Hotărârea nr. 709/2018

709/20.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 709/20.12.2018
privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16085/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16086/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, din data de 10.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate 16086/07.12.2018 privind aprobarea Regulamentelor privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca si H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. 16086/07.12.2108;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 24, Anexa II -Cap. II -Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale, art.14 si Anexa VIII -Cap.I B- Reglementari specifice functionarilor publici, art. 1 si Cap.II A- Salarizarea personalului contractual din administratia publica, pct. IV lit. b, precum si art.25 alin.(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Avand in vedere buletinele de determinare emise de catre Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si nr. 15963/05.12.2018;
Avand in vedere prevederile art. 39 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 6 alin.(1) si art. 7 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.G. nr. 520/2016 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
Avand in vedere prevederile art. 1, art. 2 , art.4 alin. (2), art.5 si ANEXA 9 din H.G. nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala";
Avand in vedere prevederile art. 2 alin.(1) si (2), ale art. 3 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 569/2017 - Regulamentul din 4 august 2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia publica locala;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 : Se aproba Regulamentul privind conditiile acordarii si cuantumul sporului pentru conditii de munca conform HG nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, angajatilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Nr.16086/07.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform

H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.500/24.10.2018 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

Având in vedere Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Anexa II , Cap.II , art.14 ;

Având in vedere HG 153/2018 privind aprobarea Regulamentului cadru de stabilire a locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporurilor pentru conditii de munca prevazut in Anexa II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si conditiilor de acordare a acestuia, pentru Familia Ocupationala de functii bugetare "Sănătate si Asistență Socială” ;

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completările ulterioare anexa la HG 153/2018, art.5 alin.11 care prevede ca ”expertizarea locurilor de muncă este obligatorie la nivelul fiecărui ordonator de credite” ;

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completarile ulterioare anexa la HG 153/2018 , art.5 alin.1 prin care ”sporul pentru condiții deosebit de periculoase , condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă in baza buletinelor de determinare sau , dupa caz , expertizare , emise de către autoritățile abilitate in acest sens” .

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completarile ulterioare anexa la HG 153/2018 , art.7;

Având in vedere HG 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia pentru Familia Ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din Administrația Publică Locală;

Având în vedere prevederile art. 39 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) si art. 7 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 520/2016 privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

Având în vedere H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere cele menționate propunem aprobarea Regulamentelor privind acordarea si stabilirea cuantumului sporurilor pentru condițiile de munca ale personalului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara dupa cum urmeaza :

Servicii de asistență comunitară - Centrul de incluziune socială și relația cu minoritățile

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

Servicii de management de caz pentru copil si familie

 • a).Compartiment pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

 • b) . Evaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilităti

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

 • c) . Prevenirea separării copilului de familie

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

 • a) . Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr.25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

 • b) .Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%;

 • c) . Managenent de caz pentru persoane adulte cu dizabilități

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae”

 • a) . Centrul de zi pentru copii strazii

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr.25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%;

 • b) . Centrul de zi „Sf. Nicolae”

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres sau risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;.

 • c) . Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”

 • a) .Compartimentul de îngrijire la domiciliu

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%;

 • b) . Centrul de zi pentru bătrâni

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentației privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Căminul pentru Persoane Vârstnice „Inocențiu M. Klein”

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%;

Centrul de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Podul Lung

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%;

Centrul de zi pentru asistența integrată a adicțiilor

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara -aparat propriu

Personalul lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr.25026/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

Complex de Servicii ”Sf. Francisc”

 • a) .Centrul pentru persoane fără adăpost

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr.25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 65%;

 • b) .Cantina sociala

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 10%;

Centrul de suport pentru situații de urgență/criză

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebit de periculoase conform buletin de expertizare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr.25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 50%; Centru de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Centrul de socializare și petrecere a timpului liber clubul pensionarilor

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%; Serviciul beneficii sociale

 • a) . Compartimentulplați indemnizații asistenți personali

Asistenții personali lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare conform buletin de determinare emis de Directia de Sanatate Publica Timis nr. 25026/07.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

 • b) . Compartimentul beneficii sociale

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentatiei privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

 • c). Compartimentul plăți indemnizații

Personalul de specialitate/categorii de personal lucrează în condiții deosebite(stres si risc) conform documentației privind expertizarea locurilor de muncă nr. 15963/05.12.2018 si beneficiaza de spor de 15%;

Pentru anul 2019 a fost transmisă spre aprobare suma reprezentând alte sporuri la titlul 10 „Cheltuieli de personal” .

