara);

 • - dl Mădălin Bunoiu, reprezentant al UVT (Universitatea de Vest Timisoara).

DIRECTOR COMPARTIMENT JURIDIC si RESURSE UMANE

RADU-DANIEL hOANCÂ

SILVIA TARANU