Hotărârea nr. 705/2018

705/20.12.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016
Hotararea Consiliului Local 705/20.12.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30581/17.12.2018, privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 - a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30581 din data de 17.12.2018 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 30581/17.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 prin care s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 prin care s-a aprobat actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;
Ca urmare a constituirii alianţei între oraşele Timişoara, Arad, Oradea şi Cluj-Napoca -,,Alianţei Vestului";
Luand in considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit. a), d), (3) al.c, (6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE


Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016, astfel:
La art.1 se introduce un nou alineat, alin.2, care va avea urmatorul continut :
" (2) Abonamentul general pe mijloacele de transport în comun din celelalte oraşe semnatare, Cluj - Napoca, Oradea şi Arad va fi valabil pe raza municipiului Timişoara. Prevederea se aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Timişoara să fie recunoscut în aceste oraşe."
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri ,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciu Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR................................

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016

1. Descrierea situatiei actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 s-a aprobat actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016.

Ca urmare a constituirii alianței între orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca -„Alianța Vestului” - se consideră oportună inserarea unei prevederi în HCL nr.151/2018, prin care abonamentele generale pe mijloacele de transport in comun din celelalte orașe semnatare: Cluj - Napoca, Oradea și Arad să fie valabile pe raza municipiului Timișoara. Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Această completare va intari relatiile de prietenie si incredere existente intre cele 4 orase si in scopul incurajarii cresterii vizitatorilor intre cele 4 orase si adancirii relatiilor intre cetatenii oraselor mentionate.

  • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

  • 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a completarii HCLMT nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016.

PRIMAR             DIRECTOR DIRECȚIA GENERALA P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU                    CHIȘ CULIȚĂ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, Tel/Fax +40 256 490635, E-mail: primariatm@primariatm.ro, Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016,

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.02.2016 precum și tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 s-a aprobat actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016.

La data de 08.12.2018 primarii municipiilor Arad, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara au semnat documentul de fundamentare a asocierii “Alianța Vestului” care are ca scop dezvoltarea unor proiecte majore comune.

Ca urmare a constituirii “Alianței Vestului” este necesară inserarea unei prevederi în HCL nr.151/2018 prin care abonamentele generale pe mijloacele de transport în comun valabile în celelalte orașe semnatare (Cluj-Napoca, Oradea și Arad) să fie valabile, pe bază de reciprocitate, pe raza municipiului Timișoara.

Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) și o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

- stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

- asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, ori prin lege.

Luând în considerare toate cele mai sus menționate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, completarea HCLMT nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016, astfel:

La art.1 se introduce un nou alineat, alin.2, care va avea urmatorul continut :

“ (2) Abonamentul general pe mijloacele de transport în comun din celelalte orașe semnatare, Cluj - Napoca, Oradea și Arad va fi valabil pe raza municipiului Timișoara. Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe.”

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU T.,

ȘEF BIROU T.S.C.

CRISTINA GAVRA


ADRIAN COLOJOARĂ,

CONSILIER,

TEODORA GENTIMIR