Până la aprobarea bugetului pe anul 2019, drepturile anterior menționate se vor achita în limita a 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 la Titlul 10 - „Cheltuieli de personal”.

Mentionam ca din calculele efectuate rezulta un procent al sporurilor care nu depaseste procentul de 30% din suma salariilor de baza , conform art. 25. Alin.(1) dun Legea cadru nr. 153/2017.

Luând în considerare cele menționate :

PROPUNEM:

 • 1. Aprobarea Regulamentului privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • 2. Aprobarea Regulamentului privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, jr.RODICA SURDUCAN

COMPARTIMENT JURIDIC jr.CIPRIAN ERCEANU

SERVICIUL CONTABILITATE BUGET FINANȚE ec. ELENA BĂDĂU

SERVICIUL RESURSE UMANE LAURA STOIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor

Nr.16085/07.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.500/24.10.2018 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati;

Având in vedere Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Anexa II , Cap.II , art.14 ;

Având in vedere HG 153/2018 privind aprobarea Regulamentului cadru de stabilire a locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporurilor pentru conditii de munca prevazut in Anexa II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si conditiilor de acordare a acestuia, pentru Familia Ocupationala de functii bugetare „Sănătate si Asistență Socială” ;

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completările ulterioare anexa la HG 153/2018, art.5 alin.11 care prevede ca ”expertizarea locurilor de muncă este obligatorie la nivelul fiecărui ordonator de credite” ;

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completarile ulterioare anexa la HG 153/2018 , art.5 alin.1 prin care ”sporul pentru condiții deosebit de periculoase , condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă in baza buletinelor de determinare sau , dupa caz , expertizare , emise de către autoritățile abilitate in acest sens” .

Având in vedere Regulamentul cadru din 29 martie 2018 cu modificarile si completarile ulterioare anexa la HG 153/2018 , art.7;

Având in vedere HG 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia pentru Familia Ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din Administrația Publică Locală;

Având în vedere prevederile art. 39 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) si art. 7 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor

Având în vedere H.G. nr. 520/2016 privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

Având în vedere H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentu anul 2019 a fost transmisă spre aprobare suma reprezentând „Alte sporuri” cuprinsă în clasificația economică 10.01.06 din cadrul titlului 10 „Cheltuieli de personal” .

Până la aprobarea bugetului pe anul 2019, drepturile anterior menționate se vor achita în limita a 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2018 din clasificația economică 10.01.01 „Cheltuieli salariale în bani” . 2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care sunt salarizați în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si ale H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală și ale H.G. nr. 153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială".

 • 3.Alte informatii - nu este cazul

4.Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem:

 • 1. Aprobarea Regulamentului privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform anexei nr.1;

 • 2. Aprobarea Regulamentului privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform anexei nr.2

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, jr. RODICA SURDUCAN

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


Cod FO53-03,Ver.1


Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor

Anexă la raportul de specialitate nr.16086/07.12.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

-art. 24, Anexa II -Cap. II -Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale, art.14 și Anexa VIII -Cap.I B- Reglementari specifice functionarilor publici, art. 1 si Cap.II A- Salarizarea personalului contractual din administratia publica, pct. IV lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • - art. 39 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 6 alin.(1) si art. 7 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 520/2016 privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

 • - art. 1, art. 2 , art.4 alin. (2), art.5 și ANEXA 9 din H.G. nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială";

 • - art. 2 alin.(1) si (2), ale art. 3 alin.(1) si (2) din H.G. nr. 569/2017 - Regulamentul din 4 august 2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala;

-dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 16086/07.12.2018 privind Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea Regulamentelor privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca și H.G. nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, precum si condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnico-economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Cod FO53-13,Ver.1

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

Anexa nr.1 la HCLMT nr._________________2018

Regulament privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform hg nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul direcției de asistență socială a municipiului timișoara

SCOPUL REGULAMENTULUI

ART. 1 Prezentul regulament are drept scop acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, de până la 15% din salariul de bază, spor de care beneficiază angajații din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care sunt salarizați în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si ale H.G. nr. 569/2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală.

