Hotărârea nr. 708/2018

708/20.12.2018 pentru modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr. 49/25.02.2014, nr. 591/09.12.2014, respectiv nr. 187/10.05.2016
Hotararea Consiliului Local 708/20.12.2018
pentru modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr. 49/25.02.2014, nr. 591/09.12.2014, respectiv nr. 187/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30583/17.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30583/17.12.2018, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje, Retele de Utilitati;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30583/17.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. 7345/07.12.2018 a SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
Avand in vedere constituirea ,,Aliantei Vestului";
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara si aprobarea tarifelor de parcare, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr. 49/25.02.2014, nr. 591/09.12.2014, respectiv nr. 187/10.05.2016;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere art. 24, art. 60 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Avand in vedere art. 128 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) si lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, dupa cum urmeaza:
I. Modificarea art. 2 din Regulament, care va avea urmatorul continut:
"Sistemul de parcare - TimPark - se aplica in Municipiul Timisoara, prin operatorul Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, in zone delimitate prin indicatoare de circulatie cu text aditional; indicatorul este prezentat in Anexa nr. 2".
II. Completarea prevederilor art. 14 din Regulament, cu o noua modalitate de plata, dupa cum urmeaza:
" Plata stationarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:
a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe baza de voucher conform anexa 6 si apel telefonic. Tarifele platii parcarii la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
b) Taxare la nivel de ora pe baza de SMS. Tarifele platii parcarii la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii".
III. Completarea prevederilor art. 11 lit. a) din Regulament, cu un nou alineat, alin. (2) care va avea urmatorul continut:
,,Abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Oradea, municipiului Arad si municipiului Cluj - Napoca este valabil pentru parcarea pe raza municipiului Timisoara, cu exceptia zonei 0 (verde). Prevederea se aplica in conditiile in care municipiul Oradea, municipiul Arad si municipiul Cluj - Napoca, adopta hotarari de consiliu prin care abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Timisoara sa fie recunoscut in aceste orase."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/2013 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje, Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Drumuri Municipale Timisoara SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Politia Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
-Mass- media locala.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr.

613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.

Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat asigură eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le propune un sistem de parcare și de asemenea, are efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii. Aceste obiective privesc modul în care se administrează locurile de staționare prin mijloace curente și au ca scop îmbunătățirea situației prin: reconfigurarea sistemului de parcare prin zonificarea acestuia pentru o mai bună administrare a locurilor de parcare existente pe raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local; modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS; utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA a preluat tot activul si pasivul S.C. Administrarea Domeniului Public SA, urmare a fuziunii prin absorbtie a acesteia din urma, începând cu data de 23.09.2013, aceasta implicand preluarea tuturor contractelor în derulare ale societatii absorbite.

Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, prin adresa cu nr. 7345/07.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-002610/07.12.2018, a solicitat completarea prevederilor art. 2 din Regulamentul TimPark, cu mentiunea că această societate este operatorul imputernicit să puna in aplicare acest regulament, deoarece acest aspect nu rezulta in mod expres din continutul actual al Regulamentului. Fără aceasta completare, este necesara coroborarea mai multor acte emise de instituția noastră care sa ateste aceasta calitate a SC Drumuri Municipale Timișoara SA. Aceasta completare se impune si datorita faptului ca in toate dosarele de pe rolul instantelor de judecata, decurgand din incalcarea Regulamentului, SC Drumuri Municipale Timișoara SA trebuie sa faca dovada calitatii sale de operator.

Printre alte solicitări de modificare și completare a Regulamentului TimPark se numără modificarea si completarea prevederilor art. 14 din Regulament, cu o nouă metodă de plată respectiv taxarea prin intermediul unui card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii.

Ca urmare a constituirii alianței între orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca -,,Alianța Vestului”-se consideră oportună inserarea unei prevederi în Regulamentul TimPark prin care abonamentele generale din celelalte orașe semnatare: Cluj - Napoca, Oradea și Arad să fie valabile pe raza municipiului Timișoara, cu excepția zonei 0 (verde). Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj -Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe.

 • 3.  Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016.

PRIMAR,             DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU                        CULIȚĂ CHIȘ


Cod FO53-03, Ver.1


ROMANIA


ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

NR.

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

___________________1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr.

203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr.........................................a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.

Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat asigură eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le propune un sistem de parcare și de asemenea, are efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii. Aceste obiective privesc modul în care se administrează locurile de staționare prin mijloace curente și au ca scop îmbunătățirea situației prin: reconfigurarea sistemului de parcare prin zonificarea acestuia pentru o mai bună administrare a locurilor de parcare existente pe raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local; modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS; utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente; oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă.

Prin HCLMT nr. 203/04.04.2013 Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara a fost modificat și completat pentru a veni în sprijinul cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara, respectiv scutirea de la plata parcării a cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara. De asemenea, au fost suspendate de la aplicare anumite dispoziții din Regulament, respectiv cele care privesc parcările special amenajate prevazute cu sisteme de control al accesului.

