Hotărârea nr. 704/2018

704/20.12.2018 privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr. Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată
Hotararea Consiliului Local 704/20.12.2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr. Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30209/13.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 30209/13.12.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -30209/13.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi condiţiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere Procesul verbal din data de 15.10.2018, al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaţiu pentru cazare în spaţiu pentru sănătate, în vederea desfăşurării activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă - Secţia de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată.

Art. 2: Schimbarea destinaţiei spaţiului prevăzut la art. 1 va opera după data emiterii avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr.Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată, facem următoarele precizări:

Conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin adresa nr. E-2273/1.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 -18289/2.08.2018, a solicitat spațiu pentru înființarea unei Secții de îngrijiri paliative în imobilul din str. V. Babeș nr. 22, Timișoara.

Acest spațiu, imobilul - clădire internat, aparține de Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu (fost MIU), făcând parte din baza materială de învățământ, și este înscris în CF nr. 418786 Timișoara, nr. cadastral 418786 - CI, fiind domeniu public al municipiului Timișoara.

Menționăm faptul că la adresa str. V. Babeș nr. 22, Timișoara, la nr. cadastral 418786 -C2, este imobilul care a fost atribuit Spitalului Clinic Municipal de Urgență pentru Secția de Oncologie Medicală, prin HCL nr. 179/2012, modificată prin HCL nr. 339/2013, cele două corpuri de clădire, respectiv 418786 - CI și 418786 - C2, fiind alăturate.

Totodată, prin adresa emisă de conducerea Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu nr. 1857/24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 17654/25.07.2018, suntem anunțați că în corpul de clădire la care se face referire mai sus, începând cu data de 1.09.2018, nu se mai desfășoară activitate instructiv educativă și se va elibera spațiul. în această adresă, conducerea unității de învățământ subliniază faptul că spațiul este impropriu pentru desfășurarea activităților specifice deoarece în imediata apropiere (corpul de clădire alăturat) fiind destinat activităților Clinicii de Oncologie. Din acest motiv am propus atribuirea spațiului pentru Secția de îngrijiri paliative pentru o perioadă nedeterminată, invocând art. 5 din ANEXA Ordinului nr. 5819/2016.

Conform prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale și Ordinul nr. 5819/2016 emis de Ministerul Educației Naționale, pentru alocarea spațiului către Spitalul Clinic Municipal de Urgență este necesară declanșarea procedurii pentru schimbarea de destinație și obținerea avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

, în acest sens, Serviciul Școli Spitale a transmis adresa nr. SC2018 - 18121/1.08.2018 către Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu și adresa nr. SC2018 - 17654, 18289/10.08.2018 către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, pentru a solicita acordul Consiliilor de administrație ale celor două instituții.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a transmis Hotărârea consiliului de administrație nr. 232/29.08.2018, de acordare a avizului pentru schimbarea de destinație, iar prin adresa nr. 6064/11.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 -29921/11.12.2018, conducerea Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu a transmis Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31/12.11.2018 de exprimare a acordului.

Totodată, acest subiect a fost supus atenției Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timișoara, care, în ședința din data de 15.10.2018 și-a exprimat acordul în ceea ce privește solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență, urmând ca Serviciul Școli Spitale să respecte procedura pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, în conformitate cu Ordinul nr. 5819/2016, emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Totodată, comisia și-a exprimat acordul ca spațiul să fie alocat spitalului pentru o perioadă nedeterminată.

Ca etapă următoare, după publicarea HCL cu propunerea de schimbarea de destinație, Serviciul Școli Spitale va iniția demersurile necesare pentru obținerea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și, ulterior după obținerea acestuia, va promova HCL pentru aprobarea schimbării de destinație a spațiului care face obiectul prezentului raport.

Față de cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2018-         /3

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE -

Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă nedeterminată

Având în vedere:

Solicitarea conducerii Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara din adresa nr. E-2273/1.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 18289/2.08.2018, de alocare spațiu pentru înființarea unei Secții de îngrijiri paliative în imobilul din str. V. Babeș nr. 22. Timișoara:

adresa emisă de conducerea Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu nr. 1857/24.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 17654/25.07.2018, suntem anunțați că în corpul de clădire la care se face referire mai sus, începând cu data de 1.09.2018, nu se mai desfășoară activitate instructiv educativă și se va elibera spațiul;

acordul Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timișoara, consemnat în procesul verbal al ședinței din data de 15.10.2018;

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 232/29.08.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Timiș de acordare a avizului pentru schimbarea de destinație a spațiului din imobilul situat în str. V. Babeș nr. 22, Timișoara;

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31/12.11.2018 a Colegiului tehnic Ion I.C. Brătianu de exprimare a acordului pentru schimbarea de destinație a spațiului din imobilul situat în str. V. Babeș nr. 22, Timișoara

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, Ordinului nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat in Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr. 22, CF nr. 418786. nr. Cad 418786-C1, din spațiu pentru cazare in spațiu pentru sănătate, în vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență - Secția de îngrijiri paliative, pentru o perioadă

nedeterminată.


PRIMAR

Nicolae Robu

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

Anca Lăudatu