ART. 2 Conform art. 2 alin.(1) din HG nr. 569/2017, Regulamentul-cadru stabileste ca locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă sunt acelea care presupun condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens.

DOMENIUL DE APLICARE

ART. 3 Regulamentul se aplică funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, care își desfășoară activitatea sub influența unor factori nocivi, în paralel cu acțiunea altor factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenți în activitatea curentă.

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ

ART. 4 Reglementări legale:

 • • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • H.G. nr. 520/2016 privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la

riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • • H.G. nr. 569/2017 - Regulamentul din 4 august 2017 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor

de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

ART. 5 - (1) Condiții periculoase sau vătămătoare - activitatea desfășurată sub influența unor factori nocivi (antene, stații de emisie - recepție, relee de telefonie etc, utilizarea calculatorului pentru o perioadă importantă din programul de lucru, utilizarea aparatului xerox și centralei telefonice mai mult de jumătate din timpul efectiv de lucru, acțiunea prafului în condiții de lucru în arhivă, stresul generat de participarea la programul de lucru cu publicul, risc expunere la zgomot, la praf).

(2) Spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare---spor de până la 15%, stabilit prin


aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază al beneficiarului, în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat.

MOD DE ELABORARE

ART. 6. Cuantumul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare este de 15 % din salariul de bază al personalului prevăzut în Buletinul de măsurători eliberat de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică în conformitate cu:

 • - Anexa nr. VIII - Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, Capitolul I, lit.B, pct. III - art. 1-Reglementări specifice funcționarilor publici;

 • - Anexa nr. VIII - Capitolul II lit. I ,, Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică

ART. 7 Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

ART. 8 (1) La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru conditii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere:

 • a) existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;

 • b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

 • c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;

 • d) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;

 • e) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

 • (2) La eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă si la stabilirea in concret a cotelor de spor s-au avut în vedere următoarele aspecte:

 • • inregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;

 • • existența unor indicii de morbiditate la locurile de muncă respective;

 • • inregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

ART. 9 Locurile de muncă și categoriile de personal, dar și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul de credite, la propunerea serviciului resurselor umane, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau a reprezentanților salariaților, după caz.

ART. 10 Obiectivul regulamentului: acordarea sporului pentru condiții de munca se înscrie în categoria măsurilor instituite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în munca angajaților din prezenta instituție.

ART. 11 Etapele procesului care au finalizat prezentul regulament sunt:

 • (1) Protecția muncii - sănătate și securitate ocupațională, procesul de supraveghere și controlul bolilor profesionale;

 • (2) Procesul de măsurare a factorilor nocivi și a factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenți în activitatea curentă de către compartimentulr de specialitate - Compartimentul de securitate si sănătate în muncă din cadrul Serviciului Resurse Umane ;

 • (3) Procesul de consultare/negociere dintre conducerea Direcției de Asistență Socialăa Municipiului Timișoara și reprezentantul salariatilor.

 • (4) Intocmirea regulamentului privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă..

ART. 12 Realizarea procesului

- Conducerea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara solicită compartimentelor de specialitate - Compartimentul de securitatte si sănătate în muncă din cadrul Serviciului Resurse Umane din efectuarea unor măsurători la sediile administrative ale Direcției de asistență Socială a Municipiului


Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com


Timișoara, unde își desfășoară activitatea beneficiarii sporului prevăzut de art. 24 din Legea nr. 153/2017, în vederea determinării factorilor nocivi și a factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenți în activitatea curentă.

În urma efectuării de măsurători emise de Compartimentul de securitatte si sănătate în muncă din cadrul Serviciului Resurse Umane, care arată că nivelul factorilor nocivi și a factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenți în activitatea curentă este mai mare decât nivelul maxim admis prevăzut de lege, se stabilește acordarea sporului pentru condiții de munca, conform Legii-cadru nr. 153/2017 .

ART. 13 Resurse necesare: sporul prevăzut în prezentul regulament se plătește din sume alocate de la bugetul local.

ART. 14. În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 - cuantumul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare se acordă astfel:

 • - un spor de 15 % din salariul de bază, corespunzător cu timpul lucrat la locul de muncă, pentru personalul contractual;

 • - un spor de 15 % din salariul de bază, corespunzător cu timpul lucrat la locul de muncă, pentru funcționarii publici.