HCLMT nr. 418/30.07.2013, modifică si completează Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, după cum urmează: instituirea unor zone de parcare speciale, denumite zona 0 (verde), în următoarele locații: P-ta Iancu Huniade (Parcare Modex); str. Nikolaus Lenau; str. Maresal Foch Ferdinand (Parcare mag. Bega); stabilirea tarifelor pentru aceste zone.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 613/10.12.2013 a aprobat ca tarifele de parcare stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013 să se aplice și în anul 2014, iar prin Hotărârea nr. 49/25.02.2014 s-a aprobat modificarea art. 29 și art. 37 din Regulament, astfel: sumele de bani încasate din exploatarea sistemului să se constituie în venituri ale operatorului; reglementarea blocării și deblocării roților autovehiculelor și tarifele aferente. Prin HCLMT NR. 591/09.12.2014 s-a aprobat introducerea în zona zero (verde) și a următoarelor locații: P-ța Timișoara 700 si P-ța Badea Cârțan, în acest sens s-au modificat Anexele 4 și 5 din Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara; iar prin HCLMT nr. 187/10.05.2016 s-a aprobat completarea prevederilor art. 11 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, în sensul scutirii de la plata taxei de parcare a beneficiarilor OUG nr. 82/2006 si alte categorii asimilabile care fac dovada participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului român, respectiv că dețin în proprietate personala un autovehicul.

Prin HCLMT nr. 156/21.12.2004, s-a dispus atribuirea directa, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public SA, pe perioada 01.01.2005 - 31.12.2015 a bunurilor prevazute în anexa nr. 1, care face parte integranta din hotărâre. Pe toate aceste străzi se aplică sistemul de parcare Timpark, așa cum a fost el aprobat prin HCL Timisoara nr. 63/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA a preluat tot activul si pasivul S.C. Administrarea Domeniului Public SA, urmare a fuziunii prin absorbtie a acesteia din urma, începând cu data de 23.09.2013, aceasta implicand preluarea tuturor contractelor în derulare ale societatii absorbite.

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritățile administrației publice locale au inițiativa și adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere și au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, prin adresa cu nr. 7345/07.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-002610/07.12.2018, a solicitat completarea prevederilor art. 2 din Regulamentul TimPark, cu mentiunea că această societate este operatorul imputernicit să puna in aplicare acest regulament, deoarece acest aspect nu rezulta in mod expres din continutul actual al Regulamentului. Fără aceasta completare, este necesara coroborarea mai multor acte emise de instituția noastră care sa ateste aceasta calitate a SC Drumuri Municipale Timișoara SA. Aceasta completare se impune si datorita faptului ca in toate dosarele de pe rolul instantelor de judecata, decurgand din incalcarea Regulamentului, SC Drumuri Municipale Timișoara SA trebuie sa faca dovada calitatii sale de operator.

De asemenea, Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, prin adresa cu nr. 7345/07.12.2018 mai solicită, modificarea si completarea prevederilor art. 14 din Regulament, se impune datorita implementarii posibilitatii de plata on-line, prin intermediul cardului bancar, a taxei aferente parcarii autovehiculelor in Municipiul Timisoara, aspect care initial nu era prevazut in cuprinsul Regulamentului, după cum urmează: Plata staționarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:

 • a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher conform anexa 6 și apel telefonic. Tarifele plății parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

 • b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS. Tarifele plății parcării la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

 • c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii”.

Ca urmare a constituirii alianței între orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca -,,Alianței Vestului” se consideră oportună inserarea unei prevederi în Regulamentul TimPark prin care abonamentele generale din celelalte orașe semnatare: Cluj - Napoca, Oradea și Arad să fie valabile pe raza municipiului Timișoara, cu excepția zonei 0 (verde). Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe.

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritățile administrației publice locale au inițiativa și adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind

circulația pe drumurile publice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere și au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Potrivit art. 60 alin. (1) din HG nr. 955/2004 în funcție de natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară activități de natură instituțional-administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, după cum urmează:

 • -  Modificarea art. 2 din Regulament, care va avea următorul conținut:

Sistemul de parcare - TimPark - se aplică în Municipiul Timișoara, prin operatorul Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, în zone delimitate prin indicatoare de circulație cu text adițional; indicatorul este prezentat în Anexa nr. 2”.

 • -  Modificarea si completarea prevederilor art. 14 din Regulament, astfel:

Plata staționarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:

 • a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher conform anexa 6 și apel telefonic.

Tarifele plății parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

 • b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS. Tarifele plății parcării la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.

 • c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii”.

 • - Completarea prevederilor art. 11 lit. a) din Regulament, cu un nou alineat, alin. (2) care va avea următorul conținut:

„Abonamentul “GENERAL” este valabil și pe raza municipiului Oradea, municipiului Arad și municipiului Cluj - Napoca, cu excepția zonei 0 (verde). Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe.”

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T.,

ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP

2 21