Hotărârea nr. 707/2018

707/20.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 707/20.12.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28756/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8154/29.11.2018, SC2018-28756/03.12.2018, al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de: 04.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 8154/29.11.2018, SC2018-18756/03.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 actualizată privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de: 20.12.2018;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. (b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Monitorizarea video a unei porţiuni a canalului Bega şi a unei părţi a zonei centrale a municipiului Timişoara", cu principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, elaborat de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.roNr. _____________/________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Facem următoarele precizări:

Prin H.G. nr. 998/2008 Municipiul Timișoara a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Municipiul Timișoara a implementat la nivelul localității un sistem de supraveghere video destinat creșterii siguranței, prevenirii și reducerii infractionalității și criminalității, având ca obiectiv general asigurarea securității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, iar în urma implementării proiectului au fost achiziționate și instalate în cadrul sistemului de supraveghere un număr de 94 camere video în 13 locații publice de interes general ale municipiului Timișoara.

Prin urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video a fost creat și dotat un dispecerat central situat la sediul Poliției Locale Timișoara, compus din mobilier, stații grafice dotate cu monitoare și centrul de date pentru procesarea și stocarea acestora.Conectarea centrului de comandă cu toate camerele de supraveghere video este asigurată printr-o rețea de fibră optică amplasată în canalizație subterană aflată în administrarea STS.

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - ,Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.1. - ,Planuri integrate de dezvoltare urban", sub-domeniul: ,Poli de creștere”- au fost implementate/finalizate de către Municipiul Timișoara mai multe proiecte care necesită urmărirea permanentă a bunurilor astfel dobândite sub sancțiunea pierderii finanțării nerambursabile.

Municipiul Timișoara este situat în partea centrală a județului Timiș si este reședința si cel mai mare oras al județului din regiunea istorică Banat.

Orasul are diverse căi de comunicație si de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac legătura cu principalele regiuni ale țării precum si un aeroport cu destinații internaționale. În apropiere se găseste Autostrada A1 Nădlac-Bucuresti, cu nod rutier în dreptul localității Giarmata.

Având în vedere faptul că Municipiul Timișoara a câștigat proiectul capitalei culturale din anul 2021 se necesită sporirea măsurilor de securitate în oraș cât și pe pista de biciclete care devine din ce în ce mai folosită aât de către cetățenii orașului cât și de către turiștii care vin în număr din ce în ce mai mare.

Suportul legislativ în proiectul propus de către Direcția Poliției Locale, ce are ca scop supravegherea unor locații de interes public, așa cum sunt menționate în proiect, este asigurat de REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârșirea de infracțiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale, aplicate persoanei vizate, va fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în limita puterilor ce le sunt conferite prin lege.

Un alt aspect care se va avea în vedere la implemenarea proiectului face referire la securitatea prelucrărilor. În acest sens, operatorul va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Supravegherea video va fi efectuată în locuri și spații deschise destinate publicului, de pe domeniul public precum și pe căile de acces, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor fizice prin captarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea, fără acordul lor expres în acest sens.

Date fiind investițiile realizate de către municipalitate, pe malurile canalului Bega, se impune ca o continuitate firească amplasarea camerelor de supraveghere în locațiile în care au fost realizate investiții cu scop de urmărire permanentă a patrimoniului, precum și luarea măsurilor de asigurare a ordinii publice și securitatea cetățeanului.

În acest context, noul sistem care se va crea, se dorește a fi conectat la infrastructura de telecomunicații prin fibră optică aparținând Primăriei Municipiului Timișoara prin intermediul nodurilor (sheltere) existente, proiectantul urmând a stabili soluția tehnică agreată de toate părtile implicate pentru a soluționa aceste aspecte de ordin tehnic, fără a afecta sistemul existent.

Pe de altă parte, canalizația subterană - multiductul- construit în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara'' pe cele 14 strazi și piețe din centrul istoric al localității interconectat cu canalizațiile subterane executate pe alte proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile, creează premisa de a crea un nou sistem de supraveghere video pentru alte obiective de interes major pentru comunitatea locală. Existând deja infrastructura și nefiind necesare lucrări de constructii și de aducere la starea inițială a terenului costurile de realizare a obiectivului propus sunt relativ minime, cheltuielile rezumându-se în cea mai mare masură doar la achiziția de echipamente și dotări (camere, echipamente tehnice de calcul, echipamente active și pasive de rețea, etc).

Având în vedere creșterea numărului de turiști și cetățeni cu domiciliul în localitățile limitrofe și aglomerarea tot mai mare a punctelor centrale ale orașului, instalațiile de CCTV existente necesită o extindere a punctelor cheie în vederea supravegherii.

Instalația de CCTV este realizată prin traseu de fibră optică aerian și subteran, având punctele de distribuție în shelterele deja instalate, respectiv în căminele de tragere existente. Prin proiectul propus se va realiza o infrastructură nouă, dedicată beneficiarului cu interconectare în shelterele existente. Pentru a realiza o retea de comunicație separată pentru instalațiile de CCTV ale punctelor cheie din oraș, comunicarea se va face prin switch-uri de fibră optică instalate în aceste sheltere.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că:

Infrastructura de comunicații existentă a fost proiectată astfel încât să poată suporta extinderi ulterioare fără modificări la infrastructura inițială, creându-se astfel premisele unei dezvoltări ulterioare a acestuia;

Din punct de vedere funcțional, întregul sistem de supraveghere video este un sistem cu circuit închis care monitorizează strict obiective din spațiul public al căror proprietar este Municipiul Timisoara;

Costurile de intervenție, montarea și punerea în funcțiune a noului sistem de supraveghere video fiind relativ reduse, în contextul în care infrastructura existentă suportă suplimentarea numărului de camere existent;

prin realizarea proiectului investițional propus, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • •  extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund Mercy,str. 2 Mai, str. Francesco Griselinii, str.Proclamația de la Timișoara, str. Augustin Pacha, str.Mărășești) pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a turiștilor în contextul în care orașul Timișoara a fost desemnat Capitala Europeană a Culturii 2021;

 • •  monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investițiilor realizate de către municipalitate pe malul canalului Bega, perioadă în care șalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită condițiilor atmosferice nefavorabile;

 • •  în toate locațiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația tehnico-economică (ex. acoperirea cu infrastructură și a zonei din imediata apropiere a Catedralei și a Parcului Central și interconectarea tuturor obiectivelor municipalității din imediata apropierea a acestora);

 • •   reducerea timpilor de intervenție al polițiștilor locali și extinderea zonelor acoperite cu patrule auto și pedestre;

 • •  identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravențională și infractională mai ușor și în timp scurt, precum și furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea și identificarea ulterioară a identității acestora;

 • •  reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparținând municipalității care rămân cu autori necunoscuti;

 • •  îmbunătățirea condițiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 • •  creșterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 • •  îmbunătățirea activității Direcției Poliției Locale prin identificarea mai ușoară a infracțiunilor din zonele monitorizate;

 • •  scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata apropiere.

În concluzie, pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei rețele proprii sau a închirierii unei rețele de la alți operatori privați, Direcția Poliției Locale a inițiat demersurile necesare pentru întocmirea unei documentații tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul de fezabilitate nr. 1005-1139/2017 întocmit de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN


ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro

Web : www.polcomtim.roServiciul Comunicare,Prevenire și Monitorizare Video

Biroul Monitorizare Video

Nr. _____________/________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Facem următoarele precizări:

Prin H.G. nr. 998/2008 Municipiul Timișoara a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Municipiul Timișoara a implementat la nivelul localității un sistem de supraveghere video destinat creșterii siguranței, prevenirii și reducerii infractionalității și criminalității, având ca obiectiv general asigurarea securității și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, iar în urma implementării proiectului au fost achiziționate și instalate în cadrul sistemului de supraveghere un număr de 94 camere video în 13 locații publice de interes general ale municipiului Timișoara.

Prin urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video a fost creat și dotat un dispecerat central situat la sediul Poliției Locale Timișoara, compus din mobilier, stații grafice dotate cu monitoare și centrul de date pentru procesarea și stocarea acestora.Conectarea centrului de comandă cu toate camerele de supraveghere video este asigurată printr-o rețea de fibră optică amplasată în canalizație subterană aflată în administrarea STS.

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - ,Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", domeniul major de intervenție 1.1. - ,Planuri integrate de dezvoltare urban", sub-domeniul: ,Poli de creștere”- au fost implementate/finalizate de către Municipiul Timișoara mai multe proiecte care necesită urmărirea permanentă a bunurilor astfel dobândite sub sancțiunea pierderii finanțării nerambursabile.

Municipiul Timișoara este situat în partea centrală a județului Timiș si este reședința si cel mai mare oras al județului din regiunea istorică Banat.

Orasul are diverse căi de comunicație si de acces cum ar fi linii de căi ferate care fac legătura cu principalele regiuni ale țării precum si un aeroport cu destinații internaționale. În apropiere se găseste Autostrada A1 Nădlac-Bucuresti, cu nod rutier în dreptul localității Giarmata.

Având în vedere faptul că Municipiul Timișoara a câștigat proiectul capitalei culturale din anul 2021 se necesită sporirea măsurilor de securitate în oraș cât și pe pista de biciclete care devine din ce în ce mai folosită aât de către cetățenii orașului cât și de către turiștii care vin în număr din ce în ce mai mare.

Suportul legislativ în proiectul propus de către Direcția Poliției Locale, ce are ca scop supravegherea unor locații de interes public, așa cum sunt menționate în proiect, este asigurat de REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârșirea de infracțiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale, aplicate persoanei vizate, va fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităților publice, în limita puterilor ce le sunt conferite prin lege.

Un alt aspect care se va avea în vedere la implemenarea proiectului face referire la securitatea prelucrărilor. În acest sens, operatorul va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Supravegherea video va fi efectuată în locuri și spații deschise destinate publicului, de pe domeniul public precum și pe căile de acces, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor fizice prin captarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea, fără acordul lor expres în acest sens.

Date fiind investițiile realizate de către municipalitate, pe malurile canalului Bega, se impune ca o continuitate firească amplasarea camerelor de supraveghere în locațiile în care au fost realizate investiții cu scop de urmărire permanentă a patrimoniului, precum și luarea măsurilor de asigurare a ordinii publice și securitatea cetățeanului.

În acest context, noul sistem care se va crea, se dorește a fi conectat la infrastructura de telecomunicații prin fibră optică aparținând Primăriei Municipiului Timișoara prin intermediul nodurilor (sheltere) existente, proiectantul urmând a stabili soluția tehnică agreată de toate părtile implicate pentru a soluționa aceste aspecte de ordin tehnic, fără a afecta sistemul existent.

Pe de altă parte, canalizația subterană - multiductul- construit în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara'' pe cele 14 strazi și piețe din centrul istoric al localității interconectat cu canalizațiile subterane executate pe alte proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile, creează premisa de a crea un nou sistem de supraveghere video pentru alte obiective de interes major pentru comunitatea locală. Existând deja infrastructura și nefiind necesare lucrări de constructii și de aducere la starea inițială a terenului costurile de realizare a obiectivului propus sunt relativ minime, cheltuielile rezumându-se în cea mai mare masură doar la achiziția de echipamente și dotări (camere, echipamente tehnice de calcul, echipamente active și pasive de rețea, etc).

Având în vedere creșterea numărului de turiști și cetățeni cu domiciliul în localitățile limitrofe și aglomerarea tot mai mare a punctelor centrale ale orașului, instalațiile de CCTV existente necesită o extindere a punctelor cheie în vederea supravegherii.

Instalația de CCTV este realizată prin traseu de fibră optică aerian și subteran, având punctele de distribuție în shelterele deja instalate, respectiv în căminele de tragere existente. Prin proiectul propus se va realiza o infrastructură nouă, dedicată beneficiarului cu interconectare în shelterele existente. Pentru a realiza o retea de comunicație separată pentru instalațiile de CCTV ale punctelor cheie din oraș, comunicarea se va face prin switch-uri de fibră optică instalate în aceste sheltere.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că:

Infrastructura de comunicații existentă a fost proiectată astfel încât să poată suporta extinderi ulterioare fără modificări la infrastructura inițială, creându-se astfel premisele unei dezvoltări ulterioare a acestuia;

Din punct de vedere funcțional, întregul sistem de supraveghere video este un sistem cu circuit închis care monitorizează strict obiective din spațiul public al căror proprietar este Municipiul Timisoara;

Costurile de intervenție, montarea și punerea în funcțiune a noului sistem de supraveghere video fiind relativ reduse, în contextul în care infrastructura existentă suportă suplimentarea numărului de camere existent;

prin realizarea proiectului investițional propus, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • •  extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund Mercy,str. 2 Mai, str. Francesco Griselinii, str.Proclamația de la Timișoara, str. Augustin Pacha, str.Mărășești) pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a turiștilor în contextul în care orașul Timișoara a fost desemnat Capitala Europeană a Culturii 2021;

 • •  monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investițiilor realizate de către municipalitate pe malul canalului Bega, perioadă în care șalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită condițiilor atmosferice nefavorabile;

 • •  în toate locațiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația tehnico-economică (ex. acoperirea cu infrastructură și a zonei din imediata apropiere a Catedralei și a Parcului Central și interconectarea tuturor obiectivelor municipalității din imediata apropierea a acestora);

 • •  reducerea timpilor de intervenție al polițiștilor locali și extinderea zonelor acoperite cu patrule auto și pedestre;

 • •  identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravențională și infractională mai ușor și în timp scurt, precum și furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea și identificarea ulterioară a identității acestora;

 • •  reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparținând municipalității care rămân cu autori necunoscuti;

 • •  îmbunătățirea condițiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 • •  creșterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 • •  îmbunătățirea activității Direcției Poliției Locale prin identificarea mai ușoară a infracțiunilor din zonele monitorizate;

 • •  scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata apropiere.

În concluzie, pentru stabilirea variantei optime, respectiv oportunitatea construirii unei rețele proprii sau a închirierii unei rețele de la alți operatori privați, Direcția Poliției Locale a inițiat demersurile necesare pentru întocmirea unei documentații tehnico-economice, fapt care s-a materializat prin studiul de fezabilitate nr. 1005-1139/2017 întocmit de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Comunicare, Prevenire Și Monitorizare Video Georgina Mihăilă Velicu

Șef Birou Monitorizare Video

Ionel Stanici

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-_________/____________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”

Având în vedere referatul cu nr. 8047/26.11.2018 al Direcției Poliției Locale, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CTE2018-55/27.11.2018 privind avizarea de către CTE a documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiție „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Având în vedere că prin realizarea proiectului investițional propus, se urmărește atingerea următoarelor rezultate:

 • •  extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund Mercy,str. 2 Mai, str. Francesco Griselinii, str.Proclamația de la Timișoara, str. Augustin Pacha, str.Mărășești) pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a turiștilor în contextul în care orașul Timișoara a fost desemnat Capitala Europeană a Culturii 2021;

 • •  monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investițiilor realizate de către municipalitate pe malul canalului Bega, perioadă în care șalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită condițiilor atmosferice nefavorabile;

 • •  în toate locațiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația tehnico-economică (ex. acoperirea cu infrastructură și a zonei din imediata apropiere a Catedralei și a Parcului Central și interconectarea tuturor obiectivelor municipalității din imediata apropierea a acestora);

 • •  reducerea timpilor de intervenție al polițiștilor locali și extinderea zonelor acoperite cu patrule auto și pedestre;

 • •  identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravențională și infractională mai ușor și în timp scurt, precum și furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea și identificarea ulterioară a identității acestora;

 • •  reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparținând municipalității care rămân cu autori necunoscuti;

 • •  îmbunătățirea condițiilor de agrement pe malurile canalului Bega;

 • •  creșterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere;

 • •  îmbunătățirea activității Direcției Poliției Locale prin identificarea mai ușoară a infracțiunilor din zonele monitorizate;

 • •  scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata apropiere.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

DIRECTOR

DOREL COJAN

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Studiul de fezabilitate „Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, cu principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și analiza cost beneficiu, în valoare totală 1,768,681.63 lei (T.V.A inclus), elaborat de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

6 luni


1,768,681.63 lei

710,214.93 lei


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A inclus) : din care: C + M (T.V.A inclus) :

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI :

- Buget local                                                           1,768,681.63 lei

CAPACITĂȚI ÎN UNITĂȚI FIZICE:

Camere video montate:        22 buc

Obiective monitorizate:        15 buc

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Studiul de fezabilitate „Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a municipiului Timișoara”, cu principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții și analiza cost beneficiu, în valoare totală 1,768,681.63 lei (T.V.A inclus), elaborat de către GHP Intelligent Systems SRL, în baza contractului de servicii nr. 1016/23.02.2017.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

6 luni


1,768,681.63 lei

710,214.93 lei


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A inclus) : din care: C + M (T.V.A inclus) :

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI :

- Buget local                                                           1,768,681.63 lei

CAPACITĂȚI ÎN UNITĂȚI FIZICE:

Camere video montate:        22 buc

Obiective monitorizate:        15 buc

DIRECTOR

Jr.Ec. DOREL COJAN

Șef Serviciu Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video

9                                                                "                               9

Georgina Mihăilă Velicu

Șef Birou Monitorizare Video

Ionel Stanici