ART. 15 (1) Sporul pentru condiții de muncă se acordă pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu, în cadrul programului de lucru .

(2) Sporul se acordă cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea cadru nr. 153/2017 și cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuielile de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

ART. 16. În vederea acordării sporului, buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, jr.RODICA SURDUCAN

COMPARTIMENT JURIDIC

Jr.CIPRIAN ERCEANU

SERVICIUL CONTABILITATE BUGET FINANȚE ec. ELENA BĂDĂU

SERVICIUL RESURSE UMANE LAURA STOIA


Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049


Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

Anexa nr.2 la HCLMT nr._________________2018

Regulament privind condițiile acordării și cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr.153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă , a categoriilor de personal , marimea concreta a sporului pentru conditii de munca , precum si condițiile de acordare a acestuia, angajaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

SCOPUL REGULAMENTULUI

ART. 1 Prezentul regulament are drept scop acordarea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă și condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc, de până la 75% din salariul de bază, spor de care beneficiază angajații din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara care sunt salarizați în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si ale H.G. nr. 153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială".

ART. 2 Conform art. 5 alin.(1) din HG nr.153/2018, Regulamentul-cadru stabileste ca locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă și condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc sunt acelea care presupun condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă și condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc, constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens.

DOMENIUL DE APLICARE

ART. 3 Regulamentul se aplică personalului contractual angajat centrele/complexurile/serviciile, care își desfășoară activitatea sub influența factorilor nocivi, în paralel cu acțiunea altor factori de risc de îmbolnăvire profesională prezenți în activitatea curentă.

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ

ART. 4 Reglementări legale:

 • • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

 • • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • • H.G. nr. 520/2016 privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la

riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • • H.G. nr. 153/2018 - REGULAMENT-CADRU din 29 martie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă,

a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"

DEFINIȚII ȘI TERMENI

ART. 5—a) spor pentru condiții de muncă—compensație financiară a riscurilor, acordată personalului care își desfășoară activitatea în condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, în unități cu specific deosebit, în condiții deosebite cum ar fi stres sau risc sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile;

 • b) condiții normale de muncă - totalitatea situațiilor în care personalul își desfășoară activitatea, fără ca mediul de muncă și igienă să poată determina consecințe asupra securității și sănătății în muncă a acestuia;

 • c) condiții de muncă deosebit de periculoase - totalitatea condițiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenți biologici, substanțe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită și unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecție individuală sau colectivă, cum sunt:

 • (i) transmitere aerogenă, expunere biologică: TBC, HIV SIDA sau virusuri hepatită B, C, D;

 • (ii) agresare din partea unor bolnavi psihici;

 • (iii) risc de contagiune ridicat sau a unei eventuale infecții accidentale determinate de participarea în campanii de prevenire și combatere de epidemii deosebit de grave;

 • (iv) servicii sociale pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal;

 • d) condiții de muncă periculoase - condiții de muncă unde cu toate măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă pot să apară evenimente, în sensul legislației de securitate și sănătate în muncă, care pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică a personalului;

 • e) condiții de muncă vătămătoare - condiții de muncă unde sunt înregistrate depășiri ale noxelor fizice, chimice, fizico-chimice sau biologice, care determină suprasolicitarea unor funcții sau sisteme ale organismului;

 • f) condiții de muncă periculoase sau vătămătoare - condiții de muncă care îndeplinesc elemente din ambele categorii, periculoase sau vătămătoare;

 • g) condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc sunt acele locuri de muncă cu suprasolicitare fizică sau psihică determinată de responsabilitatea crescută a muncii, necesitatea luării unor decizii de intervenție rapidă și eficiență, ortostatism prelungit sau efort fizic care pot duce la uzura prematură a organismului, condiții nefavorabile de climat;

 • h) condiții grele de muncă - existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții de muncă nefavorabile: activitate în mine, platforme maritime de foraj;

 • i) condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare - totalitatea situațiilor în care personalul își desfășoară activitatea în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.

MOD DE ELABORARE

ART. 6 Cuantumul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare este de până la 75 % din salariul de bază al personalului prevăzut în Buletinul de măsurători eliberat de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică în conformitate cu:

- Anexa nr. II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ“, Art.13 și art.14.

ART. 7 (1) La stabilirea, de la caz la caz, a sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă și condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pe baza următoarelor criterii: